00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

فیزیک کلاسیک

دوره‌های دانشگاهی
35 جلسه

سرفصل‌ها

با این درس عاشق فیزیک و مفاهیم آن شوید . فیزیک کلاسیک پنجره ای برای توصیف پدیده های روزمره است . گرچه شاید امروزه پنجره ای جدید تر و بزرگتری به نام فیزیک مدرن محبوبتر باشد ، اما همچنان فیزیک کلاسیک طرف داران زیادی دارد . این درس به دانشجویان درس فیزیک 1 و 2 دانشگاه به ویژه دانشجویان مهندسی مکانیک، عمران و هوافضا توصیه میشود
مدرس دوره
والتر لوین
لوین مدرک پی‌اچ‌دی خود در زمینهٔ فیزیک هسته‌ای را در سال ۱۹۶۵ از دانشگاه صنعتی دلفت هلند دریافت کرد. او در سال ۱۹۶۶ برای گذراندن دورهٔ پسادکتری به دانشگاه MIT رفت و در پایان همان سال به عنوان استادیار در آنجا مشغول به کار شد. لوین در سال ۲۰۰۳ جایزهٔ یادبود اورت مور بیکر (Everett Moore Baker) را به عنوان بهترین آموزگار دورهٔ کارشناسی دریافت کرد.

فیلم های آموزشی
28:44 ساعت
28:44
Combined Shape Created with Sketch. 35 جلسه
جلسه 1 - Units, Dimensions, and Scaling Arguments
"38:11
جلسه 2 - Introduction to Kinematics
"51:07
جلسه 3 - Kinematics
"49:40
جلسه 4 - 3D Kinematics, Free Falling Reference Frames
"52:54
جلسه 5 - Circular Motion, Centripetal Forces, Perceived Gravity
"50:49
جلسه 6 - Newton's Laws
"49:16
جلسه 7 - Weight, Weightlessness in Free Fall, Weight in Orbit
"50:00
جلسه 8 - Friction
"48:09
جلسه 9 - First Exam Review
"50:11
جلسه 10 - Hooke's Law, Springs, Pendulums, Simple Harmonic Motion
"49:28
جلسه 11 - Work, Kinetic & Potential Energy, Gravitation, Conservative Forces
"49:11
جلسه 12 - Air Drag, Resistive Forces, Conservative Forces, Terminal Velocity
"49:48
جلسه 13 - Air Drag, Resistive Forces, Conservative Forces, Terminal Velocity
"51:30
جلسه 14 - Escape Velocities, Circular Orbits, Bound and Unbound Orbits, Power
"50:05
جلسه 15 - Momentum, Conservation of Momentum, Center of Mass
"52:30
جلسه 16 - Elastic & Inelastic Collisions, Center of Mass Frame of Reference
"48:52
جلسه 17 - Impulse, Rockets
"48:38
جلسه 18 - 2nd Exam Review
"49:49
جلسه 19 - Rotating Objects, Moment of Inertia, Rotational KE, Neutron Stars
"41:15
جلسه 20 - Angular Momentum, Torques, Conservation of Angular Momentum
"51:17
جلسه 21 - Torques, Oscillating Bodies, Physical Pendulums
"47:46
جلسه 22 - Kepler's Laws, Elliptical Orbits, Satellites, Orbital Changes
"49:08
جلسه 23 - Doppler Effect, Binary Stars, Neutron Stars & Black Holes
"50:08
جلسه 24 - Rolling Motion, Gyroscopes, VERY NON-INTUITIVE
"50:00
جلسه 25 - Static Equilibrium, Stability, Rope Warker
"48:13
جلسه 26 - Elasticity, Young's Modulus
"56:14
جلسه 27 - Fluid Mechanics, Hydrostatics, Pascal's Principle, Atmosph. Pressure
"49:33
جلسه 28 - Hydrostatics, Archimedes' Principle, Bernoulli's Equation
"49:00
جلسه 29 - Third Exam Review
"49:43
جلسه 30 - Simple Harmonic Motion, Energy Considerations, Torsional Pendulum
"50:00
جلسه 31 - Forced Oscillations, Normal Modes, Resonances, Musical Instruments
"48:09
جلسه 32 - Heat, Thermal Expansion
"49:06
جلسه 33 - Kinetic Gas Theory, Ideal Gas Law, Phase Transitions
"52:41
جلسه 34 - The Wonderful Quantum World, Breakdown of Classical Mechanics
"48:00
جلسه 35 - Farewell Special, My Early Days in Astrophysics, Huge Balloons
"43:56