ترکیبیات - آمادگی مرحله ۲

دوره‌های دانشگاهی
30 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
باشگاه دانش پژوهان جوان
باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزارکننده المپیادهای علمی داخل ایران است. این باشگاه المپیادهایی در رشته‌های ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، رایانه، نجوم و ادبی برگزار می‌کند. پس از برگزاری ۴ دوره المپیاد، اقدام به انتخاب اعضای تیم المپیاد ایران برای شرکت در المپیاد جهانی می‌کند. اعضای این تیم‌ها توسط این موسسه جهت آماده‌سازی به اردو برده‌می‌شوند. برگزیدگان المپیاد ادبی که المپیاد جهانی ندارد، با حمایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند.
فیلم های آموزشی
ساعت
07:46 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 30 جلسه
جلسه اول - عابدی - شمارش اولیه
"25:43
جلسه دوم - عابدی - اتحادهای ترکیبیاتی
"29:15
جلسه سوم - عابدی - روابط بازگشتی 1
"17:32
جلسه چهارم - عابدی - روابط بازگشتی 2
"28:06
جلسه پنجم - عابدی - نظریه بازی‌ها ۱
"23:06
جلسه ششم - عابدی - نظریه بازی‌ها ۲
"27:30
جلسه هفتم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 1
"27:22
جلسه هشتم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 2
"23:01
جلسه نهم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 3
"19:01
جلسه دهم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 4
"27:46
جلسه یازدهم - فیروزی - گراف 1
"20:38
جلسه دوازدهم - فیروزی - گراف 2
"28:24
جلسه سیزدهم - فیروزی - گراف 3
"12:03
جلسه چهاردهم - فیروزی - گراف 4
"02:56
جلسه پانزدهم - فیروزی - استقرا 1
"04:58
جلسه شانزدهم - فیروزی - استقرا 2
"07:26
جلسه هفدهم - فیروزی - استقرا 3
"07:56
جلسه هجدهم - فیروزی - استقرا 4
"10:29
جلسه نوزدهم - فیروزی - استقرا 5
"19:18
جلسه بیستم - فیروزی - استقرا 6
"18:51
جلسه بیست و یکم - فیروزی - روش اکسترمال 1
"11:09
جلسه بیست و دوم - فیروزی - روش اکسترمال 2
"08:58
جلسه بیست و سوم - فیروزی - روش اکسترمال 3
"10:19
جلسه بیست و چهارم - فیروزی - روش اکسترمال 4
"07:32
جلسه بیست و پنجم - فیروزی - دوگونه‌شماری 1
"05:41
جلسه بیست و ششم - فیروزی - دوگونه‌شماری 2
"09:26
جلسه بیست و هفتم - فیروزی - دوگونه‌شماری 3
"08:23
جلسه بیست و هشتم - فیروزی - دوگونه‌شماری 4
"08:37
جلسه بیست و نهم - فیروزی - دوگونه‌شماری 5
"05:28
جلسه سی ام - فیروزی - دوگونه‌شماری 6
"08:57