×
ribbon

آموزش رایگان ديناميك پيشرفته 1

در فصل اول اصول و مفاهیم اساسی مورد استفاده در زمینه‌ی دینامیک مورد بحث قرار می‌گیرند. این اصول و مفاهیم، در حوزه ديناميک ذرات شرح داده می‌شوند. بدين منظور در ابتدا، سینماتیک یک ذره مادی ... ادامه

ارائه دهنده:  دانشگاه شهید باهنر کرمان  دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدرس دوره:
 95% (300 رای)
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  30 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  47 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان ديناميك پيشرفته 1

مفاهیم پایه
  جلسه 1: دستگاه مستقيم‌الخط - دستگاه منحني‌الخط
"90:10  
  جلسه 2: مختصات استوانه‌اي - مختصات كروي
"91:26  
  جلسه 3: مكانيك نيوتني ذرات - درجه آزادي و قيود
"98:42  
  جلسه 4: ضربه و مومنتوم - مسائل با ميدان نيروي مركزي
"85:37  
  جلسه 5: قضيه كار و انرژي
"95:32  
  جلسه 6: تعادل و پايداري
"90:21  
حرکت نسبي
  جلسه 7: انتگرال اول - دستگاه مختصات متحرك
"93:32  
  جلسه 8: نحوه ارائه يك بردار
"96:51  
  جلسه 9: تبديل دستگاه‌هاي مختصات - دوران محدود
"98:27  
  جلسه 10: دوران محدود - سرعت زاويه‌اي I
"90:33  
  جلسه 11: دوران محدود - سرعت زاويه‌اي II
"96:49  
  جلسه 12: نرخ تغييرات يك بردار - شتاب زاويه‌اي
"91:47  
  جلسه 13: سرعت نسبي - شتاب نسبي I
"94:09  
  جلسه 14: سرعت نسبي - شتاب نسبي II
"81:24  
  جلسه 15: مشاهده حركت از ديدگاه ناظر واقع در دستگاه متحرك
"93:30  
ديناميك سيستمي از ذرات
  جلسه 16: معادله حركت - مومنتوم خطي و زاويه‌اي
"82:54  
  جلسه 17: كار و انرژي - برخورد ذرات
"96:38  
  جلسه 18: ديناميك اجسام صلب در حركت صفحه‌اي
"92:05  
  جلسه 19: مركز آني دوران
"93:36  
  جلسه 20: روابط مربوط به انرژي و مومنتوم - مختصات تعميم‌يافته
"92:47  
مكانيك تحليلي
  جلسه 21: قيود - قيود هولونوميك
"96:43  
  جلسه 22: قيود غيرهولونوميك
"95:44  
  جلسه 23: تغيير مكان مجازي و كار مجازي
"96:24  
  جلسه 24: نيروهاي تعميم‌يافته
"92:48  
  جلسه 25: اصل كار مجازي براي تعادل استاتيكي
"92:33  
  جلسه 26: اصل دالامبر - اصل هميلتون
"95:35  
  جلسه 27: معادلات لاگرانژ
"91:41  
  جلسه 28: معادلات لاگرانژ براي سيستم‌هاي مقيد
"100:24  
  جلسه 29: حل مسئله
"96:00  
  جلسه 30: استخراج معادلات حركت پلتفرم پايه سيار
"85:38  

درباره دوره

در فصل اول اصول و مفاهیم اساسی مورد استفاده در زمینه‌ی دینامیک مورد بحث قرار می‌گیرند. این اصول و مفاهیم، در حوزه ديناميک ذرات شرح داده می‌شوند. بدين منظور در ابتدا، سینماتیک یک ذره مادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دستگاه‌های مختصات مورد استفاده جهت توصیف حرکت آن ذره را تشریح می‌نماييم. ما‌بین دستگاه‌های مختصات با امتدادهای ثابت و دستگاه‌های مختصاتی که بر‌اساس خصوصيات مسیر طی شده توسط ذره مادی، امتدادهای آن نيز تغيير می‌یابند، تمایز قائل می‌شویم. به‌دنبال تجزیه و تحلیل سینماتیکی، سینتیک (ديناميک) یک ذره مادی را با ارائه قوانین نیوتن مورد مطالعه قرار می‌دهيم. در ادامه به تحلیل مفهوم نیرو و بحث در مورد انتگرال‌گیری از معادلات حرکت می‌پردازیم. تمایز ميان تجزیه و تحلیل کیفی و کمی معادلات حرکت توضيح داده می‌شود. انتگرال‌گیری از معادلات حرکت منجر به ظهور مفاهيمی چون انرژی و مومنتوم (اندازه حرکت) و در برخی موارد، منجر به پيدايش ديگر انتگرال‌های حرکت می‌شود که در تحلیل ماهیت حرکت می‌توانند مفيد واقع شوند، همچنين مقدمه‌ای بر مفاهیمی چون تعادل و پايداری و انتگرال‌گیری به‌صورت شکل-بسته از معادلات حرکت خطی‌سازی شده ارائه می‌گردد. این فصل مجموعه‌ای از اصولي اساسی است که تحليگر در استخراج معادلات حرکت و تجزیه و تحلیل این معادلات به آن‌ها نيازمند است. لازمه پيشرفت در فصل‌های بعدی این درس درک صحيح این اصول است. لذا اکيداً به دانشجويان تأکيد می‌شود تا قبل از مشاهده فيلم‌های فصول بعدی، کلیه مفاهیم مورد بحث در این فصل را به‌طور کامل مورد درک عميق قرار دهند.

زمانی‌که یک حرکت از دیدگاه یک ناظر ثابت مشاهده می‌گردد، به‌دست آوردن عباراتی جهت توصیف سرعت و شتاب، فرم ساده‌ای دارند. ولی گاهی باید حرکت را از دیدگاه یک ناظر متحرک به‌جای یک ناظر ثابت تحلیل نماييم. مواردی از این دست در تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ماشین‌ها، مکانیزم‌ها و ربات‌ها به وفور مشاهده می‌گردد. در تحلیل مکانیزم‌ها، باید قادر به ارتباط حرکت یک جزء از سیستم به جزئی دیگر باشیم. لذا اندازه‌گیری مؤلفه‌های حرکت از دیدگاه یک ناظر متحرک امری اجتناب ناپذیر است. در بسیاری از تحلیل‌های سینماتیکی، صرف‌نظر کردن از حرکت دورانی زمین امری منطقی محسوب می‌گردد. عدم در نظر گرفتن چرخش زمین در حرکت‌هایی با مسافت‌های کوتاه و طول زمانی کوچک منجر به نتایج بسیار دقیقی می‌گردد. با این وجود در برخی از مسائل حتماً باید حرکت دستگاه متحرک متصل به زمين را در تحلیل‌های سینماتیکی و دینامیکی لحاظ نماييم. به‌طور مثال در مطالعه الگوهای هواشناسی، دینامیک اقیانوس‌ها یا حرکت در محدوده‌های زمانی طولانی نمی‌توان از حرکت دورانی زمین چشم‌پوشی نمود.

لذا در فصل دوم حرکت چهارچوب‌های مختصات نسبت به یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین مشاهده می‌گردد که تفاوت اساسی میان یک دستگاه مختصات اینرسی و يک دستگاه مختصات غیراینرسی زمانی بروز می‌یابد که هدف آن تعیین مشتق یک بردار در این دو دستگاه باشد. همچنين اختلاف میان سرعت خطی و سرعت زاویه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد و این حقیقت مهم که بردار سرعت زاویه‌ای وجود و ماهیت خود را وام‌دار مشتق‌گیری از بردار دیگری نيست، مورد تأکید قرار می‌دهیم.

در فصل سوم ابتدا مفاهيم ارائه شده در فصل يک را برای سيستم‌هايی که بيشتر از يک جرم تشکيل شده‌اند، توسعه می‌دهد، سپس زمينه لازم را برای مطالعه اجسام صلب آماده می‌کند. تحليل سيستم‌هايی که از چندين ذره تشکيل شده‌اند، همچنين سيستم اجسام صلب با ارائه مفهومی تحت عنوان مرکز جرم تا حد قابل ملاحظه‌ای ساده می‌شود. قانون دوم نيوتن جهت مطالعه حرکت انتقالی و قانون اويلر جهت مطالعه حرکت دورانی که با استفاده از مفهوم مرکز جرم برای سيستم‌هايی که از چندين ذره تشکيل شده‌اند و يا سيستم اجسام صلب، شکل و قالبی شبيه به روابطی که پيشتر برای يک ذره مادی ارائه گرديد، به خود می‌گيرند.

در فصل چهارم، تکنيک‌های تحليلی جهت توصيف حرکت سيستم‌های ديناميکی معرفي می‌گردند. در اينجا سيستم‌های ديناميکی به‌عنوان يک مجموعه کلی در نظر گرفته می‌شوند؛ و کميت‌های اسکالری همچون انرژی و کار مورد استفاده قرار می‌گيرند. نيروها و گشتاورهای قيدی در اين متد متفاوت از آن‌چه که در ديناميک نيوتنی با آن مواجه شديم، مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين روش نيروهای قيدی که کار انجام نمی‌دهند، در فرمولاسيون ظاهر نمی‌شوند. البته گاهی اوقات اندازه نيروهای قيدی مورد نياز است. در چنين مواقعی، نيروهای قيدی بعد از حل معادلات حرکت محاسبه می‌شوند. از طرفی می‌توان نيروهای قيدی را در قالب ضرائب لاگرانژ در معادلات حرکت باقی نگه داشت.

روش‌هاي ارائه شده در اين فصل، متدهايی تحليلي هستند که بر اساس اصول حاکم در حساب تغييرات توسعه يافته‌اند. لذا مختصات تعميم‌يافته به‌جای مختصات فيزيکی، به‌عنوان متغيرهای حرکت مورد استفاده قرار می‌گيرد. اين امر موجب می‌شود که روش‌های تحليلی نسبت به روش ديناميک نيوتنی از انعطاف‌پذيری بيشتری برخوردار باشند. زيرا در ديناميک نيوتنی از مختصات فيزيکی به‌عنوان متغيرهای حرکت استفاده می‌شود. در اين فصل معادلات تحليلی برای سيستمی از ذرات و اجسام صلب که حرکت آن‌ها محدود به حرکت صفحه‌ای است، ارائه می‌شوند. هرچند می‌توان اين معادلات را برای اجسام صلب و اجسام انعطاف‌پذير که دارای حرکت فضايی هستند نيز توسعه داد. در روش‌های تحليلی از توابع اسکالر مانند کار و انرژی به‌جای کميت‌های برداری استفاده می‌شود.

اگرچه استفاده از روش‌های تحليلی برای تحليل ديناميکی بسيار مرسوم است، ولی امروزه برای مدل‌سازی سيستم‌های پيچيده، از ترکيب روش‌های برداری به‌همراه متدهای تحليلی استفاده می‌شود. در واقع يکی از مزايای استفاده از ديناميک برداری به‌کارگيری آسان آن در کامپيوترهای ديجيتال است.

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

دینامیک پیشرفته از جمله دروس ارائه شده برای دانشجويان رشته مهندسی مکانیک در گرایش طراحی کاربردی است.

 

منابعی که در برگزاری دوره آموزش ديناميك پيشرفته 1 وجود داشته است چیست؟

در دوره آموزش رایگان دینامیک پیشرفته 1، چهار فصل ابتدایی کتاب دینامیک تحلیلی هیم بارو (Analytical Dynamics – Haim Baruh) تدريس می‌گردد که مرجعی جامع و کامل برای اين درس محسوب می‌گردد. در هر فصل سعی‌شده تا با ارائه مثال‌هايی متنوع، فرايند آموزش مفاهيم دنبال گردد.

 

دوره آموزش رایگان دینامیک پیشرفته در کدام دانشگاه و نیم‌سال تحصیلی ارائه شده است؟

این دوره در دانشگاه باهنر کرمان و در پاییز 1400 ضبط شده‌است

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علي محمد شافعی

دکتر علی محمد شافعی دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان است. ایشان دوره کارشناسی خویش را در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه علم و صنعت ایران گذرانده‌اند. زمینه‌ی اصلی تحقیقاتی ایشان، تحلیل دینامیکی و کنترل سیستم‌های رباتیکی است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
1402-07-17
دانشجوی دوره
استاد تشکر
1402-03-26
دانشجوی دوره
بسیار دوره ی مفیدی بود. استاد با تسلط کامل و با حوصله مطالب رو تفهیم می کردند. واقعا ممنونم و برای استاد آرزوی موفقیت دارم. از مکتب خونه نیز برای زحماتشان متشکرم
محسن کاظمی 1401-12-10
دانشجوی دوره
با سلام و احترام خدمت استاد گرامی و توانا، بسیار عالی بود. درخواست و پیشنهاد می شود در صورت امکان؛ پیشرفته 2 رو هم درمکتب خونه قرار بدید. و آیا امکان دریافت فایل ترجمه کتاب، و فایل پاور پوینت درس استاد؛ که در ابتدای جلسه اول فرمودند هست؟ سپاسگزارم
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ تمامی فایل ها و ویدئوهایی که در اختیار مکتب خونه قرار گرفته شده اند روی سایت بارگذاری شده است.
1401-05-10
دانشجوی دوره
بسیار عالی خیر دنیا و آخرت برای شما باشد و خداوند بهترین ها را برای شما بخواهد ممنون
1401-04-25
دانشجوی دوره
بنده تا حالا بخش مقدمه (۵ جلسه اول) رو دیدم. تمام زیرمجموعه‌های دینامیک جهت یادگرفتن اولیه سنگین می‌نمایند. از آنجایی‌که سالهای قبل این درس‌ را با عزیزان دیگر داشتم با قطعیت میتوانم بگویم آقای دکتر شافعی به خوبی و با نظم این مبحث‌ را ارائه نموده‌اند. امیدوارم مکتبخونه بقیه دروس استاد ازجمله ادامه همین درس (دینامیک پیشرفته ۲)، ارتعاشات کارشناسی و ارشد، کنترل کارشناسی و ارشد و هر مبحثی که ایشان تدریس دارند را برای دانشجوهای مکانیک قرار دهد. با تشکر
1401-02-05
دانشجوی دوره
خیلی ممنون که این همه زحمت میکشین و نتیجه اش رو رایگان در اختیار عموم قرار میدین
محمد مهدی روح الامینی 1401-02-04
دانشجوی دوره
عااااالی
محمد یادگاری قهدریجانی 1401-02-01
دانشجوی دوره
سلام استاد عزیز خدا خیرتان دهد...

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
صفحات پربازدید
poster
  
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  30 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  47 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)