آموزش RedHat و اصول لینوکس

poster
پیش‌نمایش دوره

لینوکس یکی از محبوب­‌ترین و کارآمدترین سیستم عامل­‌های موجود در بازار است و به واسطه ویژگی­‌هایی مانند open source بودن کاربران زیادی را به سمت خودش جذب کرده است. Red Hat یک توزیع (نوع) از ... ادامه

برگزارکننده:  IBM  IBM
مدرس دوره:

برگزارکننده:

IBM
2 (1 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

باتوجه‌به موضوعاتی که در این دوره مورد استفاده قرار گرفته است این دوره نیازمند پیش‌­نیاز به خصوصی نیست و با داشتن اطلاعات اولیه و آشنایی با تعاریف و مفاهیم اولیه این موضوع می­‌توانید در این دوره شرکت کنید و از آموزشی که ارائه شده است بیشترین استفاده را داشته باشید.

سرفصل‌های دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس

مقدمه و معرفی درس

در این فصل نحوه نصب و راه‌اندازی لینوکس و ردهت آموخته می‌شود.

  نصب و راه‌اندازی
مشاهده
"03:56  
لینوکس چیست؟

در این فصل پس از آشنایی با لینوکس به بررسی انواع متن‌بازها و توزیع لینوکس پرداخته شده است.

  لینوکس چیست؟
مشاهده
"06:23  
  انواع متن‌بازها
مشاهده
"06:02  
  توزیع لینوکس چیست؟
مشاهده
"02:12  
دسترسی به خطوط Command

در فصل سوم به بررسی خطوط Command و نحوه ورود به فضای خطوط Command محلی پرداخته شده است.

  دسترسی به خطوط Command
مشاهده
"04:51  
  ورود به فضای خطوط Command محلی
مشاهده
"06:19  
اجرای دستورات با استفاده از پوسته Bash

در فصل چهارم به نحوه اجرای دستورات با استفاده از پوسته Bash پرداخته شده است. در این فصل نحوه مشاهده محتویات فایل، نحوه تکمیل Tab، تاریخچه دستور و نحوه دسترسی به خط دستور آموزش داده شده است.

  اجرای دستورات با استفاده از پوسته Bash
مشاهده
"05:12  
  مشاهده محتویات فایل‌ها
مشاهده
"04:41  
  تکمیل Tab چیست؟
مشاهده
"05:55  
  تاریخچه دستور چیست؟
مشاهده
"05:42  
  دسترسی به خط دستور
مشاهده
"03:52  
سلسله مراتب سیستم فایل در لینوکس

در فصل پنجم مدیریت فایل‌ها از طریق خطوط دستور و به طور کلی سلسله مراتب سیستم فایل در لینوکس آموزش داده شده است.

  مدیریت فایل‌ها از طریق خطوط دستور
مشاهده
"06:52  
جای‌گذاری فایل‌ها با نام

در فصل ششم به نحوه جایگذاری فایل‌ها با نام و مسیریابی پرداخته شده است.

  پیدا کردن فایل‌ها با نام
مشاهده
"06:04  
  مسیریابی
مشاهده
"07:27  
مدیریت فایل‌ها از طریق ابزارهای خطوط دستور

در فصل هفتم پس از آموزش مدیریت فایل‌ها از طریق ابزارهای خطوط دستور به بررسی خطوط دستور مدیریت فایل پرداخته شده است.

  مدیریت فایل‌ها از طریق ابزارهای خطوط دستور
مشاهده
"06:33  
  خطوط دستور مدیریت فایل
مشاهده
"14:04  
تطبیق نام فایل‌ها با استفاده از گسترش نام مسیر

در این فصل به نحوه تطبیق نام فایل‌ها با استفاده از گسترش نام مسیر و انواع گسترش مانند: Tilde & Brace، متغیر و Shell پرداخته شده است.

  تطبیق نام فایل‌ها با استفاده از گسترش نام مسیر
مشاهده
"05:48  
  گسترش Tilde & Brace
مشاهده
"05:06  
  گسترش متغیر
مشاهده
"06:45  
  مدیریت فایل‌ها با گسترش Shell
مشاهده
"12:30  
ویرایش فایل‌های متنی از طریق Shell Prompt

در این فصل پس از آموزش نحوه ویرایش فایل‌های متنی از طریق Shell Prompt به بررسی مدل بصری و نحوه ویرایش در Vim پرداخته شده است.

  ویرایش فایل‌های متنی از طریق Shell Prompt
مشاهده
"05:47  
  مدل بصری در Vim
مشاهده
"04:37  
  ویرایش فایل به وسیله Vim
مشاهده
"09:32  
کاربران و گروه‌ها

در فصل دهم به بررسی انواع کاربران و گروه‌ها در ردهت لینوکس پرداخته شده است.

  کاربران و گروه‌ها
مشاهده
"09:01  
  گروه چیست؟
مشاهده
"04:28  
به‌دست آوردن دسترسی Super User

در این فصل نحوه به‌دست آوردن دسترسی Super User و اجرای دستور به عنوان ریشه پرداخته شده است.

  به دست آوردن دسترسی Super User
مشاهده
"08:03  
  اجرای دستور به عنوان root
مشاهده
"07:02  
مدیریت اکانت کاربر محلی

در این فصل به بررسی مدیریت اکانت کاربران محلی یا Local و نحوه ایجاد کاربران با استفاده از خطوط دستور پرداخته شده است.

  مدیریت اکانت کاربر محلی
مشاهده
"06:00  
  ایجاد کاربران با استفاده از Command Line
مشاهده
"03:29  
مدیریت اکانت گروهی کاربران محلی

در این فصل به بررسی نحوه مدیریت اکانت گروهی کاربران محلی، مدیریت اکانت گروه از طریق خطوط دستور و مدیریت کاربران و گروه‌های محلی لینوکس پرداخته شده است.

  مدیریت اکانت گروهی کاربران محلی
مشاهده
"04:55  
  مدیریت اکانت گروه از طریق Command Line
مشاهده
"03:50  
  مدیریت کاربران و گروه‌های محلی لینوکس
مشاهده
"03:46  
دسترسی‌های سیستم فایل در لینوکس

در فصل چهاردهم دسترسی‌های سیستم فایل در لینوکس بررسی شده است. در ادامه مسائل مربوط به فایل مانند: مشاهده فایل، مسیر فایل، مالکیت فایل و دسترسی فایل مورد بررسی قرار گرفته است.

  دسترسی‌های سیستم فایل در لینوکس
مشاهده
"04:16  
  مشاهده فایل و مسیر فایل و مالکیت فایل و دسترسی فایل
مشاهده
"04:44  
مدیریت دسترسی سیستم فایل از طریق خطوط دستور

در فصل پانزدهم به نحوه مدیریت دسترسی سیستم فایل از طریق خطوط دستور و تغییر دسترسی به شیوه Numeric پرداخته شده است. همچنین در این فصل تغییر مالکیت کاربر یا گروه فایل و مسیر و مدیریت امنیت فایل از طریق خطوط دستور مورد بررسی قرار گرفته است.
 

  مدیریت دسترسی سیستم فایل از طریق Command Line
مشاهده
"07:14  
  تغییر دسترسی به شیوه Numeric
مشاهده
"04:39  
  تغییر مالکیت کاربر یا گروه فایل و مسیر
مشاهده
"03:22  
  مدیریت امنیت فایل از طریق خطوط دستور
مشاهده
"07:02  
مدیریت دسترسی‌های پیش‌فرض و دسترسی به فایل
نظارت و مدیریت فرایندهای لینوکس

در فصل هفدهم به نحوه نظارت ومدیریت فرایندهای لینوکس پرداخته شده است. هم‌چنین در این فصل نحوه لیست کردن فرایندها آموزش داده شده است.

  نظارت و مدیریت فرایندهای لینوکس
مشاهده
"06:12  
  چرا وضعیت فرایند مهم است؟
مشاهده
"01:59  
  لیست‌کردن فرایندها
مشاهده
"06:59  
کارهای کنترلی

در این فصل پس از معرفی مفاهیم کارهای کنترلی به نحوه اجرای کارها در پس‌زمینه و فرایندهای پیش‌زمینه و پس‌زمینه پرداخته شده است. 

  کارهای کنترلی
مشاهده
"03:38  
  اجرای کارها در پس‌زمینه
مشاهده
"04:45  
  فرایندهای پیش‌زمینه و پس‌زمینه
مشاهده
"08:21  
فرایندهای کشنده

در فصل نوزدهم پس از معرفی فرایندهای کشنده، به نحوه ارسال سیگنال با درخواست صریح، خروج از سیستم کاربران به صورت اداری و تمرین فرایندهای کشنده پرداخته شده است.

  فرایندهای کشنده
مشاهده
"03:53  
  ارسال سیگنال با درخواست صریح
مشاهده
"04:12  
  خروج از سیستم کاربران به صورت اداری
مشاهده
"06:40  
  تمرین فرایندهای کشنده
مشاهده
"05:30  
توصیف بارگذاری میانگین

در فصل بیستم توصیف بارگذاری میانگین، نحوه نظارت بر فعالیت فرایند و نظارت بر فرایند در لحظه مورد بررسی قرار گرفته است.

  توصیف بارگذاری میانگین
مشاهده
"07:02  
  نظارت بر فرایند در لحظه
مشاهده
"05:05  
  نظارت بر فعالیت فرایند
مشاهده
"09:41  
پکیج‌های نرم‌افزار RPM و Yum

در این فصل به معرفی و بررسی پکیج‌های نرم‌افزاری RPM و Yum پرداخته شده است.

  نصب و به‌روزرسانی پکیج‌های نرم‌افزاری
مشاهده
"05:06  
مدیریت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار با Yum

در این فصل نحوه مدیریت، نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزار به وسیله Yum مورد بررسی قرار گرفته است.

  مدیریت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار با Yum
مشاهده
"08:24  
  نصب و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار با Yum
مشاهده
"11:10  
نتیجه‌گیری

در فصل پایانی به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری همه موارد بررسی شده درس پرداخته شده است.

  نتیجه‌گیری
مشاهده
"02:12  

ویژگی‌های دوره

زیرنویس فارسی
زیرنویس فارسی

این دوره دارای زیرنویس اختصاصی است.

درباره دوره

لینوکس یکی از محبوب­‌ترین و کارآمدترین سیستم عامل­‌های موجود در بازار است و به واسطه ویژگی­‌هایی مانند open source بودن کاربران زیادی را به سمت خودش جذب کرده است. Red Hat یک توزیع (نوع) از لینوکس است که آخرین نسخه آن در سال 2003 منتشر شده است. در دوره آموزش RedHat، اصول کار با لینوکس به خصوص RedHat آشنا می­‌شوید. این دوره به شما کمک می­‌کند تا با همه مباحث مربوط به این موضوعات آشنا شوید.

در این دوره شما با دلایل اهمیت لینوکس و مدل­‌های open source در شرایط کنونی آشنا خواهید شد. همچنین با کاربردهای گوناگون لینوکس و قابلیت‌هایی که برای شما فراهم خواهد کرد آشنا می­‌شوید.

 

دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره به‌گونه­‌ای طراحی شده است که با استفاده از آن می­‌توانید مهارت­‌های گوناگونی به دست بیاورید. به این ترتیب این دوره برای گروه­‌های زیادی مناسب خواهد بود. به طور کلی این دوره را می­‌توانیم دوره­‌ای مناسب برای گروه­‌های زیر بدانیم:

 • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی کامپیوتر، IT، علوم کامپیوتر
 • برنامه‌نویسانی که می‌خواهند توانایی خود را در استفاده از ابزار لینوکس افزایش دهند
 • افرادی که علاقه‌مند به تکنولوژی‌های ابری (Cloud) هستند
 • کسانی که تمایل به کار با اینترنت اشیاء دارند
 • افرادی که می‌­خواهند با یادگیری لینوکس و ردهت مهارت­‌های خود برای به دست آوردن موقعیت‌­های کاری جدید را افزایش دهند

 

الزامات و منابعی که در دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس مورد استفاده قرار گرفته است چیست؟

منابع این دوره منابع رایج و به‌روزی است که در آموزش این موضوع در تمام جهان مورد استفاده قرار می­‌گیرد. نسخه به کار برده شده در این دوره، Red Hat 8 است.

الزامی که در ارائه این دوره وجود دارد به اهمیت و کاربرد زیاد لینوکس و RedHat برمی­‌گردد. کاربرد زیاد و موقعیت‌­های کاری جدید که آموزش لینوکس می­‌تواند برای شما فراهم کند از جمله مواردی است که به عنوان الزام در برگزاری این دوره شناخته می‌­شوند.

 

دوره آموزش RedHat و اصول لینوکس در چند جلسه و کدام مؤسسه تدریس شده است؟

دوره آموزش لینوکس و ردهت توسط وب‌سایت معتبر کورسرا تولید شده است و توسط مکتب‌­خونه ترجمه و منتشر می‌شود. این دوره آموزشی در بیست و سه فصل به طول 6 ساعت محتوای آموزشی تولید شده است. در این 23 فصل شما با مقدمات شروع می­‌کنید و با یادگیری جدیدترین و به­‌روزترین محتواهای مربوط به این موضوع دوره را به پایان می­‌رسانید.

همچنین در مکتب خونه انواع دوره آموزش برنامه نویسی، آموزش سیستم عامل و آموزش لینوکس به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher کریس کایلوت

کریس کایلوت دانش‌آموخته دانشگاه لوئیزیانا در رشته مهندسی کامپیوتر و برق است. وی از سال 2019 در شرکت RedHat مشغول به فعالیت است و مسئول تولید محتوای آموزشی این شرکت است. علاوه بر این، ایشان از سال 2012 موضوعات مختلفی از جمله امنیت، DevOps ،Cloud و لینوکس را برای کارکنان سازمان‌های مختلف تدریس می‌کند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
عبدالله مهدوی 1402-10-18
با عرض ادب و احترام کیفیت فیلم پایین بود -استاد که توضیح میداد یه چشم به زیر نویس و یه چشم به مطالب بودم-برای من که تجربه اولم بود مشکل داشتم تو آموزش سرعت گفتمان استاد بالا و زیر نویس تند میشد و مجبور به استاپ کردن فیلم میشدی. و لذتی از آموزش نمیبردی

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آموزش RedHat و اصول لینوکس برای مبتدیان

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که کامپیوترتان بیشتر از توانایی‌هایش عمل می‌کند؟ آیا دوست دارید کنترل بیشتری روی سیستم عامل خود داشته باشید و از تمام پتانسیل آن استفاده کنید؟ اگر چنین است، لینوکس ردهت(Red Hat) می‌تواند پاسخگوی نیازهای شما باشد.

این توزیع قدرتمند از لینوکس، به دلیل ثبات، امنیت و انعطاف پذیری بالا، مورد علاقه بسیاری از مدیران سیستم عامل (ادمین لینوکس) و توسعه دهندگان در سراسر جهان قرار گرفته است؛ اما نگران نباشید، حتی اگر یک کاربر مبتدی هستید، دنیای لینوکس ردهت می‌تواند شما را نیز به وجد آورد.

در آموزش RedHat و اصول لینوکس، قدم به قدم با اصول اولیه لینوکس ردهت آشنا خواهید شد. فرقی نمی‌کند هدفتان یادگیری مدیریت سرور، توسعه نرم افزار، یا صرفا آشنایی با یک سیستم عامل قدرتمند باشد، این راهنما همراه شما خواهد بود.

سیستم عامل لینوکس چیست؟

به زبان ساده، سیستم عامل نرم افزاری است که به عنوان واسطه بین سخت افزار و کاربر عمل می‌کند. لینوکس نیز نوعی سیستم عامل است که بر پایه هسته یونیکس بنا شده و به دلیل متن باز بودن آن، انعطاف پذیری بالایی دارد.

چرا باید لینوکس ردهت را یاد بگیرید؟

همان‌طور که اشاره شد، لینوکس ردهت به دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از مهمترین دلایل یادگیری این توزیع عبارت‌اند از:

 • ثبات و امنیت بالا: لینوکس ردهت به طور منظم به‌روزرسانی و پشتیبانی می‌شود و این امر باعث ثبات و امنیت فوق العاده آن شده است.
 • انعطاف پذیری: با کمی دانش، می توانید لینوکس ردهت را برای نیازهای خاص خود شخصی سازی کنید.
 • فرصت های شغلی: تقاضا برای متخصصان لینوکس در بازار کار بسیار بالا است و یادگیری این سیستم عامل می‌تواند به رزومه شما امتیاز ویژه‌ای بدهد.
 • یادگیری سایر توزیع‌های لینوکس: درک اصول لینوکس ردهت به شما کمک می‌کند تا به راحتی با سایر توزیع‌های محبوب مانند اوبونتو (Ubuntu) نیز آشنا شوید.

تفاوت بین لینوکس ردهت و سایر توزیع‌ها چیست؟

انواع مختلفی از توزیع‌های لینوکس وجود دارد که هر کدام برای اهداف خاصی طراحی ‌شده‌اند. لینوکس ردهت بر خلاف توزیع‌هایی مانند اوبونتو که کاربر پسندتر هستند، بر ثبات و امنیت سازمانی تمرکز دارد. به همین دلیل، لینوکس ردهت در سرورها و محیط‌های تجاری بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آیا برای یادگیری لینوکس ردهت به دانش قبلی نیاز دارم؟

خیر! این آموزش به‌گونه‌ای طراحی شده است که حتی افراد مبتدی نیز بتوانند به راحتی با لینوکس ردهت آشنا شوند. با این حال، داشتن دانش اولیه در مورد کامپیوتر و مفاهیم کلی سیستم عامل قطعاً می‌تواند به یادگیری سریعتر شما کمک کند.

کالی لینوکس در مقابل لینوکس ردهت

ممکن است نام کالی لینوکس (Kali Linux) را نیز شنیده باشید. این توزیع بر پایه لینوکس ردهت ساخته شده است، اما تمرکز اصلی آن بر امنیت و تست نفوذ است؛ بنابراین، اگر هدف شما یادگیری اصول اولیه سیستم عامل لینوکس است، لینوکس ردهت گزینه مناسب تری برای شما خواهد بود.

بهترین منابع برای آموزش RedHat و اصول لینوکس

منابع آموزشی متعددی برای یادگیری RedHad و اصول لینوکس وجود دارد، از جمله:

 • سایت رسمی RedHat: این سایت، دوره‌های آموزشی و مستندات جامعی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.
 • آموزش‌های آنلاین: وب‌سایت‌های آموزشی متعددی وجود دارند که دوره‌های رایگان و پولی برای یادگیری لینوکس ردهت ارائه می‌دهند.
 • کتاب‌های آموزش لیوکس رد هت: کتاب‌های تخصصی آموزش RadHat و اصول لینوکس نیز می‌توانند منبع خوبی برای یادگیری عمیق تر این سیستم عامل باشند.
 • آموزشگاه‌های معتبر: در صورت نیاز به آموزش حضوری و دریافت مدرک معتبر، می‌توانید در شهرهای مختلف ایران، آموزشگاه‌های متعددی وجود دارند که دوره‌های آموزش RadHat و اصول لینوکس را برگزار می‌کنند. برخی از این آموزشگاه‌ها عبارت‌اند از:
 • آموزشگاه فنی و حرفه‌ای: این آموزشگاه‌ها زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور فعالیت می‌کنند و دوره‌های آموزشی مختلفی را با هزینه‌های مقرون به صرفه ارائه می‌دهند.
 • مؤسسات آموزش عالی: برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز دوره‌های تخصصی را در قالب واحدهای درسی یا دوره‌های کوتاه مدت ارائه می‌دهند.
 • مؤسسات آموزش آزاد: مؤسسات آموزشی آزاد نیز گزینه دیگری برای آموزش RadHat و اصول لینوکس هستند. این مؤسسات معمولاً تنوع دوره‌های بیشتری دارند و امکان انتخاب ساعات و روزهای کلاس را به شما می‌دهند.

انتخاب بهترین روش آموزش RadHat و اصول لینوکس

بهترین روش آموزشی برای یادگیری لینوکس ردهت به نیازها و شرایط شما بستگی دارد. اگر به دنبال یادگیری سریع و فشرده هستید، دوره‌های آنلاین یا حضوری گزینه مناسبی هستند؛ اما اگر تمایل دارید به صورت عمیق تر و با جزئیات بیشتری با این سیستم عامل آشنا شوید، مطالعه کتاب‌های آموزشی و استفاده از منابع آنلاین می‌تواند مفید باشد.

نکاتی برای یادگیری لینوکس ردهت

نکات زیر برای آموزش لینوکس رد هت بسیار اهمیت دارند:

 • صبوری داشته باشید: یادگیری هر زبان جدیدی زمان و تلاش می‌برد. صبور باشید و نا امید نشوید.
 • تمرین کنید: بهترین راه برای یادگیری لینوکس ردهت، تمرین عملی است. سعی کنید تا حد امکان با این سیستم عامل کار کنید و از آن برای انجام وظایف مختلف استفاده کنید.
 • از منابع آموزشی مختلف استفاده کنید: از کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها، ویدیوهای آموزشی و دوره‌های آنلاین برای یادگیری لینوکس ردهت استفاده کنید.
 • با افراد دیگر تعامل داشته باشید: در انجمن‌های آنلاین و گروه‌های لینوکس ردهت عضو شوید و با افراد دیگر تبادل نظر کنید. این کار می‌تواند به شما در حل مشکلات و یادگیری نکات جدید کمک کند.

لینوکس ردهت برای چه کسانی مناسب است؟

لینوکس ردهت برای مدیران سیستم، توسعه دهندگان، متخصصان امنیت سایبری و هرکسی که به دنبال یادگیری یک سیستم عامل قدرتمند و قابل اعتماد است، مناسب است.

یادگیری لینوکس ردهت چقدر طول می‌کشد؟

مدت زمان لازم برای یادگیری لینوکس ردهت به سطح دانش و تجربه قبلی شما بستگی دارد. با این حال، با تلاش و پشتکار می‌توانید در عرض چند ماه اصول اولیه این سیستم عامل را یاد بگیرید.

چگونه می‌توانم شغلی در زمینهٔ لینوکس ردهت پیدا کنم؟

با دریافت گواهینامه‌های معتبر لینوکس ردهت، می‌توانید شانس خود را برای یافتن شغل در این زمینه افزایش دهید. همچنین می‌توانید با شرکت در پروژه‌های متن باز و کسب تجربه عملی، رزومه خود را قوی‌تر کنید.

آینده‌ی لینوکس ردهت چگونه است؟

لینوکس ردهت به عنوان یکی از محبوب ترین توزیع‌های لینوکس در جهان، همچنان به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. با توجه به نیاز روزافزون به متخصصان لینوکس، آینده این شغل بسیار روشن است.

دوره آموزش لینوکس ردهت و اصول لینوکس مناسب چه کسانی است؟

دوره آموزش لینوکس رد هت مکتب خونه برای افراد زیر مناسب است:

 • کاربران مبتدی لینوکس: اگر آشنایی قبلی با لینوکس ندارید، این دوره به شما کمک می‌کند تا اصول اولیه این سیستم عامل را از صفر یاد بگیرید.
 • مدیران سیستم: این دوره به شما می‌آموزد که چگونه از RedHat Enterprise Linux (RHEL) برای مدیریت سرورها و سیستم‌های لینوکس استفاده کنید.
 • توسعه دهندگان: این دوره به شما کمک می‌کند تا با ابزارها و خطوط دستوری لینوکس که برای توسعه نرم افزار ضروری هستند، آشنا شوید.
 • افراد علاقه‌مند به یادگیری یک سیستم عامل قدرتمند و انعطاف پذیر: لینوکس ردهت (Red Hat Enterprise Linux) به دلیل ثبات، امنیت و انعطاف پذیری بالا، مورد علاقه بسیاری از افراد در سراسر جهان است.

با گذراندن این دوره چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

در این دوره آموزش لینوکس RedHat، شما با مبانی لینوکس ردهت، از جمله نصب و راه اندازی، مدیریت کاربران و گروه‌ها، ناوبری در سیستم فایل، مدیریت فرآیندها، نصب و مدیریت بسته‌های نرم افزاری و موارد دیگر آشنا خواهید شد.

علاوه بر این، در این دوره شما:

 • نحوه استفاده از خطوط فرمان لینوکس را به طور مؤثر یاد خواهید گرفت.
 • با مفاهیم مهم سیستم عامل لینوکس مانند کاربران، گروه‌ها، مجوزها و فرایندها آشنا خواهید شد.
 • نحوه نصب و مدیریت نرم افزار در لینوکس را یاد خواهید گرفت.
 • مهارت‌های عیب یابی و حل مشکلات لینوکس را توسعه خواهید داد.
 • برای گذراندن آزمون‌های RedHat Enterprise Linux (RHCSA) آماده خواهید شد.

این دوره آموزش لیونکس رد هت توسط مربیان مجرب و متخصص در لینوکس ارائه می‌شود.

آموزش لیونکس رد هت با مکتب خونه

لینوکس ردهت یک سیستم عامل قدرتمند، انعطاف پذیر و امن است که می‌تواند برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. با یادگیری این سیستم عامل، می‌توانید مهارت‌های خود را ارتقا داده، فرصت‌های شغلی جدیدی را برای خود ایجاد کنید و به دنیای قدرتمند لینوکس ردهت قدم بگذارید.

با گذراندن این دوره، شما دانش و مهارت‌های لازم برای استفاده از RedHat Enterprise Linux را به دست خواهید آورد و می‌توانید از این سیستم عامل قدرتمند و انعطاف پذیر برای طیف گسترده‌ای از وظایف استفاده کنید.