ادوات حالت جامد پیشرفته

دوره‌های دانشگاهی
23 جلسه

سرفصل‌ها

.

مدرس دوره
رحیم فائز
دکتر رحیم فائز استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است. وی مدرک دکترای مهندسی برق خود را از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اخذ کرده است. از زمینه‌های فعالیت وی می‌توان به Quantum Transport، Spintronics و Two Dimensional Materials اشاره نمود.
1

فیلم های آموزشی

23 جلسه    26:13 ساعت   
جلسه اول - اعمال ولتاژ به دیود
70:26 دقیقه
جلسه دوم - رابطه جزئی - ولتاژ و حالت غیرایده آل
77:14 دقیقه
جلسه سوم - حالت گذرای دیود
77:09 دقیقه
جلسه چهارم - ادامه دیود pn و دیود شاتکی
51:01 دقیقه
جلسه پنجم - دیود شاتکی
72:06 دقیقه
جلسه ششم - ساختار ناهمگون
66:59 دقیقه
جلسه هفتم - خازن MOS ، رابطه میدان الکتریکی
73:08 دقیقه
جلسه هشتم - ظرفیت خازن MOS
67:58 دقیقه
جلسه نهم - MESFET
69:51 دقیقه
جلسه دهم - رابطه جریان ، ولتاژ برای MOSFET
68:46 دقیقه
جلسه یازدهم - ترانزیستور HEMT
72:36 دقیقه
جلسه دوازدهم - جریان ترانزیستور
69:35 دقیقه
جلسه سیزدهم - معرفی ترانزیستور دوقطبی
60:35 دقیقه
جلسه چهاردهم - روشن و خاموش کردن ترانزیستور
74:25 دقیقه
جلسه پانزدهم - مسائل غیرخطی در ترانزیستور دوقطبی
71:36 دقیقه
جلسه شانزدهم - اثرهای غیرایده آل در ترانزیستور دو قطبی
74:55 دقیقه
جلسه هفدهم - مدار معادل ترانزیستور
68:36 دقیقه
جلسه هجدهم - ادوات نوری
71:36 دقیقه
جلسه نوزدهم - ادوات نوری
39:15 دقیقه
جلسه بیستم - ادوات مایکروویو
67:59 دقیقه
جلسه بیست و یکم - ادوات توان
70:15 دقیقه
جلسه بیست و دوم - ترانزیستور تک الکترونی و ادوات جدید
72:13 دقیقه
جلسه بیست و سوم - ادوات جدید
65:16 دقیقه