00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

الکترونیک نوری

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

این درس برای مقطع ارشد ارائه می گردد.
مدرس دوره
وحید احمدی
دکتر وحید احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس است.
ایشان کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف و ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی برق گذراندند و دکترا خود را نیز از دانشگاه کیوتو ژاپن اخذ نمودند.
فیلم های آموزشی
36:07 ساعت
36:07
Combined Shape Created with Sketch. 25 جلسه
جلسه اول - مقدمه، آشنایی کلی با مبانی الکترونیک نوری
"93:55
جلسه دوم - مقدمه ای بر ساختار شبکه مخابرات نوری
"78:59
جلسه سوم - مواد در الکترونیک نوری
"94:25
جلسه چهارم - اصول کلی انتشار در فیبر
"84:58
جلسه پنجم - مقدمه ای بر موجی ذره ای بودن نور
"79:25
جلسه ششم - معادلات موج و بررسی انتشار نور در محیط
"82:37
جلسه هفتم - بررسی معادلات انتشار امواج و پارامترهای محیط
"74:43
جلسه هشتم - بررسی معادلات انتشار امواج الکترومغناطیس در محیط های مختلف وحل معادلات هلمهولتز(Helmholitz)
"83:27
جلسه نهم - بررسی انتشار نور در محیطهای مختلف و قطبش نور
"71:07
جلسه دهم - بررسی معادلات و محاسبه ی ضرایب عبور و انعکاس
"84:14
جلسه یازدهم - اصول کلی اندکنش نور-ماده و عملکرد LED
"89:27
جلسه دوازدهم - عملکرد دیود نوریLED
"72:57
جلسه سیزدهم - عملکرد ساختار LED
"85:47
جلسه چهاردهم - ساختار عملکرد و مشخصه های LED
"88:37
جلسه پانزدهم - بررسی مشخصات LED، مقدمه لیزر
"150:56
جلسه شانزدهم - بررسی شرایط آستانه لیزر
"89:37
جلسه هفدهم - بررسی فیزیک و مشخصات استاتیک لیزر نیمه هادی
"88:07
جلسه هجدهم - بررسی مدهای عرضی نیمه هادی
"72:32
جلسه نوزدهم - مدارهای عرضی و ضریب محصورشدگی در لیزر نیمه هادی
"85:34
جلسه بیستم - ادامه انتشار مدهای عرضی و بررسی اثر شیفت
"96:07
جلسه بیست و یکم - بررسی دینامیک لیزر نیمه هادی
"74:36
جلسه بیست و دوم - پاسخ دینامیک و مدولاسیون لیزر نیمه هادی
"84:27
جلسه بیست و سوم - انواع ساختارهای لیزر- لیزرهای تک فرکانس
"87:07
جلسه بیست و چهارم - آشکار سازهای نوری
"82:45
جلسه بیست و پنجم - ادامه آشکار ساز های نوری
"90:22