جلوگیری از آزار جنسی کودکان

همایش‌ها و رویدادها
1 سخنرانی

سرفصل‌ها

سخنران همایش
میناسادات حسینی

کارشناس ارشد روانشناسی
فعال در حوزه مشاوره فردی، خانواده، ازدواج و تربیت جنسی کودک

1

سخنرانی‌ها

1 جلسه    00:43 ساعت    0/0 نمره