آموزش جامع ریاضی عمومی یک

poster
پیش‌نمایش دوره

ریاضی عمومی1 اولین درس3 واحدی مهمی است که تمام دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه در بدو وورد به دانشگاه و در همان ترم اول خواهند داشت. با توجه به گستردگی مطالب و پایه ای ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.7 (13 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 صفر تا صد ریاضی عمومی یک در 14 ساعت

 درسنامه طبقه بندی شده و منظم

 حل 177 سوال گلچین و منتخب از تمام دانشگاه‌های ایران

 یادگیری اصولی ریاضی یک در کمترین زمان با بیشترین بازده

پیش‌نیاز‌ها

در این دوره تمام موارد مورد نیاز برای آمادگی آزمون ریاضی یک تدریس خواهد شد و نیاز به پیش نیاز ندارد.

سرفصل‌های دوره آموزش جامع ریاضی عمومی یک

اعداد مختلط
  تیپ اول - مکان هندسی
مشاهده
"19:44  
  تیپ دوم - توان و ریشه
مشاهده
"15:40  
  تیپ دوم - توان و ریشه (فرم متعارف)
"08:57  
  تیپ دوم - توان و ریشه (توان کسری)
"07:16  
  تیپ دوم - توان و ریشه (توانn)
"11:45  
  تیپ دوم - توان و ریشه (حالت خاص)
"07:02  
  تیپ سوم - حل معادله (تغییرمتغیر دبیرستان)
"07:39  
  تیپ سوم - حل معادله (دلتا و توان)
"06:20  
  تیپ سوم - حل معادله (ریشه و توان)
"08:34  
  تیپ سوم - حل معادله (ریشهnام یک عدد)
"06:44  
  تیپ سوم - حل معادله (ریشهnام یک عددیا معادله)
"21:29  
تابع
  توابع نپر، لگاریتم طبیعی و هایپربولیک
"22:28  
  نمایش لگاریتمی توابع معکوس هایپربولیک
"09:13  
  دامنه توابع لگاریتمی و توابع متعالی
"11:48  
  تابع معکوس (دبیرستان)
"07:28  
  معکوس مثلثاتی و تانژانت وارون
"10:38  
حد و پیوستگی
  تیپ اول - مبهم صفرصفرم (بسط مک لورن)
مشاهده
"24:30  
  تیپ دوم - مبهم بی نهایت منهای بی نهایت
"04:58  
  تیپ سوم - مبهم صفر در بی نهایت
"04:49  
  تیپ چهارم - مبهم توانی(متعالی)
"16:51  
  تیپ پنجم - حد در بی نهایت(تغییرمتغیر و رادیکالی)
"10:56  
  تیپ پنجم - حد در بی نهایت(ترکیبی با حد توانی)
"09:16  
  تیپ ششم - پیوستگی
"11:43  
  تیپ هفتم - قضایا(مقدار میانی و بولتزانو)
"16:28  
مشتق و کاربرد
  تیپ اول - مفاهیم (تعریف مشتق، مشتق پذیری، اکسترمم، عطف، صعوی، نزولی، تقعر و تحدب)
مشاهده
"15:29  
  تیپ دوم - مشتق توانی(متعالی)
مشاهده
"08:54  
  تیپ دوم - مشتق توانی(سوپرمنln)
"03:50  
  تیپ سوم - مشتق ضمنی
"18:33  
  تیپ سوم - مشتق ضمنی(مرتبه دو)
"09:18  
  تیپ چهارم - مشتق پارامتری و قطبی
"13:25  
  تیپ پنجم - مشتق تابع معکوس
"04:56  
  تیپ ششم - تقریب خطی(خطی سازی،بسط تیلور)
"11:27  
  تیپ هفتم - قضایا(قضیه مقدار میانگین،رفیق تو رگیا)
"12:39  
  تیپ هفتم - قضایا(قضیه مقدار میانگین،بازهa,b)
"04:13  
  تیپ هفتم - قضایا(کاربرد قضیه مقدار میانگین در مقایسه اعداد)
"06:30  
  تیپ هفتم - قضایا(قضیه مقدار میانگین،نابرابری یکطرفه)
"05:47  
  تیپ هفتم - قضایا(قضیه رول)
"07:53  
انتگرال
  روز اول خلقت (یک تعریف، هفت قانون، هفت تکنیک)
مشاهده
"22:23  
  حل مثال از هفت قانون
مشاهده
"11:12  
  تکنیک اول - تغییر متغیر
مشاهده
"19:11  
  تکنیک دوم - تغییر متغیر رادیکالی
"10:40  
  تکنیک سوم - تغییر متغیر مثلثاتی (تانژانت)
"14:41  
  تکنیک سوم - تغییر متغیر مثلثاتی (سکانت)
"03:19  
  تکنیک سوم - تغییر متغیر مثلثاتی (سینوس)
"07:47  
  تکنیک چهارم - جزءبه جزء (رفیق تو رگیا)
"11:49  
  تکنیک چهارم - جزءبه جزء (چمن)
"05:24  
  تکنیک چهارم - جزءبه جزء (ترکیبی با تغییر متغیر)
"05:40  
  تکنیک چهارم - جزءبه جزء (ترکیبی با تغییر متغیرمثلثاتی)
"04:36  
  تکنیک چهارم - جزءبه جزء (خودارجاعی)
"07:07  
  تکنیک پنجم - کسری (درجه صورت بزرگتر یا مساوی مخرج)
"08:43  
  تکنیک پنجم - کسری (درجه مخرج بزرگتر از صورت)
"04:28  
  تکنیک ششم - تجزیه کسری (مخرج هم درجه)
"13:50  
  تکنیک ششم - تجزیه کسری (مخرج درجه مختلف،مدل معروف اول)
"07:05  
  تکنیک ششم - تجزیه کسری (مخرج درجه مختلف،مدل سخت دوم)
"06:16  
  تکنیک ششم - تجزیه کسری (مخرج درجه مختلف،مدل سوم)
"04:16  
  تکنیک هفتم - مثلثاتی (روابط دبیرستان)
"05:47  
  تکنیک هفتم - مثلثاتی (حاصلضرب زوج و فرد)
"06:19  
  تکنیک هفتم - مثلثاتی (تغییر متغیر تانژانت و قانون هفتم خلقت)
"02:48  
  تکنیک هفتم - مثلثاتی (تغییر متغیر خاص، تانژانت نصف کمان)
"09:35  
  تکنیک هفتم - مثلثاتی (کسری، ایجاد مخرج و مشتق مخرج در صورت)
"04:34  
کاربرد انتگرال
  تکنیک اول - مساحت (دکارتی)
مشاهده
"11:52  
  تکنیک اول - مساحت (پارامتری-حکم خشت)
"04:47  
  تکنیک اول - مساحت (قطبی)
"04:05  
  تکنیک دوم - حد در بی نهایت (رفیق تو رگیا)
"14:02  
  تکنیک دوم - حد در بی نهایت (جزءبه جزء)
"04:33  
  تکنیک دوم - حد در بی نهایت (فاکتوریل-استرلینگ)
"05:10  
  تکنیک سوم - مشتق از انتگرال (حد صفر صفرم و هوپیتال)
"04:28  
  تکنیک سوم - مشتق از انتگرال (حالت تعمیم یافته)
"02:22  
  تکنیک سوم - مشتق از انتگرال (ضمنی و پارامتری)
"04:33  
  تکنیک سوم - مشتق از انتگرال (تابع معکوس)
"03:25  
  تکنیک سوم - مشتق از انتگرال (قضایای مقدار میانی و رول)
"04:01  
  تکنیک سوم - مشتق از انتگرال (معادله انتگرالی-یافتن تابع مجهول)
"03:42  
  تکنیک چهارم - طول قوس
"07:19  
  تکنیک چهارم - طول قوس (مربع کامل)
"03:17  
  تکنیک چهارم - طول قوس (ترکیب با مشتق از انتگرال)
"07:13  
  تکنیک چهارم - طول قوس (طول زنجیر)
"02:42  
  تکنیک چهارم - طول قوس (تغییر دید)
"04:05  
  تکنیک چهارم - طول قوس (پارامتری)
"03:32  
  تکنیک چهارم - طول قوس (پارامتری-حکم خشت)
"05:01  
  تکنیک چهارم - طول قوس (پارامتری-سیکلوئید)
"04:30  
  تکنیک چهارم - طول قوس (قطبی)
"03:41  
  تکنیک پنجم - حجم دوران (حولx)
"06:23  
  تکنیک پنجم - حجم دوران (حولy)
"05:07  
  تکنیک پنجم - حجم دوران (پارامتری-حکم خشت)
"03:06  
  تکنیک ششم - سطح جانبی دوران (حولxوy)
"04:28  
  تکنیک ششم - سطح جانبی دوران (پارامتری-حکم خشت)
"03:40  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (محاسبه انتگرال)
"05:05  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (آزمون انتگرالp)
"07:32  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (آزمون مقایسه)
"06:51  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (آزمون مقایسه-نپر و هم ارزی)
"05:38  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (آزمون مقایسه-ln و هم ارزی)
"04:54  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (ترکیبی ناسره نوع یک و دو)
"03:26  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (ترکیبی با جزء به جزء)
"02:48  
  تکنیک هفتم - همگرایی، واگرایی (تعیین مقدار برای همگرایی)
"04:18  
سری
  همگرایی، واگرایی (شرط لازم)
"13:56  
  همگرایی، واگرایی (آزمون ریشه)
"07:44  
  همگرایی، واگرایی (آزمون ریشه-حد توانی)
"04:21  
  همگرایی، واگرایی (آزمون ریشه-استرلینگ)
"04:03  
  همگرایی، واگرایی (آزمون مقایسه)
"08:16  
  همگرایی، واگرایی (آزمون سریP)
"06:18  
  همگرایی، واگرایی (آزمون سریP-هم ارزی)
"03:38  
  همگرایی، واگرایی (آزمون سریP-مزدوج)
"02:34  
  همگرایی، واگرایی (آزمون انتگرال)
"04:55  
  همگرایی، واگرایی (آزمون سری متناوب)
"05:50  
  بازه همگرایی (مدل اول عادی)
"08:54  
  بازه همگرایی (مدل دوم با ضریب)
"03:25  
  بازه همگرایی (مدل سوم با توان)
"04:25  
  بازه همگرایی (ترکیبی با حد توانی)
"05:18  
  بسط تیلور
"05:41  
  بسط مک لورن (سری نپر، مثلثاتی و هایپربولیکی )
"07:53  
  بسط مک لورن (محاسبه انتگرال)
"07:41  
  بسط مک لورن (سری هندسی، رفیق تو رگیا )
"07:29  
  بسط مک لورن (محاسبه تابع)
"06:18  
  بسط مک لورن (سری هندسی، مشتق )
"07:27  
  بسط مک لورن (سری هندسی، انتگرال )
"03:22  
  بسط مک لورن (سری هندسی،کسری، مشتق nام )
"05:57  
  بسط تیلور (سری هندسی،کسری، مشتق nام )
"05:08  
  سری تلسکوپی
"05:09  

درباره دوره

ریاضی عمومی1 اولین درس3 واحدی مهمی است که تمام دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه در بدو وورد به دانشگاه و در همان ترم اول خواهند داشت. 

با توجه به گستردگی مطالب و پایه ای بودن ریاضی عمومی1 اگر آن را مهمترین و موثرترین درس دوره کارشناسی دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه بنامیم اغراق نکرده ایم. پس شایسته است که با یادگیری صحیح تمام مطالب مهم این درس و کسب نتیجه نهایی اولین قدم خود را در ترم اول دانشگاه محکم و قوی برداریم. 

در دوره این اطمینان را به شما می دهیم که علاوه بر فهم کامل تمام مطالب این درس و کسب نتیجه عالی در امتحانات میانترم و پایانترم، پایه علمی شما برای ترم های آینده و به خصوص دروس ریاضی عمومی2 و معادلات دیفرانسیل و بقیه دروسی که به نوعی به مفاهیم مهم ریاضی عمومی1 (مانند انتگرال) وابسته خواهند بود، ارتقا خواهد یافت.

این دوره برای چه کسانی مناسب می‌باشد؟

تمام دانشجویان رشته‌های فنی‌مهندسی و علوم پایه در تمام دانشگاه های ایران.

ویژگی‌های متمایز کننده دوره چیست؟

-بیشترین یادگیری در کمترین زمان ممکن (هفت ساعت میانترم و هفت ساعت پایانترم)

-آموزش تمام مطالب با درسنامه طبقه بندی شده و حل مثال فراوان

-حل 177 مثال گلچین شده از کل دانشگاه های ایران

-بی نیازی از هر جزوه درسی، کتاب آموزشی، کلاس درس حضوری و ...

-فن بیان قوی و تدریس بسیار پرانرژی مدرس

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher ابراهیم شاه ابراهیمی

 مهندس ابراهیم شاه ابراهیمی، فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستند. وی کارشناس اسبق روسازی راه و باند فرودگاه در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی و کارشناس آموزشی آزمایشگاه‌های فنی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. ایشان بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس حرفه‌ای و تخصصی دروس ریاضیات دانشگاهی (ریاضی عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی و محاسبات عددی) دارند. مهندس شاه ابراهیمی علاوه بر تدریس در زمینه گویندگی، دوبله و همچنین گردشگری به‌عنوان تور لیدر فعالیت می‌کنند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-04-20
خیلی عالی یود استاد. استاد لطفا کیفیت صدا رو بهتر کنید.برای ریاضی ۲ و بقیه‌ی دروس هم فیلم ضبط کنید. ممنونم.
حامد جعفری 1403-03-25
بسیار دوره عالی است اگر کمی وقت برای درسنامه بزارین راحت ریاضی 1 رو بالا 15 میشین
محمد رسول درزی رامندی 1403-02-01
خیلی عالیه. ارزش دیدن داره. سطح مقدماتی تا پیشرفته هست
محمد حیدری 1402-12-19
عاااالی
ف 1402-12-05
دانشگاه رجایی تهران من اعداد مختلطو به علاوه جلسه اول تابع کامل دیدم خیلی عالی و روان بود ی مزیتش بخوام بگم نسبت به کلاس‌های دانشگاه مثال زیاد حل میشه اعداد مختلطو ک ی روز دیده بودم همه چی عالی پیشرفت سر کلاس دانشگاه هم که اعداد مختلط ۴ جلسه طول کشید همه سوالاتو پاسخ میدادم
1402-12-04
خواهش میکنم دوره ریاضی دو را هرچه زودتر قرار بدهید❤️
علی رضا مهدی 1402-12-03
دوره واقعا دوره خوبی اما یه نکته داره لطفا اگر قرار ریاضی2 آموزش بدید روی آموزش از پایه بیشتر تمرکز کنید نسبت به تمرینات چون تو این دوره آموزش داده شده اما از پایه پایه نبود و بیشتر تمرکز رو تمرین بوده لطفا کمی به آموزش از پایه هم توجه کنید برا افرادی که کمی از لحاظ درسی ضعیف تر هستن خیلی ممنون از زحماتی که مکشید ایشالله موفق باشید
بهنام محمدیان 1402-11-19
بی صبرانه منتظر دوره ریاضی 2 تون هستم استاد عزیز و امیدوارم در همین ترم در مکتب خونه قرارش بدید
یاسمن مبرهن 1402-10-25
طبقه بندی و نحوه ارائه مطالب این دوره عالیه و تعداد مثالی که حل میشه با توجه به تایم کل دوره که ۱۴-۱۵ساعته به نظر رویایی میاد ولی واقعا انقدر خوب و باتوجه به دیتیل طراحی شده که اخرش هم کل مطالب رو با مثال زیاد یاد میگیری و هم به خاطر چارت بندی خوبش تو حل سوالا گیج نمیشی و راحت نحوه حل رو تشخیص میدی.
1403-03-07
کیفیت صدا بسیار ضعیف است

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.