فیزیک ۲

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

در  درس فیزیک ۲ مفاهیم بار و میدان الکتریکی بررسی می شود. سپس با معرفی پتانسیل الکتریکی و قانون کولن٬‌ اصول خازن ها و باتری ها و روابط حاکم بر آنها بررسی می شود.
نیمه دوم درس با معرفی جریان الکتریکی آغاز می شود و با بررسی میدان های مغناطیسی ادامه می یابد. پس از آن انواع مدار های الکتریکی و نحوه حل آنها بررسی می شود.
در آخر درس با معرفی و بررسی مواد با خواص مغناطیسی متفاوت پایان می یابد.
مدرس دوره
محمد رضا اجتهادی
دکتر محمد رضا اجتهادی تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وي سپس تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه صنعتي شریف و بر روی ماده چگال نرم به انجام رساند. در طی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک را چند بار تدریس کرد و برای اولین بار در سال 1374 روشهای شبیه سازی در فیزیک را در قالب این درس تدریس نمود.
فعالیت علمی وي در گرایش ماده‌چگال نرم است. ماده‌چگال نرم یکی از شاخه‌های فیزیک است که بامسائل زیستی مرتبط است.
گروه علمی دکتر اجتهادی در زمینهٔ پیچش پروتئین، مدل‌های کشسان DNA، هیدرودینامیک مزو مقیاس و مایع بلوری فعالیت انجام می‌دهد.
1

فیلم های آموزشی

25 جلسه    27:31 ساعت   
جلسه اول - مقدمه ای بر الکترومغناطیس ؛ بار الکتریکی ، قانون کولن
62:18 دقیقه
جلسه دوم - میدان الکتریکی
64:04 دقیقه
جلسه سوم - میدان حاصل از توزیع بار . انرژی پتانسیل دوقطبی
63:31 دقیقه
جلسه چهارم - قانون گاوس
64:19 دقیقه
جلسه پنجم - قانون گاوس
65:07 دقیقه
جلسه ششم - پتانسیل نقطه ای بار الکتریکی
57:23 دقیقه
جلسه هفتم - پتانسیل الکتریکی ، معرفی باتری و خازن
73:31 دقیقه
جلسه هشتم - خازن
68:06 دقیقه
جلسه نهم - خازن
64:58 دقیقه
جلسه دهم - جریان های الکتریکی ؛ چگالی سطحی جریان
71:56 دقیقه
جلسه یازدهم - میدان مغناطیسی
72:18 دقیقه
جلسه دوازدهم - اثر هال (hall) ، موتور الکتریکی
69:23 دقیقه
جلسه سیزدهم - میدان مغناطیسی
67:39 دقیقه
جلسه چهاردهم - میدان مغناطیسی در سیم لوله ، چنبره و حلقه ، ایجاد جریان توسط میدان مغناطیسی متغیر
65:12 دقیقه
جلسه پانزدهم - میدان مغناطیسی
76:42 دقیقه
جلسه شانزدهم - القا
67:24 دقیقه
جلسه هفدهم - مدار LC
65:53 دقیقه
جلسه هجدهم - مدار RLC
69:51 دقیقه
جلسه نوزدهم - مدار RLC
69:55 دقیقه
جلسه بیستم - خلاصه و یادآوری
65:29 دقیقه
جلسه بیست و یکم - آهنربا
63:53 دقیقه
جلسه بیست و دوم - پارامغناطیس، فرومغناطیس و دیامغناطیس
59:28 دقیقه
جلسه بیست و سوم - امواج الکترومغناطیس
64:56 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - انرژی امواج الکترومغناطیس
69:32 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - نور
47:59 دقیقه