میدان های كوانتومی ١ - ١٣٩٣

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

نظریه میدان‌های کوانتومی چارچوبی نظری برای بازسازی مدل‌های کوانتوم مکانیکی سیستم هایی مهیا می کند، که در فیزیک کلاسیک با میدان‌ها یا سیستم‌های بس ذره ای توصیف می شد. این نظریه به طور گسترده در فیزیک ذرات و فیزیک ماده چگال کاربرد دارد.اکثر نظریه‌ها در فیزیک جدید ذرات (شامل برنظریه استاندارد ذرات بنیادی و برهمکنش‌های میانشان) با نظریه میدان‌های کوانتومی نسبیتی فرمول بندی می شوند. نظریه میدان‌های کوانتومی در پدیده‌های گوناگونی از فیزیک ماده چگال کاربرد دارد.
مرجع این درس کتاب Quantum Field Theory by Mandl & Shaw می باشد.
مدرس دوره
مهدی گلشنی
مهدی گلشنی فیزیک‌دان و نظریه‌پرداز ایرانی، پژوهشگر، مترجم، استاد دانشگاه صنعتی شریف، و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او در سال ۱۳۳۹ کارشناسی خود را از دانشگاه تهران در رشته فیزیک دریافت کرد و سپس دکتری خود را در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی دریافت کرد. گذشته از دانش فیزیک که رشتهٔ تخصصی اوست، مهدی گلشنی در عرصهٔ الهیات و پژوهش‌های دینی و نیز در زمینهٔ مطالعات تطبیقی میان دو حوزهٔ «علم و دین» صاحب‌نظر است.
1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    47:07 ساعت   
جلسه دوم - کوانتومی کردن میدان مغناطیسی-مکانیک کوانتومی نسبیتی
106:38 دقیقه
جلسه سوم - معادله دیراک
113:40 دقیقه
جلسه چهارم - ادامه بحث معادله دیراک
102:52 دقیقه
جلسه پنجم - ادامه معادله دیراک - ضد ذرات
104:03 دقیقه
جلسه ششم - تئوری 4 مولفه ای نوترینو - میدان کلاسیک
101:54 دقیقه
جلسه هفتم - تقارن ها و قضیه Nother
107:57 دقیقه
جلسه هشتم - میدان کلن گردن مختلط
104:33 دقیقه
جلسه نهم - روابط جا به جایی برای زمان های گوناگون
103:51 دقیقه
جلسه دهم - معادله دیراک
108:17 دقیقه
جلسه یازدهم - میدان الکترومغناطیس - اسپین فوتون
112:44 دقیقه
جلسه دوازدهم - پراکندگی - اندرکنش میدان ها
102:53 دقیقه
جلسه سیزدهم - پاریته
100:36 دقیقه
جلسه چهاردهم - وارونه سازی زمان
117:15 دقیقه
جلسه پانزدهم - ادامه وارونه سازی زمان و قضیه CPT
101:18 دقیقه
جلسه شانزدهم - احتمال با استفاده از ماتریس S و قضیه wick
108:38 دقیقه
جلسه هفدهم - ماتریس S و نمودار فاینمن
106:23 دقیقه
جلسه هجدهم - قواعد فاینمن در واکنش ها
106:15 دقیقه
جلسه نوزدهم - محاسبه ماتریس S برای چند واکنش و اثر کامپتون
99:15 دقیقه
جلسه بیستم - پراکندگی کامپتون
113:56 دقیقه
جلسه بیست و یکم - پراکندگی الکترون - تصحیحات تابش
100:31 دقیقه
جلسه بیست و دوم - ادامه تصحیحات تابش
107:58 دقیقه
جلسه بیست و سوم - تصحیحات تشعشعی
101:28 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - عادی سازی ابعادی و عادی سازی به روش cut off
101:21 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - عادی سازی اصلاح بار
115:57 دقیقه
جلسه بیست و ششم - الکترو ضعیف
99:57 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - اندرکنش های ضعیف
101:50 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - جمع بندی نظریه میدان کوانتومی
74:50 دقیقه