مباحث خاص در مهندسی مالی

دوره‌های دانشگاهی
22 جلسه

سرفصل‌ها

صنعت مالي همچون ساير صنايع همراه با تغيير نيازهاي سرمايه‌گذاران و شرکتها دچار تحول مي‌شود. نيازهاي جدید، با محصولات جديد و نوآورانه‌ي مالي پاسخ داده مي‌شوند. هر زمان که نيازهاي جديدي در عرصه‌ي مالي شكل مي‌گيرد، مسايل مربوط به طراحي ابزار مالي متناسب با آن نيازها از قبيل طراحي جريانهاي نقدي، قيمت گذاري، پوشش ريسک، مديريت ريسک و ... پيش روي متخصصان مالي به‌طور اعم و مهندسان مالي به طور اخص قرار مي گيرد. مهندسي مالي حوزه‌اي ميان‌رشته‌اي است، که از ابزار و دانش حوزه‌هايي نظير علوم کامپيوتر، آمار، اقتصاد و رياضيات کاربردي جهت بررسي مسائل مالي و نيز جهت خلق ابزار جديد و نوآورانه‌ي مالي بهره مي‌گيرد.

در اين دوره تلاش مي‌شود دانشجويان با اهم مسائل مالي، نحوه‌ي بررسي و چگونگي حل آن مسائل آشنا شوند. با وجود اينکه رياضيات جزو لاينفک مهندسي مالي است، بخش قابل توجهي از اين دوره به تشريح مفاهيم پايه‌اي نظريه‌ي مالي و نيز تبيين مفاهيم، ايده‌ها و رويكردهاي مهندسي مالي (در مواجهه با مسائل پيچیده‌ي مالی) اختصاص يافته است.

برای دریافت فایل سیلابس و شرح این درس اینجا کلیک کنید .

مدرس دوره
حسین عبده تبریزی
حسین عبده تبریزی در سال 1330 در تهران متولد شد. در سال 1352، کارشناسی بازرگانی از مدرسۀ عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی دریافت نمود. در سال 1353، تحصیلات خود را رشتۀ مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشتۀ امور مالی و بانکداری در مدرسۀ عالی بازرگانی منچستر در سال 1355 به پایان رساند.
سابقۀ تدریس دکتر عبده به دهۀ 50 بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامۀ طباطبایی و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آن‌ها به تدریس دانش مالی پرداخته است. وی هم‌چنین در مقاطعي از زمان عضو هیأت علمی تمام‌وقت مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علامۀ طباطبایی بوده است.
1

فیلم های آموزشی

22 جلسه    00:46 ساعت   
جلسه اول - مفاهيم پايه – مالي چيست؟ (بخش اول)
19:34 دقیقه
جلسه دوم - مفاهيم پايه – مالي چيست؟ (بخش دوم)
08:03 دقیقه
جلسه سوم - حوزه‌های عمده‌ی مالی (بخش اول)
14:54 دقیقه
جلسه چهارم - حوزه‌های عمده‌ی مالی (بخش دوم)
14:46 دقیقه
جلسه پنجم - ابزار ، نهاد و بازار های مالی (قسمت اول)
08:30 دقیقه
جلسه ششم - ابزار ، نهاد و بازار های مالی (قسمت دوم)
44:38 دقیقه
جلسه هفتم - موردكاوی بازارهای مالی: بازار جهاني ارز (قسمت اول)
25:42 دقیقه
جلسه هشتم - موردكاوی بازارهای مالی: بازار جهاني ارز (قسمت دوم)
03:45 دقیقه
جلسه نهم - مرور و جمع بندی جلسات قبل
11:45 دقیقه
جلسه دهم - بحران مالی 2007 : سوداگری زمين و ساختمان (قسمت اول)
14:35 دقیقه
جلسه یازدهم - بحران مالی 2007 : سوداگری زمين و ساختمان (قسمت دوم)
49:17 دقیقه
جلسه دوازدهم - بحران نظام بانکی كشور (قسمت اول)
01:31 دقیقه
جلسه سیزدهم - بحران نظام بانکی كشور (قسمت دوم)
23:01 دقیقه
جلسه چهاردهم و پانزدهم - موردكاوی نهاد مالی : شركت‌های بیمه
48:39 دقیقه
جلسه شانزدهم و هفدهم - تصميمات سرمايه‌گذاران ، مقام ناظر ، و اصول شركت‌داری
23:37 دقیقه
جلسه هجدهم - ادغام و قبضه‌ی مالکيت ؛ خريد شركت توسط مديران ؛ شركت‌های هلدينگ
20:18 دقیقه
جلسه نوزدهم - ريسک‌های مالی و نظام اندازه‌گيری و مديريت ريسک (قسمت اول)
13:09 دقیقه
جلسه بیستم - ريسک‌های مالی و نظام اندازه‌گيری و مديريت ريسک (قسمت دوم)
55:22 دقیقه
جلسه بیست و یکم - پیش‌بینی متغیر‌های مالی (قسمت اول)
15:36 دقیقه
جلسه بیست و دوم - پیش بینی متغیر‌های مالی (قسمت دوم)
40:33 دقیقه
جلسه بیست و سوم - مالی رفتاری: معرفی (قسمت اول)
30:10 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - مالی رفتاری: معرفی (قسمت دوم)
38:57 دقیقه