نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی - مکتب خونه
نظریات و کاربردها در زبان‌های برنامه‌نویسی
همایش‌ها و رویدادها
16 سخنرانی

این برنامه که دومین مدرسه‌ی پیشرفته پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در زمینه کامپیوتر می‌باشد، از تاریخ 96/06/05 به مدت 4 روز برگزار گردید و شامل ارائه 4تن از اساتید به نام این زمینه می‌باشد.

سخنرانان همایش
Krzysztof R. Apt
محمدرضا موسوی
.
فرهاد ارباب
Jakob Rehof