00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

حسگری فشرده

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

حسگری فشرده نظریه نوینی است که طی دو دهه اخیر قریب به اتفاق حوزه های تحقیقاتی در مخابرات و پردازش سیگنال را متحول کرده است. این ابزار قابلیت یکپارچه سازی مدلسازی بسیاری از مسایل این حوزه ها در یک چارچوب واحد با حل واحد را دارد. در این نظریه با فرض این که سیگنال دارای ساختار و نظم مشخصی است می توان با تعداد اندازه گیری بسیار کمتر از حد نایکوییست سیگنال را بازسازی کرد. این نظریه منجر به افزایش بسیار زیاد کارایی بسیاری از سیستم های مخابراتی و پردازشی به شرط پذیرش پیچیدگی محاسباتی بالاتر خواهد شد. برای بازسازی سیگنال با استفاده از تعداد اندکی اندازه گیری به صورت ترکیب خطی تصادفی، روشهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله مهمترین آنها روش مینیموم سازی نورم 1 است. در این درس این روش و سایر روشها معرفی شده و تحلیل می شوند. هدف اصلی در این درس محاسبه تعداد اندازه گیری مورد نیاز برای بازسازی موفق سیگنال تنک می باشد. در این راستا از ابزارهای ریاضی همچون تحلیل ماتریسی، همدوسی، هم ارزی محدود و تمرکز اندازه استفاده می شود.

مدرس دوره
فرزان حدادی

فرزان حدادی کارشناسی مهندسی برق مخابرات از دانشگاه شریف در سال 1380، کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشگاه شریف در سال 1382 در زمینه شناسایی مدولاسیون های دیجیتال و تحلیل سیگنال های مخابراتی زیر نظر دکتر نایبی، دکترای مخابرات سیستم در گرایش پردازش سیگنالهای آرایه ای از دانشگاه شریف در سال 1388 زیر نظر دکتر نایبی و مشاوره دکتر عارف، و پسا دکتری در زمینه کاربرد نظریه اطلاعات در تعیین مرتبه مدل زیر نظر دکتر عارف در دانشگاه شریف است. از سال 1390 وی به عنوان استادیار مخابرات به دانشگاه علم و صنعت پیوست. وی دروس مختلفی همچون نظریه اطلاعات، نظریه آشکارسازی، حسگری فشرده و احتمال در ابعاد بالا در مقطع تحصیلات تکمیلی و ریاضی مهندسی، سیگنال و سیستم، فیلتر و مخابرات 1 در مقطع کارشناسی ارائه داده است. زمینه های تحقیقاتی وی و تیم تحقیقاتی ایشان در گذشته شامل پردازش آرایه ای و رادار و در حال حاضر در زمینه نظریه حسگری فشرده و ماتریس های تصادفی می باشد.

فیلم های آموزشی
31:18 ساعت
31:18
Combined Shape Created with Sketch. 26 جلسه