تفکر سیستمی ویژه سازمان‌های مردم نهاد

همایش‌ها و رویدادها
2 سخنرانی

سرفصل‌ها

این کارگاه در زمینه تفکر سیستمی در سازمان های مردم نهاد ارائه شده‌است.

سخنران همایش
محمدعلی اسماعیل زاده

مدیر گروه آموزشی، پژوهشی آسمان و عضو شورای تالیف کتب درسی

1

سخنرانی‌ها

2 جلسه    02:29 ساعت