مکانیک تحلیلی 1

دوره‌های دانشگاهی
48 جلسه

سرفصل‌ها

فایل جلسه پنجم(قسمت دوم) و جلسه هفتم(قسمت اول) به دلیل مشکل فنی موجود نیست.

مدرس دوره
احمد شیرزاد
1

فیلم های آموزشی

48 جلسه    41:38 ساعت   
جلسه اول(قسمت اول)
57:10 دقیقه
جلسه اول(قسمت دوم)
49:05 دقیقه
جلسه دوم(قسمت اول)
51:50 دقیقه
جلسه دوم(قسمت دوم)
56:31 دقیقه
جلسه سوم
85:46 دقیقه
جلسه چهارم(قسمت اول)
74:30 دقیقه
جلسه چهارم(قسمت دوم)
28:34 دقیقه
جلسه پنجم(قسمت اول)
50:56 دقیقه
جلسه ششم(قسمت اول)
52:02 دقیقه
جلسه ششم(قسمت دوم)
52:01 دقیقه
جلسه هفتم(قسمت دوم)
57:10 دقیقه
جلسه هشتم(قسمت اول)
72:51 دقیقه
جلسه هشتم(قسمت دوم)
30:13 دقیقه
جلسه نهم(قسمت اول)
72:00 دقیقه
جلسه نهم(قسمت دوم)
32:28 دقیقه
جلسه دهم(قسمت اول)
51:20 دقیقه
جلسه دهم(قسمت دوم)
55:23 دقیقه
جلسه یازدهم(قسمت اول)
47:53 دقیقه
جلسه یازدهم(قسمت دوم)
54:00 دقیقه
جلسه دوازدهم(قسمت اول)
51:12 دقیقه
جلسه دوازدهم(قسمت دوم)
58:52 دقیقه
جلسه سیزدهم(قسمت اول)
50:20 دقیقه
جلسه سیزدهم(قسمت دوم)
53:53 دقیقه
جلسه چهاردهم(قسمت دوم)
47:51 دقیقه
جلسه پانزدهم(قسمت اول)
50:56 دقیقه
جلسه پانزدهم(قسمت دوم)
51:47 دقیقه
جلسه شانزدهم(قسمت اول)
71:15 دقیقه
جلسه شانزدهم(قسمت دوم)
25:09 دقیقه
جلسه هفدهم(قسمت اول)
50:32 دقیقه
جلسه هفدهم(قسمت دوم)
55:53 دقیقه
جلسه هجدهم(قسمت اول)
74:29 دقیقه
جلسه هجدهم(قسمت دوم)
24:19 دقیقه
جلسه نوزدهم(قسمت اول)
51:12 دقیقه
جلسه نوزدهم(قسمت دوم)
43:46 دقیقه
جلسه بیستم(قسمت اول)
47:49 دقیقه
جلسه بیستم(قسمت دوم)
52:07 دقیقه
جلسه بیست و یکم(قسمت اول)
49:00 دقیقه
جلسه بیست و یکم(قسمت دوم)
57:38 دقیقه
جلسه بیست ودوم(قسمت اول)
41:44 دقیقه
جلسه بیست و دوم(قسمت دوم)
49:36 دقیقه
جلسه بیست و سوم(قسمت اول)
52:04 دقیقه
جلسه بیست و سوم(قسمت دوم)
50:29 دقیقه
جلسه بیست وچهارم(قسمت اول)
51:10 دقیقه
جلسه بیست وچهارم(قسمت دوم)
51:53 دقیقه
جلسه بیست و پنجم(قسمت اول)
47:20 دقیقه
جلسه بیست و پنجم(قسمت دوم)
56:09 دقیقه
جلسه بیست وششم(قسمت اول)
45:01 دقیقه
جلسه بیست و ششم(قسمت دوم)
52:35 دقیقه