00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

برنامه سازی پیشرفته

دوره‌های دانشگاهی
32 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس با ++C و زبان های شی گرا آشنا و با نحوه برنامه نویسی شی گرا آشنا می شویم.
لینک اسلایدها
مدرس دوره
جعفری نژاد
فیلم های آموزشی
30:39 ساعت
30:39
Combined Shape Created with Sketch. 32 جلسه
جلسه اول - مقدمه و معرفی درس
"59:37
جلسه دوم - مرور C
"77:52
جلسه سوم - حلقه ها و آرایه ها در زبان C
"76:52
جلسه چهارم - اشاره گر ها
"77:01
جلسه پنجم - اشاره گرها . توابع و حوزه متغیر ها
"69:48
جلسه ششم - اشاره گر به تابع و ساختارها
"68:56
جلسه هفتم - union - ساختارها - بیت فیلد
"50:02
جلسه هشتم - مروری بر مفاهیم ++C
"62:01
جلسه نهم -مقایسه C و ++C
"74:28
جلسه دهم - مقایسه C و ++C
"72:06
جلسه یازدهم - فایلها ، ورودی و خروجی
"77:27
جلسه دوازدهم - قالب (template)کلاسها
"54:01
جلسه سیزدهم - تعریف کلاسها
"70:19
جلسه چهاردهم - کلاسها ، آشنایی با UML
"61:44
جلسه پانزدهم - Operator Overloading
"71:12
جلسه شانزدهم - مدیریت حافظه درون کلاسها
"70:50
جلسه هفدهم - آزمون: طراحی و پیاده سازی یک کلاس
"04:21
جلسه هجدهم - وراثت
"68:10
جلسه نوزدهم - وراثت
"77:46
جلسه بیستم - وراثت و Interface
"61:11
جلسه بیست و یکم - Template
"45:49
جلسه بیست و دوم - پردازش خطا
"51:05
جلسه بیست و سوم - الگوهای ++C و کتابخانه استاندارد
"52:07
جلسه بیست و چهارم - برنامه نویسی Thread
"57:18
جلسه بیست و پنجم - CGI: Common Gateway Interface
"59:17
جلسه بیست و ششم - Open CV
"54:25
جلسه بیست و هفتم - برنامه نویسی برای اندروید
"60:26
[حل تمرین - جلسه اول] - واسط گرافیکی کاربر - Qt
"44:22
[حل تمرین - جلسه دوم] - Qt: دکمه ها - سیگنال ها
"33:14
[حل تمرین - جلسه سوم] - Qt: Window Icon, Qmenu, Animation
"20:00
[حل تمرین - جلسه چهارم] - Qt: QCustomPlot
"28:55
[حل تمرین - جلسه پنجم] - پایگاه داده، SQL، سیستم ثبت نام ساده
"26:20