طراحی سیستم های دیجیتالی کم توان

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
علیرضا اجلالی
دکتر علیرضا اجلالی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته و پس از آن به گروه تحقیقاتی طراحی سیستم های الکترونیکی دانشگاه Southampton پیوستند.
ایشان در سال 1385 به جمع اساتید دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پیوستند و هم اکنون از یکی از اساتید دانشیار این دانشکده هستند.
فیلم های آموزشی
ساعت
32:19 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 26 جلسه
جلسه اول - مقدمه و آشنایی با اهداف درس، اجزاء توان مصرفی
"81:47
جلسه دوم - ادامه اجزاء توان مصرفی، کاهش توان مصرفی اتصالات
"85:46
جلسه سوم - کاهش توان مصرفی اتصالات، کدگذاری کم مصرف
"76:44
جلسه چهارم - کدگذاری کم توان، روش معکوس کردن گذرگاه
"79:11
جلسه پنجم - کدگذاری کم توان، روش معکوس کردن گذرگاه، روش فشرده سازی
"76:36
جلسه ششم - کدگذاری کم توان، کدهای با وزن محدود و سیگنالینگ با گذار
"67:22
جلسه هفتم - ادامه کدهای با وزن محدود، روش‌های سطح مدار کاهش توان، روش با دو ولتاژ آستانه
"76:08
جلسه هشتم - ادامه روش با دو ولتاژ آستانه، روش با دو ولتاژ تغذیه
"77:24
جلسه نهم - ادامه روش با دو ولتاژ تغذیه، روش‌های سطح گیت کاهش توان، روش تجزیه و نگاشت، تخمین فعالیت
"77:27
جلسه دهم - ادامه تخمین فعالیت، روش تغییر ترتیب، روش معوق کردن فعالیت، تغییر ترتیب ترانزیستورها
جلسه یازدهم - حاصل‌ضرب تأخیر و توان، ادامه تغییر ترتیب ترانزیستورها
"72:57
جلسه دوازدهم - ادامه تغییر ترتیب ترانزیستورها، روش افزونگی و هم‌روندی، مقدمه بر روش قطع کردن پالس ساعت
"77:06
جلسه سیزدهم - روش قطع کردن پالس ساعت
"77:00
جلسه چهاردهم - ادامه روش قطع کردن پالس ساعت
"73:20
جلسه پانزدهم - ادامه روش قطع کردن پالس ساعت
"87:40
جلسه شانزدهم - روش مجزاسازی عملوند
"82:02
جلسه هفدهم - روش افزونگی و همروندی در سطح انتقال ثبات، روش پیش محاسبه
"74:09
جلسه هجدهم - روش پیش محاسبه
"77:27
جلسه نوزدهم - روش پیش محاسبه، روش کاهش گذارهای ناخواسته
"80:29
جلسه بیستم - ماشین با حالات محدود کم مصرف، مدل مارکوف گسسته برای تخمین فعالیت
"87:38
جلسه بیست و یکم - ادامه استفاده از مدل مارکوف برای تخمین فعالیت، روش‌های کاهش مصرف ماشین با حالات محدود
"72:02
جلسه بیست و دوم - مدارهای آدیاباتیک
"74:24
جلسه بیست و سوم - مدارهای آدیاباتیک
"76:22
جلسه بیست و چهارم - مدارهای آدیاباتیک، روش‌های سطح سیستم، DVS
"70:24
جلسه بیست و پنجم - DVS، DPM و ABB، مصالحه انرژی مصرفی و قابلیت اطمینان
"85:20
جلسه بیست و ششم - مدیریت دما
"72:34