×
ribbon

هیدرودینامیک‌ پیشرفته

این مجموعه با زمان 49 ساعت در قالب80 فیلم مجزا برای درس "هیدرودینامیک پیشرفته" تهیه شده که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) ارایه می­شود. سیلابس این درس شباهتهای زیادی با ... ادامه

ارائه دهنده:  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدرس دوره:
 95% (184 رای)
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  80 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  56 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 .

 .

 .

 .

سرفصل‌های دوره هیدرودینامیک‌ پیشرفته

فصل اول هیدرودینامیک پیشرفته
  جلسه اول آشنايي با سيلابس تعريف شده و ماهيت درس
"80:39  
  جلسه دوم سري تيلور، خواص توابع رياضي، عملگرهاي گراديان، ديورژانس، کرل
"40:57  
  جلسه سوم قضيه انتقال رينولدز، قضاياي گرين، ديورژانس و استوکس، معادلات ديفرانسيل پاره اي و معمولي
"50:20  
  جلسه چهارم حرکت المان و تغيير شکل المان، تغيير شکل خطي و زاويه اي، تانسور تنش و تانسور نرخ کرنشتعاريف مهم در ديناميک سيالات، مف
"59:46  
  جلسه پنجم قانون بقاي جرم، معادله اويلر
"42:57  
  جلسه ششم نيروي هيدرواستاتيک و شناوري
"29:04  
  جلسه هفتم تقسيم بندي اجزاي مقاومت کشتي و ماهيت آنها، اجزاي بازدهي و توان، نمودار ارتباط مولفه هاي هيدروديناميکي
"67:38  
  جلسه هشتم قضيه باکينگهام، مراحل استخراج گروه هاي بي بعد، کاربردهاي آنها، عدد رينولدز و فرود و اعداد بي بعد در هيدروديناميک
"51:26  
  جلسه نهم تعميم نتايج مدل به کشتي واقعي، اعداد بي بعد در مقاومت هيدروديناميکي و پروانه
"61:06  
  جلسه دهم مفهوم لايه مرزي، جريان آرام، انتقال و آشفته، ضرايب مقاومت و ضخامت لايه مرزي، صفحات زبر
"64:44  
  جلسه یازدهم بکارگيري معادله مومنتوم در لايه مرزي آرام و آشفته
"27:15  
  جلسه دوازدهم توزيع فشار در سيال ايده آل و آشفته اطراف يک استوانه، گراديان فشار مثبت و منفي، تاثير زبري سطح بر جدايي جريان
"67:34  
  جلسه سیزدهم اثرات جدايش جريان بر ضريب مقاومت
"33:58  
  جلسه چهاردهم حرکت المان و تغيير شکل المان، تغيير شکل خط و زاويه اي، تانسور تنش و تانسور نرخ کرنش
"33:26  
  جلسه پانزدهم قانون ويسکوزينه استوکس، شکل تانسور تنش واجزاي آن، قانون دوم نيوتن و معادله مومنتوم روي جريان سيال، معادلات ناوير-
"68:18  
  جلسه شانزدهم استخراج اويلر و برنولي معادلات ناوير- استوکس
"27:20  
  جلسه هفدهم-تحليل برخي پديده هاي سيالاتي به کمک معادلات ناوير استوکس
"40:37  
  جلسه هجدهم تحليل جريان بازگشتي بين دو صفحه موازي(جريان Couette)
"30:10  
  جلسه نوزدهم مفهوم پايداري و ناپايداري در جريان، برخي جريانات مستعد ناپايداري، چگونگي تشکيل گردابه ها
"52:51  
  جلسه بیستم مقياس کولموگروف در تخمين گردابه ها، ارتباط با گسسته سازي ميدان جريان، شدت آشفتگي
"38:03  
  جلسه بیست و یکم مفهوم متوسط گيري زماني، قوانين رينولدز، معادله پيوستگي و مومنتوم در جريان آشفته با استفاده از قوانين رينولدز (R
"44:35  
  جلسه بیست و دوم مفهوم Y+، تقسيم بندي اجزاي لايه مرزي مطابق Y+، محاسبه توابع ديواره و پروفيل سرعت تعادلي
"66:18  
  جلسه بیست و سوم حالت کلي معادله توابع ديواره، قانون ريچارد، وابستگي توابع ديواره و مدلهاي آشفتگي، حد پايين و حد بالاي بکارگيري
"50:01  
  جلسه بیست و چهارم مدل هاي آشفتگي و ارتباط آنها با تنش هاي رينولدز، روابط اساسي آشفتگي، مدل آشفتگي k-e
"75:38  
  جلسه بیست و پنجم مدل آشفتگي k-w، SST و وجه تمايز و حيطه بکارگيري آنها، تنظيم تراکم مش در هر مدل
"35:44  
  جلسه بیست و ششم تغييرات Y+ در نقاط مختلف طول شناور با توجه به تغييرات فشار و مدل آشفتگي انتخاب شده
"60:07  
  جلسه بیست و هفتم ارتباط Y+ با عدد رينولدز، اثر مقياس کردن مدل بر تغييرات Y+، اطمينان از مناسب بودن Y+
"36:18  
  جلسه بیست و هشتم نمايش چند فيلم در مورد کاربردهاي کنترل ومديريت لايه مرزي در طرح هاي مهندسي
"26:31  
  جلسه بیست و نهم ضميمه: مروري بر چند مقاله در مورد مدلسازي به روش CFD
"19:47  
  جلسه سی‌ام مروري بر معادلات حرکت در سيستم جرم و دمپر وفنر- مرور مفهوم ضرايب هيدروديناميکي ومشتقات هيدروديناميکي-مرور نحوه و فرا
"17:40  
  جلسه سی و یکم تعريف دستگاه هاي مختصات متصل به جسم (متحرک) و ثابت- بررسي معادلات سرعت و شتاب يک جسم داراي حرکت دوراني و خطي از د
"49:24  
  جلسه سی و دوم بررسي رابطه کلي نيروها و ممانهاي وارد بر يک جسم صلب- مرور و تطبيق شکلهاي مختلف معادلات حرکت حاکم بر شناورها در من
"58:57  
  جلسه سی و سوم توضيحاتي در مورد روش محاسبه ضرايب هيدروديناميکي از انرژي جنبشي- محاسبه اندازه حرکت خطي و زاويه اي از انرژي جنبشي
"55:44  
  جلسه سی و چهارم مروري بر نقش موج برخوردي، موج بازگشتي و موج انتشاري در معادلات حرکت در کشتي ها - فرمولهاي تخمين ممان اينرسي در
"58:05  
  جلسه سی و پنجم ضميمه: مروري بر يک مرجع
"03:46  
  جلسه سی و ششم مقدماتي از جريان پتانسيل و حيطه کاربرد آن- ارتباط معادله ناويراستوکس و اويلر و برنولي
"65:08  
  جلسه سی و هفتم تشريح روابط تابع پتانسيل و تابع جريان براي جريان يکنواخت و چشمه و چاه و گردابه- مفهوم چرخش (سيرکولاسيون)
"35:14  
  جلسه سی و هشتم ترکيب جريانات مختلف: ترکيب چشمه و چاه، دابلت، ترکيب چاه و گردابه، نيم پيکره رانکين و کاربرد آن براي تفسير و پيش
"54:50  
  جلسه سی و نه‌ام جريان عبوري از يک گردابه - بي نهايت گردابه در يک رديف (ورق گردابه)- مدلسازي تحليلي بيضي رانکين و دايره و بيضي
"47:05  
  جلسه چهل‌ام مدلسازي تحليلي يک استوانه چرخان- قضيه کوتا ژکووسکي - اثر مگنوس و سيستم ضد غلتش مگنوس- پارادوکس آلمبرت
"39:16  
  جلسه چهل و یکم مقايسه نتايج تحليلي و تجربي- مدلسازي اثر ديواره به کمک آينه
"15:44  
  جلسه چهل و دوم توزيع فشار و سرعت اطراف يک استوانه
"28:22  
  جلسه چهل و سوم مدلسازي ايرفويل به کمک گردابه و جريان يکنواخت- محاسبه رابطه ضريب فشار در سطح فوقاني و تحتاني فويل- م
"48:22  
  جلسه چهل و چهارم مرور مطالب
"04:46  
  جلسه چهل و پنجم توابع مختلط- توابع تحليلي- قضيه کوشي ريمان- مباني نگاشت - کاربرد توابع مختلط در نگاشت جريانهاي پتانسيل
"52:15  
  جلسه چهل و ششم جريان حول لبه هاي زاويه دار - جريان برخوردي به يک مانع - مدلسازي نقطه سکون و پيش بيني جريان
"34:44  
  جلسه چهل و هفتم نگاشت همديس- نگاشت لوئيس- نگاشت لوئيس توسعه يافته- نگاشت همديس close fit
"62:36  
  جلسه چهل و هشتم-مروري بر سرفصل عناوين دومقاله در زمينه نگاشت همديس- مقاله آقاي تحويلدارزاده و مقاله روماني
"07:43  
  جلسه چهل و نهم آشنايي با ساختار و روشهاي مختلف محاسبه ضرايب هيدروديناميکي (تاساي- کيل-فرانک) و بيان کليات تفاوتها و حوزه کاربرد
"58:14  
  جلسه پنجاهم مفهوم جرم افزوده - محاسبه جرم افزوده کره و استوانه در حرکت خطي
"42:19  
  جلسه پنجاه و یکم استخراج رابطه اساسي جرم افزوده - قضيه گرين و کاربرد آن در تبديل انتگرال حجم به سطح - تقارن در ماتريس جرم افزود
"72:27  
  جلسه پنجاه و دوم روش Sedov در محاسبه جرم افزوده بر اساس روش نگاشت- جرم افزوده اشکال هندسي معين (دايره، بيضي، داراي فين وبدون في
"71:03  
  جلسه پنجاه و سوم استفاده از روش نگاشت همديس براي محاسبه تابع جريان و سپس محاسبه ضرايب جرم افزوده مقاطع دو بعدي کشتي- بکارگيري ر
"56:56  
  جلسه پنجاه و چهارم جرم افزوده اجسام هندسي معين: بيضيگون، کره، ديسک دايره اي، ديسک بيضي
"32:45  
  جلسه پنجاه و پنجم نحوه مدلسازي برجک با استفاده از روش نگاشت و محاسبه تابع پتانسيل آن و جاگذاري در رابطه اويلر براي بدست آوردن ن
"22:22  
  جلسه پنجاه و ششم بيان مفهوم ميرايي خطي و غيرخطي - ميرايي غيرخطي در مبحث مقاومت موج سازي
"20:45  
  جلسه پنجاه و هفتم ضميمه: مروري بر دو مقاله
"07:37  
  جلسه پنجاه و هشتم ضميمه: مرور مطالب
"02:11  
  جلسه پنجاه و نهم مروري بر مباحث مطرح شده در زمينه درياماني در درس مهندسي اقيانوس و درس ديناميک متحرکهاي دريايي
"29:48  
  جلسه شصتم اثبات رابطه تابع پتانسيل موج، رابطه کوشي پواسون و رابطه پراکنش
"53:06  
  جلسه شصت و یکم اثبات رابطه تابع پتانسيل موج انتشاري اطراف يک جسم متحرک (کشتي)، استخراج رابطه کلي جرم افزوده و ميرايي
"60:05  
  جلسه شصت و دوم اثبات رابطه تابع پتانسيل موج برخوردي (فرود - کريلوف) و موج تفرق - نيروها و ممانهاي هيدرواستاتيک
"27:27  
  جلسه شصت و سوم-تئوري نواري- روش لحاظ کردن سرعت پيشروي در تئوري نواري- محدوديتهاي روش تئوري نواري
"34:58  
  جلسه شصت و چهارم محاسبه ضرايب هيدروديناميک دو بعدي حرکت هيو به روش تاساي
"44:37  
  جلسه شصت و پنجم محاسبه ضرايب هيدروديناميک دو بعدي حرکت اسوي و رول و اثرات متقابل آنها به روش تاساي
"29:44  
  جلسه شصت و ششم محاسبه ضرايب هيدروديناميک در فرکانسهاي خيلي بالا وخيلي پايين- محاسبه ضرايب هيدروديناميکي حرکت سرج- مقايسه نتايج
"20:23  
  جلسه شصت و هفتم اثرات لزجت ومقاومت روي ميرايي حرکت سرج- معادلات حرکت رول و نقش لزجت در اين معادلات و ميرايي رول- فرمولهاي تجربي
"43:24  
  جلسه شصت و هشتم محاسبات روش Ikeda در محاسبه ميرايي حرکت رول (شامل اثرات لزجت)
"21:36  
  تشريح روش تئوري نواري معمولي- تئوري نواري اصلاح شده- محاسبه ضرايب هيدروديناميکي سه بعدي حرکت سرج
"33:07  
  جلسه هفتادم محاسبه ضرايب هيدروديناميکي سه بعدي حرکات اسوي، هيو، رول، پيچ و ياو با دو روش تئوري نواري معمولي و تئوري نواري اصلاح
"38:40  
  جلسه هفتاد و یکم مقدمات نحوه محاسبه نيروها و ممانهاي تحريک- محاسبه نيروي تحريک حرکت سرج شامل نيروي فرود کريلوف
"46:57  
  جلسه هفتاد و دوم محاسبه نيروها و ممان هاي تحريک حرکات اسوي، هيو، رول، پيچ و ياو
"24:14  
  جلسه هفتاد و سوم جمع بندي از محاسبه دامنه حرکات (پاسخ) کشتي، نحوه استخراج طيف پاسخ کشتي از طيف موج و مقادير تابع انتقال (RAO)-
"44:24  
  جلسه هفتاد و چهارم نيروي وارد بر اجسام مغروق باريک و ضخيم (سازه هاي استوانه اي - سکوهاي فراساحل)- عدد کوليگان کارپنتر- تقسيم بن
"39:11  
  جلسه هفتاد و پنجم مروري بر دو مقاله مرجع
"06:19  
  جلسه هفتاد و ششم تعريف قابليتهاي مانور کشتي- مهمترين پارامترهاي موثر بر مانور کشتي - تعريف دستگا هاي مختصات- معادله حرکات درصفح
"32:55  
  جلسه هفتاد و هفتم ساده سازي معادلات حرکت ومانور کشتي- نحوه محاسبه ضرايب هيدروديناميک براي معادلات مانور
"52:46  
  جلسه هفتاد و هشتم ضميمه بخش مانور: مروري بر معادلات حرکت و مانور زيردريايي براي 6 درجه آزادي وتوصيف اجزاي آن
"38:07  
  جلسه هفتاد و نهم مروري بر انواع کشتي هاي تجاري و نظامي- مروري بر مفاهيم هيدرواستاتيک، بالانسينگ و پايداري
"38:08  
  جلسه هشتادم جمع بندي کليات درس هيدروديناميک پيشرفته
"65:53  

درباره دوره

این مجموعه با زمان 49 ساعت در قالب80 فیلم مجزا برای درس "هیدرودینامیک پیشرفته" تهیه شده که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) ارایه می­شود. سیلابس این درس شباهتهای زیادی با  دروس مکانیک سیالات پیشرفته و هیدروآیرودینامیک در رشته مکانیک و هوافضا دارد. اهم مطالب این درس بصورت زیر است: بی بعدسازی و تشابه، لایه مرزی و تشریح جدایش جریان، معادلات ناویراستوکس، معادلات RANS، توابع دیواره و مشخصات آنها، مدلسازی جریان آشفته و مدلهای آشفتگی، معادلات حرکت و ضرایب هیدرودینامیک، جریان آشفته و مدلسازی جریان، محاسبه جرم افزوده، مفاهیم نگاشت و کاربرد نگاشت همدیس در محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی، محاسبه جرم افزوده کشتی، حرکات کشتی در امواج (دریامانی) و محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی، نیروها و ممانهای تحریک در اثر امواج و مختصری از مانور کشتی.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher محمد مونسان

آقاي محمد مونسان، دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی کشتی سازي از دانشگاه صنعتی اميرکبير و کارشناسی ارشد مکانيک دريا از دانشگاه صنعتی شريف بوده و دکترای کشتی سازی خود را از دانشگاه ملی کشتی سازی اوکراين کسب کرده است. ايشان از سال 84 به عنوان عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر مشغول به تدريس دروس دريایی و طراحی کشتی بوده است. تخصص اصلی ايشان طراحی معماری و هيدرومکانيک کشتي‌­ها و غوطه­‌ور شونده‌­ها است.
کتاب‌هاي زير از جمله تأليفات ايشان است: کتاب جامع مهندسي معماري دريايي، تحليل پايداري شناورها و اصول طراحي زيردريايی

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
پرویز فیض بخش 1400-02-31
دانشجوی دوره
سلام و عرض ادب بسیار عالی بود
محسن ترک لادانی 1399-11-01
دانشجوی دوره
کلا دوره های دکتر مونسان عالی است
فرهاد ستوده 1399-03-14
دانشجوی دوره
واقعا عالی بود نمی تونم چه طوری باید از تیم تون تشکر کنم خدا خیرتون بده

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.

هیدرودینامیک به عنوان یکی از زیرشاخه های مکانیک سیالات شناخته می‌شود که هدف آن مطالعه رفتار سیالات دارای دینامیک است. علم مکانیک سیالات جزء علوم پایه به حساب می‌آید تا مشخصات سیالات در حالت استاتیک، دینامیک و همین‌طور اندرکنش سیالات با جامدات را موردبررسی قرار ‌دهد. درس هیدرودینامیک یکی از درس‌های مهم رشته مهندسی آب و دیگر علوم مهندسی مرتبط با مباحث دینامیک سیالات است و از جمله درس‌هایی است که در سؤالات کارشناسی ارشد دیده می‎شود. از این رو دوره آموزشی هیدرودینامیک تهیه شده است تا قوانین، معادلات و سرفصل‌های کتاب‌های مرتبط با این درس به زبان ساده و با جزئیات به دانشجویان آموزش داده شوند. 

هیدرودینامیک چیست؟

هیدرودینامیک با عنوان علم دینامیک سیالات نیز شناخته می‌شود که در آن حرکت سیالات را با استفاده از معادله‌های بقای جرم و تکانه تجزیه و تحلیل می‌کنند. در واقع مطالعه رفتار هیدرو یا آب در حال حرکت در حوزه علم هیدرودینامیک قرار دارد. این علم گسترده در قرن هجدهم پایه‌گذاری شد و شخصی به ‌نام اویلر معادلات کامل مربوط به سیال بدون اصطکاک را معرفی کرد؛ اما این معادله‌ها با نتایج آزمایشگاهی همخوانی نداشت و بعد از آن دانشمندانی با نام ناویر و استوکس توانستند رابطه حرکت سیال لزج را بسط دهند.

به خصوص از زمان اتصال علوم هیدرولیک و هیدرودینامیک به یکدیگر، علاقه دانشمندان به هیدرودینامیک بیشتر شد. بعد از آن شخصی به ‌نام پرندتل، مفهوم لایه مرزی را بیان کرد که باعث شد بین هیدرولیک و هیدرودینامیک، موارد متناقضی آشکار گردد و این مسئله توانست پرندتل را به عنوان بنیان‌گذار مکانیک سیالات پیشرفته معرفی کند. در حال حاضر پیشرفت دنیای رایانه‌ها و علم الکترونیک باعث شده تا بتوان معادلات غیرخطی را به صورت عددی حل کرد تا به تدریج موانع بین هیدرولیک و هیدرودینامیک برداشته شود. 

هدف از دوره آموزش هیدرودینامیک چیست؟

دوره آموزش درس هیدرودینامیک برگزارشده است تا دانشجویان نسبت به مسائل زیر به درک عمیق‌تری برسند:

 • محاسبه میدان جریان سیال
 • محاسبه نیروهای وارد بر سیال
 • بررسی نیروهای اعمالی از طرف سیال به محیط پیرامون
 • رابطه‌های جریان سیال
 • جریان آشفته
 • جریان آرام
 • لایه‌مرزی
 • جریان سال ایده‌ال
 • مباحث مکانیک سیالات و سینماتیک

لازم به ذکر است برای این‌که تغییرات ایجادشده در ویژگی‌های یک سیال در یک قلمرو موردبررسی قرار گیرد، رابطه‌ها به صورت دیفرانسیلی یا Differential بسط داده می‌شوند؛ به طوری که برای هر نقطه از قلمروی سیال این رابطه‌ها صدق کند. در این دوره شما یاد می‌گیرید که چگونه از این رابطه های دیفرانسیلی استفاده کنید و می‌توانید به منظور درک بهتر مباحث این درس از فیلم های آموزشی کاسبرگ در رابطه با هیدرودینامیک نیز کمک بگیرید.

دوره هیدرودینامیک برای چه کسانی مناسب است؟

دانشجویان رشته‌های مهندسی زیر می‌توانند از آموزش‌های این دوره استفاده کنند:

 • مهندسی آب
 • مهندسی نفت
 • مهندسی مواد
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی عمران گرایش‌های سازه‌های هیدرولیکی، مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

جمع‌بندی

دوره آموزش درس هیدرودینامیک برای دانشجویانی که در چارت درسی خود باید این درس را بگذرانند، تهیه شده است. دانشجویان با تهیه این دوره یاد می‌گیرند که چگونه با مدل سازی و استفاده از معادلات دیفرانسیل مربوطه، مشخصات و رفتار سیالات را موردبررسی قرار دهند. این دوره تمام مباحث درسی مرتبط با سرفصل های کتاب های اصلی را پوشش داده است.

 

poster
  
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  80 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  56 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)