طراحی سازه های بتنی 2

دوره‌های دانشگاهی
13 جلسه

سرفصل‌ها

هدف :
در ادامه درس طراحی سازههای بتن مسلح ۱ ،  در این درس دانشجویان با اصول تحلیل و طراحی و ستونهای کوتاه و بلند، دال ها، دیوارهای برشی، و پیها بر اساس ضوابط آیین نامه بین المللی 14-ACI318M5 آشنا میشوند. دانشجویان در این درس با نحوه تحلیل و طراحی ساختمان های بتن مسلح با بکار گیری نرمافزار ETABS و طراحی دال ها با بکار گیری نرم افزار SAFE آشنا میشوند. 

موضوعات:
· ستونهای کوتاه
رفتار نهایی ستونها تحت بار محوری با خروج مرکزیتهای متفاوت، منحنی اندرکنش ستونها، خمش دو محوره، روش بار معکوس برسلر-پارم، جزئیات وصله میلگردهای طولی ستونها 
· ستونهای بلند
مروری بر تئوری کمانش ستونها، ضرایب طول موثر در قابهای مهارشده مهارنشده، تعیین ضریب طول موثر برای ستونهای قابهای بتن مسلح، لنگرهای ثانویه، آنالیزهای مرتبه اول مرتبه دوم، معیارهای تعیین ستون کوتاه بلند، روش بزرگنمایی لنگر برای طراحی ستونهای بلند
· دالها
معرفی انواع سیستمهای سقف و ارائه معایب و مزایای آنها، آنالیز و طراحی دالهای یکطرفه، تعاریف نوار ستونی و میانی در دالهای دو طرفه، آشنایی با روشهای تحلیل دالهای دوطرفه با روش مستقیم و روش قاب معادل و محدودیتهای کاربرد آنها، برش پانچ، ضوابط میلگردگذاری دالهای دوطرفه، آنالیز
و طراحی دالهای دوطرفه با نرم افزارهای المان محدود نظیر SAFE
· دیوارهای برشی
معرفی انواع دیوارهای سازه ای، رفتار دیوارهای برشی کوتاه و بلند، انواع دیوارهای برشی از لحاظ شکل، ضوابط طراحی دیوارهای برشی مستطیلی
· پیها
انواع پیها، تحلیل تنش خاک زیر پیهای منفرد، ضوابط طراحی پیهای تک، ضوابط طراحی پیهای
ترکیبی

 

مدرس دوره
کیارش محتشم دولتشاهی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف
مدیر گروه زلزله ی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
دکتری : مهندسی عمران، دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو، اوت ۲۰۱۲
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، اوت ۲۰۰۸
کارشناسی : مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، اوت ۲۰۰۶