00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مدار های CMOS 2

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

این درس توسط داوطلب عزیر آقای علی فیضی نژاد ضبط شده است.

مدرس دوره
مهرداد شریف بختیار

دکتر مهرداد شریف بختیار از اساتید بنام دانشگاه صنعتی شریف است تا جایی که کاربران دانشنامه آزاد ویکیپدیا، لقب «استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران» را به ایشان داده اند. وی تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده و مقطع دکتری را در دانشگاه UCLA امریکا به اتمام رسانده. زمینه فعالیت ایشان الکترونیک آنالوگ است.

شما می توانید از طریق این ایمیل سوالات درسی خود را مطرح کنید:
sharifelectronic@ee.sharif.edu

فیلم های آموزشی
34:51 ساعت
34:51
Combined Shape Created with Sketch. 26 جلسه
جلسه چهارم - Nonlinearity & Distortion
"78:16
جلسه پنجم - MOS Transistor nonlinearity
"84:27
جلسه ششم - MOS Transistor nonlinearity (بخش دوم)
"83:51
جلسه هفتم - فیلترهای GM-C
"80:51
جلسه هشتم - اثرهای ناخواسته در طراحی Ringing) - Mixed Mode)
"82:53
جلسه نهم - Substreat-Noise
"81:28
جلسه دهم - Layout Consideration
"82:17
جلسه یازدهم - Layout Consideration 2
"74:14
جلسه دوازدهم - Thermal Feedback - Op_AMP Review
"78:25
جلسه سیزدهم - دوره تقویت کننده های یک طبقه و دو طبقه
"87:40
جلسه چهاردهم - تقویت کننده دو طبقه و پنج روش جبران‌سازی آن-Doubelt-تقویت کننده سه طبقه
"79:23
جلسه پانزدهم
"84:33
جلسه شانزدهم - تقویت کننده‌های کلاس AB
"84:21
جلسه هفدهم - Current Mode AMP'S
"78:04
جلسه هجدهم - ادامه Current Mode AMP's ، طراحی روشمند تقویت کننده‌های CMOS
"78:17
جلسه نوزدهم - طراحی روشمند تقویت کننده‌های یک طبقه foalded cascode
"83:08
جلسه بیستم
"83:14
جلسه بیست و یکم - ادامه طراحی روشمند تقویت کننده‌های دو طبقه - دوره switch
"77:54
جلسه بیست و دوم - ادامه دوره switch و مدار‌های clock boot straping
"76:16
جلسه بیست و سوم - مدار‌های .switch-cap
"80:52
جلسه بیست و چهارم - طراحی فیلترهای switch-capasitor
"86:01
جلسه بیست و پنجم - (switched-op amp / reset-op amp / switched-current(SI
"78:31
جلسه بیست و ششم - طراحی با ترانزیستورهای Short Channel / طراحی محدوده‌ی Deep Submicron
"71:55
جلسه بیست و هفتم
"85:27
جلسه بیست و هشتم - ΣΔ Modulator
"84:15
جلسه بیست و نهم
"64:53