آموزش جامع روش تحقیق و مقاله‌نویسی

poster
پیش‌نمایش دوره

ازآنجاکه علم و دانش هسته اصلی تمدن مدرن بشری است و بدون دانش و فناوری بقای بشر ناممکن خواهد بود، روش‌ها و رویکردهای گوناگون، هم‌زمان با رشد و توسعه بشر در خصوص تعریف "علم" و ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
3 (5 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

محتوای این دوره به نحوی تهیه و منتشر شده است که افراد برای حضور در این دوره نیاز به هیچ آموزشی تحت عنوان پیش‌نیاز احتیاج نخواهند داشت. به این ترتیب همه مفاهیم مورد نیاز در راستای آموزش کامل روش تحقیق در این دوره در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

سرفصل‌های دوره آموزش جامع روش تحقیق و مقاله‌نویسی

مقدمه و تعاریف

در فصل اول این دروه به بیان مقدمات لازم برای ورود به بحث آموزش روش تحقیق و آموزش تعریف‌های اولیه برای ورود به موضوعات مختلف پرداخته شده است.

  فهرست مطالب - علم چیست؟
مشاهده
"08:44  
  رویکرد علمی
مشاهده
"03:48  
  شبه‌علم
مشاهده
"05:05  
  شاخه‌های اصلی علم - روش علمی
مشاهده
"07:28  
  روش و روش‌شناسی
"03:51  
  تحقیق و پژوهش چی نیست؟
"03:03  
  خصوصیات تحقیق و پژوهش
"04:23  
  محقق کیست؟
"03:49  
  چرا تحقیق مهم است؟
"02:44  
  کوئیز اول
 100%    
"04:00  
طرح تحقیق و انواع تحقیق بر اساس نوع داده‌ها و هدف

در دومین فصل دوره آموزش جامع روش تحقیق به بررسی و آشنایی با طرح تحقیق و روش‌های مختلف تحقیق پرداخته شده است.

  فهرست مطالب - طرح تحقیق - مشخصات طرح تحقیق
مشاهده
"07:43  
  طبقه‌بندی روش‌های تحقیق - تحقیق بنیادی و کاربردی - تعریف و تفاوت‌ها
"06:28  
  پژوهش‌های اولیه و ثانویه - تعریف و تفاوت‌ها
"05:49  
  عوامل موثر در انتخاب روش تحقیق - مثال
"08:12  
  کوئیز دوم
 100%    
"04:00  
انواع روش‌های تحقیق بر اساس ماهیت و نوع داده‌ها

سومین فصل دوره آموزش روش تحقیق به بررسی انواع روش‌های تحقیق بر اساس نوع و ماهیت داده‌ها و اطلاعات در دسترس اختصاص داده شده است. در این فصل به بررسی موضوعاتی همچون پژوهش‌های اولیه کمی، طرح‌های تحقیق آزمایشی واقعی، انواع تحقیق غیر آزمایشگاهی و... پرداخته شده است.

  انواع تحقیق
مشاهده
"02:26  
  پژوهش‌های اولیه کمی
"14:39  
  تحقیق آزمایشی
مشاهده
"07:33  
  تحقیق ازمایشی واقعی
"07:40  
  طرح‌های تحقیق آزمایشی واقعی
"06:32  
  تحقیق پیش آزمایشی
"08:15  
  طرح‌های تحقیق پیش آزمایشی
"03:51  
  تحقیق شبه‌آزمایشی (آزمایش طبیعی)
"06:28  
  طرح‌های تحقیق شبه‌آزمایشی
"06:13  
  انواع تحقیق غیرآزمایشی
"07:39  
  مزایا و معایب تحقیق غیر‌آزمایشی
"08:23  
  تحقیق توصیفی
"10:49  
  مثال تحقیق توصیفی
"04:58  
  تحقیق همبستگی
"09:56  
  مثال تحقیق همبستگی
"04:21  
  تحقیق پیمایشی
"11:52  
  انواع تحقیق پیمایشی
"06:57  
  پژوهش‌های اولیه-کیفی
"11:16  
  مورد‌پژوهی
"10:42  
  داده‌ها در موردپژوهی
"11:11  
  تحقیق داده‌بنیاد
"10:23  
  مزایا و معایب تحقیق داده‌بنیاد
"09:14  
  مراحل انجام تحقیق داده‌بنیاد
"09:47  
  تحقیق مردم‌نگاری یا قوم‌نگاری
"08:13  
  مزایا و معایب تحقیق مردم‌نگاری
"11:11  
  انواع تحقیق مردم‌نگاری
"08:22  
  مشخصات محقق مردم‌نگار
"11:22  
  تحقیق پدیدار شناسی
"08:41  
  مشخصات، مزایا و معایب پدیدارشناسی
"13:49  
  داده‌ها و مراحل انجام پدیدارشناسی
"09:31  
  تحلیل گفتمان، ابعاد و موضوعات
"08:06  
  مشخصات، مزایا و معایب تحلیل گفتمان
"14:10  
  تحقیق روایت پژوهی
"09:18  
  مزایا و معایب روایت‌پژوهی
"09:08  
  مراحل اجرای روایت‌پژوهی
"09:30  
  تحقیق تاریخی یا تاریخ‌پژوهی
"11:22  
  مزایا و معایب تحقیق تاریخی
"10:06  
  اقدام پژوهی
"10:03  
  مزایا و معایب و مراحل اجرای اقدام‌پژوهی
"13:10  
  مثال اقدام‌پژوهی
"05:03  
  تحقیق هرمنوتیکی (Hermeneutics)
"10:33  
  مزایا و معایب تحقیق هرمنوتیکی
"09:39  
  پژوهش‌های اولیه - آمیخته
"04:03  
  مشخصات، مزایا و معایب روش‌های تحقیق آمیخته
"12:02  
  انواع طرح تحقیق آمیخته و مبانی انتخاب نوع طرح
"05:54  
  طرح همزمان چیست؟ برای چه تحقیقی مناسب‌تر است؟
"06:16  
  طرح ترتیبی-توضیحی چیست؟ برای چه تحقیقی مناسب‌تر است؟
"06:09  
  طرح ترتیبی-اکتشافی چیست؟ برای چه تحقیقی مناسب‌تر است؟
"05:39  
  طرح چندمرحله‌ای چیست؟ برای چه تحقیقی مناسب‌تر است؟
"08:36  
  پژوهش‌های ثانویه
"06:22  
  انواع مطالعات مروری
"06:08  
  مزایا و معایب مطالعات مروری
"07:39  
  ملاک‌های انتخاب نوع مطالعه مرور
"07:42  
  مراحل انجام مطالعات مروری
"06:44  
  مرور سیستماتیک و متاآنالیز
"06:34  
  مرور چتری
"06:43  
  مرور سریع
"03:21  
  مرور پهنه کاوی (دامنه‌ای)
"04:38  
  مرور انتقادی
"06:54  
  مرور وضعیت
"04:15  
  هرم شواهد علمی
"04:41  
  کوئیز سوم
 100%    
"30:00  
متغیرها و فرضیه‌ها

در این فصل به بررسی متغییرها و فرضیه‌های موجود در هر تحقیق پرداخته شده است. متغییرهای کمی، متغییرهای کیفی، فرضیه و انواع فرضیات نکات مهم فرضیه‌سازی از جمله اصلی‌ترین موضوعات مورد بررسی در این فصل هستند.

  متغیر و انواع متغیرها
مشاهده
"07:03  
  متغیرهای کمی و کیفی، پیوسته و گسسته
"05:20  
  متغیرهای اسمی و ترتیبی
"04:05  
  متغیرهای مستقل و وابسته
"05:14  
  متغیر کنترل
"04:34  
  متغیر تعدیل‌کننده
"04:39  
  متغیر بیرونی
"05:31  
  متغیر میانجی
"04:43  
  فرضیه و انواع فرضیات نکات مهم فرضیه‌سازی
"09:10  
  سوال یا فرضیه؟
"06:47  
  آزمون فرضیه، فرضیه‌سازی و مراحل آزمون فرضیه‌
"05:36  
  انواع فرضیات، فرضیه جهت‌دار، فرضيه بدون‌جهت
"05:10  
  فرضیه صفر، فرضیه خلاف، فرضیات و توزیع نرمال
"05:21  
  کوئیز چهارم
 100%    
"10:00  
گردآوری داده‌ها

در پنجمین فصل این دوره به آشنایی با انواع روش‌های گرداوری اطلاعات و داده‌ها و در ادامه ویژگی هرکدام از این روش‌ها پرداخته شده است.

  جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش‌های اولیه
مشاهده
"11:55  
  پرسشنامه
"08:26  
  مزایا و معایب پرسشنامه
"08:53  
  نکات مهم در مورد پرسشنامه
"06:10  
  نظرسنجی
مشاهده
"06:55  
  تفاوت نظرسنجی و پرسشنامه
"04:13  
  مراحل انجام نظرسنجی
"04:37  
  مصاحبه
"03:34  
  انواع مصاحبه
"04:00  
  مزایا و معایب مصاحبه ساختاریافته
"04:30  
  مزایا و معایب مصاحبه نیمه‌ساختاریافته
"04:21  
  مزایا و معایب مصاحبه بدون‌ساختار
"05:28  
  مراحل انجام مصاحبه
"03:46  
  مراحل تحلیل مصاحبه
"05:20  
  نکات مهم در اجرای مصاحبه
"05:50  
  گروه‌های کانونی
"07:57  
  مزایا و معایب گروه‌های کانونی
"07:52  
  انواع گروه‌های کانونی
"03:16  
  نکات مهم و مراحل انجام
"05:54  
  مشاهده، مزایا و معایب مشاهده
"10:39  
  مشاهده مناسب گردآوری چه نوع داده‌هایی است؟
"04:28  
  انواع مشاهده
"04:25  
  نکات مهم در مشاهده
"08:32  
  نکات مهم در تحلیل مشاهده
"04:33  
  تاریخ شفاهی، مراحل انجام تاریخ شفاهی
"10:25  
  گردآوری داده‌های ثانویه
"13:41  
  کوئیز پنجم
 100%    
"10:00  
جامعه، نمونه و نمونه‌گیری

در این فصل با مباحثی همچون انواع جامعه تحقیق، نمونه‌گیری در تحقیق و انواع روش‌های نمونه‌گیری آشنا خواهید شد.

  جامعه و انواع جامعه تحقیق
مشاهده
"06:15  
  نمونه‌ و نمونه‌گیری در تحقیق
"05:18  
  چرایی نمونه‌ و نمونه‌گیری، نکات مهم در نمونه و نمونه‌گیری
"07:56  
  خطای نمونه‌گیری
مشاهده
"06:45  
  حجم نمونه، ابزارهای برآورد حجم نمونه
"10:40  
  انواع نمونه‌گیری تصادفی
"08:17  
  نمونه‌گیری تصادفی ساده
"04:53  
  نمونه‌گیری سیستماتیک
"03:24  
  نمونه‌گیری طبقه‌ای
"04:30  
  نمونه‌گیری خوشه‌ای
"03:43  
  انواع نمونه‌گیری غیرتصادفی
"07:52  
  نمونه‌گیری در دسترس
"03:17  
  نمونه‌گیری سهمیه‌ای
"03:52  
  نمونه‌گیری هدفمند
"04:21  
  نمونه‌گیری گلوله‌برفی
"05:20  
  مراحل نمونه‌گیری
"04:11  
  نمونه‌گیری در پژوهش‌های ثانویه
"09:49  
  کوئیز ششم
 28.6%    
"12:00  
  پروژه اول: شناخت ساختار و چهارچوب کلی یک اثر علمی (الزامی)
 71.4%    
"960:00  
روایی و پایایی

در فصل هفتم این دوره به موضوع روایی در تحقیقات کمی و کیفی، انواع روایی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.

  روایی
مشاهده
"07:32  
  روایی در تحقیقات کمی
"05:51  
  روایی در تحقیقات کیفی
"05:33  
  مقایسه روایی در تحقیقات کیفی و کمی
"07:35  
  روایی در تحقیقات آمیخته
"05:32  
  انواع روایی
"04:14  
  روایی درونی
"04:14  
  عوامل موثر بر روایی درونی در تحقیقات کمی
"06:29  
  عوامل موثر بر روایی درونی در تحقیقات کیفی
"05:42  
  روایی بیرونی
"04:20  
  عوامل موثر بر روایی بیرونی در تحقیقات کمی
"05:59  
  عوامل موثر بر روایی بیرونی در تحقیقات کیفی
"06:51  
  روایی بوم‌شناختی، روایی جامعه
"04:41  
  روایی اجرا، روایی صوری، روایی محتوایی
"05:56  
  عوامل موثر بر روایی محتوا
"06:25  
  روایی وابسته به معیار و انواع آن
"07:45  
  روایی سازه
"04:32  
  عوامل موثر بر روایی سازه
"05:32  
  روایی همگرا و واگرا
"05:14  
  بهبود روایی تحقیق
"15:13  
  پایایی، پایایی در تحقیقات کمی
"12:12  
  پایایی در تحقیقات کیفی، مقایسه پایایی در تحقیقات کیفی و کمی
"09:55  
  انواع پایایی، ثبات سنجش، باز آزمایی، آزمون‌های همتا
"11:03  
  توافق درونی، تصنیف/ نصف کردن، آلفای کرونباخ، روش کودر-ریچاردسون
"08:23  
  پایایی مبتنی بر ارزیابی تک‌فردی و بین‌فردی
"06:17  
  رابطه بین روایی و پایایی
"03:47  
  کوئیز هفتم
 100%    
"15:00  
اخلاق، بداخلاقی و بی‌اخلاقی در پژوهش

در این فصل یاد می‌گیریم که اخلاق و بداخلاقی در تحقیق و پژوهش به چه معنی است و با اصول اخلاق در پژوهش آشنا خواهیم شد.

  اخلاق در پژوهش‌ چیست؟ چرا اخلاق پژوهش لازم است؟
مشاهده
"09:52  
  اصول اخلاق پژوهش
"12:21  
  اخلاق پژوهش در مرحله انتخاب موضوع
"07:04  
  اخلاق پژوهش در مرحله طرح تحقیق
"04:47  
  اخلاق پژوهش در مرحله جمع‌آوری داده‌ها
"07:56  
  اخلاق در پژوهش در مرحله تحلیل و نتیجه‌گیری
"06:30  
  اخلاق در پژوهش در مرحله گزارش و چاپ
"07:41  
  مسئولیت‌های سازمان‌ها و نهادها در حوزه اخلاق پژوهش
"07:52  
  بد‌اخلاقی و بی‌اخلاقی در پژوهش
"05:06  
  انواع سوء ‌اخلاق در پژوهش، جعل و داده‌سازی، تحریف، سرقت علمی، ادبی و هنری
"11:01  
  انواع سرقت علمی، ادبی و هنری
"01:48  
  سرقت علمی، ادبی و هنری کامل و سرقت مبتنی بر منبع
"07:12  
  سرقت علمی، ادبی و هنری مستقیم و سرقت از خود
"07:39  
  سرقت علمی، ادبی و هنری بازنویسی‌شده و سرقت موزائیکی
"05:10  
  سرقت علمی، ادبی و هنری ناخواسته و سرقت بین‌زبانی
"04:17  
  سرقت علمی، ادبی و هنری اجاره‌ای/برون‌سپاری و سرقت در همکاری
"06:35  
  پیامد‌های سرقت علمی، ادبی و هنری
"06:28  
  راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی، ادبی و هنری
"06:13  
  کجا باید ارجاع بدیم؟
"04:52  
  ابزارها و سامانه‌های تشخیص سرقت علمی
"12:37  
  ارجاع‌دهی/رفرنس‌نویسی/یادکرد
"07:52  
  چه مواردی نیاز به یادکرد/ارجاع دارد؟چه مواردی نیاز به یادکرد ندارد؟
"05:20  
  عناصر اصلی یک منبع
"06:44  
  چرا ارجاع‌دهی/ یادکرد مهم است؟
"04:45  
  انواع سبک‌های ارجاع‌دهی/ یادکرد؟
"10:13  
  ابزارها و سامانه‌‌های ارجاع‌دهی/رفرنس‌نویسی
"05:40  
  آموزش عملی ابزارها و سامانه‌‌های ارجاع‌دهی/رفرنس‌نویسی
"07:01  
  کوئیز هشتم
 100%    
"15:00  
مدیریت و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

فصل نهم این دوره به موضوعاتی همچون آشنایی با نکات مهم در مدیریت داده‌های تحقیق و مراحل تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق اختصاص داده شده است.

  مدیریت داده‌های تحقیق و سیکل عمر داده‌ها
مشاهده
"09:04  
  نکات مهم در مدیریت داده‌های تحقیق
"08:09  
  ابزارها و سامانه‌های مدیریت داده‌های تحقیق
"05:52  
  تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
"04:33  
  مراحل تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
"05:40  
  تجزیه و تحلیل داده‌های کمی، آمار توصیفی
"04:55  
  شاخص‌های مرکزی
"03:24  
  نما
"03:42  
  میانه
"02:56  
  میانگین
"03:38  
  توزیع نرمال
"05:01  
  چولگی مثبت و منفی
"03:26  
  شاخص‌های پراکندگی
"02:50  
  دامنه، دامنه بین‌چارکی
"03:58  
  انحراف معیار و واریانس
"05:16  
  آمار استنباطی و انواع آن
"09:09  
  تست‌های مقایسه‌ای
"04:59  
  آزمون‌های تی
"11:39  
  تحلیل واریانس و انواع تحلیل‌های آن
"08:36  
  تست‌های مقایسه‌ای، تست‌های ناپارامتریک
"08:09  
  آزمون کراسکال والیس و آزمون فریدمن
"05:16  
  تست‌های‌ رابطه‌ای/همبستگی و انواع آن
"03:27  
  ضریب همبستگی
"04:48  
  آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن
"06:11  
  تست‌های پیش‌بینی/بررسی اثر و انواع آزمون‌های رگرسیونی
"06:01  
  رگرسیون خطی ساده، چندگانه و لجستیک
"08:49  
  ابزارها و سامانه‌های تجزیه و تحلیل داده‌های کمی
"05:18  
  راهنمای انتخاب نوع آزمون آماری
"02:25  
  تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی و روش‌های آن
"07:46  
  تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی، انواع و مراحل آن
"06:39  
  آماده‌سازی داده‌ها
"04:44  
  کدگذاری داده‌های کیفی
"10:26  
  مقوله‌یابی
"04:51  
  خلاصه‌سازی، اعتبارسنجی و بصری‌سازی داده‌های کیفی
"07:51  
  سامانه‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی
"02:57  
  خطاهای ادراکی در تجزیه و تحلیل داده های کیفی
"04:18  
  کوئیز نهم
 100%    
"30:00  
پایگاه‌های علمی و دانشگاهی

در فصل دهم این دوره با منابع معتبر و قابل اعتماد برای کسب اطلاعات و داده‌ها آشنا خواهیم شد و روش استفاده از هریک از این پایگاه‌ها را خواهیم آموخت.

  علم‌سنجی
مشاهده
"06:40  
  پایگاه‌های علمی و انواع پایگاه‌
"04:15  
  پایگاه‌های علمی استنادی و غیر‌استنادی
"05:55  
  پایگاه‌های علمی داخلی و خارجی، و پایگاه‌های رایگان بین‌المللی
"11:23  
  امکانات متداول پایگاه‌های علمی و فنون جستجو و سرچ اطلاعات علمی
"09:48  
  فنون جستجو گوگل و گوگل اسکالر
"12:09  
  جستجوی عملی پایگاه‌های علمی
"13:58  
  کوئیز دهم
 100%    
"05:00  
پروپوزال، پایان‌نامه‌، رساله و مقاله

در یازدهمین فصل دوره آموزش روش تحقیق با پروپوزال، پایان‌نامه‌، رساله و مقاله و بخش‌های مختلف هریک از این موارد آشنا خواهیم شد.

  آثار متعارف پژوهشی و ساختار کلی آثار علمی
مشاهده
"06:58  
  انتخاب موضوع و عنوان تحقیق
"10:11  
  منابع انتخاب موضوع تحقیق
"07:04  
  پروپوزال
مشاهده
"07:24  
  پایان‌نامه/ رساله
"06:54  
  اجزای استاندارد/ متعارف آثار علمی و پژوهشی
"09:27  
  بخش/فصل اول: کلیات پژوهش
"07:31  
  چکیده
"09:13  
  مقدمه
"09:02  
  ساختار مقدمه
"04:02  
  اجزای استاندارد/ متعارف آثار علمی و پژوهشی
"10:59  
  اهمیت و ضرورت تحقیق
"10:13  
  بخش/فصل دوم: پیشینه/ مرور ادبیات
"13:59  
  مراحل انجام پیشینه/ مرور ادبیات
"05:49  
  بخش/فصل سوم:مواد و روش‌ها/ روش‌‌ تحقیق
"08:17  
  نکات مهم فصل سوم تحقیق
"08:07  
  بخش/فصل چهارم: نتایج/ یافته‌ها
"10:40  
  بصری‌سازی ارائه نتایج/ یافته‌ها
"06:25  
  بخش/فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
"12:55  
  بررسی چند مقاله
"12:38  
  نگارش آکادمیک
"10:37  
  بایدها و نبایدها در نگارش آکادمیک
"11:17  
  ساختار و مراحل نگارش آکادمیک
"12:19  
  ابزارها و سامانه‌های نگارش‌یار فارسی و انگلیسی
"13:16  
  کوئیز یازدهم
 100%    
"12:00  
فرایند ارسال و چاپ مقالات علمی و پژوهشی

در این فصل با مراحل مختلف در فرایند ارسال و چاپ مقالات علمی و پژوهشی آشنا خواهیم شد و در جلسات مختلف این فصل با چگونگی انتشار مقالات در نشریات معتبر آشنا می‌شویم.

  چاپ مقاله، نویسنده/گان آثار علمی و نشریه علمی
مشاهده
"09:19  
  رده‌بندی‌های نشریات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
"06:13  
  رده‌بندی‌های نشریات علمی و پژوهشی خارجی
"08:02  
  نشریات ISI
"07:20  
  نشریات رایگان و غیر رایگان
"04:42  
  نشریات جعلی/ چپاولگر و لیست‌های سیاه
"10:21  
  شناسایی کنفراس‌های معتبر
"07:26  
  آماده‌سازی و ارسال اثر علمی برای چاپ و ارائه
"05:55  
  فرایند داوری آثار علمی
"08:37  
  انواع داوری آثار علمی و دلایل عمده رد آثار علمی
"09:20  
  آموزش عملی شناسایی نشریات معتبر
"05:44  
  آموزش عملی شناسایی نشریات و همایش‌های جعلی- پایگاه isc و سامانه‌های علم‌سنجی
"11:55  
  آموزش عملی شناسایی ژورنال مناسب و بررسی پایگاه‌های علم‌سنجی
"14:27  
  آموزش علمی ارسال مقاله به ژورنال
"08:44  
  کوئیز دوازدهم
 100%    
"05:00  
برندسازی شخصی و پژوهش پول‌ساز

در این فصل با مراحل مختلف در فرایند ارسال و چاپ مقالات علمی و پژوهشی آشنا خواهیم شد و در جلسات مختلف این فصل با چگونگی انتشار مقالات در نشریات معتبر آشنا می‌شویم.

  برندسازی شخصی چیست؟
مشاهده
"08:37  
  چرا برندسازی شخصی لازم است؟
"06:14  
  سلبریتی علمی و پژوهشی کیست؟
"06:01  
  برنامه‌ریزی راهبردی برندسازی شخصی، ماتریس (SWOT) در برندسازی شخصی
"08:01  
  اقدامات لازم برای برندسازی علمی و شبکه‌های اجتماعی مناسب محققین
"09:34  
  علم و پژوهش پول‌ساز
"05:45  
  آموزش و پژوهش پول‌ساز در فضای مجازی
"06:52  
  فرصت‌های آموزشی و پژوهشی پول‌ساز در فضای مجازی
"05:54  
  سکوها و سامانه‌های درآمدسازی
"08:19  
  کوچ‌نشینان دیجیتال
"04:26  
  آینده آموزش و پژوهش: متاورس، پژوهش و آموزش غیرمتمرکز
"15:18  
  آموزش عملی شبکه‌های مناسب محققین
"07:27  
  آموزش عملی سکوهای درآمد‌زایی آموزشی و پژوهشی و فریلنسی
"11:00  
  سخن پایان دوره
"01:29  
  کوئیز سیزدهم
 4.8%    
"05:00  
  پروژه دوم: شناخت ساختار و چهارچوب کلی یک اثر علمی (الزامی)
 23.8%    
"960:00  
  پروژه پایان دوره: سنجش توانایی در تدوین پروپوزال (الزامی)
 71.4%    
"1920:00  

گواهینامه

آموزش جامع روش تحقیق و مقاله‌نویسی

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

ازآنجاکه علم و دانش هسته اصلی تمدن مدرن بشری است و بدون دانش و فناوری بقای بشر ناممکن خواهد بود، روش‌ها و رویکردهای گوناگون، هم‌زمان با رشد و توسعه بشر در خصوص تعریف "علم" و "روش علمی" در مجامع علمی و پژوهشی به‌تدریج رواج، گسترش و تکامل یافت. به‌گونه‌ای که امروزه تقریباً در تمام مراکز علمی، پژوهشی و آکادمیک استاندارد جهان تعریف نسبتاً واحدی از علم، روش‌های علمی، مقاله علمی، ژورنال علمی و همایش علمی و پژوهشی داریم. مثلاً تحقیقی که در آلمان، فرانسه و آمریکا انجام می‌شود، تقریباً از همان روش‌هایی استفاده می‌شود که در ایران، هندوستان و دانمارک به کار برده می‌شود. از همین منظر، همکاری‌های علمی و پژوهشی مشترک بین مراکز دانشگاهی و محققین امری متعارف، رو به گسترش و پسندیده است. به عبارتی دیگر، علم، زبان علم و روش علمی نزد عالمان تقریباً یکسان است. این روزها چگونگی تحقیق کردن و آموزش تحقیق موضوعی است که منحصر به گروهی خاص نیست و همه افراد در هرسطحی از تحصیلات و در هر شغلی نیازمند آشنایی با درس روش تحقیق هستند.

دوره آموزش جامع روش تحقیق و مقاله‌نویسی چیست؟

در دوره جامع آموزش روش تحقیق و مقاله‌نویسی به آموزش تمام مباحث عملی و تئوری مربوط به روش‌های تحقیق با تمرکز ویژه بر توانمندسازی همه علاقه‌مندان، جهت برنامه‌ریزی، نگارش، تدوین و ارائه  پروپوزال، پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری،  انواع مختلف مقاله‌نویسی، از جمله مقالات ISI، مروری و اصیل و همچنین مهارت‌های  لازم آکادمیک به‌صورت قدم‌به‌قدم و به زبانی ساده و روان پرداخته شده است.

به عبارت دیگر، با توجه به محتوایی که برای این دوره در نظر گرفته شده است، دوره پیش‌رو را می‌توان یکی از کامل‌ترین دوره‌های آموزشی در زمینه آموزش روش تحقیق کیفی، آموزش روش تحقیق ترکیبی، آموزش روش تحقیق پیشرفته و آموزش صفر تا صد تمامی مباحث و ملزومات تحقیق و پژوهش دانست. در این دوره مخاطبان به صورت مرحله به مرحله با همه مباحث مربوط به آموزش درس روش تحقیق آشنا خواهند شد و در ادامه دوره به یادگیری موضوعاتی همچون درآمدسازی  و تولید ثروت از راه علم و پژوهش پرداخته می‌شود.

با شرکت در این دوره مهارت‌های زیر را به دست خواهید آورد:

  • درک کاملی از مبانی نظری و عملی روش‌های تحقیق و پژوهش داشته یاشید.
  • تمام مراحل‌ پروپوزال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و مقالات علمی خود را مستقلاً  برنامه‌ریزی، تدوین، طراحی، تجزیه‌وتحلیل، نگارش و چاپ کنید.
  • پایگاه‌های علمی و پژوهشی، استنادی و غیراستنادی، رایگان و غیررایگان، ایران و جهان، انواع رتبه‌بندی نشریات علمی داخلی و خارجی انواع مقالات ISI و مروری و اورجینال، شیوه انتخاب ژورنال مناسب، مراحل ارسال و ... را بشناسید. 
  • شبکه علمی، پژوهشی و برند علمی خود را در سطح ملی و بین‌المللی توسعه و گسترش دهید. شبکه‌های اجتماعی ویژه پژوهشگران را بشناسید.
  • به مهارت‌های حیاتیِ آکادمیک مسلط شوید و به‌عنوان یک محقق حرفه‌ای از مسیر علم و تحقیق و پژوهش کسب درآمد و تولید ثروت کنید.

هدف از برگزاری دوره آموزش جامع روش تحقیق و مقاله‌نویسی چیست؟

محتوای در نظر گرفته شده برای دوره جامع آموزش روش تحقیق تمام نیازهای علمی و عملی افراد برای تبدیل شدن به یک پژوهشگر را پوشش داده است. مخاطبان با شرکت در این دوره می‌توانند همه موضوعات را در قالب یک مجموعه منسجم و منظم دریافت کنند. به این ترتیب هدف اصلی این دوره، آموزش درس روش تحقیق به مخاطبان محترم و کمک به این افراد در راستای تولید علم و ثروت خواهد بود.

آموزش‌های این دوره به صورت مرحله‌به‌مرحله و در قالب مباحث عملی و نظری ارائه شده است. برای مثال، شیوه ارسال مقاله، پایگاه‌های علمی مختلف، رتبه‌بندی نشریات علمی و پژوهشی، معرفی سامانه‌ها، نرم‌افزارها و ابزارها، شبکه‌های اجتماعی ویژه پژوهشگران و همه مواردی دیگری که قابلیت ارائه عملی داشته است، علاوه بر بعد نظری، به‌صورت عملی و کاربردی هم تدریس شده است. 

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher اسماعیل سعیدی رباط

دکتر اسماعیل سعیدی رباط استادیار دانشگاه است. ایشان تحصیلات خود را در تمام مقاطع تحصیلی با کسب رتبه عالی از دانشگاه‌های ممتاز ایران به پایان رسانید. وی طی پانزده سال گذشته هدایت و مشاوره پایان‌نامه‌های زیادی را به‌عهده داشته‌است. روش‌های تحقیق، مقاله‌نویسی، انواع مباحث آماری و به‌طور ویژه مطالعات مروری، متاآنالیز (فراتحلیل) و داده‌کاوی علمی و پژوهشی از جمله حوزه‌های مورد علاقه دکتر سعیدی است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سعید حیدری رارانی 1402-09-24
اولا جزوه پی دی اف اگر داشت راجع به هر مبحثی خیلی بهتر بود دوم اگربرای هر موضوعی چند نمونه کار صورت گرفته شده از قبل نمایش داده میشد بهتر بود کار اگه عملی میشد خیلی بهتر نتیجه میداد
سروناز صادقی ایوریق 1403-01-28
من حواسم به قیمت دوره نبود این دوره خیلی گرون بود من پشیمونم از خریدش
محمد خانمحمدی 1402-11-17
میخام بدونم 67 ساعت تمرین کجای این مجموعه هست؟
مکتب‌خونه
سلام دوست عزیز تخمین زده شده که به طور میانگین 67 ساعت زمان برای انجام تمام پروژه‌ها و تمرین های این دوره لازم است.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

دوره آموزش روش تحقیق برای چه کسانی مناسب است؟

اگر دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری هستید، همه آموزش‌هایی که در این مسیر به آن‌ها نیاز خواهید داشت را در این دوره دریافت خواهید کرد؛ از انتخاب موضوع تحقیق، سرچ و جستجوی اطلاعات، تدوین و نگارش پروپوزال، ساختار پایان‌نامه، انواع نمونه‌گیری‌ها، گردآوری، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تا چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه، همه‌ آنچه که نیاز دارید در این دوره ارائه شده است. 

اگر مدرس دانشگاه و یا معلم مدرسه هستید و علاقه‌مند به حرفه‌ای شدن، دیده‌شدن، و توسعه برند علمی و پژوهشی خود هستید، اگر در پی یک سرفصل جامع و کامل برای محتوای تدریس در دانشگاه هستید، اگر دوست دارید پایگاه‌ها و نشریات مختلف، انواع رتبه‌بندی علمی و پژوهشی معتبر ایران و جهان‌ را بشناسید، همه‌ آنچه که نیاز دارید در این دوره ارائه شده است. اگر به هر دلیل و هدفی، به حرفه فاخر و خوش‌نام  تحقیق و پژوهش علاقه‌مند هستید، در این دوره جامع آموزشی همه آنچه که نیاز دارید، ارائه شده است.

به این ترتیب می‌توان این طور بیان کرد که این دوره به گونه‌ای تهیه شده است که همه افراد از دانشجویان مقاطع مختلف گرفته تا همه کسانی که به نحوی با تحقیق و پژوهش در ارتباط هستند بتوانند با شرکت در این دوره سطح دانش و مهارت خود را در زمینه آموزش روش تحقیق بالا ببرند.