00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

آمار و احتمال مهندسی

دوره‌های رایگان دانشگاهی
23 جلسه

سرفصل‌ها

از اهداف این درس آشنايي با مفهوم احتمال، تعريف متغير هاي تصادفي و مشخصات اصلي متغير هاي تصادفي دوگانه و تعميم آن به دنباله هاي تصادفي می تواند نام برد.
سر فصل مطالب این درس :
1- آشنايي با مفهوم مدل تصادفي، تئوري احتمال و تعاريف مربوطه
2- مروري بر تئوري مجموعه ها و بيان تئوري احتمال برآن اساس
3- احتمال شرطي، استقلال ، رخدادها و قضية بيز
4- آزمايشهاي تكراري و تعميم تعريف احتمال، آزمايش برنولي، رفتار مجانبي و آشنايي با تابع گوسي
5- قانون اعداد بزرگ، قضية پواسون و نقاط تصادفي پواسون
6- مفهوم متغير تصادفي، تابع CDF و PDF انواع متغيرهاي تصادفي
7- معرفي متغير هاي تصادفي خاص ، مانند يكنواخت، نمايي، باينري، دوجمله اي ، پواسون، نرمال، ...
8- توابع متغيرهاي تصادفي ، تعيين تابع چگالي و توليد متغير تصادفي با توزيع دلخواه
Rayleigh, Lognormal -9 آشنايي با متغيرهاي تصادفي
10- آشنايي با آماره ها شامل ميانگين، واريانس، ميانه، تابع -مشخصه و كاربردهاي آنها
11- نامساوي هاي احتمالي مانند چبي چف، ماركوف ، چرنوف،....
12- دو متغير تصادفي و مفهوم چگالي مشترك، توابعي از دو متغير تصادفي، معرفي متغيرهاي Rayleigh, Rice تصادفي
13- توابع مشخصه و گشتاورهاي دو بعدي، استقلال، توابع مشتركاً نرمال و قضاياي مربوطه
14- تابع چگالي شرطي، همبستگي دو متغير تصادفي، تخمين و انواع آن، معيارهاي ML, MAP,MMSE
15- قابليت اطمينان و اهميت آن در سيستم هاي موازي
16- دنباله هاي تصادفي و تعميم مباحث متغير هاي تصادفي دو بعدي به دنبال هها، ماتريس همبستگي و كوواريانس، ميانگين شرطي، بردار تصادفي نرمال، ميانگين و واريانس نمونه، تخمين، ...
17- همگرايي تصادفي و انواع آن ، قضية CLT
18- آشنايي با فرايندهاي تصادفي
مرجع :
Papoulis, Probability & Statistics, Prentice Hall, new edition
مدرس دوره
محمد مهدی نایبی

دکتر نایبی عضو هیأت علمی و استاد تمام دانشکده برق دانشگاه شریف است.
وی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای خود را در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است.
زمینه ی فعالیت دکتر نایبی مخابرات می‌باشد.

اطلاعات بیشتر

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.
آیا درسی وجود دارد که ضبط شده اما روی سایت قرار نگرفته باشد؟
تمام دروس بعد از ضبط و آماده شدن بر روی سایت قرار می گیرند.
اگر بخواهیم درسی برای مکتب خونه ارسال کنیم چه روندی باید طی کنیم؟
اگر خودتان درسی تهیه کرده اید به صفحه همکاری با ما بروید تا آن را بررسی کنیم و بهتون اطلاع دهیم.
آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

فیلم های آموزشی
27:35 ساعت
27:35
Combined Shape Created with Sketch. 23 جلسه
جلسه اول - تاریخچه و مفهوم آمار
"66:51
جلسه دوم - مروری بر آنالیز ترکیبی و احتمال
"69:58
جلسه سوم - قضایای احتمال
"78:18
جلسه چهارم - ادامه قضایای احتمال, وقایع مستقل, آزمایش برنولی
"75:26
جلسه پنجم - تعمیم برنولی, قضیه دمواور- لاپلاس و پواسون, متغیر تصادفی وتابع PMF
"76:46
جلسه ششم - متغیر تصادفی، تابع CDFوCDF, توزیع نرمال
"79:09
جلسه هفتم - برخی توزیع های تصادفی
"70:14
جلسه هشتم - تابع یک متغیر تصادفی
"76:18
جلسه نهم - میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی
"75:26
جلسه دهم - میانگین و واریانس توزیع های خاص و گشتاور متغیر تصادفی
"80:24
جلسه یازدهم - ادامه گشتاور متغیر تصادفی
"68:43
جلسه دوازدهم - PMF ،CDF ،PDF مشترک
"70:15
جلسه سیزدهم - استقلال دو متغیر, هم بستگی و امید ریاضی
"76:23
جلسه چهاردهم - توابعی از دو متغیر تصادفی
"77:51
جلسه پانزدهم - متغیرهای مشترکا نرمال,PMF ،CDF ،PDF شرطی
"58:28
جلسه شانزدهم - قضیه ی احتمال کل و بیز, قابلیت اعتماد
"78:43
جلسه هفدهم - امید ریاضی شرطی
"80:40
جلسه هجدهم - تخمین LS و LLS
"71:26
جلسه نوزدهم - دنباله متغییر تصادفی, مفاهیم کلی
"72:48
جلسه بیستم - کاربرد دنباله ها
"68:44
جلسه بیست و یکم - قضیه حد مرکزی, همگرایی دنباله متغییر تصادفی
"67:05
جلسه بیست و دوم - قانون اعداد بزرگ, توابع توزیع متداول
"71:03
جلسه بیست و سوم - ادامه توابع توزیع متداول آمار
"44:09