آموزش مقدمه‌ای بر SQL

poster
پیش‌نمایش دوره

Microsoft SQL Server یکی از بهترین سیستم‌های مدیریت پایگاه داده در جهان است. این سیستم مدیریت پایگاه داده به طور مداوم توسعه یافته و به‌طور گسترده استفاده می‌شود. دوره آموزش آموزش SQL SERVER مقدماتی با ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
1.8 (6 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 مدیریت دیتابیس‌ها و جداول

 آشنایی با دستورات شرطی، توابع و تراکنش‌ها

 پشتیبان‌گیری و امنیت در SQL

 آشنایی با Index‌ها، Join‌ها و Loop‌ها

پیش‌نیاز‌ها

دوره به صورت کاملا پایه‌ای آموزش داده‌شده و در نتیجه پیش‌نیازی لازم نبوده و فقط پیشنهاد می‌شود به طور کلی با پایگاه‌داده و کار با کامپیوتر آشنایی داشته باشید.

 

سرفصل‌های دوره آموزش مقدمه‌ای بر SQL

مقدمه SQL و آشنایی با مفاهیم پایه‌

درس 1: آموزش کامل نصب و راه‌اندازی Sql Server و SSMS 

درس 2: استفاده از Documentation

درس 3: آشنایی با مفاهیم بک‌آپ و ریستور

درس 4: آشنایی با مفاهیم DBMS و RDBMS

درس 5: آشنایی با مفاهیم و مراحل نرمال‌سازی

درس 6: آشنایی با  Object Explorer

درس 7: کلید اصلی (اولیه) (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) و کاربردهای آنها

درس 8: انواع داده‌‌ای عدد صحیح، عدد اعشاری، نوع متنی، تاریخ و ...

 
 
 
 
  آموزش کامل نصب و راه‌اندازی Sql Server و SSMS
مشاهده
"06:44  
  استفاده از Documentation
مشاهده
"01:33  
  آشنایی با مفاهیم Backup و Restore
"02:13  
  آشنایی با مفاهیم DBMS و RDBMS
"03:04  
  آشنایی با مفاهیم و مراحل نرمال‌سازی
مشاهده
"09:32  
  آشنایی با Object Explorer
"03:23  
  کلید اصلی (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) و کاربردهای آنها
"05:15  
  انواع داده‌‌ای عدد صحیح، عدد اعشاری، نوع متنی، تاریخ و ...
"01:05  
مدیریت Database ها

درس 1: ایجاد Database به صورت Wizard

درس 2: آشنایی با فایل‌های Mdf و ldf

درس 3: آشنایی با مفهوم Compability Level 

درس 4: آشنایی با دیتابیس‌های Master، Tempdb و سایر Databaseهای سیستمی

درس 5: نحوه حذف پایگاه‌داده

  ایجاد دیتابیس
مشاهده
"01:17  
  آشنایی با فایل‌های mdf و ldf
"04:10  
  آشنایی با مفهوم Compability Level
"03:28  
  آشنایی با پایگاه‌های داده master ،tempdb و سایر پایگاه‌های داده سیستمی
"03:17  
  نحوه حذف پایگاه داده
"00:54  
مدیریت جدول‌ها

درس 1: جدول موقت (Temporal Table) 

درس 2: ساختن جدول (Create Table)

درس 3: دستور Alter Table

درس 4: اضافه کردن داده به جدول (Add Data to Table)

درس 5: حذف جدول (Delete Table)

درس 6: به روز‌رسانی داده‌ها در جدول (Update Table Data)

درس 7: حذف داده از جدول (Delete Data from Table)

درس 8: محدودیت‌ها در جدول (Table Constraints) 

  جدول موقت (Temporal Table)
مشاهده
"02:55  
  ساختن جدول (Create Table)
"01:19  
  دستور Alter Table
"01:54  
  اضافه‌کردن داده به جدول (Add Data to Table)
"01:11  
  حذف جدول (Delete Table)
"00:43  
  به روز‌رسانی داده‌ها در جدول (Update Table Data)
"00:50  
  حذف داده از جدول (Delete Data from Table)
"01:40  
  محدودیت‌ها در جدول (Table Constraints)
"03:28  
آشنایی با دستورات مختلف، Basic Select Queries، Simple Select و ...

درس 1: آشنایی با دستورات DDL (Data Definition Language)

درس 2: آشنایی با دستورات DML (Data Manipulation Language)

درس 3: آشنایی با دستورات DCL (Data Control Language)

درس 4: آشنایی با دستورات TCL (Transaction Control Language)

درس 5:  Subqueries

درس 6: انتخاب داده‌ها از جداول مختلف 

درس 7: آشنایی با دستورات Delete و Update

درس 8: آموزش ایجاد دیاگرام و موارد استفاده از آن

  آشنایی با دستورات DDL (Data Definition Language)
مشاهده
"01:57  
  آشنایی با دستورات DML (Data Manipulation Language)
"02:41  
  آشنایی با دستورات DCL (Data Control Language)
"02:39  
  آشنایی با دستورات TCL (Transaction Control Language)
"01:38  
  Subqueries
"03:12  
  انتخاب داده‌ها از جداول مختلف
مشاهده
"01:52  
  آشنایی با دستورات Delete و Update
"01:20  
  آموزش ایجاد دیاگرام و موارد استفاده از آن
"01:17  
آشنایی با تابع‌ها، Joinها، Sub Queries

درس 1: آشنایی با دستورات Alias

درس 2: آشنایی با انواع Join (inner join, left join, right join و ...)

درس 3: آشنایی با توابع aggregate مثل Count، Sum، Min، Max و ...

درس 4: آشنایی با گروه‌بندی (Group By)

درس 5: آشنایی با دستورات شرطی در کوئری‌ها مثل Select Case

درس 6: آشنایی با مرتب‌سازی داده‌ها با Order By

درس 7: آشنایی با View ها، آشنایی با ایجاد View و نحوه ایجاد Viewهای پیچیده و تحلیل آن‌ها

  آشنایی با دستور Alias
مشاهده
"01:45  
  آشنایی با انواع Join
"04:32  
  آشنایی با توابع Aggregate همانند ،Min ،Max و ...
مشاهده
"02:37  
  آشنایی کامل با گروه‌بندی (Group By) - بخش اول
"02:50  
  آشنایی کامل با گروه‌بندی (Group By) - بخش دوم
"02:13  
  آشنایی کامل با گروه‌بندی (Group By) - بخش سوم
"02:58  
  آشنایی کامل با دستورات شرطی در کوئری‌ها
"03:03  
  آشنایی با مرتب‌سازی داده‌ها با Order By
"00:48  
  آشنایی با View ها، آشنایی با ایجاد View، نحوه ایجاد View پیچیده و تحلیل آن‌ها
"02:00  
آشنایی با Index ها، Trigger ها و ...

درس 1: آشنایی با Index ها و کاربردهای آن‌ها 

درس 2: انواع خواص Indexها مثل Fragmentation و Fill Factor و Page Fullness

درس 3: آشنایی با انواع Triggerها و موارد کاربرد آن‌ها

درس 4: امنیت در SQL

درس 5: شباهت‌ها و تفاوت‌های SQL، TSQL و PLSQL

  آشنایی با Index ها و کاربردهای آن‌ها
مشاهده
"04:10  
  انواع ویژگی Index ها همانند Fragmentation ،Fill Factor و Page Fullness
"03:45  
  آشنایی با انواع Trigger ها و موارد کاربرد آن‌ها
"05:31  
  امنیت در SQL
"07:43  
  شباهت‌ها و تفاوت‌های SQL ،TSQL و PLSQL - بخش اول
"02:50  
آشنایی با تابع‌ها و Stored Procedure ها

درس 1: آشنایی با انواع دستورات Like ،Distinct، In، Exist ،Intersect و ...

درس 2: آشنایی با توابع سیستمی و انواع آنها مثل DateTime، Arithmatic و ...

درس 3: توابع User Defiened Function

درس 4: توابع Table Function و Scaler Function

درس 5: آشنایی با توابع مهم Ranking و پیاده‌سازی آن‌ها و کاربرد آن‌ها

درس 6: Stored Procedure ها

  آشنایی با دستور DISTINCT
"02:31  
  آشنایی با دستورهای IN ,NOT IN ,BETWEEN ,NOT BETWEEN
"01:59  
  آشنایی با دستور LIKE Operator
"03:24  
  Intersect Operator
"00:58  
  آشنایی با توابع Functions
"03:33  
  آشنایی با عملگرهای حسابی Arithmetic Operators
"01:31  
  آشنایی با توابع تاریخ و زمان Date and Time Functions
"01:49  
  آشنایی با توابع تعریف شده توسط کاربر (User Defined Functions)
"02:54  
  Stored Procedure ها
"02:08  
متغیرها، دستورات شرطی و ...

 

درس 1: تعریف متغیر در Sql Server و موارد کاربرد آن

درس 2: حلقه‌ها

درس 3: آشنایی کامل با دستورات تبدیل نوع Convert و Cast

درس 4: آشنایی با  Try/Catch

درس 5: آشنایی با دستورات آماری Pivot و Unpivot

درس 6: آشنایی با دستورات Fetch و انواع آن

  تعریف متغیر در Sql Server و موارد کاربرد آن
"00:52  
  حلقه‌ها
"04:55  
  آشنایی با دستورات تبدیل نوع Convert و Cast
"05:24  
  آشنایی با Try/Catch - بخش اول
"00:54  
  آشنایی با Try/Catch - بخش دوم
"02:23  
  آشنایی با دستورات آماری Pivot و Unpivot
"02:30  
  آشنایی با دستورات Fetch و انواع و اقسام آن
"02:52  
تراکنش‌ها (Transaction)

درس 1: آشنایی با تراکنش‌ها، انواع آن‌ها و نحوه ایجاد و استفاده از آن‌ها

درس 2: کاربردهای تراکنش

درس 3: آشنایی با دستورات Commit و Rollback

درس 4: مبحث همزمانی یا Concurrency

درس 5:Optimistic Concurrency  و Pessimistic Concurrency

درس 6: آشنایی با Isolation Level

درس 7: استفاده از SnapShot Isolation در پدیده همزمانی

درس 8: Locks, Blocks, DeadLocks و روش‌های مقابله با آن‌ها

  آشنایی با تراکنش‌ها، انواع آن‌ها و نحوه ایجاد و استفاده از آن‌ها
"03:34  
  کاربردهای تراکنش
"03:22  
  آشنایی با دستورات Commit و Rollback
مشاهده
"02:27  
  مبحث همزمانی یا Concurrency
"02:50  
  Optimistic Concurrency و Pessimistic Concurrency
"01:26  
  آشنایی با Isolation Level
"05:03  
  استفاده از SnapShot Isolation در پدیده همزمانی
"03:52  
  Locks ,Blocks ,DeadLocks و روش‌های مقابله با آن‌ها
"05:08  

درباره دوره

Microsoft SQL Server یکی از بهترین سیستم‌های مدیریت پایگاه داده در جهان است. این سیستم مدیریت پایگاه داده به طور مداوم توسعه یافته و به‌طور گسترده استفاده می‌شود. دوره آموزش آموزش SQL SERVER مقدماتی با هدف آموزش این ترند در حوزه تکنولوژی تهیه و تدوین شده است که در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد.

آموزش SQL SERVER مقدماتی

دوره های آموزش SQL Server برای ارائه دانش و مهارت به افراد برای کار موثر با Microsoft SQL Server، یک سیستم مدیریت پایگاه داده ‌ای محبوب، طراحی شده است. این دوره طیف وسیعی از موضوعات را شامل می‌شود، از پرس و جو اولیه و دستکاری داده‌ها تا مدیریت پیشرفته پایگاه داده و بهینه‌سازی عملکرد.

در دوره آموزش SQL SERVER مقدماتی چه مباحثی تدریس خواهد شد؟

بدون شک نرم‌افزار Microsoft SQL Server یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است. آشنایی با مفاهیم پایگاه‌داده و ساخت Query بر روی پایگاه‌داده تنها در قسمت‌های ابتدای درس گنجانده شده و موارد تکمیلی در ادامه به‌صورت فشرده آموزش‌ داده ‌شده است. هدف این دوره SQL Server، آموزش بیشترین تعداد مفاهیم مهم و کاربردی SQL در کمترین زمان ممکن بوده تا فرایند یادگیری تا حد ممکن ساده شود. علاوه بر این، از آموزش مفاهیم خیلی تخصصی در این دوره چشم‌پوشی شده تا هرچه ساده‌تر و سریع‌تر مفاهیم پایه‌ای SQL را فرابگیرید. 

هر قسمت برای طرح مفهوم در ابتدا طراحی شده و بعد از آن مثال‌ها و توضیح چگونگی نوشتن SQL ساختارسازی شده است. این نحوه آموزش به شما کمک می‌کند که مفهوم‌ها را خیلی بهتر درک کنید. بعد از گذراندن این دوره آموزش SQL Server قادر خواهید بود که با اعتمادبه‌نفس کافی شروع به نوشتن در SQL کنید. SQL را به صورت عملی فرابگیرید. این آموزش که به صورت فشرده طراحی شده تا در کمترین زمان با مثال های متنوع SQL را یاد بگیرید.

دوره آموزش SQL Server مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟

دوره آموزش مقدماتی SQL Server برای افراد مختلف مناسب است از جمله موارد زیر:

  • مبتدیان بدون تجربه قبلی: اگر با SQL Server و به طور کلی پایگاه داده ها تازه کار هستید، این دوره یک نقطه شروع عالی است. این به شما یک پایه محکم در مفاهیم SQL Server، اصطلاحات و تکنیک‌های اولیه پرس و جو ارائه می‌دهد.
  • مدیران پایگاه داده (DBA): اگر شما مسئول مدیریت و نگهداری پایگاه داده‌های SQL Server هستید، این دوره مقدماتی می‌تواند به شما در درک اصول اساسی، معماری پایگاه داده و وظایف مدیریتی خاص SQL Server کمک کند.
  • توسعه دهندگان: چه یک توسعه دهنده نرم افزار، توسعه دهنده وب یا تحلیلگر داده باشید، یادگیری SQL Server می‌تواند بسیار سودمند باشد. این دوره مقدماتی اس کیو ال سرور نحوه بازیابی و دستکاری داده‌ها با استفاده از پرس و جوهای SQL و همچنین درک اصول طراحی پایگاه داده را به شما آموزش می‌دهد.
  • متخصصان فناوری اطلاعات: اگر در زمینه فناوری اطلاعات کار می‌کنید و نیاز به تعامل با پایگاه داده‌های SQL Server دارید، این دوره مقدماتی می‌تواند مهارت‌های لازم برای انجام کارهایی مانند استخراج داده‌ها، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل را در اختیار شما قرار دهد.

در مجموع دوره آموزشی مقدماتی SQL Server برای هرکسی که می‌خواهد کار با پایگاه داده‌های SQL Server را بدون توجه به سابقه و نقش شغلی خود بیاموزد مناسب است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher امیر نعمت الهی سروستانی

مهندس امیر نعمت‌الهی سروستانی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه پلی‌تکنیک تورین هستند.

ایشان چندین مقاله در زمینه نرم‌افزارهای مختلف از جمله یادگیری ماشین، واقعیت افزوده، ساختن نرم‌افزارهای مهندسی و شبیه‌سازی منتشر کرده‌اند و تعداد زیادی پروژه کارآفرینی و علمی در زمینه‌های مختلف انجام داده‌اند. از زمینه‌های آموزشی و پژوهشی ایشان می‌توان مواردی مانند مهندسی معدن، مهندسی کامپیوتر، کارآفرینی و مهندسی نفت را نام برد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
معصومه خردمند 1403-03-04
متاسفانه برای افرادی که از ابتدا، بدون دانش قبلی می‌خواهند شروع کنند، گمراه‌کننده و برای افرادی که پیش‌زمینه دارند، خسته‌کننده است. ترتیب ارائه مطالب رعایت نشده، توضیح بیشتر مطالب نیمه‌کاره رها شده و به صورت کلی کیفیت خوبی ندارد. از گروه آموزشی مکتب‌خونه انتظار می‌رود نظارت بهتری بر کیفیت محتواهای ارائه شده، داشته باشند.
سروش فلاح 1402-12-12
با سلام خدمت مدرس عزیز اسم ایننرم افزار اس کیو ال می باشد نه سکولارائه مطالب بی کیفیت و پراکنده و اصلا گنگ واقعا نتونستم ارتباط برقرار کنم
محمد اسکندرلو 1402-02-02
دوره از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مطالب کاملا پراکنده و بدون پیوستگی و سرهم بندی شده است و استاد کوتاهی مطالب را به خاطر افزایش در سرعت ارائه میدانند این در حالی است که چون دوره مقدمه ای بر sql است لازمه حداقل مطالب گفته شود. به علت پراکندگی و نامسنجم بودن ارائه چیز خاصی دستگیر مخاطب نمیشود و پس از دقایقی از درس خسته میشوید.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

MS SQL Server چیست؟

Microsoft SQL Server یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای (RDBMS) با سابقه طولانی و با بروز‌رسانی‌های زیادی به‌حساب می‌آید که در طول سال‌ها معرفی شده است. 

انتشار اولیه MS SQL در سال 1989 اتفاق افتاد، بنابراین روند تکامل MS SQL Server ادامه دارد. ممکن است فکر کنید که این باعث قدیمی شدن SQL Server می‌شود، اما این برنامه یکی از بهترین و محبوب‌ترین RDBMS های موجود در بازار است که پشتیبانی می‌شود.

از آنجایی که SQL Server چندین سال است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیازی نیست به شما گفته شود که این نرم‌افزار عالی است. اعداد و ارقام این گفته را ثابت می‌کند، همچنین تعداد فرصت‌های شغلی که نیاز به دانش MS SQL Server دارند بسیارند. اگر به مدیریت پایگاه داده علاقه مند هستید یا اگر می‌خواهید شغل دیگری با محوریت داده را دنبال کنید، باید MS SQL را یاد بگیرید. بدون MS SQL Server، کار با داده‌ها می‌تواند دشوار باشد. این یک محصول توسعه یافته با موقعیت تثبیت شده در بازار است؛ و توسط بزرگترین شرکت‌های جهان استفاده می‌شود.

دلایل محبوبیت SQL Server

یکی از دلایل محبوبیت SQL Server مربوط به سازنده آن، مایکروسافت است. زمانی که MS SQL Server در مرحله توسعه بود، مایکروسافت یک غول فناوری محسوب می‌شد و الانم یکی از بزرگترین این غول‌های فناوری است. به عنوان یک برنامه امیدوارکننده و تا حد زیادی قابل تنظیم‌تر، جای تعجب نیست که MS SQL Server به روشی محبوب، برای ذخیره داده تبدیل شود. عملگرا بود و مدیریت داده‌ها را حتی در مقادیر زیاد آسان‌تر می‌کرد.

امروزه، SQL Server با نسخه‌های مختلف برای نیازهای مختلف (به عنوان مثال در فضای ابری، برای توسعه دهندگان یا برای پروژه‌های کوچک) ارائه می‌شود. برخی از نسخه‌های آن هم رایگان هستند.

چه چیزی SQL Server را از سایر DBMS ها متمایز می‌کند؟

MS SQL Server با بسیاری از سیستم‌های مدیریت پایگاه داده (DBMS) رقابت می‌کند. SQL Server عمدتاً با طیف گسترده‌ای از ابزارها و برنامه‌های کاربردی که کار با داده‌ها را تسهیل می‌کند متمایز می‌شود. رابط کاربری گرافیکی گسترده آن، کار را آسان و به شما امکان تولید آمار برای گزارش‌ها را می‌دهد.

از آنجایی که SQL Server توسط مایکروسافت ایجاد، توزیع و توسعه یافته است، یکی از بهترین راه‌حل‌های پشتیبانی شده در بازار به‌حساب می‌آید. خدمات مشتری آن بسیار حرفه‌ای است و با هر مشکلی که روبرو هستید می‌توانید روی کمک این برنامه حساب کنید. 

هنگامی که با MS SQL Server کار می‌کنید، با استفاده از T-SQL (SQL معاملاتی) با پایگاه داده ارتباط برقرار می‌کنید. این زبان کمی با SQL استاندارد متفاوت بوده زیرا دارای چند ویژگی‌های اضافی و دارای تغییرات کوچکی است. اگر SQL استاندارد را می‌شناسید، T-SQL هیچ مشکلی برای شما نخواهد داشت. همیشه می‌توانید برای تفاوت‌های جزئی به اسناد SQL Server مراجعه کنید.

تاریخچه و تکامل MS SQL Server

راه اندازی MS SQL Server قرار بود سیستم‌های مدیریت پایگاه داده را یکبار برای همیشه تغییر دهد. توسعه آن به طور مستمر مورد حمایت قرار گرفت. در آن زمان، مایکروسافت نماد مدرنیته، ثبات و نوآوری بود. همه اینها با هم باعث شد استقبال SQL Server بسیار عالی پیش برود.

تکامل MS SQL Server در سال 1988 آغاز شد، زمانی که مایکروسافت به نیروهای اشتون-تیت و Sybase پیوست. هدف توسعه نرم افزار ایجاد پایگاه داده و نگهداری از آن بود که انگیزه‌ای برای بازار پایگاه داده تجاری مایکروسافت ایجاد کند.

SQL Server 1.0 در سال 1989 راه اندازی شد. در آن زمان، از سیستم مدیریت تسهیلات (SAF) برای ایجاد پایگاه داده استفاده می‌کردند. هیچ سندی نداشت، اما کاربران می‌توانستند پارامترها را تنظیم کرده و درخواست‌های SQL را اجرا کنند. اولین کد برای مایکروسافت، توسط Sybase ایجاد شد.

چرا باید MS SQL Server را یاد بگیریم؟

یادگیری SQL Server به چند دلیل زیر مفید است:

مدیریت داده‌ها: SQL Server یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای (RDBMS) قدرتمند و پرکاربرد است که به شما امکان ذخیره، سازماندهی و بازیابی کارآمد داده‌ها را می‌دهد. با یادگیری SQL Server، توانایی ایجاد و مدیریت پایگاه‌های داده، طراحی ساختارهای داده و دستکاری موثر داده‌ها را به دست می‌آورید.

فرصت‌های شغلی: SQL Server به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله مالی، مراقبت‌های بهداشتی، تجارت الکترونیک و غیره استفاده می‌شود. داشتن مهارت‌های SQL Server می‌تواند چشم انداز شغلی شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، زیرا بسیاری از سازمان‌ها برای نیازهای مدیریت داده خود به این فناوری تکیه می‌کنند. فرصت‌هایی را برای نقش‌هایی مانند مدیران پایگاه داده، تحلیلگران داده و متخصصان هوش تجاری باز می‌کند.

تجزیه و تحلیل و گزارش داده‌ها: SQL Server ابزارهای قوی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و گزارش دهی ارائه می‌دهد، مانند SQL Server Reporting Services (SSRS) و SQL Server Analysis Services (SSAS). این ابزارها به شما این امکان را می‌دهند که بینش معناداری از داده‌ها ایجاد کنید، گزارش‌های تعاملی ایجاد کرده و محاسبات پیچیده را انجام دهید. یادگیری SQL Server شما را قادر می‌سازد تا از این ابزارها استفاده کنید و قابلیت‌های تجزیه و تحلیل داده‌های خود را افزایش دهید.

یکپارچه سازی با سایر فناوری‌ها: SQL Server به خوبی با سایر فناوری‌های مایکروسافت مانند Azure، Power BI و Excel ادغام می‌شود. درک SQL Server شما را قادر می‌سازد تا به طور یکپارچه با این ابزار کار کنید و راه حل‌های داده سرتاسری ایجاد کنید.

سخن پایانی

اگر به فکر یادگیری SQL Server هستید و دوست دارید به این حوزه و ترند درفناوری ورود کنید به نقطه شروعی نیاز دارید که به زبانی ساده شما را برای این هدف آماده کند. دوره آموزش SQL Server مکتب خونه یکی از بهترین دوره‌های آموزش SQL Server برای این هدف است که هم اکنون با ثبت نام در آن می‌توانید به این هدف دست یابید.