منطق ریاضی

دوره‌های دانشگاهی
29 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
مجید علیزاده
دکتر مجید علیزاده استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران است.
1

فیلم های آموزشی

29 جلسه    41:23 ساعت   
جلسه اول - معرفی درس منطق ریاضی از نگاه تاریخی
88:40 دقیقه
جلسه دوم - معرفی منطق گزاره ها(زبان)
90:00 دقیقه
جلسه سوم - معناشناسی
75:51 دقیقه
جلسه چهارم - ادامه ی معناشناسی
80:49 دقیقه
جلسه پنجم - شروع نظریه برهان
90:01 دقیقه
جلسه ششم - نظریه برهان (روش اصل موضوعی)
91:10 دقیقه
جلسه هفتم - معرفی دستگاه استنتاج طبیعی برای منطق گزاره ها(NP)
87:01 دقیقه
جلسه هشتم - قضیه تمامیت
108:52 دقیقه
جلسه نهم - اثبات قضیه تمامیت
89:52 دقیقه
جلسه دهم - معنا شناسی جبری
86:51 دقیقه
جلسه یازدهم - تمامیت جبری(ادامه)
89:52 دقیقه
جلسه دوازدهم - روشی تابلو برای منطق گزاره ای
70:22 دقیقه
جلسه سیزدهم - منطق مرتبه اول(معرفی زبان و فرمول)
92:32 دقیقه
جلسه چهاردهم - منطق مرتبه اول(معنا شناسی)
87:16 دقیقه
جلسه پانزدهم - منطق مرتبه اول _ادامه
80:01 دقیقه
جلسه شانزدهم - نشاندن و زیر ساخت
79:33 دقیقه
جلسه هفدهم - حل سوالات میان ترم
69:31 دقیقه
جلسه هجدهم - جانشینی در منطق مرتبه اول
79:55 دقیقه
جلسه نوزدهم - نظریه برهان برای منطق مرتبه اول
96:15 دقیقه
جلسه بیستم - نظریه برهان برای منطق مرتبه اول
81:41 دقیقه
جلسه بیست و یکم - قضیه تمامیت مرتبه اول (جلسه اول)
88:01 دقیقه
جلسه بیست و دوم - اثبات قضیه تمامیت(بخش پایانی)
75:31 دقیقه
جلسه بیست و سوم - نتایج قضیه تمامیت و فشردگی
73:41 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - قضیه لوفن هایم اسکولم و نتایج ان
75:01 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - خوانا نیست
103:12 دقیقه
جلسه بیست و ششم - معرفی منطق LTL
82:46 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - معانی شناسی منطق زمان
102:31 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - فرمول های هم ارز در LTL
91:01 دقیقه
جلسه بیست و نهم - صوری سازی برهان با ایزابل
75:09 دقیقه