مکانیک پرواز

دوره‌های دانشگاهی
28 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
مهدی مرتضوی بک
دکتر مهدی مرتضوي بک استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
1

فیلم های آموزشی

28 جلسه    29:25 ساعت   
جلسه اول - بحث مقدماتی مکانیک پرواز و شاخه های مختلف آن
54:04 دقیقه
جلسه دوم - معادلات حاکم بر حرکت هواپیما و دستگا های مختصات
71:52 دقیقه
جلسه سوم
58:49 دقیقه
جلسه چهارم - تدوین معادلات حرکت
53:10 دقیقه
جلسه پنجم - نیروهای وارد بر هواپیما، نیروهای آیرودینامیکی، اتمسفر استاندارد
58:30 دقیقه
جلسه ششم
73:26 دقیقه
جلسه هفتم
55:51 دقیقه
جلسه هشتم - نیروی پیشران
49:39 دقیقه
جلسه نهم - نیروی رانش
55:50 دقیقه
جلسه دهم - مقدمات پرواز افقی
55:10 دقیقه
جلسه یازدهم - پرواز افقی - نمودار D-V و T
57:55 دقیقه
جلسه دوازدهم - پرواز افقی یکنواخت
62:30 دقیقه
جلسه سیزدهم - پرواز افقی هواپیمای ملخی
56:55 دقیقه
جلسه چهاردهم - محدوده پرواز افقی
33:34 دقیقه
جلسه پانزدهم - برد و مداومت پروازی
62:31 دقیقه
جلسه شانزدهم - برد و مداومت پروازی
63:53 دقیقه
جلسه هفدهم - اثر جابه‌جایی اتمسفر بر برد و مداومت پروازی
65:17 دقیقه
جلسه هجدهم - گلاید
78:46 دقیقه
جلسه نوزدهم - گلاید
65:22 دقیقه
جلسه بیستم - اوج گیری
71:02 دقیقه
جلسه بیست و یکم - اوج گیری climb
47:10 دقیقه
جلسه بیست و دوم - اوج گیری شتابدار، مثال از فاز اوج گیری
87:47 دقیقه
جلسه بیست و سوم - اوج گیری هواپیما، شرایط اوج گیری به صورت غیر پایا
64:30 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - نشست هواپیما
74:28 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - برخاست هواپیما
59:43 دقیقه
جلسه بیست و ششم - محدوده چرخش ماندگار
131:32 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - گردش افقی همراه با تغییر ارتفاع
48:09 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - جابه جایی اتمسفر
47:22 دقیقه