ساختمان داده ها

دوره‌های دانشگاهی
21 جلسه

سرفصل‌ها

درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها یکی از بنیادین ترین درس های بسیاری از رشته های علوم پایه و مهندسی است. هدف این درس مطالعه و تحقیق در مورد روش های گوناگون ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات در یک سیستم کامپیوتری است به گونه ای که این اطلاعات بتوانند به طور کارآمد مورد استفاده قرار گیرند.
مدرس دوره
محمد علی آبام

دکتر محمد علی آبام عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است. ایشان مدرک دکتری خود را از دانشگاه آیندهوون هلند دریافت کرده است و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه وی هندسه محاسباتی٬ الگوریتم بهینه IO و الگوریتم های تصادفی است.

1

فیلم های آموزشی

21 جلسه    22:58 ساعت   
جلسه اول - زمان اجرای الگوریتم ها . الگوریتم مرتب سازی درجی
65:55 دقیقه
جلسه دوم - مقایسه زمان اجرای الگوریتم ها . رشد توابع
61:33 دقیقه
جلسه سوم - تحلیل الگوریتم های ترتیبی . مرتب سازی حبابی و ادغامی
65:30 دقیقه
جلسه چهارم - حل رابطه بازگشتی
67:25 دقیقه
جلسه پنجم - قضیه اصلی
59:11 دقیقه
جلسه ششم - تحلیل سرشکن
71:20 دقیقه
جلسه هفتم -لیست ها
72:51 دقیقه
جلسه هشتم - پشته و صف
63:00 دقیقه
جلسه نهم - درخت ها
61:12 دقیقه
جلسه دهم - درخت ها
37:02 دقیقه
جلسه یازدهم - درخت عبارت
70:05 دقیقه
جلسه دوازدهم - درخت دودویی جست و جو
76:47 دقیقه
جلسه سیزدهم - هرم بیشینه
67:56 دقیقه
جلسه چهاردهم - درهم سازی ؛ آدرس دهی مستقیم ، توابع درهم سازی
69:32 دقیقه
جلسه پانزدهم - درهم سازی ؛ آدرس دهی باز ، درهم سازی پویا
75:55 دقیقه
جلسه شانزدهم - مرتبه
65:29 دقیقه
جلسه هفدهم - مرتب سازی
58:06 دقیقه
جلسه هجدهم - الگوریتم مرتب سازی مقایسه ای
71:52 دقیقه
جلسه نوزدهم - الگوریتم مرتب سازی خطی
63:52 دقیقه
جلسه بیست و یکم - درخت قرمز و سیاه
62:39 دقیقه
جلسه بیست و دوم - درخت AVL
71:27 دقیقه