طراحی سازه های بتنی 1

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

برای دانلود اسلایدهای درس اینجا کلیک کنید .

مدرس دوره
کیارش محتشم دولتشاهی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف
مدیر گروه زلزله ی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
دکتری : مهندسی عمران، دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو، اوت ۲۰۱۲
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، اوت ۲۰۰۸
کارشناسی : مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، اوت ۲۰۰۶

1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    31:36 ساعت   
جلسه اول - کلیات 1
81:12 دقیقه
جلسه سوم - کلیات 3
78:30 دقیقه
جلسه چهارم - فلسفه طراحی
72:54 دقیقه
جلسه پنجم - خمش-تیر1
75:53 دقیقه
جلسه ششم - خمش-تیر2
75:22 دقیقه
جلسه هفتم - خمش-تیر3
78:00 دقیقه
جلسه هشتم - خمش-تیر4
74:00 دقیقه
جلسه نهم - خمش-تیرچه / خمش-دال یکطرفه1
74:50 دقیقه
جلسه دهم - خمش-دال یکطرفه2 / خمش-آرماتور فشاری1
73:11 دقیقه
جلسه یازدهم - خمش-آرماتور فشاری2
64:54 دقیقه
جلسه دوازدهم - خمش-آرماتور فشاری3
53:16 دقیقه
جلسه سیزدهم - خمش-آرماتور فشاری4
74:35 دقیقه
جلسه چهاردهم - خمش-تیر T شکل1
72:52 دقیقه
جلسه پانزدهم - خمش-تیر T شکل2
68:27 دقیقه
جلسه شانزدهم - خمش-تیر T شکل3 / برش-تیر1
71:27 دقیقه
جلسه هفدهم - برش-تیر2
69:28 دقیقه
جلسه هجدهم - برش-تیر3
64:04 دقیقه
جلسه نوزدهم - برش-تیر4
69:36 دقیقه
جلسه بیستم - برش-تیر5
72:32 دقیقه
جلسه بیست و یکم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور1
75:28 دقیقه
جلسه بیست و دوم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور2
63:22 دقیقه
جلسه بیست و سوم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور3
72:07 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور4 - ستون کوتاه 1
66:49 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - ستون کوتاه2
55:27 دقیقه
جلسه بیست و ششم - ستون کوتاه3
71:00 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - ستون کوتاه4
76:51 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - کلیات طراحی سازه های بتنی
49:48 دقیقه