نقد بنا و فضای شهری

همایش‌ها و رویدادها
1 سخنرانی

سرفصل‌ها

سخنران همایش
پیروز حناچی

پیروز حناچی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشكده معماری دانشگاه تهران است.

برخی از سمت‌ها و فعالیت‌های اجرایی دکتر پیروز حناچی:

معاون شهرسازی و معماری در دوران وزارت مهندس عبدالعلی زاده

رییس موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

نخستین رییس مركز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران

رییس مركز آموزش عالی میراث فرهنگی

 معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسكن و شهرسازی

1

سخنرانی‌ها

1 جلسه    02:34 ساعت