هواشناسی

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

هدف اصلی درس هواشناسی عمومی ارائۀ مفاهیم هواشناسی با هر دو رویکرد تئوری و عملی است. این درس اطلاعات به روز مفاهیم مانند گرمایش جهانی، فرسایش اوزون و ال‌نینو را نیز شامل می‌شود و بر روی یادگیری و کاربرد اصول هواشناسی تاکید ویژه دارد به گونه‌ای که دانشجو را به مشاهده مستمر آب و هوا و پیگیری نقشه‌های هواشناسی ترغیب کرده و به او اجازه می‌دهد بلافاصله معلومات خود را روی دنیای پیرامونش به کار برد و سعی در پیش بینی آب و هوا داشته باشد.
معمولا در پایان هر جلسه، نقشه های روز هواشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مدرس دوره
حسین شجاعی
حسین شجاعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌ی فیزیک است. وی دانش آموخته‌ی دانشگاه‌های صنعتی شریف و شهید بهشتی است. زمینه تحقیقاتی ایشان گرانش و ریاضی فیزیک است.
1

فیلم های آموزشی

35:52 ساعت ( شامل 35:52 ساعت محتوای آموزشی)    24 جلسه   
جلسه اول - منظومه‌ شمسی، جو زمین، آشنایی با نقشه‌ها
98:01 دقیقه
جلسه دوم - تابش، انتقال انرژی در جو، ناپایداری بسته هوا
121:27 دقیقه
جلسه سوم - حرکت انتقالی زمین، گرمایش و سرمایش روزانه هوا، وارونگی دما
101:44 دقیقه
جلسه چهارم - رطوبت، اشباع، شبنم، هسته‌های میعان، نیروی کوریولیس
126:48 دقیقه
جلسه پنجم - ادامه نیروی کوریولیس، مروری بر جلسات گذشته
88:46 دقیقه
جلسه ششم - تاری، تشکیل مه، ابرها
93:42 دقیقه
جلسه هفتم - ابرهای کم‌ارتفاع، ابرهای با گسترش عمودی
54:30 دقیقه
جلسه هشتم - پایداری و ناپایداری جو، صعود بسته هوا، توسعه ابرها
77:12 دقیقه
جلسه نهم - توسعه ابرها، نقش ناهمواری‌ها، محاسبه نیروی کوریولیس
83:30 دقیقه
جلسه دهم - تشکیل قطرات، بارورسازی ابر، انواع بارش
77:28 دقیقه
جلسه یازدهم - فشار جو، باد ژئوستروفیک، باد گرادیان، نیروی اصطکاک
122:57 دقیقه
جلسه دوازدهم - مروری بر جلسات گذشته
70:40 دقیقه
جلسه سیزدهم - آشفتگی هوا، نسیم ساحلی، نسیم کوهستانی، باد فون، مانسون
96:55 دقیقه
جلسه چهاردهم - نیروهای موثر در جو، گردش عمومی جو
131:35 دقیقه
جلسه پانزدهم - تعامل جو و اقیانوس، جریان خلیج، مارپیچ اکمان، ال نینو، نوسان‌های اقیانوسی
90:58 دقیقه
جلسه شانزدهم - توده‌های هوا، توده‌های هوا روی ایران، جبهه‌ها
90:28 دقیقه
جلسه هفدهم - جبهه‌ها، نظریه‌ جبهه‌‌ قطبی، چرخندهای عرض های میانی
64:07 دقیقه
جلسه هجدهم - امواج ارتفاعات بالا، تقویت چرخندها
64:17 دقیقه
جلسه نوزدهم - چرخش، ضخامت لایه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی باری، گزارش هوا
99:47 دقیقه
جلسه بیستم - بررسی نقشه‌های هواشناسی
77:51 دقیقه
جلسه بیست و یکم - مروری بر جلسات گذشته، توفان‌های تندری
99:38 دقیقه
جلسه بیست و دوم
75:24 دقیقه
جلسه بیست و سوم - اقلیم جهانی، تغییرات اقلیم
80:31 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - تغییرات اقلیم، آلودگی هوا
64:07 دقیقه