00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

میدان و امواج

دوره‌های دانشگاهی
29 جلسه

سرفصل‌ها

هدف اين درس آشنا سازي دانشجويان با ميدانهاي الكترومغناطيسي متغير با زمان و پديدهاي مرتبط با آن است، مطالعه اثر تاخير در مدارها و سيستم هاي الكترومغناطيسي، پديدههاي انعكاس و شكست از ديگر اهداف اين درس به شمار ميرود.
مباحثی که در این درس مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:
معادلات ماکسول ، مدارهای گسترده یا خطوط انتقال ، -امواج صفحه اي يكنواخت در فضـاي بيكـران ، انتشار امواج صفحه اي در مجاورت محيط هاي مادي – پديده هاي انعكاس
و شكست ، توليد و انتشار امـواج – مقدمـه اي بـرآنتن هـا ، مقدمه اي بر تئوري موجبرها.

مدرس دوره
رضا فرجی دانا
دکتر رضا فرجی دانا مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه تهران و دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه واترلو گذرانده اند.
ایشان بالغ بر 140 مقاله تاکنون منتشر کرده اند و از سال 2007 به مدت دو سال رئیس IEEE ایران بودند.
فیلم های آموزشی
38:56 ساعت
38:56
Combined Shape Created with Sketch. 29 جلسه
جلسه اول - معرفی درس میدان امواج و محتوای آن
"50:04
جلسه دوم - معذفی قوانین حاکم بر میدان های متغیر با زمان، معادلات ماکسول
"83:01
جلسه سوم - نکاتی درباره معادلات ماکسول در حوزه زمان
"80:57
جلسه چهارم - معادلات ماکسول در حوزه فرکانس
"78:17
جلسه پنجم - شرایط مرزی میدان های متغیر با زمان و قضیه یکتایی
"87:11
جلسه ششم - الکترومغناطیس مدارومعرفی خطوط انتقال
"82:01
جلسه هفتم - تحلیل خطوط انتقال در حوزه زمان
"82:28
جلسه هشتم - حالت های گذرا در خطوط انتقال
"114:52
جلسه نهم - انعکاس سنجی حوزه زمان و خطوط انتقال دز حوزه فرکانس
"74:21
جلسه دهم - حل خط اتقال
"78:21
جلسه یازدهم - دیاگرام اسمیت و کاربردهای آن در تحلیل خطوط انتقال بدون تلف
"87:11
جلسه دوازدهم - خطوط انتقال با تلف در حالت دائمی سینوسی
"91:42
جلسه سیزدهم - امواج صفحه ای یکنواخت در فضای بیکران
"68:25
جلسه چهاردهم - موج صفحه ای در حالت دائمی سینوسی
"79:55
جلسه پانزدهم - قضیه پوینتینگ
"62:01
جلسه شانزدهم - قضیه poynting در حالت دائمی سینوسی
"82:30
جلسه هفدهم - نفوذ میدان های الکترومغناطیسی
"79:48
جلسه هجدهم - امپلانس داخلی هادی های خوب و مدل امپلانس سطحی برای محاسبه تلف هادی
"80:11
جلسه نوزدهم - ادامه تحلیل دقیق توزیع جریان در یک سیم
"81:21
جلسه بیستم- انتشار موج در محیط با تلف
"82:35
جلسه بیست و یکم - برخورد نرمال امواج صفحه ای به فصل مشترک در محیط عایق و تعمیم آن به محیط های کلی
"82:01
جلسه بیست و دوم - برخورد نرمال موج صفحه ای به فصل مشترک محیط های چندلایه
"83:43
جلسه بیست و سوم - برخورد مایل موج صفحه ای به فصل مشترک در محیط عایق
"78:11
جلسه بیست و چهارم - برخورد مایل به فصل مشترک در محیط عایق
"79:41
جلسه بیست و پنجم - مثال هایی از برخورد مایل به موج صفحه ای و آغاز فصل پنجم
"84:52
جلسه بیست و ششم - پتانسیل های تاخیری در حوزه زمان و فرکانس
"82:21
جلسه بیست و هفتم - محاسبه میدان تشعشع دور یک آنتن و روش میدان دور برای محاسبه مقاومت تشعشعی
"85:51
جلسه بیست و هشتم - تحلیل کلاسیک
"64:12
جلسه بیست و نهم -
"87:51