ترمودینامیک ۱

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

درس ترمودینامیک از دروس پایه رشته مکانیک و هوافضا است.
مدرس دوره
محمود مانی
دکتر محمود مانی استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
1

فیلم های آموزشی

25 جلسه    27:39 ساعت   
جلسه اول - معرفی درس و توضیحات اولیه
72:12 دقیقه
جلسه دوم - معرفی اصطلاحات رایج در ترمودینامیک
68:20 دقیقه
جلسه سوم - ادامه تعاریف و مفاهیم پایه و خواص ماده خالص
76:48 دقیقه
جلسه چهارم - خواص ماده خالص
69:54 دقیقه
جلسه پنجم - خواص ماده خالص، کار و حرارت
66:44 دقیقه
جلسه ششم - کار و حرارت
63:38 دقیقه
جلسه هفتم
67:54 دقیقه
جلسه هشتم
66:50 دقیقه
جلسه نهم - ادامه حرارت و کار
69:25 دقیقه
جلسه دهم - گاز کامل و مثال هایی از آن
72:32 دقیقه
جلسه یازدهم - قانون اول ترمودینامیک
46:00 دقیقه
جلسه دوازدهم - حل مثال برای قانون اول ترمودینامیک حجم در شرایط پایا
61:11 دقیقه
جلسه سیزدهم - قانون اول برای حجم
69:04 دقیقه
چلسه چهاردهم - حل مسئله
71:18 دقیقه
چلسه پانزدهم - حل مسئله
64:37 دقیقه
جلسه شانزدهم - قانون دوم ترمودینامیک
71:41 دقیقه
جلسه هفدهم - شروع آنتروپی
69:11 دقیقه
جلسه هجدهم - قانون دوم ترمودینامیک
70:27 دقیقه
جلسه نوزدهم - مفهوم آنتروپی
66:18 دقیقه
جلسه بیستم - اصل افزایش آنتالپی و گاز کامل
69:49 دقیقه
جلسه بیست و یکم - قانون دوم ترمودینامیک
64:55 دقیقه
جلسه بیست و دوم - قانون دوم برای حجم کنترل در حالت پایا
58:24 دقیقه
جلسه بیست و سوم - آنتروپی، حجم کنترل
61:34 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
63:57 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - قابلیت انجام کار
57:01 دقیقه