دینامیک آشوب

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

.

مدرس دوره
حسن سالاریه
دکتر حسن سالاریه دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری هستند. ایشان مدرک کارشناسی خود را در رشته های مهندسی مکانیک و ریاضی در سال 1381 از این دانشگاه دریافت کرده و مقاطع بالاتر را در رشته مهندسی مکانیک ادامه دادند.
دکتر سالاریه هم اکنون دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف هستند.
1

فیلم های آموزشی

25 جلسه    29:38 ساعت   
جلسه اول - مقدمات دینامیک و دینامیک آشوب
40:11 دقیقه
جلسه دوم - مدار تنوابی - قضیه، مدار نهایتا تناوبی
67:25 دقیقه
جلسه سوم - پریودیک ، دوشاخگی
77:26 دقیقه
جلسه چهارم - تعریف دوشاخگی، نمودار دوشاخگی، رسم و دیاگرام دوشاخگی
50:56 دقیقه
جلسه پنجم - دوشاخگی مماسی، قضیه لی- یورک
75:05 دقیقه
جلسه ششم - قضیه singer، مشتق شوارزی
72:28 دقیقه
جلسه هفتم - ادامه مبحث قبل
78:07 دقیقه
جلسه هشتم - حساسیت به شرایط اولیه(تعریف آشوب)
71:46 دقیقه
جلسه نهم - تراگذری و آشوب قوی، زوجیت
80:40 دقیقه
جلسه دهم - نگاشت (Q(4، مجوعه کانتور سه تایی
77:42 دقیقه
جلسه یازدهم - آشوب در (Q(M، برای M>4
77:30 دقیقه
جلسه سیزدهم - آشوب در سیستم های دوبعدی
71:58 دقیقه
جلسه پانزدهم -
73:33 دقیقه
جلسه شانزدهم - نگاشت نعل اسب
68:55 دقیقه
جلسه هفدهم - ادامه نگاشت نعل اسب
64:53 دقیقه
جلسه هجدهم - فراکتال ها و ابزار های محاسباتی
82:00 دقیقه
جلسه بیستم - مجموعه جولیا
68:36 دقیقه
جلسه بیست و یکم - قضیه نگاشت های انقباضی
43:35 دقیقه
جلسه بیست و دوم - ادامه مبحث قبل
72:56 دقیقه
جلسه بیست و سوم - سیستم های پیوسته زمان
79:49 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - سیستم لورنز
65:41 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - ادامه مباحث قبل ، انواع دوشاخگی
81:23 دقیقه
جلسه بیست و ششم - مدارتناوبی غیر هذلولی
123:14 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - ادامه مبحث قبل
73:06 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - ادامه مبحث قبل
39:08 دقیقه