00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

دوره‌های دانشگاهی
23 جلسه

سرفصل‌ها

.

مدرس دوره
سید کمال الدین ستاره دان
فیلم های آموزشی
27:23 ساعت
27:23
Combined Shape Created with Sketch. 23 جلسه
جلسه اول - مقدمه
"51:17
جلسه دوم - مقدمه و بلوک دیاگرام
"74:41
جلسه سوم - ادامه بحث بلوک دیاگرام کلی از فصل 1
"79:21
جلسه چهارم - ادامه بحث فصل 1 ،ورودی های ناخواسته و روش جبران
"59:22
جلسه پنجم - مشخصات استاتیک و دینامیک ابزارهای دقیق پزشکی
"76:31
جلسه ششم - بخش مشخصات دینامیکی سیستم ها
"71:01
جلسه هفتم - فصل 4 کتاب وبستر(سلولها)
"77:51
جلسه هشتم - بحث فصل 4 کتاب وبستر - AP و هادی جسمی
"74:51
جلسه نهم - توضیح سیگنال های ENG و EMG
"74:01
جلسه دهم - بحث سیگنال های ERG و EOG و EEG
"73:43
جلسه یازدهم - بحث EEG
"54:50
جلسه دوازدهم - سنسورها ، سنسورهای اندازه گیری حرکت ، پتانسیومترها
"64:13
جلسه سیزدهم - ادامه فصل سنسورها، سنسورهای خازنی
"76:42
جلسه چهاردهم - ادامه بحث سنسورها
"76:11
جلسه پانزدهم - ادامه جلسه سنسورهای حرارتی
"74:21
جلسه شانزدهم - ادامه سنسور های حرارتی ،‌ سنسورهای نوری
"84:01
جلسه هفدهم - تقویت کننده تفاضلی OP-Amp
"51:08
جلسه هجدهم - ادامه درس فصل OP-amp
"69:51
جلسه نوزدهم - شروع فصل ۶
"78:08
جلسه بیستم - ادامه فصل ۶ ( ECG و تداخل ها )
"72:01
جلسه بیست و یکم - اتمام فصل ۶ ، تقویت کننده بیوپتانسیل و مثال های کاربردی
"74:51
جلسه بیست و دوم - الکترودها
"71:05
جلسه بیست و سوم -
"83:21