آموزش رایگان راه‌سازی

poster
پیش‌نمایش دوره

طراحی هندسی راه در قالب درس راه‌سازی برای دانشجویان دوره‌ی کارشناسی مهندسی عمران آموزش داده‌می‌شود. آشنایی با اصول راه‌سازی و کاربرد آن‌ها در طراحی و اجرای زیرسازی راه‌ها هدف اصلی از تدریس این درس است. ... ادامه

مدرس دوره:
4.6 (19 رای)
 رایگان

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان راه‌سازی

راه‌سازی
  جلسه 1 - بخش 1: فهرست مطالب، منابع و تاریخچه راه‌سازی
مشاهده
"15:31  
  جلسه 1 - بخش 2: معرفی آیین‌نامه‌
مشاهده
"19:27  
  جلسه 1 - بخش 3: معرفی انواع راه
مشاهده
"02:26  
  جلسه 2 - بخش 1: مقاطع عرضی
مشاهده
"04:54  
  جلسه 2 - بخش 2: خطوط طولی
مشاهده
"12:49  
  جلسه 2 - بخش 3: ابنیه‌ی فنی راه
مشاهده
"09:54  
  جلسه 2 - بخش 4: ترافیک
مشاهده
"03:26  
  جلسه 2 - بخش 5: تقاطع‌ها و تبادل‌ها
مشاهده
"07:54  
  جلسه 3: فاصله‌ی دید توقف، سبقت، انتخاب، مشخصات اجزای قوس افقی
مشاهده
"43:38  
  جلسه 4 - بخش 1: پیاده‌سازی قوس افقی
مشاهده
"30:55  
  جلسه 4 - بخش 2: قوس با مماس مشترک
مشاهده
"06:14  
  جلسه 5 - بخش 1: بربلندی (دور)
مشاهده
"26:24  
  جلسه 5 - بخش 2: ادامه‌ی بربلندی (دور) همراه با مقادیر پیشنهادی آیین‌نامه
مشاهده
"07:27  
  جلسه 5 - بخش 3: طراحی قوس افقی ساده
مشاهده
"05:12  
  جلسه 5 - بخش 4: مثال برای طراحی قوس افقی ساده
مشاهده
"03:33  
  جلسه 6 - بخش 1: فاصله دید در قوس افقی
مشاهده
"19:50  
  جلسه 6 - بخش 2: مثال برای فاصله دید در قوس افقی
مشاهده
"08:29  
  جلسه 6 - بخش 3: محاسبات طول اعمال دور
مشاهده
"13:06  
  جلسه 6 - بخش 4: نحوه اعمال بربلندی در طول راه همراه با مسائل پیشنهادی آیین‌نامه
مشاهده
"19:08  
  جلسه 7 - بخش 1: قوس مرکب دو مرکزی
مشاهده
"35:25  
  جلسه 7 - بخش 2: قوس مرکب سه مرکزی
مشاهده
"12:55  
  جلسه 7 - بخش 3: ضوابط قوس مرکب، نحوه اعمال بربلندی در قوس مرکب و معرفی قوس معکوس
مشاهده
"10:24  
  جلسه 7 - بخش 4: طراحی گردنه‌ها با پیچ‌های معکوس (سرپانتین)
مشاهده
"14:21  
  جلسه 8 - بخش 1: معرفی پارامترهای قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید)
مشاهده
"37:14  
  جلسه 8 - بخش 2: طراحی قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید) و موارد آیین‌نامه‌ای
مشاهده
"10:08  
  جلسه 9 - بخش 1: مثال طراحی قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید)
مشاهده
"25:51  
  جلسه 9 - بخش 2: تعریض در قوس افقی
مشاهده
"22:40  
  جلسه 9 - بخش 3: معرفی قوس قائم سهمی متقارن
مشاهده
"16:37  
  جلسه 10 - بخش 1: مثال برای قوس قائم و نحوه‌ی محاسبه سهمی قوس قائم
مشاهده
"16:56  
  جلسه 10 - بخش 2: تعین طول قوس گنبدی
مشاهده
"15:05  
  جلسه 10 - بخش 3: مثال محاسبه‌ی طول قوس گنبدی
مشاهده
"04:02  
  جلسه 10 - بخش 4: طول قوس کاسه‌ای
مشاهده
"10:05  
  جلسه 10 - بخش 5: مثال محاسبه‌ی طول قوس کاسه‌ای
مشاهده
"04:20  
  جلسه 10 - بخش 6: نکات تکمیلی طراحی قوس قائم و ترکیب مسیر افقی و قائم
مشاهده
"09:13  
  جلسه 12 - بخش 1: پروفیل طولی (نیم‌رخ طولی)
مشاهده
"14:43  
  جلسه 12 - بخش 2: معرفی پروفیل عرضی
مشاهده
"16:12  
  جلسه 12 - بخش 3: مولفه‌های نیم‌رخ عرضی راه و عرض سواره‌رو، شیب عرضی سواره‌رو و نحوه اعمال شیب
مشاهده
"19:34  
  جلسه 13 - بخش 1: عرض شانه‌راه، شیب عرضی شانه‌راه
مشاهده
"04:05  
  جلسه 13 - بخش 2: میانه، عرض و شیب عرضی میانه
مشاهده
"06:42  
  جلسه 13 - بخش 3: حریم راه، ناحیه‌ی عاری از مانع، شیب و اندازه شیروانی
مشاهده
"04:59  
  جلسه 13 - بخش 4: شیب و شیروانی
مشاهده
"05:30  
  جلسه 13 - بخش 5: تعریف حجم عملیات خاکی
مشاهده
"14:26  
  جلسه 13 - بخش 6: روش‌های محاسبه‌ی سطح مقطع عرضی
مشاهده
"10:47  
  جلسه 13 - بخش 7: مثال محاسبه سطح مقطع عرضی
مشاهده
"03:33  

درباره دوره

طراحی هندسی راه در قالب درس راه‌سازی برای دانشجویان دوره‌ی کارشناسی مهندسی عمران آموزش داده‌می‌شود. آشنایی با اصول راه‌سازی و کاربرد آن‌ها در طراحی و اجرای زیرسازی راه‌ها هدف اصلی از تدریس این درس است. پیش‌نیازهای این درس شامل دروس زمین‌شناسی مهندسی، مکانیک خاک و نقشه‌برداری (عملیات نقشه‌برداری) است.

راه‌ها به‌عنوان اولین زیرساخت توسعه هر کشور شناخته می‌شوند. راه‌ها شهرها را به یکدیگر متصل می‌کنند و کالاها را از مراکز تولید به بازارهای مصرف می‌رسانند و به‌عنوان دهلیز ارتباطی برای حمل‌ونقل کالا و مسافرین مورد توجه قرار می‌گیرند. در واقع راهسازی زمینه‌ی پیشرفت اقتصادی - اجتماعی جوامع را فراهم می‌آورد.

درس راه‌سازی مباحث مربوط به طرح هندسی راه، جزئیات نقشه توپوگرافی، پروفیل طولی و پروفیل عرضی راه و محاسبات عملیات خاکی را شامل می‌شود. همچنین طرح هندسی راه شامل طراحی و پیاده‌سازی موارد زیر است:

 • فاصله دید توقف، سبقت و انتخاب
 • قوس افقی ساده (مشخصات و پارامترهای قوس افقی ساده، پیاده‌سازی قوس افقی، بربلندی، طراحی قوس افقی ساده، فاصله دید در قوس افقی ساده، نحوه اعمال بربلندی در طول راه و در قوس افقی، تعریض در قوس افقی و موارد آیین‌نامه‌ای)
 • قوس افقی دو مرکزی
 • قوس افقی سه مرکزی
 • گردنه‌های با پیچ‌های معکوس (سرپانتین)
 • قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید)، اجزا قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید) و طراحی قوس اسپیرال (کلوتوئید)
 • سهمی قوس قائم (معرفی قوس قائم سهمی متقارن، طول قوس گنبدی و طول قوس کاسه‌ای)

جزئیات نقشه توپوگرافی شامل موارد زیر است:

 • تعریف خطوط تراز
 • نحوه شناسایی عوارض زمین (از قبیل دره، تپه، گودال، دامنه، دره، خط‌الراس، خط‌القعر و گردنه)
 • مطالعه مسیر افقی روی نقشه
 • پیاده‌کردن مسیر راه در نقشه‌ی توپوگرافی راه

موارد زیر در نقشه پروفیل طولی راه مشخص می‌گردد:

 • متراژ یا فواصل نقاط مختلف مسیر از مبدأ (شامل ایستگاه‌ها و شماره آن‌ها)
 • ارتفاع (رقوم) خط زمین طبیعی و ارتفاع (رقوم) خط پروژه در نقاط مختلف مسیر
 • مشخصات کامل قوس‌های قائم
 • مشخصات کامل قوس‌های افقی (نقاط شروع و پایان، شعاع، راستا و دور)
 • شیب جانبی راه و بربلندی (دور) در قوس افقی
 • نقاط تغییر شیب خط زمین طبیعی و نقاط تغییر شیب خط پروژه و طول و درصد هر قسمت شیب‌دار

پروفیل عرضی راه شامل اطلاعات و ابعاد تمامی مؤلفه‌های نیم‌رخ عرضی است. مؤلفه‌های نیم‌رخ عرضی شامل سواره‌رو، شانه، میانه، شیروانی و نهر جانبی می‌شود. محاسبات عملیات خاکی شامل روش‌های محاسبه‌ی سطح مقطع عرضی، حجم عملیات خاکی، منحنی بروکنر (تودهای انبوهی)، عزم حمل و تعیین بهترین خط توزیع برای وضعیت‌های مختلف است.

همچنین آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران نشریه شماره ۴۱۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری جهت طرح هندسی راه‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسائل آیین‌نامه‌ای نیز در تدریس این درس مدنظر قرار گرفته‌است.

***در حال حاضر جلسه‌ی 11 داخل سایت بارگذاری نشده‌است***

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher نسرین وفایی

دکتر نسرین وفایی فارغ‌التحصیل دکترای مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. ایشان همچنین یک دوره‌ی فرصت مطالعاتی شش ماهه را در دانشگاه وسترن اونتاریو کانادا (رتبه اول مهندسی عمران کانادا و رتبه ۱۳ جهانی در مهندسی عمران) گذرانده است. از جمله دستاوردهای پژوهشی ایشان می‌توان به ۲ مقاله‌ی علمی پژوهشی و یک مقاله برتر کنفرانسی در دوره کارشناسی ارشد و ۵ مقاله ISI چاپ شده و درحال چاپ در دوره دکتری ایشان اشاره کرد. یکی از مقالات ایشان اخیراً در سایت Nature Index به‌عنوان دستاورد پژوهشی اصیل دانشگاه امیرکبیر معرفی شده‌است. همچنین ایشان تألیف کتاب ''مجموعه سؤالات آمادگی آزمون دکترای مهندسی خاک و پی'' را در کارنامه خود دارد.

ایشان سابقه تدریس دروس کارشناسی ارشد دینامیک خاک و بهسازی خاک در دانشگاه صنعتی سهند را دارند. همچنین تجربه تدریس دروس کارشناسی مهندسی پی، راهسازی، روسازی راه، زمین‌شناسی مهندسی، مکانیک خاک ۲ و پروژه راهسازی را با تدریس در دانشگاه صنعتی سهند، کسب نموده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-03-07
جلسات خیلی خوبی بود
1402-11-10
دوره بسیار عالی بود
سیدسرور رفعت 1402-08-13
عالی بود ممنون شما بابت برنامه های اینچنینی
1401-10-30
بدترین تدریسی که به عمرم دیدم ایشون بودن طوری درس میدن که انگار همش رو خودتون بلدین یا باید حدس بزنید.
مهرداد جوادی 1401-04-18
it was amazing
1399-08-30
سلام و خسته نباشد به سایت خوب مکتبخونه. که تدریس این استاد بزرگوار رو داخل سایتتون قرار دادید. لطفا بررسی کنید جلسه یازده این سری آموزشی در سایت قرار داده نشده است. چون من دیدم دوستان هم این سوال رو داشتن ولی گیتیبان سایت گفتند که تمام ویدیوهای تدریس مذکور آپلود شده اما در فهرست بالا ((جلسه 11))‌ کلا وجود ندارد. و در لینک هم از فایل 34 به 40 انتقال پیدا میکنیم و کلا یه فصل از درس موجود نیست. ممنون میشم اگر پیگیری لازم را مبذول بفرمایید.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ تمامی فایل ها و ویدئوهایی که درا ختیار مکتب خونه قرار گرفته روی سایت آپلود شده است.
1399-07-21
سلام بسیار عالی توضیح دادن استاد بزرگوار و تشکر از سایت مفیدتون فقط فایل های جلسه 11 آپلود نشدند که طبق شماره فایل های دانلودی، 5 بخش باید داشته باشه این جلسه (35-1 الی 39-1)، ممنون میشم اون ها هم آپلود بشه
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ تمامی فایل ها و ویدئوهایی که درا ختیار مکتب خونه قرار گرفتند روی سایت آپلود شده است.
طاهره کلیچ 1399-07-16
با تشکر از استاد عزیز و تشکر ویژه ار اعضای مکتب خونه .... خدا خیرتون بده
امین رحمانی 1399-05-06
بسیار عالی
افشین بهرامی 1399-04-12
با سپاس فراوان از شما و استاد محترم ، لطفا جلسه های 11 را بارگزاری کنید
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ تمامی فایل ها و ویدئوهایی که درا ختیار مکتب خونه قرار گرفتند روی سایت آپلود شده است.
روح اله شکربیگی 1399-04-05
خیلی عالی ومسلط تدریس میکنن واقعا خسته نباشید میگم خدمتتون
احمد حمید زاده 1399-03-29
السلام علیکم بنده احمد حمید زاده دانشجو دانشکده فنی شهید باهنر در استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان می باشم درس شما بسیار عالی و مفید برای دانشجویان رشته ساختمان می باشد و بسیار مفتخریم که استادانی مثل شما برای بنده و امثال بنده دوره های اینترنتی رایگان قرار داده اید تا دانشجویان دور افتاده ای از پایتخت مثل ما از دروس عمرانی استفاده نمائیم و ضمنآ آدرس کانال تلگرامی که نشریه را در آن ارسال نموده اید برای بنده ارسال نمائید یا آدرس کانال را در زیر نظر بنده درج نمایید با کمال تشکر از شما
حسین امیری 1401-05-20
با تشکر از زحمات استاد درس و تیم مکتب خونه
1399-11-25
سلام و خدا قوت به سایت مکتب خونه، و سپاس از خانم دکتر وفایی.فقط ظاهرا" جلسه ۱۱ جا مونده،اقدام بفرمائید(*)
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ تمامی فایل ها و ویدئوهایی که درا ختیار مکتب خونه قرار گرفته روی سایت آپلود شده است.
حامد نجفی 1400-05-20
اصلا حواس ایشون به تدریسشون نیست و همین باعث میشد حواس منم پرت بشه.واقعا افتضاح بود

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.