علم و دین 2

دوره‌های دانشگاهی
9 جلسه

سرفصل‌ها

نگاه کنونی ما به جهان که محصول پيشرفت های حاصل از علم تجربی است ميتواند برداشت ما از گزارههای دينی را تحت تاثير قرار دهد و معانی جديدی به انها ببخشد و يا معانی سابق را تاييد محکمتری فراهم اورد. مسير الاهيات طبيعی هميشه راهی برای فهم ما از طبيعت به عنوان نشانه ای از امر ما فوق ان باز کرده است. از طرف ديگر شناخت صفات خداوند ميتواند نوری برای شناخت ما از جهان و ماهيت ان بتاباند، هدفی که دانشمندان علوم تجربی ان را از مسير ديگری ميپويند. در اين درس دو کتاب يکی با محوريت شناخت صفات خداوند با در نظر گرفتن ديدگاههای ما در مورد زمان و جهان و ديگری کتابی برای شناخت خداوند از مسير نشانه های طبيعی تدريس ميشود. اهم مباحث مطرح در اين درس عبارتند از:

1. (Metaphysical assumptions (modality, essence, property
2. (Omnipotence (Actualism, paradox of stone, atemporality
3. (Omniscience (de re or de dicto reading
4. Free will and divine foreknowledge
5. Divine timelessness and eternity
6. Divine goodness and impeccability
7. Cosmological argument for God
8. Teleological arguments for God
9. Moral Argument
10.Natural signs and hiddenness of God

مدرس دوره
ابراهیم آزادگان

.