00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

سیستم های مخابراتی

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

...

مدرس دوره
بابک حسین خلج

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دکتری: مهندسی برق، دانشگاه استنفورد، ژوئن ۱۹۹۶
کارشناسی ارشد: مهندسی برق، دانشگاه استنفورد، آوریل ۱۹۹۳
کارشناسی: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، فوریه ۱۹۸۹

فیلم های آموزشی
28:35 ساعت
28:35
Combined Shape Created with Sketch. 24 جلسه
جلسه دوم - آشنایی با سیستم های مخابراتی
"69:31
جلسه سوم - سیر تحول شبکه های مخابراتی و نیازمندی های آینده
"78:53
جلسه چهارم - هدف از مخابرات و ارسال هم زمان چند سیگنال
"68:37
جلسه پنجم - محدود کننده های سیستم مخابراتی
"76:46
جلسه ششم - اثرات غیر خطی کانال و تداخل
"70:41
جلسه هفتم - تابع خود همبستگی و چگالی طیف انرژی و توان
"65:35
جلسه هشتم - فرآیند تصادفی
"71:49
جلسه نهم - تابع خودهمبستگی سیگنال های تصادفی و فرآیندهای ایستا
"65:18
جلسه دهم - فرآیند ارگودیک-نویز سفید
"70:42
جلسه یازدهم - نویز سفید و رنگی
"64:15
جلسه دوازدهم - ارسال سیگنال در محیط نویز
"71:30
جلسه سیزدهم - مدولاسیون های دامنه
"66:07
جلسه چهاردهم - آشکار سازهای دامنه
"75:55
جلسه پانزدهم - مدولاسیون زاویه ای و پهنای باند آن
"69:00
جلسه شانزدهم - مدولاتور آشکار ساز FM
"64:27
جلسه هفدهم - مولفه های نویز میان گذر و محاسبه اثر نویز و تداخل
"64:27
جلسه هجدهم - محاسبه SNR در مدولاسیون آنالوگ
"83:08
جلسه نوزدهم - محاسبه سیگنال به نویز در مدولاسیون زاویه ای-مدولاسیون پالس
"71:28
جلسه بیستم - مدولاسیون های پالس
"81:39
جلسه بیست و یکم - بازیابی اطلاعات در مدولاسیون PAM
"57:39
جلسه بیست و دوم - روش های Multiplexing
"69:54
جلسه بیست و سوم - مدولاسیون PCM
"73:34
جلسه بیست و چهارم - کوانتیزاسیون غیر یکنخواخت و مدولاسیون های دیجیتال
"74:12
جلسه بیست و پنجم - مدولاسیون دیجیتال
"90:12