علم مواد

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
علیرضا صادقی
دکتر علیرضا صادقی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی مواد و متالورژی هستند. ایشان پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف ، مقاطع دکتری و فوق دکتری خود را در دانشگاه مک گیل و توکیو گذرانده اند.
دکتر علیرضا صادقی هم اکنون استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران هستند.
1

فیلم های آموزشی

25 جلسه    00:02 ساعت   
جلسه اول - مقدمه
00:54 دقیقه
جلسه دوم - مقدمه ای بر علم مواد، مواد در گذر تاریخ ، طبقه بندی مواد
13:24 دقیقه
جلسه سوم - پیوندهای مولکولی و بین مولکولی
54:13 دقیقه
جلسه چهارم - ساختارهای کریستالی جامدات
13:09 دقیقه
جلسه پنجم - اشعه ایکس
10:21 دقیقه
جلسه ششم - عیوبو نواقص کریستال ها
07:26 دقیقه
جلسه هفتم - عیوب کریستالی- قسمت دوم عیوب سطحی و حجمی
02:48 دقیقه
جلسه هشتم - بررسی های ریز ساختاری
08:51 دقیقه
جلسه نهم - نفوذ
42:20 دقیقه
جلسه دهم - خواص مکانیکی مواد - قسمت اول
57:20 دقیقه
جلسه یازدهم - ادامه خواص مکانیکی مواد
58:08 دقیقه
جلسه دوازدهم - تغییر شکل در تک بلورها و پلی کریستال ها
46:20 دقیقه
جلسه سیزدهم - مکانیزم های استحکام بخشی
51:08 دقیقه
جلسه چهاردهم - ادامه مکانیزم های استحکام بخشی
52:20 دقیقه
جلسه پانزدهم - مکانیزم کار نرمی
11:11 دقیقه
جلسه شانزدهم - شکست
58:51 دقیقه
جلسه هفدهم - مکانیزم های تخریب(خستگی)
48:30 دقیقه
جلسه هجدهم - مکانیزم های شکست(خزش)
50:41 دقیقه
جلسه نوزدهم - دیاگرام های فازی(قسمت اول)
19:39 دقیقه
جلسه بیستم - دیاگرام های فازی(قسمت دوم)
03:23 دقیقه
جلسه بیست و یکم - ادامه دیاگرام های فازی ، استعاله فازی
00:21 دقیقه
جلسه بیست و دوم - ادامه استعاله های فازی و خواص و کاربرد فلزات
02:31 دقیقه
جلسه بیست و سوم - ادامه آلیاژهای آهنی
06:31 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - ادامه مواد فلزی ، روش های تولید
49:21 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - مواد غیرفلزی
52:55 دقیقه