فیزیک ١

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

درس فیزیک ۱، مبحث فیزیک مکانیک کلاسیک را پوشش میدهد.
این درس با حرکت و روابط مرتبط با آن شروع میشود و سپس به مبحث دینامیک، کار و انرژی و نوسان می‌پردازد. بسیاری از دانشجویان با مباحث نیمهی اول این درس در دبیرستان آشنا شدهاند اما نیمهی دوم درس فیزیک ۱ مباحثی را پوشش میدهد که برای اکثر دانشجویان تازگی دارد.

منبع اصلی این درس کتاب فیزیک هالیدی، جلد اول (مکانیک) است.
مدرس دوره
محمد رضا اجتهادی
دکتر محمد رضا اجتهادی تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وي سپس تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه صنعتي شریف و بر روی ماده چگال نرم به انجام رساند. در طی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک را چند بار تدریس کرد و برای اولین بار در سال 1374 روشهای شبیه سازی در فیزیک را در قالب این درس تدریس نمود.
فعالیت علمی وي در گرایش ماده‌چگال نرم است. ماده‌چگال نرم یکی از شاخه‌های فیزیک است که بامسائل زیستی مرتبط است.
گروه علمی دکتر اجتهادی در زمینهٔ پیچش پروتئین، مدل‌های کشسان DNA، هیدرودینامیک مزو مقیاس و مایع بلوری فعالیت انجام می‌دهد.
1

فیلم های آموزشی

25 جلسه    30:32 ساعت   
جلسه اول - اندازه گیری و خطا - دکتر مقیمی
77:39 دقیقه
جلسه سوم - حرکت شناسی- دکتر مقیمی
73:35 دقیقه
جلسه چهارم - معرفی اولیه‌ی کلاس، مباحث اولیه‌ی حرکت
75:29 دقیقه
جلسه پنجم - سرعت نسبی
79:16 دقیقه
جلسه ششم - نیروهای قیدی
75:49 دقیقه
جلسه هفتم - اصطکاک در شاره ها
78:27 دقیقه
جلسه هشتم - مرکز جرم و تکانه خطی
77:31 دقیقه
جلسه نهم - مرور درس و حل مثالهای جالب
73:50 دقیقه
جلسه دهم - انرژی پتانسیل، کار ، نیروی پایستار و غیرپایستار
75:27 دقیقه
جلسه یازدهم - انرژی پتانسیل و تعادل
71:31 دقیقه
جلسه دوازدهم - کار و انرژی
73:15 دقیقه
جلسه سیزدهم - مرکز جرم و تعریف تکانه
75:03 دقیقه
جلسه چهاردهم - ادامه بحث تکانه، شروع بحث برخورد کشسان و غیرکشسان
72:15 دقیقه
جلسه پانزدهم - برخورد های کشسان و غیر کشسان
69:42 دقیقه
جلسه شانزدهم - دوران
71:41 دقیقه
جلسه هفدهم - ادامه بحث دوران و انرژی جنبشی
72:43 دقیقه
جلسه هجدهم - ادامه دوران و حالت‌های خاص
71:45 دقیقه
جلسه نوزدهم - تحلیل چند نمونه دوران، گشتاور
77:37 دقیقه
جلسه بیستم - چگالی حجمی و سطحی، ادامه دوران و گشتاور
74:08 دقیقه
جلسه بیست یکم - تعادل جسم صلب
69:07 دقیقه
جلسه بیست دوم - ادامه کشسانی مواد ، مقدمات گرانش
74:08 دقیقه
جلسه بیست سوم - گرانش و پتانسیل گرانش
64:30 دقیقه
جلسه بیست چهارم - گرانش ؛ حرکت اجرام سماوی ، نسبیت عام
75:10 دقیقه
جلسه بیست پنجم - حرکت نوسانی ؛ نوسان هماهنگ ساده
74:00 دقیقه
جلسه بیست ششم - نوسان ؛ نوسان میرا و تشدید
58:25 دقیقه