سیستم های مخابراتی

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

...

مدرس دوره
بابک حسین خلج

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دکتری: مهندسی برق، دانشگاه استنفورد، ژوئن ۱۹۹۶
کارشناسی ارشد: مهندسی برق، دانشگاه استنفورد، آوریل ۱۹۹۳
کارشناسی: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، فوریه ۱۹۸۹

1

فیلم های آموزشی

24 جلسه    04:35 ساعت   
جلسه دوم - آشنایی با سیستم های مخابراتی
09:31 دقیقه
جلسه سوم - سیر تحول شبکه های مخابراتی و نیازمندی های آینده
18:53 دقیقه
جلسه چهارم - هدف از مخابرات و ارسال هم زمان چند سیگنال
08:37 دقیقه
جلسه پنجم - محدود کننده های سیستم مخابراتی
16:46 دقیقه
جلسه ششم - اثرات غیر خطی کانال و تداخل
10:41 دقیقه
جلسه هفتم - تابع خود همبستگی و چگالی طیف انرژی و توان
05:35 دقیقه
جلسه هشتم - فرآیند تصادفی
11:49 دقیقه
جلسه نهم - تابع خودهمبستگی سیگنال های تصادفی و فرآیندهای ایستا
05:18 دقیقه
جلسه دهم - فرآیند ارگودیک-نویز سفید
10:42 دقیقه
جلسه یازدهم - نویز سفید و رنگی
04:15 دقیقه
جلسه دوازدهم - ارسال سیگنال در محیط نویز
11:30 دقیقه
جلسه سیزدهم - مدولاسیون های دامنه
06:07 دقیقه
جلسه چهاردهم - آشکار سازهای دامنه
15:55 دقیقه
جلسه پانزدهم - مدولاسیون زاویه ای و پهنای باند آن
09:00 دقیقه
جلسه شانزدهم - مدولاتور آشکار ساز FM
04:27 دقیقه
جلسه هفدهم - مولفه های نویز میان گذر و محاسبه اثر نویز و تداخل
04:27 دقیقه
جلسه هجدهم - محاسبه SNR در مدولاسیون آنالوگ
23:08 دقیقه
جلسه نوزدهم - محاسبه سیگنال به نویز در مدولاسیون زاویه ای-مدولاسیون پالس
11:28 دقیقه
جلسه بیستم - مدولاسیون های پالس
21:39 دقیقه
جلسه بیست و یکم - بازیابی اطلاعات در مدولاسیون PAM
57:39 دقیقه
جلسه بیست و دوم - روش های Multiplexing
09:54 دقیقه
جلسه بیست و سوم - مدولاسیون PCM
13:34 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - کوانتیزاسیون غیر یکنخواخت و مدولاسیون های دیجیتال
14:12 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - مدولاسیون دیجیتال
30:12 دقیقه