توابع مختلط

دوره‌های دانشگاهی
47 جلسه

سرفصل‌ها

درس توابع مختلط شامل موضوعات زیر است:
۱- مباحث پایه ای در نظریه توابع تحلیلی یک متغیره، و مختصری از توابع تحلیلی چند متغیره،
۲-اعداد مختلط و سری های توانی فرمال
۳- توابع مختلط، معادلات کوشی-ریمان، انتگرال مختلط، فرمول انتگرال کوشی، باقیمانده ها
۴- توابع هارمونیک و نگاشت کانفورمال و قضیه ی نگاشت ریمان
پیش نیاز های این درس شامل ریاضی عمومی ۲، آنالیز ریاضی ۱ و توپولوژی است.
منبع درس کتاب :
Elementary theory of analytic functions with one and several variables از Henri Cartan
مدرس دوره
امیر جعفری
امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.
1

فیلم های آموزشی

38:16 ساعت ( شامل 38:16 ساعت محتوای آموزشی)    47 جلسه   
توابع مختلط - جلسه ۱- بخش ۱
60:25 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱- بخش ۲
38:12 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲- بخش ۱
63:48 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲- بخش ۲
33:41 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۳- بخش ۱
61:44 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۳- بخش ۲
39:44 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۴- بخش ۱
60:06 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۴- بخش ۲
33:59 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۵- بخش ۱
64:09 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۵- بخش ۲
39:55 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۶- بخش ۱
52:58 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۶- بخش ۲
13:11 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۷- بخش ۱
52:37 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۷- بخش ۲
49:23 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۸- بخش ۱
59:16 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۸- بخش ۲
38:47 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۹- بخش ۱
65:48 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۹- بخش ۲
30:19 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۰
60:31 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۱
41:14 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۲- بخش ۱
81:08 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۲- بخش ۲
39:01 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۳- بخش ۱
61:17 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۳- بخش ۲
32:58 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۴- بخش ۱
51:57 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۴- بخش ۲
43:30 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۵- بخش ۱
64:13 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۵- بخش ۲
32:10 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۶- بخش ۱
81:09 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۶- بخش ۲
21:53 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۷- بخش ۱
67:05 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۷- بخش ۲
29:49 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۸- بخش ۱
53:54 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۸- بخش ۲
38:28 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۹- بخش ۱
60:15 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۱۹- بخش ۲
31:37 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۰- بخش ۱
49:48 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۰- بخش ۲
43:16 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۱- بخش ۱
66:44 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۱- بخش ۲
34:02 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۲
55:35 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۳- بخش ۱
65:15 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۳- بخش ۲
25:53 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۴- بخش ۱
69:37 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۴- بخش ۲
28:31 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۵- بخش ۱
58:25 دقیقه
توابع مختلط - جلسه ۲۵- بخش ۲
48:46 دقیقه