فیزیک کلاسیک

دوره‌های دانشگاهی
35 جلسه

سرفصل‌ها

با این درس عاشق فیزیک و مفاهیم آن شوید . فیزیک کلاسیک پنجره ای برای توصیف پدیده های روزمره است . گرچه شاید امروزه پنجره ای جدید تر و بزرگتری به نام فیزیک مدرن محبوبتر باشد ، اما همچنان فیزیک کلاسیک طرف داران زیادی دارد . این درس به دانشجویان درس فیزیک 1 و 2 دانشگاه به ویژه دانشجویان مهندسی مکانیک، عمران و هوافضا توصیه میشود
مدرس دوره
والتر لوین
لوین مدرک پی‌اچ‌دی خود در زمینهٔ فیزیک هسته‌ای را در سال ۱۹۶۵ از دانشگاه صنعتی دلفت هلند دریافت کرد. او در سال ۱۹۶۶ برای گذراندن دورهٔ پسادکتری به دانشگاه MIT رفت و در پایان همان سال به عنوان استادیار در آنجا مشغول به کار شد. لوین در سال ۲۰۰۳ جایزهٔ یادبود اورت مور بیکر (Everett Moore Baker) را به عنوان بهترین آموزگار دورهٔ کارشناسی دریافت کرد.

1

فیلم های آموزشی

35 جلسه    28:44 ساعت   
جلسه 1 - Units, Dimensions, and Scaling Arguments
38:11 دقیقه
جلسه 2 - Introduction to Kinematics
51:07 دقیقه
جلسه 3 - Kinematics
49:40 دقیقه
جلسه 4 - 3D Kinematics, Free Falling Reference Frames
52:54 دقیقه
جلسه 5 - Circular Motion, Centripetal Forces, Perceived Gravity
50:49 دقیقه
جلسه 6 - Newton's Laws
49:16 دقیقه
جلسه 7 - Weight, Weightlessness in Free Fall, Weight in Orbit
50:00 دقیقه
جلسه 8 - Friction
48:09 دقیقه
جلسه 9 - First Exam Review
50:11 دقیقه
جلسه 10 - Hooke's Law, Springs, Pendulums, Simple Harmonic Motion
49:28 دقیقه
جلسه 11 - Work, Kinetic & Potential Energy, Gravitation, Conservative Forces
49:11 دقیقه
جلسه 12 - Air Drag, Resistive Forces, Conservative Forces, Terminal Velocity
49:48 دقیقه
جلسه 13 - Air Drag, Resistive Forces, Conservative Forces, Terminal Velocity
51:30 دقیقه
جلسه 14 - Escape Velocities, Circular Orbits, Bound and Unbound Orbits, Power
50:05 دقیقه
جلسه 15 - Momentum, Conservation of Momentum, Center of Mass
52:30 دقیقه
جلسه 16 - Elastic & Inelastic Collisions, Center of Mass Frame of Reference
48:52 دقیقه
جلسه 17 - Impulse, Rockets
48:38 دقیقه
جلسه 18 - 2nd Exam Review
49:49 دقیقه
جلسه 19 - Rotating Objects, Moment of Inertia, Rotational KE, Neutron Stars
41:15 دقیقه
جلسه 20 - Angular Momentum, Torques, Conservation of Angular Momentum
51:17 دقیقه
جلسه 21 - Torques, Oscillating Bodies, Physical Pendulums
47:46 دقیقه
جلسه 22 - Kepler's Laws, Elliptical Orbits, Satellites, Orbital Changes
49:08 دقیقه
جلسه 23 - Doppler Effect, Binary Stars, Neutron Stars & Black Holes
50:08 دقیقه
جلسه 24 - Rolling Motion, Gyroscopes, VERY NON-INTUITIVE
50:00 دقیقه
جلسه 25 - Static Equilibrium, Stability, Rope Warker
48:13 دقیقه
جلسه 26 - Elasticity, Young's Modulus
56:14 دقیقه
جلسه 27 - Fluid Mechanics, Hydrostatics, Pascal's Principle, Atmosph. Pressure
49:33 دقیقه
جلسه 28 - Hydrostatics, Archimedes' Principle, Bernoulli's Equation
49:00 دقیقه
جلسه 29 - Third Exam Review
49:43 دقیقه
جلسه 30 - Simple Harmonic Motion, Energy Considerations, Torsional Pendulum
50:00 دقیقه
جلسه 31 - Forced Oscillations, Normal Modes, Resonances, Musical Instruments
48:09 دقیقه
جلسه 32 - Heat, Thermal Expansion
49:06 دقیقه
جلسه 33 - Kinetic Gas Theory, Ideal Gas Law, Phase Transitions
52:41 دقیقه
جلسه 34 - The Wonderful Quantum World, Breakdown of Classical Mechanics
48:00 دقیقه
جلسه 35 - Farewell Special, My Early Days in Astrophysics, Huge Balloons
43:56 دقیقه