مدارهای الکتریکی ۱

دوره‌های دانشگاهی
30 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس به موضوعات زیر پرداخته می شود:
-شناخت مدار هاي فشرده و گسترده وقوانين مدار (KVL, KCL)
- شناخت اجزاي مدار و مشخصه های آنها- مقاومت هاي خطي و غير خطي- شکل موج ها- منابع وابسته و نابسته-دايود ايده آل و...-توان، انرژي- بهم بستن عناصر
- تحليل مدار هاي مقاومتي و قضاياي مدار- تبديل تونن- نورتن در مدار هاي مقاومتي
- تجزيه و تحليل گره و مش و کاربرد قضاياي مدار (بر هم نهي- تونن نورتن...)
- شناخت عناصر پويا (خازن، سلف) ، آشنايي با تقويت کننده عملياتي ايده آل به عنوان يک عنصر مداری، مدار هاي مرتبه اول و دوم، دوگانی، تشابه سيستم هاي الکتريکي ومکانيکي، تحليل مدار ها از مرتبه های بالاتر و پاسخ به ورودی های مختلف، پله و ضربه
- فازور ها و مدار هاي متناوب، ورودي هاي سينوسي، مفاهيم مهم مداري( امپدانس، ادميتانس، تشديد، توان در مدار هاي متناوب،توابع شبکه و پاسخ فرکانسی،....)- سيستم هاي سه فاز متعادل (ستاره و مثلث)- توان در سيستم های سه فاز (اکتيو، راکتيو، ظاهری و مختلط)- جبران ضريب توان
- آشنايي با سلف ها و عناصر تزويج شده و ترانسفور ماتور های ايده آل

مدرس دوره
جليل راشد محصل
دکتر جليل راشد محصل دوره کارشناسی ارشد خود را در 1354 در رشته مهندسی برق (الکترونيک) در دانشکده فنی دانشگاه تهران و دوره دکترای خود را در 1361 در دانشگاه ميشيگان (Ann Arbor) در رشته مهندسی برق (زمينه اصلی مخابرات ميدان و زمينه فرعی مدار والکترونيک) به پايان رسانده است. وی استاد تمام دانشکده فنی (مهندسی برق و کامپيوتر) دانشگاه تهران است و درسال 1393 به عنوان استاد برجسته مهندسی برق از طرف فرهنگستان علوم برگزيده شده است.
زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه وي آنتن ها و نظريه الكترومغناطيس، EMC، نظريه مدار و رياضيات كاربردي مي باشد.
صفحه شخصی دکتر راشد
1

فیلم های آموزشی

30 جلسه    12:27 ساعت   
جلسه اول
23:38 دقیقه
جلسه دوم - شناخت عناصر (مقاومت)
15:01 دقیقه
جلسه سوم - مدارهای معادل تونن-نورتن- شکل موج ها
16:29 دقیقه
جلسه چهارم - تجزیه و تحلیل گره و مش
13:30 دقیقه
جلسه پنجم - تجزیه و تحلیل مش- قضیه تونن-نرتن و جمع آثار
16:31 دقیقه
جلسه ششم - مدارهای تونن-نورتن-(دنباله) شناخت عناصر پویا (خازن-سلف)
11:38 دقیقه
جلسه هفتم - دنباله ی خازن و سلف، سلف غیرخطی ،توان و انرژی، بهم بستن مقاومت ها
14:28 دقیقه
جلسه هشتم - بهم بستن مقاومت ها- بهم بستن خازن ها
13:09 دقیقه
جلسه نهم - بهم بستن خازن ها وسلف ها-پاسخ حالت پایدار مدارها به ورودی ثابت
13:17 دقیقه
جلسه دهم - تقویت کننده ی عملیاتی(Op-Amp)
09:42 دقیقه
جلسه یازدهم - مدارهای مرتبه اول
09:08 دقیقه
جلسه دوازدهم - مدارهای مرتبه اول(ادامه)
12:05 دقیقه
جلسه سیزدهم - پاسخ پله، پاسخ به ورودی های ثابت
13:28 دقیقه
جلسه چهاردهم - پاسخ ضربه (دنباله)-مدارهای مرتبه ی دوم
11:02 دقیقه
جلسه پانزدهم - مدارهای مرنبه ی دوم(پاسخ پله و ضربه)
09:57 دقیقه
جلسه شانزدهم - معادلات حالت
13:22 دقیقه
جلسه هفدهم - مدارهای دوگان - سیستم های مشابه - تجزیه تحلیل مدارها
12:27 دقیقه
جلسه هجدهم - پاسخ ضربه، پاسخ به ورودی دلخواه
12:10 دقیقه
جلسه نوزدهم - انتگرال کانولوشن - پاسخ به ورودی دلخواه در مدارهای LTI
15:03 دقیقه
جلسه بیستم - روابط فازوری برای اجزای مدار
13:38 دقیقه
جلسه بیست و یکم - دیاگرام برداری - تشدید در مدارهای LC
09:47 دقیقه
جلسه بیست و دوم - توابع شبکه-پاسخ فرکانس
14:08 دقیقه
جلسه بیست و سوم - توان در جریان های متناوب-انتقال توان ماکزیمم
15:58 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - مثال هایی از مدارهای متناوب و توابع شبکه
14:12 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - سیستم های سه فاز متعادل
13:46 دقیقه
جلسه بیست و ششم - چند مثال+عناصر ترویج شده
09:45 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - سلف های تزویج شده
16:49 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - ترانسفورماتورهای ایده آل
00:42 دقیقه
جلسه بیست و نهم - حل چند تمرین از مدارهای تزویج شده
12:37 دقیقه
جلسه سی ام - حل چند تمرین
09:27 دقیقه