آموزش جمع‌بندی مدارهای الکتریکی یک

poster
پیش‌نمایش دوره

در این دوره مباحث و سر فصل‌های درس مدارهای الکتریکی 1 در مقطع کارشناسی به صورت حل مسائل، مورد بحث و تمرین قرار می گیرد و در هر مبحثی حداقل 10 مسئله مورد بحث و ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
سطح: متوسط
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  19 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  19 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 مدارهای مرتبه اول

 تونن و نورتن

 مدارهای مرتبه دوم

 سینوسی دائم و تحلیل فرکانسی مدار

پیش‌نیاز‌ها

این دوره جمع بندی درس مدار الکتریکی 1 است و آشنایی اولیه با این درس می‌تواند به بهره‌مندی بیشتر شما کمک کند اما تمام مطالب و نکات لازم برای امتحان به صورت کامل به شما آموزش داده می‌شود.

سرفصل‌های دوره آموزش جمع‌بندی مدارهای الکتریکی یک

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮﯾﺎن و ولتاژ کیرﺷﻬﻒ

قوانین جریان و ولتاژ کیرشهف که بهKCL و KVL معروف هستند مستقل از هم بوده و هر کدام اطلاعات متفاوتی را در ارتباط با مدار ارائه می دهند.

با نوشتن معادلات KCL دسته معادلاتی بدست می آيد که ارتباط بین جریان همه شاخه های مدار را بیان می کند. این معادلات خطی بوده و همواره تعداد آنها برابر با تعداد گره های مستقل مدار است. متناظرا KVL نیز دسته معادلاتی را به تعداد مش های مستقل مدار بین ولتاژ المان ها توصیف می کند و اگر در مدار b تا المان شاخه یا المان دو سر یا ولتاژ داشته باشیم و n تا گره مستقل و m تا مش مستقل داشته باشیم این سه متغیر با هم ارتباط دارند و آن عبارت است از: b=m+n

استقلال این دو قانون باعث شده است که اگر جریان همه ی b المان را در یک بردار و ولتاژ آنها را در یک بردار دیگر قرار دهیم این دو بردار همواره بر هم عمود خواهند بود و این نشان دهنده اصل بقای انرژی در مدار را توصیف می کند که همیشه مجموع توان های تولید شده توسط عناصر اکتیو و توان های مصرفی توسط المان های پسیو با هم برابر باشند. 

در این زیربخش نیز 10 سوال در زمینه های مختلف حل می شوند.

  قانون جریان کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال اول
مشاهده
"20:57  
  قانون جریان کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال دوم
مشاهده
"20:50  
  قانون جریان کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال سوم
"14:32  
  قانون جریان کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال چهارم
"12:24  
  قانون ولتاژ کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال پنجم
"18:28  
  قانون ولتاژ کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال ششم
"23:53  
  قانون ولتاژ کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال هفتم
"17:38  
  قانون ولتاژ کیرشهف و محدودیت های آن در مدار - سوال هشتم
"08:54  
  قانون ولتاژ و جریان کیرشهف و محدودیت های آنها در مدار - سوال نهم
"07:12  
  قانون ولتاژ و جریان کیرشهف و محدودیت های آنها در مدار - سوال دهم
"08:54  
تجزیه و تحلیل مش و گره

در این درس دو روش مهم تجزیه و تحلیل برای آنالیز هر مدار الکتریکی توصیف شده است که عبارتند از:

1) تجزیه و تحلیل مش: در این روش برای هر مش یک جریان در جهت عقربه های ساعت لحاظ کرده و همه ی معادلات KVL را در همه ی مش ها می نویسیم بعد دستگاه تشکیل داده و جریان ها را محاسبه می کنیم از روی جریان های محاسبه شده ولتاژ و جریان همه ی شاخه ها محاسبه خواهد شد. 5 سوال در این ارتباط حل شده است.

2) تجزیه و تحلیل گره: در این روش برای هر گره نسبت به گره مبنا یک ولتاژ لحاظ کرده و همه ی معادلات KCL را در همه ی گره ها می نویسیم بعد دستگاه تشکیل داده و ولتاژ گره ها را محاسبه می کنیم از روی این ولتاژهای محاسبه شده ولتاژ و جریان همه ی شاخه ها محاسبه می شود. 5 سوال نیز در این ارتباط حل شده است.

سعی شده است از این تکنیک ها برای محاسبه معادله دیفرانسیل یک متغیر از مدار نیز صحبت هایی انجام شود. که چگونه از این دو روش برای محاسبه این معادله استفاده کنیم. حتی چگونه از این روش ها برای محاسبه شرایط اولیه معادلات دیفرانسیل استفاده کنیم؟

  تجزیه و تحلیل مش - سوال اول (محاسبه توان تلفی و تعیین نوع عناصر اکتیو یا پسیو)
مشاهده
"16:50  
  تجزیه و تحلیل مش - سوال دوم (محاسبه توان تلفی و تعیین نوع عناصر اکتیو یا پسیو)
مشاهده
"09:25  
  تجزیه و تحلیل مش - سوال سوم (محاسبه معادله دیفرانسیل و محاسبه پاسخ پله و ضربه مدار)
"17:15  
  تجزیه و تحلیل مش - سوال چهارم (محاسبه معادله دیفرانسیل و محاسبه پاسخ پله و ضربه مدار)
"16:19  
  تجزیه و تحلیل مش - سوال پنجم (محاسبه معادله دیفرانسیل و محاسبه پاسخ پله و ضربه مدار)
"20:19  
  تجزیه و تحلیل گره - سوال اول (محاسبه توان تلفی و تعیین نوع عناصر اکتیو یا پسیو)
"10:25  
  تجزیه و تحلیل گره - سوال دوم (محاسبه توان تلفی و تعیین نوع عناصر اکتیو یا پسیو)
"08:38  
  تجزیه و تحلیل گره - سوال سوم (محاسبه معادله دیفرانسیل و حل آن)
"10:48  
  تجزیه و تحلیل گره - سوال چهارم (محاسبه معادله دیفرانسیل و پاسخ پله و ضربه)
"12:18  
  تجزیه و تحلیل گره - سوال پنجم (محاسبه معادله دیفرانسیل و پاسخ ضربه و پله مدار)
"10:11  
آنالیز مدارهای غیرخطی

مدارهای غیرخطی مدارهایی هستند که در آن حداقل یک عنصر غیرخطی وجود داشته باشد. 9 تا سوال در این مبحث حل می شوند و با حل این 9 سوال روش های محاسبه مدار معادل ترکیبات موازی و سری عناصر غیرخطی توضیح داده می شوند. همچنین در این سوالات محاسبه ولتاژ و جریان و توان مصرفی در این نوع مدارها نیز مورد بحث قرار گرفته است. در مورد نرکیبات مختلف دیود و منابع جریان و ولتاژ و همچنین مقاومت ها بیشتر بحث شده است.

  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال اول (محاسبه معادله مشخصه)
مشاهده
"12:23  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال دوم (محاسبه معادله مشخصه)
مشاهده
"09:42  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال سوم (محاسبه معادله مشخصه در دو المان موازی)
"06:07  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال چهارم (محاسبه معادله مشخصه در دو المان موازی)
"08:20  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال پنجم (محاسبه معادله مشخصه در دو المان سری)
"08:38  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال ششم (محاسبه معادله مشخصه در یک مدار شامل چندین دیود)
"17:02  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال هفتم (محاسبه معادله مشخصه و خروجی)
"13:38  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال هشتم (محاسبه معادله مشخصه، تونن و محاسبه توان تلفی)
"09:03  
  آنالیز مدارهای غیرخطی - سوال نهم (بررسی محدودیت های اعمال نوع ورودی)
"08:23  
مدار معادل تونن و نورتن

در این فصل مدارهای معادل تونن و نورتن در مورد هر مدار الکتریکی مورد بحث قرار می گیرد. با استفاده از 10 سوالی که حل می شود روش های مختلف محاسبه ی این مدل ها مورد بحث قرار می گیرند.

  مدار معادل تونن و نورتن - سوال اول (اتصال یک المان غیرخطی به مدار)
"08:13  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال دوم (وجود یک دیود در مدار)
"05:59  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال سوم (محاسبه معادله مشخصه)
"06:59  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال چهارم (محاسبه ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه)
"13:19  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال پنجم (محاسبه مقاومت ورودی)
"17:08  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال ششم (اتصال یک منبع ولتاژ به دو سر مدار و محاسبه آن، توان تلفی)
"08:36  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال هفتم (محاسبه بار و انتقال توان ماکزیمم)
"11:44  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال هشتم (تعیین نوع مدار کنترل شده با جریان یا ولتاژ، محاسبه توان تلفی در بار)
"12:48  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال نهم (تعیین نوع مدار کنترل شده با جریان یا ولتاژ، محاسبه توان تلفی در بار)
"08:26  
  مدار معادل تونن و نورتن - سوال دهم (مدار معادل تونن و محاسبه بار )
"08:34  
مدارهای مرتبه اول

مدارهای مرتبه اول به دو گروه اهمی - سلفی و اهمی - خازنی تقسیم می شوند و در هر یک از این گروه ها سه نوع پاسخ مورد توجه قرار می گیرند که عیارتند از:

1) پاسخ حالت صفر: در این حالت مدار با یک ورودی مشخصی تحریک شده و شرایط اوليه سلف یا خازن موجود در مدار برابر صفر است. این پاسخ نسبت به ورودی مدار خاصیت خطی دارد.

2) پاسخ ورودی صفر: در این حالت ورودی مدار صفر بوده و مدار فقط به ازای شرط اولیه ای که سلف یا خازن موجود در مدار دارد، خروجی را تولید می کند. این پاسخ نسبت به شرایط اولیه مدار خاصیت خطی دارد.

3) پاسخ کامل: این پاسخ موقعی قابل توجه خواهد بود که شرایط اوليه و ورودی مدار هر دو مخالف صفر باشد و برابر با مجموع دو پاسخ فوق است.

در آنالیز هر یک از این حالت ها معمولا تشکیل معادله ی دیفرانسیل مدار ضروری است و با حل آن، پاسخ مورد نظر بدست می آيد. با حل 10 مسئله همه ی این موارد توضیح داده می شوند.

در بعضی موارد برای حل ساده ی مدار می توان از مبحث مدار معادل تونن یا نورتن نیز استفاده نمود.

 

  آنالیز مدارهای مرتبه اول از نوع اهمی خازنی - سوال اول (بدون استفاده از معادله دیفرانسیل)
"11:50  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول از نوع اهمی خازنی - سوال دوم (با استفاده از معادله دیفرانسیل)
"21:16  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول از نوع اهمی خازنی - سوال سوم (بدون استفاده از معادله دیفرانسیل)
"06:14  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول از نوع اهمی خازنی - سوال چهارم (با استفاده از معادله دیفرانسیل)
"10:51  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول اهمی سلفی - سوال پنجم (بدون استفاده از معادله دیفرانسیل)
"06:20  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول اهمی سلفی - سوال ششم (با استفاده از معادله دیفرانسیل)
"14:38  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول اهمی سلفی - سوال هفتم (بدون استفاده از معادله دیفرانسیل)
"15:51  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول اهمی سلفی - سوال هشتم (بدون استفاده از معادله دیفرانسیل)
"06:17  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول اهمی سلفی - سوال نهم (پاسخ ضربه و پله)
"10:45  
  آنالیز مدارهای مرتبه اول اهمی سلفی - سوال دهم (پاسخ کامل)
"09:34  
مدارهای مرتبه دوم

مدارهای مرتبه دوم کمی پیچیده تر از مدارهای مرتبه اول هستند چرا که این مدار ها باید دو عنصر ذخیره کننده ی انرژی را داشته باشد حالا این دو تا می تواند هر دو سلف یا هر دو خازن یا یکی سلف و دیگری خازن باشد. در ضمن بایستی انرژی این دو عنصر ذخیره کننده مستقل از هم باشند یعنی اینکه با دانستن انرژی یکی از عناصر انرژی عنصر دوم قابل محاسبه نباشد.

این نوع مدارها نیز به مثل مدارهای مرتبه اول حاوی سه پاسخ به ترتیب پاسخ حالت صفر، پاسخ ورودی صفر و پاسخ کامل می باشند و با نوشتن معادله دیفرانسیل متغیر مورد نظر و محاسبه شرایط اولیه توسط مدار و حل آن معادله پاسخ هر نقطه از مدار محاسبه می شود.

معادله مشخصه این مدارها همواره درجه دوم بوده و همیشه دو ریشه وجود دارد و بستگی به مقادیر این ریشه ها، مدار در یکی از چهار حالت ممکنه عمل می کند که عبارتند از:

1) میرایی شدید: هر دو ریشه حقیقی هستند.

2) میرائی بحرانی: هر دو ریشه با هم مساوی هستند.

3) میرائی ضعيف: ریشه ها مزدوج مختلط بوده و بخش حقیقی آن ضریب میرایی نام داشته و بخش موهومی نوسان میراشونده را تعیین می کند.

4) بی اتلاف یا نوسان پایدار یا نامیرا: دو ریشه موهومی خالص بوده و فرکانس نوسان را در مدار تعیین می کند.

با حل 10 مسئله سعی شده است که همه حالت ها توضیح داده شوند.

  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال اول (پاسخ حالت صفر)
"07:45  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال دوم (پاسخ ورودی صفر و پاسخ ضربه)
"17:43  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال سوم (مدار به همراه کلید)
"14:57  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال چهارم (پاسخ کامل)
"07:49  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال پنجم (اثرات باز و بسته شدن کلیدها در زمانهای متفاوت)
"12:50  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال ششم (پاسخ ضربه)
"10:15  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال هفتم (محاسبه شرایط اولیه)
"15:27  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال هشتم (تعیین پارامتر بتا)
"09:20  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال نهم (پاسخ ضربه و محاسبات انرژی در مدار)
"08:23  
  آنالیز مدارهای مرتبه دوم - سوال دهم (پاسخ کامل و تغییر ناگهانی جریان سلف ها)
"16:10  
دوگان در مدارهای الکتریکی

مبحث دوگان به ما کمک می کند که بتوان مدارهای الکتریکی که در این مفهوم صدق می کنند حل نموده و اطلاعات بدست آمده در یک مدار را با رعایت مواردی به دوگان آن منتقل نمود بدون اینکه خود مدار دوگان مستقیما مورد تحلیل قرار بگیرد و البته برعکس.

در این ارتباط 5 مسئله طرح شده و توضیح داده می شوند. چگونه دوگان یک مدار رسم می شود و تناظر جریان و ولتاژها یک مدار با دوگان مربوطه چگونه است؟

به طور خلاصه دوگان متغیرهای مختلفی را از مدار و دوگان متناظر به هم ارتباط می دهد که در زیر خلاصه می شوند:

مقاومت در مدار <---> رسانایی در مدار دوگان

خازن در مدار <---> سلف در مدار دوگان

سلف در مدار <---> خازن در مدار دوگان

جریان هر شاخه در مدار ---> ولتاژ شاخه در مدار دوگان

ولتاژ هر شاخه در مدار ---> جریان شاخه در مدار دوگان

بار خازن در مدار ---> شار سلف متناظر در مدار دوگان

مش در مدار ---> گره در مدار دوگان

 

  دوگان در مدار - سوال اول (محاسبه ی معادله دیفرانسیل یک متغیر از مدار دوگان)
"13:09  
  دوگان در مدار - سوال دوم (تناظر معادلات کیرشهف در مدار دوگان)
"13:04  
  دوگان در مدار - سوال سوم (بررسی تناظر متغیرها در مدار دوگان)
"06:08  
  دوگان در مدار - سوال چهارم (حوزه فازور)
"12:16  
  دوگان در مدار - سوال پنجم (تعیین المان های مدار دوگان)
"11:19  
فضای حالت و متغیرهای حالت

در این بخش 8 مسئله حل شده و سعی شده است با حل این تعداد مسئله مفاهیم متغیرهای حالت، معادلات حالت و نحوه محاسبه آنها به تشریح بیان شوند. همچنین نحوه محاسبه ی این معادلات حالت و ماتریس حالت و استفاده از این دو موضوع در بدست آوردن معادلات مسیر حالت بیشتر تمرین شده است. 

معادلات حالت بیشتر در حل مدارهای غیرخطی و تغییرپذیر بازمان کاربرد دارد که در این زمینه نیز مواردی توضیح داده شده است. نحوه ی رسم و محاسبه مسیر حالت نیز به طور اکمل توضیح داده شده است.

  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال اول (ترسیم مسیر حالت)
"09:37  
  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال دوم (ترسیم مسیر حالت در حضور المان دیودی)
"13:32  
  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال سوم (ترسیم مسیر حالت در حضور المان غیرخطی)
"07:57  
  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال چهارم (ترسیم مسیر حالت در حضور المان غیرخطی)
"07:19  
  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال پنجم (تعیین پارامتری از مدار برای پایداری)
"13:45  
  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال ششم (متغیرهای حالت و نوشتن متغیری از مدار برحسب آنها)
"16:38  
  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال هفتم (معادلات حالت و محاسبه شرایط اولیه)
"10:32  
  متغیرهای حالت و فضای حالت - سوال هشتم (طراحی مدار و ماتریس حالت)
"09:44  
کانولوشن، پاسخ ضربه و پله

کانولوشن روشی است که می توانیم با استفاده از آن و معلوم بودن پاسخ ضربه مدار(مدار باید خطی باشد) پاسخ آن مدار به ازای هر ورودی را محاسبه نمود البته این پاسخ همواره برابر پاسخ حالت صفر مدار است. حاصل کانولشون بر اساس حل یک انتگرال بدست می آيد و بازه آن انتگرال همیشه از منهای بی نهایت تا بی نهایت مثبت می باشد که این بازه می تواند در یک لحظه معین و شرایط سیگنال و پاسخ ضربه محدود شود. مثلا همواره پاسخ پله برابر با انتگرال پاسخ ضربه از منهای بینهایت تا لحظه ی t می باشد که اگر هر دو سیگنال ورودی سببی باشند بازه انتگرال از صفر تا زمان t خواهد بود. در این زیر بخش با حل 6 سوال اکثر مواردی که در یک مدار وجود دارد بررسی شده است.

  کانولوشن، پاسخ ضربه و پله - سوال اول (محاسبه پاسخ پله)
"09:44  
  کانولوشن، پاسخ ضربه و پله - سوال دوم (محاسبه پاسخ به ازای ورودی دلخواه)
"22:28  
  کانولوشن، پاسخ ضربه و پله - سوال سوم (جمع آثار در کانولوشن)
"09:13  
  کانولوشن، پاسخ ضربه و پله - سوال چهارم (محاسبه پاسخ به ازای ورودی دلخواه)
"10:56  
  کانولوشن، پاسخ ضربه و پله - سوال پنجم (محاسبه پاسخ ضربه)
"10:51  
  کانولوشن، پاسخ ضربه و پله - سوال ششم (محاسبه پاسخ ضربه)
"09:32  
فازورها و تحلیل سینوسی دائم

فازورها به منظور تحلیل سینوسی دائم هر مدار خطی تغییر ناپذیر با زمان و پایدار مورد استفاده قرار می گیرد. فازور چیزی نیست جز نمایش مختلط یا قطبی از یک جریان یا ولتاژ سینوسی لذا براساس این تعریف مفهوم امپدانس و ادمیتانس هر المان توصطف شده و حل معادلات انتگرو دیفرانسیل را به سمت حل معادلات خطی در حوزه ی فرکانس سوق می دهد. در این فصل 13 مسئله حل شده و حوزه های مختلفی را به شکل زیر پوشش می دهیم:

1- حل معادله دیفرانسیل 

2- مفهوم تابع تبدیل و پاسخ فرکانسی

3- تجزیه و تحلیل گره و مش در حوزه فازور

4- انتقال توان ماکزیمم

5- تونن و نورتن

6- طراحی مدارهای RLC

7- محاسبات فرکانس تشدید

8- محاسبه فرکانس مرکزی و فرکانس های قطع سه دسی بل

9- پهنای باند و ضریب کيفيت مدار و فاکتور توان و اصلاح آن

10- معرفی مثلث توان یا امپدانس

  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال اول (حل معادله دیفرانسیل، تابع شبکه، فرکانس تشدید)
"14:06  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال دوم (فرکانس تشدید، محاسبه خروجی، پهنای باند)
"12:23  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال سوم (مدار معادل تونن، انتقال توان ماکزیمم)
"07:23  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال چهارم (محاسبه امپدانس ورودی و معادل تونن و نورتن در حوزه فازور)
"09:40  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال پنجم (مدار معادل تونن و انتقال توان ماکزیمم)
"12:59  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال ششم (مدار معادل تونن)
"10:48  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال هفتم (فرکانس تشدید)
"07:45  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال هشتم (فرکانس تشدید، محاسبه امپدانس ورودی در این فرکانس)
"06:40  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال نهم (پاسخ فرکانسی، تعیین نوع فیلتر، محاسبه خروجی، پهنای باند)
"13:37  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال دهم (طراحی مدار با استفاده از پاسخ فرکانسی)
"06:50  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال یازدهم (فرکانس تشدید، محاسبه خروجی، پهنای باند، ضریب کيفيت)
"08:28  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال دوازدهم (دیاگرام فازوری و تعیین عناصر مدار در فرکانس مشخصد)
"09:16  
  فازورها و آنالیز سینوسی دائم - سوال سیزدهم (توان تلفی)
"09:16  
تقویت کننده های عملياتی

در این مبحث اگر نکاتی را از این عنصر بدانیم تجزیه و تحلیل گره یا مش همه ی مجهولات مدار را توصیف خواهد کرد.

یک تقویت کننده عملیاتی ایده آل خواص زیر است:

1- جریان پایه های منفی و مثبت همواره صفر است.

2- مقاومت ورودی از این پایه ها برابر بی نهایت است.

3- اگر بین پایه منفی و خروجی آپ-امپ مسیری وجود داشته باشد این عنصر خطی عمل کرده و در این صورت دو پایه ورودی آن هم پتانسیل هستند.

در این مبحث نیز 8 سوال در زمینه های مختلف حل می شوند.

  تقویت کننده های عملیاتی - سوال اول (معادله دیفرانسیل، تابع تبدیل، محاسبه خروجی)
"08:05  
  تقویت کننده های عملیاتی - سوال دوم (معادله دیفرانسیل، پاسخ پله، محاسبه خروجی سینوسی دائم)
"08:58  
  تقویت کننده های عملیاتی - سوال سوم (محاسبه جریان بار و پاسخ پله به ازای بار خازنی)
"05:35  
  تقویت کننده های عملیاتی - سوال چهارم (تابع تبدیل، محاسبه خروجی سینوسی دائم، شرط تشدید)
"04:50  
  تقویت کننده های عملیاتی - سوال پنجم (معادله دیفرانسیل، پاسخ ضربه، محاسبه ثابت زمانی مدار)
"04:29  
  تقویت کننده های عملیاتی - سوال ششم (پاسخ ضربه)
"07:21  
  تقویت کننده های عملیاتی - سوال هفتم (مدار معادل تونن)
"04:33  
  تقویت کننده های عملیاتی - سوال هشتم (محاسبه جریان خروجی)
"05:01  

درباره دوره

در این دوره مباحث و سر فصل‌های درس مدارهای الکتریکی 1 در مقطع کارشناسی به صورت حل مسائل، مورد بحث و تمرین قرار می گیرد و در هر مبحثی حداقل 10 مسئله مورد بحث و بررسی تحلیلی و آنالیز قرار می گیرد. مطالبی که در این دوره مورد توجه هستند به شکل تیتر وار در ادامه آمده است:

1- مدارهای فشرده و گسترده و قوانین جریان و ولتاژ کیرشهف
2- معرفی اجزای مدار از جمله مقاومت و خازن و سلف و خواص آنها و منابع تحریک مستقل و منابع وابسته و محاسبه انرژی و توان در این المانها
3- تحلیل گره و مش در مدار
4- موازی و سری کردن المان های غیر خطی
5- مدار معادل تونن و نورتن و قضیه جمع آثار
6- مدارهای مرتبه اول و مرتبه دوم
7- تقویت کننده های عملیاتی
8- معادلات حالت و فضای حالت
9- پاسخ پله و ضربه و قضیه کانولوشن
10- فازورها و مبحث سینوسی دائم و پاسخ فرکانسی و فرکانس تشدید
11- مدارهای سه فاز
12- قضیه انتقال توان ماکزیمم

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher بهزاد مظفری تازه کند

 بهزاد مظفری در سال ۸۶ دکترای مخابرات را از دانشگاه تبریز دریافت کرده است و بورسیه وزارت علوم بوده و بلافاصله بعد از اتمام دوره دکترا در دانشگاه تبریز استخدام شده است. دوره دکترا در مورد جداسازی کور سیگنال‌های گفتار بوده و در زمینه سیستم‌های وایرلس پژوهش می‌کنند.
 حدود ۱۵ پایان‌نامه دکترا و ۵۰ پایان‌نامه ارشد را در زمینه سیستم‌های بیسیم راهنمایی کرده و در زمینه تکنیک‌های چند حاملی تحقیق و پژوهش می‌کنند.
 ایشان در حال حاضر استاد تمام پایه ۲۳ در رشته مخابرات دانشکده برق دانشگاه تبریز هستند و اکثر دروس مربوط به مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را تدریس می‌نمایند اعم از: 
 مخابرات ۱ و ۲، میکروپروسسور، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، برنامه‌نویسی و پردازش سیگنال

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  19 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  19 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)