00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

پردازش سیگنالهای دیجیتال

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

​این درس از مجموعه دروسی است که در ادامه درس سیگنال ارائه می گردد. در این درس دانشجویان با شیوه های بررسی سیگنال های دیجیتال آشنا شده و روش های جدید طراحی و استفاده از فیلترها را خواهند آموخت. ​این درس به دانشجو دید به نسبت خوبی در مورد کارهای عملی در حوزه پردازش سیگنال می دهد.
مدرس دوره
سعید مشهدی
دکتر سعید مشهدی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است.
وی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک با رتبه ۱ گذراند. سپس با کسب رتبه دوم در کنکور ارشد وارد دوره ارشد گشت و این دوره را نیز با رتبه ۱ در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی برق گرایش سیستم‌های مخابرات سپری نمود.
ایشان دکترای خود را نیز از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمودند.
فیلم های آموزشی
27:46 ساعت
27:46
Combined Shape Created with Sketch. 24 جلسه
جلسه اول - بررسی نمایش های یک سیستم
"59:31
جلسه دوم - ادامه بررسی نمایش های یک سیستم
"68:16
جلسه سوم - تبدیل Z
"72:29
جلسه چهارم - ویژگی های تبدیل Z
"40:11
جلسه پنجم - تبدیل Z یک طرفه - نمونه برداری
"66:15
جلسه ششم - Discrete Time Processing of continuous Time signals
"69:17
جلسه هفتم - تغییر نرخ نمونه برداری
"73:14
جلسه هشتم - پردازش سیگنال های چند نرخی
"70:45
جلسه نهم - توزیع بلوک های A/D و D/A
"68:43
جلسه دهم - بررسی اثر قطب و صفرها در نمودار H(z)
"70:47
جلسه یازدهم - به دست آوردن H(z) و معرفی min phase
"74:33
جلسه دوازدهم - فاز خطی تعمیم یافته و خصوصیات سیستم های دارای این خاصیت
"67:54
جلسه سیزدهم - (نمودار عبور) flow graph
"71:46
جلسه چهاردهم - فیلترهای لتیس
"67:04
جلسه پانزدهم - بررسی اثرات کوانتیزه کردن
"72:26
جلسه شانزدهم - اضافه کردن ضریب scale به ساختار برای پرهیز از overflow
"69:36
جلسه هفدهم - ساختن فیلترهای گسسته در زمان از روی فیلترهای پیوسته در زمان
"74:38
جلسه هجدهم - Bilinear Transformation
"77:33
جلسه نوزدهم - طراحی فیلترهای FIR
"72:47
جلسه بیستم - طراحی فیلترهای FIR
"72:00
جلسه بیست و یکم - DFT
"66:59
جلسه بیست و دوم - DFT
"65:56
جلسه بیست و سوم - بیان DCT و الگوریتم FFT
"74:38
جلسه بیست و چهارم - تبدیل های هیلبرت
"79:15