آموزش زبان انگلیسی سطح Upper Intermediate

کتاب‌های امریکن انگلیش فایل همواره برای زبان آموزان جزو کتاب های بسیار محبوب بوده اند. این کتاب ها در سالهای گذشته انتخاب بسیاری از آموزشگاه‌ها و مدرسین بوده‌اند وزبان آموزان بی شماری با کمک این ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
4.5 (2 رای)
سطح: پیشرفته
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  35 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  34 ساعت ویدئو - 2 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  8 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تسهیل استخدام

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 زبان عمومی سطح Upper Intermediate

 مکالمه سازی در فضای حقیقی

 خوانش روان

 لغات سطح Upper Intermediate

پیش‌نیاز‌ها

این آموزش برای سطح Uper Intermediat می‌باشد و شما برای بهره مندی بهتر از این دوره باید بر سطح Intermediat تسلط داشته باشید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان انگلیسی سطح Upper Intermediate

Job
  Introduction
"06:50  
  Reading Points
"03:18  
  Reading: Benedict Cumberbatch
"11:24  
  Reading: Elizabeth Moss
"12:33  
  Reading Practice - Part 1
"06:22  
  Grammar: Question Formation & Simple Present Tense & Present Continuous
"13:18  
  Grammar: Simple Past & Present Perfect & Past Continuous
"14:57  
  Grammar: Present Perfect Continuous & Past Perfect & Simple Future
"13:58  
  Grammar: Modal Verbs
"08:27  
  Grammar: Indirect Questions
"09:23  
  Grammar page 132
"13:18  
  Pronunciation page 5
"07:43  
  Reading: Extreme Interviews
"13:58  
  Reading Practice - Part 2
"04:58  
  Conversations - Part 1
"00:31  
  Conversations - Part 2
"00:43  
  Conversations - Part 3
"00:34  
  Conversations - Part 4
"00:30  
  Listening Points
"02:53  
  Speaking: Talk to - Part 1
"03:55  
  Speaking: Talk to - Part 2
"15:41  
  Speaking: Q/A - Part 1
"17:02  
  Speaking: Q/A - Part 2
"13:18  
  Speaking: Q/A - Part 3
"14:57  
  Speaking: Q/A - Part 4
"10:33  
  Reading: Noises in the night
"17:10  
  Reading: The strange object on the hill
"14:40  
  Reading: The coffee cup reading
"11:44  
  Reading practice - Part 3
"11:17  
  speaking story 1
"14:12  
  speaking story 2
"07:33  
  Auxiliary verbs - Part 1
"14:22  
  Auxiliary verbs - Part 2
"10:50  
  Auxiliary verbs - Part 3
"03:49  
  Auxiliary verbs & grammar practice - Part 1
"06:09  
  Auxiliary verbs & grammar practice - Part 2
"05:22  
  Pronunciation page 9
"14:29  
  What your signature says about you
"10:27  
  Grammar, The …The Comparative
"10:03  
  Vocabulary, Compound adjectives
"16:17  
  Speaking, Graphology, Palmistry, Astrology
"09:30  
  Colloquial English, Talking about interviews
"12:08  
  Test 1
 100%    
"12:00  
Illnes
  Vocabulary: Help save lives
"06:12  
  Pronunciation page 15
"08:05  
  Grammar: Present perfect and Present perfect continuous - Part 1
"16:50  
  Grammar: Present perfect and Present Perfect continuous - Part 2
"09:47  
  First aid quiz - Part 1
"10:48  
  First aid quiz - Part 2
"08:58  
  Vocabulary: illnesses and injuries - Part 1
"11:44  
  Vocabulary: illnesses and injuries - Part 2
"16:52  
  Practice page 15
"15:51  
  Writing: An informal email
"09:11  
  Reading: Confessions of a cyberchondriac - Part 1
"11:37  
  Reading: Confessions of a cyberchondriac - Part 2
"19:55  
  Reading practice
"06:17  
  Listening 1
"03:28  
  Older and wiser
"06:27  
  Reading: Trading ages - Part 1
"08:22  
  Reading: Trading ages - Part 2
"14:10  
  Reading: Trading ages - Part 3
"08:01  
  Grammar: adjectives
"14:56  
  Grammar practice
"04:38  
  Listening 2
"03:45  
  Vocabulary: Clothes - Part 1
"10:58  
  Vocabulary: Clothes - Part 2
"05:52  
  Vocabulary: Clothes - Part 3
"09:28  
  Pronunciation
"05:08  
  Speaking: Talk to
"09:51  
  Speaking: Conversations
"14:29  
  Test 2
 100%    
"07:00  
Travel
  Listening
"06:05  
  Vocabulary - Part 1
"19:14  
  Vocabulary -Part 2
"07:40  
  Reading, Air Travel: The inside story - Part 1
"19:18  
  Reading, Air Travel: The inside story - Part 2
"10:14  
  Mini Grammar: So/Such… That
"13:48  
  Grammar: not only……, but also
"06:05  
  Speaking 1
"13:30  
  Grammar: Simple past
"09:48  
  Grammar: Past continuous
"04:29  
  Grammar: Past perfect
"06:22  
  Grammar: Past perfect continuous
"04:53  
  Grammar practice 1
"08:16  
  Nightmare over the Atlantic
"05:59  
  Brave pilot lands plane on the Hudson River
"14:55  
  Pronunciation page 27
"02:22  
  Incredibly Short stories
"10:09  
  Grammar: Adverbs - Part 1
"18:21  
  Grammar: Adverbs - Part 2
"06:04  
  Grammar practice 2
"04:08  
  Vocabulary
"12:55  
  Vocabulary: Comment adverbs
"06:24  
  Pronunciation page 29
"08:35  
  Writing
"05:31  
  A short story
"06:56  
  Punctuation
"03:39  
  Reading: The gift of The Magi - Part 1
"15:53  
  Reading: The gift of The Magi -Part 2
"03:41  
  Colloquial English: Talking about books
"05:53  
  Speaking 2
"07:53  
  Test 3
 100%    
"12:00  
ECO-GUILTY
  ECO-GUILTY
"15:23  
  Grammar: Future perfect and future perfect continuous
"14:04  
  Grammar practice
"19:05  
  Vocabulary: Weather - Part 1
"07:19  
  Vocabulary: Weather - Part 2
"03:42  
  Vocabulary: Weather - Part 3
"03:13  
  ?Reading: Can the Weather Drive You Crazy
"16:46  
  Reading practice
"05:47  
  Pronunciation page 37
"03:47  
  ?Are you a risk taker
"01:16  
  Grammar: Conditionals - Part 1
"14:52  
  Grammar: Conditionals - Part 2
"12:35  
  Reading: I’m John, I’m a speedaholic
"18:23  
  Vocabulary: Expressions with take
"08:39  
  Writing: For and Against
"10:28  
  Conversation
"10:22  
  Test 4
 100%    
"13:00  
The survivors’ club
  The survivors’ club
"09:05  
  ?Reading: How to eat an elephant
"17:19  
  Reading practice
"06:05  
  Vocabulary: Feeling
"15:08  
  Vocabulary: Strong adjectives
"06:53  
  Reading: Lost in the jungle
"10:43  
  Grammar: Unreal conditionals, second conditional
"13:58  
  Grammar: Third conditionals
"15:10  
  Grammar: Unreal conditional
"14:29  
  Grammar: practice
"08:59  
  !It drives crazy
"06:05  
  Grammar: Wish
"11:51  
  Vocabulary: Participle adjectives
"15:20  
  Reading: Regrets, we’ve had a few - Part 1
"18:25  
  Reading: Regrets, we’ve had a few - Part 2
"06:32  
  Grammar: Structure after wish
"12:17  
  Grammar practice - Part 1
"06:40  
  Grammar practice - Part 2
"05:05  
  Colloquial English, Talking about waste
"05:14  
  Talk to
"10:33  
  Test 5
 100%    
"10:00  
Music and emotion
  Music and emotion
"03:28  
  ?Reading: What music would you play to an alien
"13:09  
  Grammar: Gerund and infinitive
"13:22  
  Grammar: Gerund and infinitive practice - Part 1
"07:11  
  Grammar:Gerund and infinitive practice- Part 2
"08:13  
  Grammar: Used to
"12:59  
  Grammar: To be used to
"13:58  
  Grammar practice
"16:05  
  Reading: Three things you (probably) didn’t know about sleep
"20:40  
  The chef who cooks in the middle of the night
"06:55  
  Vocabulary
"07:20  
  Conversation
"06:54  
  Test 6
 100%    
"12:00  
Actors acting
  Grammar: perfect modals - Part 1
"06:37  
  Grammar: perfect modals - Part 2
"09:22  
  Grammar practice
"11:15  
  Reading: How men and women argue - Part 1
"14:53  
  Reading: How men and women argue - Part 2
"39:36  
  Grammar: Would rather
"05:43  
  Vocabulary
"15:29  
  Actors acting
"15:09  
  Mini grammar: As
"06:37  
  Vocabulary: The body
"10:20  
  Pronunciation: Silent letter
"02:57  
  Reading: What everybody is saying
"12:17  
  Reading practice
"06:42  
  Speaking
"09:14  
  Test 7
 100%    
"08:00  
Crime
  Reading: How not to get robbed on the street
"12:10  
  Vocabulary: crime and punishment - Part 1
"16:32  
  Vocabulary: crime and punishment - Part 2
"06:18  
  Grammar: Causative
"12:28  
  Grammar: Passive
"20:21  
  Grammar: Practice 1
"10:07  
  Reading: Not her best buy
"09:58  
  Reading: Crime Online
"12:03  
  Reading practice
"09:22  
  Grammar: Reporting verbs
"07:46  
  Grammar practice 2
"08:38  
  Vocabulary: Journalist and media
"15:00  
  Chicken fight
"06:30  
  Pronunciation: Word stress
"08:21  
  Reading: The media
"14:00  
  Speaking
"13:21  
  Test 8
 100%    
"06:44  
Business
  ?Reading: Would you pass the bagel test
"11:00  
  Reading practice 1
"06:56  
  ...Mini grammar: Whatever, Whenever
"03:31  
  Vocabulary: Business - Part 1
"08:40  
  Vocabulary: Business - Part 2
"03:24  
  Vocabulary: Organizations and people
"04:30  
  Reading: Andrew Marr’s Megacities
"11:07  
  Reading: Megacities
"06:31  
  Reading practice 2
"08:52  
  Pronunciation: prefix and suffix
"05:15  
  Grammar: Countable and uncountable
"12:31  
  Vocabulary: Word building
"21:45  
  Test 9
 100%    
"07:19  
Scientific facts or myths
  Scientific facts or myths
"11:02  
  Reading: Suffering scientists
"10:33  
  Grammar: Quantifiers
"15:15  
  Grammar practice 1
"06:49  
  Quiz page 97
"06:01  
  Grammar: Articles
"08:56  
  Grammar practice 2
"05:36  
  Reading: Pankhurst, Obama, Mandela, Churchill
"14:01  
  !Presentation Disaster
"07:49  
  Vocabulary: Collocation
"11:26  
  Pronunciation: Pausing and sentence stress
"11:36  
  The final video
"05:17  
  Test 10
 100%    
"08:26  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

کتاب‌های امریکن انگلیش فایل همواره برای زبان آموزان جزو کتاب های بسیار محبوب بوده اند. این کتاب ها در سالهای گذشته انتخاب بسیاری از آموزشگاه‌ها و مدرسین بوده‌اند وزبان آموزان بی شماری با کمک این کتاب‌ها زبان آموخته اند.

کتاب‌های فایل برای یادگیری هر چهار اسکیل زبان مناسبند. کتاب تاپیک محور است وبا هر موضوعی کلمات مناسب تدریس و حتی اشتباهات رایج زبان آموزان گوشزد می‌شود. در این دوره کلیه کلمات کتاب با تمرکز بر روی تلفظ و معنی آن‌ها تدریس شده اند. گرامر کتاب با مثال های مناسب و به تفصیل تدریس شده و پاسخ کلیه تمارین مربوطه برای زبان آموزان دردسترس می باشد.

کتاب های فایل علی رغم اینکه بسیار جامع هستند فاقد مکالمه برای استفاده از گرامر یا کلمات جدید می باشند. بنابراین در این دوره مکالماتی درنظر گرفته شده است که مشابه مکالمات حقیقی هستند و توسط مدرسین زبان و با کیفیت تصویری مناسب و تدوین جذاب برای زبان آموزان آماده شده‌اند.

آن‌ها می‌توانند با تکرار وتمرین ازاین مکالمات بهره ببرند. برای برخی از یونیت‌ها به جای مکالمه ریدینگ‌ها به صورت مفصل تدریس و تحلیل شده اند و کلیه نکات لازم برای فهم و پاسخ دادن به سوالات ریدینگ در کورس گفته شده است. درپایان دوره یک تست برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است که پس از انجام آن نتیجه به اطلاعشان خواهد رسید.

در صورتیکه سوال یا نکته ای برای زبان آموزان پیش آید می توانند با استادشان مستقیما در ارتباط باشند و پاسخ بگیرند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سمیرا پیام‌وش

سرکار خانم سمیرا پیام‌وش مدرس زبان انگلیسی با بیش از ۱۰ سال سابقه‌ی تدریس در سطوح مختلف، برگزارکننده‌ی دوره‌های مکالمه، Free Discussion، FCE، CAE و آیلتس در مؤسسات آموزشی مختلف مانند شکوه و غیره هستند. ایشان بیش از هفت سال سابقه‌ی تدریس زبان انگلیسی در خارج از کشور را در کارنامه‌ی خود دارند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  35 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  34 ساعت ویدئو - 2 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  8 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تسهیل استخدام