معادلات دیفرانسيل

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و ... باشد
مدرس دوره
امیر جعفری
امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.
1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    34:01 ساعت   
جلسه دوم
59:36 دقیقه
جلسه سوم - معادلات همگن
78:08 دقیقه
جلسه پنجم - معادلات دیفرانسیل کامل
71:42 دقیقه
جلسه ششم - معادلات خطی مراتب بالاتر از 1
82:17 دقیقه
جلسه هفتم - عملگرها
81:08 دقیقه
جلسه هشتم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب ثابت
77:14 دقیقه
جلسه نهم - یافتن همه جواب های معادله همگن با ضرایب ثابت و جواب های حقیقی معادله از روی جواب های مختلط
80:42 دقیقه
جلسه دهم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب غیرثابت
75:57 دقیقه
جلسه یازدهم - معادلات خطی مرتبه n همگن و غیرهمگن
76:31 دقیقه
جلسه دوازدهم - معادلات خطی مرتبه n غیرهمگن
66:44 دقیقه
جلسه سیزدهم - روش لاگرانژ و روش فوریه
78:17 دقیقه
جلسه چهاردهم - کاربردهای معادلات خطی مراتب بالاتر در فیزیک
77:50 دقیقه
جلسه پانزدهم - کاربرد معادلات دیفرانسیل در فیزیک
73:54 دقیقه
جلسه شانزدهم - حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری ها
79:24 دقیقه
جلسه هفدهم - حل کلی معادلات لوژاندر
77:37 دقیقه
جلسه هجدهم - حل معادله با تکینگی های عادی
79:20 دقیقه
جلسه نوزدهم - حل معادلات با روس فربینیوس
80:52 دقیقه
جلسه بیستم - قضیه وجود یگانگی
71:48 دقیقه
جلسه بیست یکم - روش پیکار - دنباله کوشی
74:23 دقیقه
جلسه بیست دوم - دستگاه معادلات دیفرانسیل
72:15 دقیقه
جلسه بیست سوم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
75:02 دقیقه
جلسه بیست چهارم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی؛ حالت مقدار ویژه تکراری
72:54 دقیقه
جلسه بیست پنجم - دستگاه خطی معادلات دیفرانسیل، ریشه های تکراری، تابع نمایی
69:24 دقیقه
جلسه بیست ششم - روش تغییر پارامتر و پایداری جواب های معادله
78:59 دقیقه
جلسه بیست هفتم - تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن در حل معادلات دیفرانسیل
74:37 دقیقه
جلسه بیست هشتم - تبدیل لاپلاس و پیچشی
75:03 دقیقه
جلسه بیست نهم - ضربه و تابع دلتای دیراک
79:48 دقیقه