دینامیک غیر خطی و آشوب

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

این درس به صورت مشترک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می گردد و در ابتدا به دینامیک غیر خطی پرداخته می شود و در ادامه آشوب مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع:
Strogatz, Nonlinear Dynamics And Chaos: With Applications To Physics, Biology, Chemistry, And Engineering
که از لینک زیر قابل دریافت می باشد:
http://www.amazon.com/Nonlinear-Dynamics-And-Chaos-Applications/dp/0738204536
مدرس دوره
سامان مقیمی عراقی
سامان مقیمی عراقی دانش آموخته ی دانشکده فیزیک دانشگاه شریف است. وی از سال ۱۳۸۲ در این دانشکده به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار بوده است. از زمینه های تحقیقاتی ایشان مکانیک اماری و نظریه میدان های همدیس است.
1

فیلم های آموزشی

26 جلسه    32:25 ساعت   
جلسه اول - مرور سرفصل ها
80:15 دقیقه
جلسه دوم - الگوریتم های کامپیوتری
73:29 دقیقه
جلسه سوم - دوشاخگی
68:52 دقیقه
جلسه چهارم - دوشاخگی چنگالی
80:31 دقیقه
جلسه پنجم - نرخ رشد
82:05 دقیقه
جلسه ششم - جریان های روی دایره
67:18 دقیقه
جلسه هفتم - حرکت روی دایره - اتصال جوزفسون
71:36 دقیقه
جلسه هشتم - ترسیم نمودار رومئو و ژولیت
86:05 دقیقه
جلسه نهم - Limit Cycles
73:18 دقیقه
جلسه دهم - صفحه ی فاز
54:13 دقیقه
جلسه یازدهم - صفحه ی فاز
76:01 دقیقه
جلسه دوازدهم - قضیه یوآنکاره - نمایه ها و اندیس ها
81:32 دقیقه
جلسه سیزدهم - چرخه های حدی
79:11 دقیقه
جلسه چهاردهم - چرخه های حدی
76:57 دقیقه
جلسه پانزدهم - چرخه های حدی
86:32 دقیقه
جلسه شانزدهم - دوشاخگی در دو بعد
77:11 دقیقه
جلسه هفدهم - دوشاخگی در دو بعد
78:33 دقیقه
جلسه هجدهم - چرخه حدی - نگاشت پوانکاره
77:16 دقیقه
جلسه نوزدهم - آغاز فصل سه بعدی
78:45 دقیقه
جلسه بیستم - آشوب - رفتار بلند مدت بی تناوب
79:16 دقیقه
جلسه بیست و یکم - نگاشت لاجستیک
80:38 دقیقه
جلسه بیست و دوم - نگاشت های یک بعدی
74:19 دقیقه
جلسه بیست و سوم - چرخه های ابرپایدار
73:17 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - برخال ها (Fractals)
78:20 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - نگاشت نانوایی
63:12 دقیقه
جلسه بیست و ششم - رباینده های عجیب
46:44 دقیقه