آموزش زبان انگلیسی سطح Upper Intermediate

poster
پیش‌نمایش دوره

کتاب‌های امریکن انگلیش فایل همواره برای زبان آموزان جزو کتاب های بسیار محبوب بوده اند. این کتاب ها در سالهای گذشته انتخاب بسیاری از آموزشگاه‌ها و مدرسین بوده‌اند وزبان آموزان بی شماری با کمک این ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.5 (4 رای)
سطح: پیشرفته
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 زبان عمومی سطح Upper Intermediate

 مکالمه سازی در فضای حقیقی

 خوانش روان

 لغات سطح Upper Intermediate

پیش‌نیاز‌ها

این آموزش برای سطح Uper Intermediat می‌باشد و شما برای بهره مندی بهتر از این دوره باید بر سطح Intermediat تسلط داشته باشید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان انگلیسی سطح Upper Intermediate

Job
  Introduction
مشاهده
"06:50  
  Reading Points
مشاهده
"03:18  
  Reading: Benedict Cumberbatch
مشاهده
"11:24  
  Reading: Elizabeth Moss
"12:33  
  Reading Practice - Part 1
"06:22  
  Grammar: Question Formation & Simple Present Tense & Present Continuous
"13:18  
  Grammar: Simple Past & Present Perfect & Past Continuous
"14:57  
  Grammar: Present Perfect Continuous & Past Perfect & Simple Future
"13:58  
  Grammar: Modal Verbs
"08:27  
  Grammar: Indirect Questions
"09:23  
  Grammar page 132
"13:18  
  Pronunciation page 5
"07:43  
  Reading: Extreme Interviews
"13:58  
  Reading Practice - Part 2
"04:58  
  Conversations - Part 1
"00:31  
  Conversations - Part 2
"00:43  
  Conversations - Part 3
"00:34  
  Conversations - Part 4
"00:30  
  Listening Points
"02:53  
  Speaking: Talk to - Part 1
"03:55  
  Speaking: Talk to - Part 2
"15:41  
  Speaking: Q/A - Part 1
"17:02  
  Speaking: Q/A - Part 2
"13:18  
  Speaking: Q/A - Part 3
"14:57  
  Speaking: Q/A - Part 4
"10:33  
  Reading: Noises in the night
"17:10  
  Reading: The strange object on the hill
"14:40  
  Reading: The coffee cup reading
"11:44  
  Reading practice - Part 3
"11:17  
  speaking story 1
"14:12  
  speaking story 2
"07:33  
  Auxiliary verbs - Part 1
"14:22  
  Auxiliary verbs - Part 2
"10:50  
  Auxiliary verbs - Part 3
"03:49  
  Auxiliary verbs & grammar practice - Part 1
"06:09  
  Auxiliary verbs & grammar practice - Part 2
"05:22  
  Pronunciation page 9
"14:29  
  What your signature says about you
"10:27  
  Grammar, The …The Comparative
"10:03  
  Vocabulary, Compound adjectives
"16:17  
  Speaking, Graphology, Palmistry, Astrology
"09:30  
  Colloquial English, Talking about interviews
"12:08  
  Test 1
 100%    
"12:00  
Illnes
  Vocabulary: Help save lives
مشاهده
"06:12  
  Pronunciation page 15
مشاهده
"08:05  
  Grammar: Present perfect and Present perfect continuous - Part 1
"16:50  
  Grammar: Present perfect and Present Perfect continuous - Part 2
"09:47  
  First aid quiz - Part 1
"10:48  
  First aid quiz - Part 2
"08:58  
  Vocabulary: illnesses and injuries - Part 1
"11:44  
  Vocabulary: illnesses and injuries - Part 2
"16:52  
  Practice page 15
"15:51  
  Writing: An informal email
"09:11  
  Reading: Confessions of a cyberchondriac - Part 1
"11:37  
  Reading: Confessions of a cyberchondriac - Part 2
"19:55  
  Reading practice
"06:17  
  Listening 1
"03:28  
  Older and wiser
"06:27  
  Reading: Trading ages - Part 1
"08:22  
  Reading: Trading ages - Part 2
"14:10  
  Reading: Trading ages - Part 3
"08:01  
  Grammar: adjectives
"14:56  
  Grammar practice
"04:38  
  Listening 2
"03:45  
  Vocabulary: Clothes - Part 1
"10:58  
  Vocabulary: Clothes - Part 2
"05:52  
  Vocabulary: Clothes - Part 3
"09:28  
  Pronunciation
"05:08  
  Speaking: Talk to
"09:51  
  Speaking: Conversations
"14:29  
  Test 2
 100%    
"07:00  
Travel
  Listening
مشاهده
"06:05  
  Vocabulary - Part 1
مشاهده
"19:14  
  Vocabulary -Part 2
مشاهده
"07:40  
  Reading, Air Travel: The inside story - Part 1
"19:18  
  Reading, Air Travel: The inside story - Part 2
"10:14  
  Mini Grammar: So/Such… That
"13:48  
  Grammar: not only……, but also
"06:05  
  Speaking 1
"13:30  
  Grammar: Simple past
"09:48  
  Grammar: Past continuous
"04:29  
  Grammar: Past perfect
"06:22  
  Grammar: Past perfect continuous
"04:53  
  Grammar practice 1
"08:16  
  Nightmare over the Atlantic
"05:59  
  Brave pilot lands plane on the Hudson River
"14:55  
  Pronunciation page 27
"02:22  
  Incredibly Short stories
"10:09  
  Grammar: Adverbs - Part 1
"18:21  
  Grammar: Adverbs - Part 2
"06:04  
  Grammar practice 2
"04:08  
  Vocabulary
"12:55  
  Vocabulary: Comment adverbs
"06:24  
  Pronunciation page 29
"08:35  
  Writing
"05:31  
  A short story
"06:56  
  Punctuation
"03:39  
  Reading: The gift of The Magi - Part 1
"15:53  
  Reading: The gift of The Magi -Part 2
"03:41  
  Colloquial English: Talking about books
"05:53  
  Speaking 2
"07:53  
  Test 3
 100%    
"12:00  
ECO-GUILTY
  ECO-GUILTY
مشاهده
"15:23  
  Grammar: Future perfect and future perfect continuous
مشاهده
"14:04  
  Grammar practice
مشاهده
"19:05  
  Vocabulary: Weather - Part 1
"07:19  
  Vocabulary: Weather - Part 2
"03:42  
  Vocabulary: Weather - Part 3
"03:13  
  ?Reading: Can the Weather Drive You Crazy
"16:46  
  Reading practice
"05:47  
  Pronunciation page 37
"03:47  
  ?Are you a risk taker
"01:16  
  Grammar: Conditionals - Part 1
"14:52  
  Grammar: Conditionals - Part 2
"12:35  
  Reading: I’m John, I’m a speedaholic
"18:23  
  Vocabulary: Expressions with take
"08:39  
  Writing: For and Against
"10:28  
  Conversation
"10:22  
  Test 4
 100%    
"13:00  
The survivors’ club
  The survivors’ club
مشاهده
"09:05  
  ?Reading: How to eat an elephant
مشاهده
"17:19  
  Reading practice
مشاهده
"06:05  
  Vocabulary: Feeling
مشاهده
"15:08  
  Vocabulary: Strong adjectives
"06:53  
  Reading: Lost in the jungle
"10:43  
  Grammar: Unreal conditionals, second conditional
"13:58  
  Grammar: Third conditionals
"15:10  
  Grammar: Unreal conditional
"14:29  
  Grammar: practice
"08:59  
  !It drives crazy
"06:05  
  Grammar: Wish
"11:51  
  Vocabulary: Participle adjectives
"15:20  
  Reading: Regrets, we’ve had a few - Part 1
"18:25  
  Reading: Regrets, we’ve had a few - Part 2
"06:32  
  Grammar: Structure after wish
"12:17  
  Grammar practice - Part 1
"06:40  
  Grammar practice - Part 2
"05:05  
  Colloquial English, Talking about waste
"05:14  
  Talk to
"10:33  
  Test 5
 100%    
"10:00  
Music and emotion
  Music and emotion
مشاهده
"03:28  
  ?Reading: What music would you play to an alien
مشاهده
"13:09  
  Grammar: Gerund and infinitive
مشاهده
"13:22  
  Grammar: Gerund and infinitive practice - Part 1
"07:11  
  Grammar:Gerund and infinitive practice- Part 2
"08:13  
  Grammar: Used to
"12:59  
  Grammar: To be used to
"13:58  
  Grammar practice
"16:05  
  Reading: Three things you (probably) didn’t know about sleep
"20:40  
  The chef who cooks in the middle of the night
"06:55  
  Vocabulary
"07:20  
  Conversation
"06:54  
  Test 6
 100%    
"12:00  
Actors acting
  Grammar: perfect modals - Part 1
مشاهده
"06:37  
  Grammar: perfect modals - Part 2
مشاهده
"09:22  
  Grammar practice
مشاهده
"11:15  
  Reading: How men and women argue - Part 1
"14:53  
  Reading: How men and women argue - Part 2
"39:36  
  Grammar: Would rather
"05:43  
  Vocabulary
"15:29  
  Actors acting
"15:09  
  Mini grammar: As
"06:37  
  Vocabulary: The body
"10:20  
  Pronunciation: Silent letter
"02:57  
  Reading: What everybody is saying
"12:17  
  Reading practice
"06:42  
  Speaking
"09:14  
  Test 7
 100%    
"08:00  
Crime
  Reading: How not to get robbed on the street
مشاهده
"12:10  
  Vocabulary: crime and punishment - Part 1
مشاهده
"16:32  
  Vocabulary: crime and punishment - Part 2
مشاهده
"06:18  
  Grammar: Causative
"12:28  
  Grammar: Passive
"20:21  
  Grammar: Practice 1
"10:07  
  Reading: Not her best buy
"09:58  
  Reading: Crime Online
"12:03  
  Reading practice
"09:22  
  Grammar: Reporting verbs
"07:46  
  Grammar practice 2
"08:38  
  Vocabulary: Journalist and media
"15:00  
  Chicken fight
"06:30  
  Pronunciation: Word stress
"08:21  
  Reading: The media
"14:00  
  Speaking
"13:21  
  Test 8
 100%    
"06:44  
Business
  ?Reading: Would you pass the bagel test
مشاهده
"11:00  
  Reading practice 1
مشاهده
"06:56  
  ...Mini grammar: Whatever, Whenever
مشاهده
"03:31  
  Vocabulary: Business - Part 1
"08:40  
  Vocabulary: Business - Part 2
"03:24  
  Vocabulary: Organizations and people
"04:30  
  Reading: Andrew Marr’s Megacities
"11:07  
  Reading: Megacities
"06:31  
  Reading practice 2
"08:52  
  Pronunciation: prefix and suffix
"05:15  
  Grammar: Countable and uncountable
"12:31  
  Vocabulary: Word building
"21:45  
  Test 9
 100%    
"07:19  
Scientific facts or myths
  Scientific facts or myths
مشاهده
"11:02  
  Reading: Suffering scientists
مشاهده
"10:33  
  Grammar: Quantifiers
مشاهده
"15:15  
  Grammar practice 1
"06:49  
  Quiz page 97
"06:01  
  Grammar: Articles
"08:56  
  Grammar practice 2
"05:36  
  Reading: Pankhurst, Obama, Mandela, Churchill
"14:01  
  !Presentation Disaster
"07:49  
  Vocabulary: Collocation
"11:26  
  Pronunciation: Pausing and sentence stress
"11:36  
  The final video
"05:17  
  Test 10
 100%    
"08:26  

گواهینامه

آموزش زبان انگلیسی سطح Upper Intermediate

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

کتاب‌های امریکن انگلیش فایل همواره برای زبان آموزان جزو کتاب های بسیار محبوب بوده اند. این کتاب ها در سالهای گذشته انتخاب بسیاری از آموزشگاه‌ها و مدرسین بوده‌اند وزبان آموزان بی شماری با کمک این کتاب‌ها زبان آموخته اند.

کتاب‌های فایل برای یادگیری هر چهار اسکیل زبان مناسبند. کتاب تاپیک محور است وبا هر موضوعی کلمات مناسب تدریس و حتی اشتباهات رایج زبان آموزان گوشزد می‌شود. در این دوره کلیه کلمات کتاب با تمرکز بر روی تلفظ و معنی آن‌ها تدریس شده اند. گرامر کتاب با مثال های مناسب و به تفصیل تدریس شده و پاسخ کلیه تمارین مربوطه برای زبان آموزان دردسترس می باشد.

کتاب های فایل علی رغم اینکه بسیار جامع هستند فاقد مکالمه برای استفاده از گرامر یا کلمات جدید می باشند. بنابراین در این دوره مکالماتی درنظر گرفته شده است که مشابه مکالمات حقیقی هستند و توسط مدرسین زبان و با کیفیت تصویری مناسب و تدوین جذاب برای زبان آموزان آماده شده‌اند.

آن‌ها می‌توانند با تکرار وتمرین ازاین مکالمات بهره ببرند. برای برخی از یونیت‌ها به جای مکالمه ریدینگ‌ها به صورت مفصل تدریس و تحلیل شده اند و کلیه نکات لازم برای فهم و پاسخ دادن به سوالات ریدینگ در کورس گفته شده است. درپایان دوره یک تست برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است که پس از انجام آن نتیجه به اطلاعشان خواهد رسید.

در صورتیکه سوال یا نکته ای برای زبان آموزان پیش آید می توانند با استادشان مستقیما در ارتباط باشند و پاسخ بگیرند. 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سمیرا پیام‌وش

سرکار خانم سمیرا پیام‌وش مدرس زبان انگلیسی با بیش از ۱۰ سال سابقه‌ی تدریس در سطوح مختلف، برگزارکننده‌ی دوره‌های مکالمه، Free Discussion، FCE، CAE و آیلتس در مؤسسات آموزشی مختلف مانند شکوه و غیره هستند. ایشان بیش از هفت سال سابقه‌ی تدریس زبان انگلیسی در خارج از کشور را در کارنامه‌ی خود دارند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
صابر سلیمانی نسب 1403-01-18
من ویرایش سوم این کتاب گرفتم کاملا متفاوته. کاش اول دوره می گفتید کدوم ویرایشه

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آموزش سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی: گام بعدی در تسلط بر زبان

آیا احساس می‌کنید انگلیسی را در حد متوسط صحبت می‌کنید اما برای رسیدن به سطوح بالاتر نیاز به پیشرفت دارید؟ اگر اینطور است، پس به مرحله هیجان انگیز Upper Intermediate خوش آمدید! این سطح، پلی است که شما را از درک و برقراری ارتباطات روزمره به سمت تسلط بیشتر بر زبان انگلیسی هدایت می‌کند. در این توضیحات به عنوان مکمل دوره آموزش سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی، با تمام ویژگی‌های سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی آشنا می‌شویم و مسیر یادگیری در این مرحله را با هم طی خواهیم کرد.

سطح زبان انگلیسی چیست؟

مهارت‌های زبان انگلیسی به طور کلی به شش سطح تقسیم می‌شوند: Beginner (مبتدی)، Elementary (ابتدایی)، Pre-Intermediate (زیر متوسط)، Intermediate (متوسط)، Upper Intermediate (بالاتر از متوسط) و Advanced (پیشرفته). هر سطح نشان‌دهنده‌ی مجموعه‌ای از مهارت‌های زبانی است که فرد در آن سطح می‌تواند انجام دهد.

هر سطح زبان چند ترم است؟

تقسیم‌بندی دوره‌های زبان به ترم، بسته به موسسه‌ی آموزشی و شدت مطالعه‌ی فرد می‌تواند متفاوت باشد؛ اما به طور کلی، رسیدن به سطح Upper Intermediate از سطح Intermediate ممکن است حدود دو ترم به طول بیانجامد. این مدت زمان می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند میزان تمرین فرد، کیفیت آموزش و منابع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان انگلیسی به ترتیب سطح:

برای درک بهتر جایگاه سطح Upper Intermediate، بیایید نگاهی به سطوح مختلف زبان انگلیسی بیندازیم:

 • Beginner (مبتدی): در این سطح، فرد می‌تواند سلام و احوالپرسی کند، کلمات و عبارات ابتدایی را یاد بگیرد و نیازهای اولیه‌ی خود را در حد بسیار ساده برطرف کند.
 • Elementary (ابتدایی): در سطح ابتدایی، فرد می‌تواند جملات ساده بسازد، درباره‌ی موضوعات روزمره صحبت کند و سوالات ابتدایی بپرسد.
 • Pre-Intermediate (زیر متوسط): در این سطح، دانش گرامری فرد گسترش می‌یابد و می‌تواند درباره‌ی تجربیات و علایق خود صحبت کند.
 • Intermediate (متوسط): فرد در سطح متوسط می‌تواند مکالمات روزمره را به راحتی انجام دهد، اخبار و داستان‌های ساده را بفهمد و نظرات خود را به صورت ساده بیان کند.
 • Upper Intermediate (بالاتر از متوسط): این سطح که موضوع اصلی بحث ماست، فرد را برای برقراری ارتباط در موقعیت‌های پیچیده‌تر آماده می‌کند.
 • Advanced (پیشرفته): در سطح پیشرفته، فرد می‌تواند به راحتی در مباحث تخصصی شرکت کند، متون پیچیده را درک کند و با تسلط کامل از زبان انگلیسی استفاده نماید.

سطح های زبان انگلیسی تا تافل

آزمون تافل (TOEFL) یکی از آزمون‌های معتبر سنجش مهارت‌های زبان انگلیسی است. برای قبولی در این آزمون، داشتن سطح Upper Intermediate یا بالاتر توصیه می‌شود.

تعیین سطح زبان:

اگر مطمئن نیستید که در کدام سطح زبان انگلیسی قرار دارید، می‌توانید با شرکت در آزمون‌های تعیین سطح آنلاین یا مراجعه به موسسات آموزشی معتبر، سطح خود را مشخص کنید.

کتابهای سطح Intermediate:

در کنار شرکت در دوره‌های آموزشی، استفاده از کتاب‌های مناسب سطح Upper Intermediate می‌تواند روند یادگیری شما را سرعت بخشد. برخی از کتاب‌های محبوب این سطح عبارتند از:

 • English Grammar in Use (Upper Intermediate)
 • New English File (Upper Intermediate)
 • Objective First Certificate (Upper Intermediate)

آموزش زبان انگلیسی Upper Intermediate

حالا که با مفهوم سطح Upper Intermediate آشنا شدیم، ببینیم در این دوره روی چه مهارت‌هایی تمرکز خواهیم کرد:

گرامر پیچیده‌تر: در این سطح، با ساختارهای گرامری پیچیده‌تری مانند زمان‌های گذشته‌ی کامل استمراری، وجه التزامی و عبارات شرطی نوع سوم آشنا می‌شوید.

لغت دایره‌ی وسیع‌تر: دایره‌ی لغات شما گسترش می‌یابد و با واژگان تخصصی‌تر در حوزه‌های مختلف آشنا می‌شوید.

مهارت‌های خواندن: توانایی درک متون پیچیده‌تر مانند مقالات و گزارش‌های خبری در این سطح تقویت می‌شود.

مهارت‌های شنیدن: می‌توانید به مکالمات و سخنرانی‌هایی با لهجه‌های مختلف گوش دهید و آن‌ها را درک کنید.

مهارت‌های گفتاری: می‌توانید درباره‌ی موضوعات انتزاعی‌تر صحبت کنید، نظرات خود را به طور دقیق و با استدلال بیان نمایید و در بحث‌های گروهی شرکت نمایید.

مهارت‌های نوشتاری: در سطح Upper Intermediate، مهارت‌های نوشتاری شما به طور قابل توجهی ارتقا می‌یابد. شما می‌توانید:

 • متون مختلفی مانند نامه، ایمیل، گزارش، مقاله و داستان بنویسید.
 • از ساختارهای پیچیده‌تر جمله و پاراگراف استفاده کنید.
 • ایده‌های خود را به طور واضح، منسجم و با استدلال بیان کنید.
 • از لحن و سبک مناسب برای هر نوع نوشته استفاده کنید.
 • غلط‌های گرامری و نگارشی خود را پیدا و اصلاح کنید.

منابع آموزشی برای سطح Upper Intermediate:

منابع آموزشی متعددی برای ارتقای مهارت‌های زبان انگلیسی در سطح Upper Intermediate وجود دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دوره‌های آموزشی: شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی Upper Intermediate در موسسات زبان معتبر می‌تواند به شما در یادگیری ساختارمند و اصولی این سطح کمک کند.
 • کتاب‌های آموزشی: کتاب‌های مختلفی در سطح Upper Intermediate تالیف شده‌اند که می‌توانید از آن‌ها برای تقویت مهارت‌های مختلف زبانی خود استفاده کنید.
 • منابع آنلاین: وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آموزشی آنلاین بسیاری وجود دارند که تمرینات و مطالب آموزشی مفیدی در سطح Upper Intermediate ارائه می‌دهند.
 • تماشای فیلم و سریال: تماشای فیلم و سریال به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی و سپس بدون زیرنویس می‌تواند به تقویت مهارت‌های شنیداری و درک مطلب شما کمک کند.
 • مطالعه‌ی مقالات و اخبار: مطالعه‌ی مقالات و اخبار انگلیسی به شما کمک می‌کند تا با واژگان و اصطلاحات جدید آشنا شوید و مهارت خواندن خود را ارتقا دهید.
 • مکالمه با افراد انگلیسی زبان: صحبت کردن با افراد انگلیسی زبان به طور حضوری یا آنلاین، بهترین روش برای تقویت مهارت‌های گفتاری شماست.

نکاتی برای یادگیری زبان انگلیسی در سطح Upper Intermediate:

نکات زیر در آموزش سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی بسیار مهم هستند:

 • روی نقاط ضعف خود تمرکز کنید: ابتدا نقاط ضعف خود را در زبان انگلیسی شناسایی کنید و سپس برای تقویت آن‌ها تلاش کنید.
 • به طور مداوم تمرین کنید: برای تسلط بر زبان انگلیسی، باید به طور مداوم تمرین کنید. سعی کنید هر روز زمانی را به مطالعه، گوش دادن به زبان انگلیسی، صحبت کردن و یا نوشتن به زبان انگلیسی اختصاص دهید.
 • از اشتباهات خود نترسید: اشتباه کردن بخشی از فرآیند یادگیری است. از اشتباهات خود نترسید و از آن‌ها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنید.
 • از یادگیری لذت ببرید: سعی کنید روش‌هایی برای یادگیری زبان انگلیسی پیدا کنید که برای شما لذت بخش باشد. به عنوان مثال، می‌توانید به فیلم‌ها و سریال‌های مورد علاقه خود به زبان انگلیسی نگاه کنید، یا به موسیقی انگلیسی گوش دهید.

سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی، گام مهمی در مسیر تسلط بر این زبان است. با تلاش و پشتکار، می‌توانید به این سطح برسید و از مهارت‌های زبانی خود در موقعیت‌های مختلف استفاده کنید. به یاد داشته باشید که یادگیری زبان انگلیسی یک فرآیند مداوم است و نیاز به صبر و حوصله دارد.

 سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی برای چه کسانی مناسب است؟

این سطح برای افرادی مناسب است که می‌توانند به طور کلی مکالمات روزمره را به زبان انگلیسی انجام دهند و در درک موضوعات ساده مشکلی ندارند.

 برای رسیدن به سطح Upper Intermediate چقدر زمان لازم است؟

مدت زمان رسیدن به این سطح به عوامل مختلفی مانند intensity of study، کیفیت منابع آموزشی و استعداد فرد بستگی دارد.

 چه منابع آموزشی برای سطح Upper Intermediate وجود دارد؟

منابع آموزشی مختلفی مانند دوره‌های آموزشی، کتاب‌های آموزشی، منابع آنلاین، فیلم و سریال و ... برای این سطح وجود دارد.

بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی در سطح Upper Intermediate چیست؟

بهترین روش ترکیبی از مطالعه، گوش دادن به زبان انگلیسی، صحبت کردن و نوشتن به زبان انگلیسی است.

چگونه می‌توانم از اشتباهات خود در یادگیری زبان انگلیسی درس بگیرم؟

از اشتباهات خود نترسید و به آن‌ها به عنوان فرصتی برای یادگیری نگاه کنید. سعی کنید دلیل اشتباه خود را پیدا کنید و از آن درس بگیرید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی Upper Intermediate

به دنبال ارتقای سطح زبان انگلیسی خود به سطح Upper Intermediate هستید؟ دوره جامع ما با سرفصل‌های متنوع و کاربردی، شما را در رسیدن به این هدف یاری خواهد کرد.

دوره آموزش سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی برای چه کسانی مفید است؟

دوره آموزش سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی برای افراد زیر مناسب است:

 • افرادی که در سطح Intermediate زبان انگلیسی هستند و می‌خواهند به سطح Upper Intermediate ارتقا پیدا کنند.
 • کسانی که به دنبال تقویت مهارت‌های خود در زمینه‌های مختلف مانند شغل، سفر، سلامتی و ... هستند.
 • علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی از طریق موضوعات جذاب و به روز.
 • افرادی که قصد شرکت در آزمون‌های بین المللی مانند آیلتس یا تافل را دارند.

سرفصل‌های دوره آموزش Upper Intermediate زبان انگلیسی

سرفصل‌های دوره آموزش سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی به صورت زیر است:

 • شغل (Job): در این بخش، با واژگان و اصطلاحات مرتبط با محیط کار، مصاحبه شغلی، رزومه نویسی و ... آشنا خواهید شد.
 • بیماری (Illness): در این بخش، یاد می‌گیرید که در مورد علائم بیماری، صحبت با پزشک و دریافت دارو به زبان انگلیسی صحبت کنید.
 • سفر (Travel): در این بخش، با واژگان و اصطلاحات مرتبط با رزرو بلیط، هتل، گشت و گذار و ... آشنا خواهید شد.
 • احساس گناه به خاطر محیط زیست (ECO-GUILTY): در این بخش، با چالش‌های زیست محیطی و راهکارهای مقابله با آن‌ها آشنا می‌شوید.
 • باشگاه بازماندگان (The survivors’ club): در این بخش، داستان‌هایی از افراد موفق را می‌شنوید که بر مشکلات غلبه کرده‌اند.
 • موسیقی و احساس (Music and emotion): در این بخش، به بررسی تاثیر موسیقی بر احساسات انسان می‌پردازیم.
 • بازیگری بازیگران (Actors acting): در این بخش، با تکنیک‌های بازیگری و اصطلاحات مربوط به آن آشنا خواهید شد.
 • جرم و جنایت (Crime): در این بخش، با انواع جرم و جنایت، اصطلاحات حقوقی و روند رسیدگی به جرایم آشنا می‌شوید.
 • کسب و کار (Business): در این بخش، با واژگان و اصطلاحات مرتبط با تجارت، مذاکره و ... آشنا خواهید شد.
 • حقایق یا افسانه‌های علمی (Scientific facts or myths): در این بخش، به بررسی برخی از حقایق و افسانه‌های علمی می‌پردازیم.

ویژگی‌های دوره سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی

از ویژگی‌های دوره می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

 • محتوای غنی و کاربردی: سرفصل‌های دوره به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شما را با واژگان و اصطلاحات ضروری در زمینه‌های مختلف آشنا می‌کنند.
 • تمرکز بر مهارت‌های مختلف: در این دوره، تمام مهارت‌های زبانی شما شامل شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن تقویت خواهند شد.
 • استفاده از روش‌های آموزشی متنوع: در این دوره از روش‌های آموزشی مختلفی مانند فیلم، عکس، متن و ... استفاده شده است تا یادگیری را برای شما جذاب‌تر کند.
 • ارائه تمرینات متعدد: در هر بخش از دوره، تمرینات متعددی برای سنجش میزان یادگیری شما ارائه شده است.
 • پشتیبانی آموزشی: در طول دوره، از پشتیبانی آموزشی مدرسان مجرب بهره‌مند خواهید شد.

با شرکت در این دوره، می‌توانید:

 • به سطح Upper Intermediate زبان انگلیسی برسید.
 • مهارت‌های خود را در زمینه‌های مختلف تقویت کنید.
 • با اعتماد به نفس بیشتری به زبان انگلیسی صحبت کنید.
 • برای شرکت در آزمون‌های بین المللی آماده شوید.

از یادگیری زبان انگلیسی لذت ببرید.

همین امروز در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی Upper Intermediate ثبت نام کنید و در مسیر تسلط بر زبان انگلیسی گام بردارید. همچنین در مکتب خونه انواع دوره آموزش زبان انگلیسی، آموزش گرامر زبان انگلیسی، آموزش مکالمه زبان انگلیسی، آموزش تعیین سطح زبان انگلیسی و غیره به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است.