آموزش زبان انگلیسی (Elementary)

poster
پیش‌نمایش دوره

آموزش زبان انگلیسی سطح Elementary به شما کمک خواهد کرد تا قدمی رو به جلو در پیشرفت و یادگیری زبان انگلیسی بردارید. این درحالی است که امروزه، بیش از 50 درصد جمعیت جهان، می‌توانند به ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
4.6 (61 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  38 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو - 23 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  14 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

پیش‌نیاز این دوره، General English: Beginner است، در واقع آشنایی با سطح پایه زبان برای شروع این دوره الزامی است.

برای اطلاع از سطح خود در زبان انگلیسی و انتخاب دوره‌های مناسب سطحتان می‌توانید در آزمون تعیین سطح شرکت کنید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان انگلیسی (Elementary)

Unit 1

By the end of this unit, you can easily talk about interests and sports and use simple present.

  Talking about interest
مشاهده
"09:31  
  Sample for Free time
"00:20  
  Sample for Interest
"00:10  
  Start talking to people
"04:25  
  Asking for repetition
"06:44  
  Sample
"00:28  
  Listening: Could you ...?
"06:17  
  Sports
"07:58  
  Simple present revision
"17:01  
  Conversation
"04:48  
  Translation
"00:12  
  راهنمای نحوه حل کردن تمرینات
"01:12  
  Listening Practice
"07:08  
  Unusual hobbies
"09:31  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"10:13  
  Practice 2
"06:29  
  Practice 3
"10:51  
  FC 1
"04:15  
  FC Video Practice
"08:16  
  Extra: Tobe verbs
"04:42  
  Extra: Simple Present
مشاهده
"05:43  
  Extra: Like and dislike
"06:14  
  Karaoke: Like and dislike
"05:11  
  !Practice and Learn more
"09:15  
  Quiz 1
 100%    
"24:23  
Unit 2

By the end of this unit, you can easily talk about personality and appearance and use correct order of adjectives.

  Character and Personality
مشاهده
"11:52  
  Conversation: Personality
"08:39  
  Appearance 1
"09:23  
  Appearance 2
مشاهده
"08:01  
  Asking Qs about appearance
"07:08  
  Sample for conversation
"00:19  
  Practice 1
"07:29  
  Reading: Online profiles
"12:24  
  Listening Practice
"07:45  
  Handout
"00:03  
  Practice 2
"05:56  
  Practice 3
"04:39  
  Practice 4
"10:29  
  FC 2
"02:44  
  FC Video Practice
"07:40  
  !Practice and Learn more
"07:50  
  Quiz 2
 100%    
"18:18  
Unit 3

By the end of this unit, you can easily talk about weather and indoor activities and use adverbs of intensity, quantifiers and Would+like.

  Weather
مشاهده
"06:25  
  Sample for weather
"00:15  
  Favorite Season
"10:18  
  Quantifiers
"06:22  
  Conversation
"11:03  
  Listening Practice
"06:10  
  when is a good time to visit?
"08:09  
  Would like
"10:10  
  Sample for conversation
"00:17  
  Canada through the seasons
مشاهده
"04:51  
  How to write Emails
"04:58  
  Sample for writing
"00:21  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"02:50  
  Practice 2
"03:18  
  Practice 3
"10:27  
  FC3
"04:15  
  FC Video Practice
"07:43  
  !Practice and Learn more
"13:18  
  Quiz 3
 100%    
"21:49  
Unit 4

By the end of this unit, you can easily talk about furniture and household chores and use quantifiers and phrasal verbs.

  Furniture
مشاهده
"09:30  
  There is and There are
"11:34  
  Unusual houses
"06:44  
  A tour of Graceland
"05:36  
  Listening Practice
"06:58  
  Requests
"11:38  
  Separable Phrasal verbs 1
"08:50  
  Separable Phrasal verbs 2
"08:52  
  !Let's clean it up
"03:55  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"05:49  
  Practice 2
"10:21  
  FC 4
"03:44  
  FC Video Practice
"09:00  
  Extra: home, there is, there are
مشاهده
"03:24  
  Extra: would like
"01:52  
  !Practice and Learn more
"09:35  
  Quiz 4
 100%    
"25:44  
Unit 5

By the end of this unit, you can easily talk about parts of body and health problems and use imperatives and How questions.

  Parts of body
"09:55  
  Imperatives
"09:17  
  Sample for exercise
"00:12  
  Managing Stress
"07:41  
  Listening Practice
"10:39  
  Feeling Stressed
"07:20  
  Health Problems
"13:54  
  Sample for interaction
"00:09  
  Healthy habits
"07:39  
  How questions
"09:06  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"05:36  
  Practice 2
"03:27  
  Practice 3
"08:57  
  FC 5
"04:52  
  FC Video Practice
"07:25  
  Extra: illnesses
"02:41  
  !Practice and Learn more
"09:53  
  Quiz 5
 100%    
"23:53  
Unit 6

By the end of this unit, you can easily talk about types of shows and use present continuous and gerund / infinitive after verbs.

  Infinitives and Gerund
مشاهده
"13:50  
  Reality shows
"11:27  
  Agree or disagree
"04:56  
  What else is on
"10:40  
  Listening Practice
"05:23  
  Present continuous
"13:48  
  Sample for conversation
"00:21  
  Favorite shows
"03:11  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"03:56  
  Practice 2
"06:22  
  Practice 3
"08:11  
  Practice 4
"04:57  
  FC 6
"04:18  
  FC Video Practice
"10:50  
  Reading Practice
"02:45  
  Extra: Present Continuous
"03:45  
  Extra: Present Continuous vs. Present Simple
"05:59  
  Karaoke: Present Continuous vs. Present Simple
مشاهده
"05:06  
  !Practice and Learn more
"06:46  
  Quiz 6
 100%    
"23:00  
Midterm Exam

By the end of this section, you can easily evaluate yourself.

  Quiz 1
 8.3%    
"02:14  
  Quiz 2
 91.7%    
"55:21  
Midterm Project

This project aims to evaluate your improvement in vocabulary, grammar, writing and speaking in bargain.

  Speaking and Writing 1 (الزامی)
 100%    
"240:00  
Unit 7

By the end of this unit, you can easily talk about clothes and use comparative adjectives, too and enough.

  Adjectives 1
مشاهده
"10:16  
  Adjectives 2
"10:52  
  Bargaining
"06:56  
  How much is it?
"07:17  
  Link Sound
"08:37  
  Enough and too
مشاهده
"10:52  
  Market
"10:28  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"03:51  
  Practice 2
"02:48  
  Practice 3
"08:08  
  FC 7
"04:04  
  FC Video Practice
"08:44  
  Extra: Comparative
"04:46  
  !Practice and Learn more
"08:21  
  Quiz 7
 100%    
"23:49  
Unit 8

By the end of this unit, you can easily talk about cities and tourist attractions and use superlative adjectives, should and can.

  How to describes cities
مشاهده
"13:46  
  Superlative adjective
"09:30  
  Sample for conversation
"00:23  
  Tourist attractions
"09:37  
  My city
"06:51  
  Asking for a recommendation
"06:26  
  Which city?
"06:57  
  Listening Practice
"09:03  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"03:50  
  Practice 2
"03:14  
  Practice 3
"08:24  
  FC 8
"04:09  
  FC Video Practice
"08:39  
  Extra: Should
"05:14  
  Extra: Superlative
"04:47  
  Karaoke: Superlative
"05:29  
  !Practice and Learn more
"10:51  
  Quiz 8
 100%    
"19:39  
Unit 9

By the end of this unit, you can easily talk about careers and personality adjectives and use simple past and past of be.

  Careers
مشاهده
"11:52  
  Simple past
"06:11  
  Irregular verbs
"00:01  
  Yes/No and Wh questions
"07:21  
  Certainty and uncertainty
"06:00  
  That's not right
"06:36  
  Admire
"07:27  
  Conversation
"08:03  
  Listening Practice
"07:01  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"04:58  
  Practice 2
"03:52  
  Practice 3
"08:09  
  FC 9
"03:18  
  FC Video Practice
"07:43  
  Reading Practice
"09:15  
  Extra: Simple Past
"03:42  
  Karaoke: Simple Past
"06:06  
  Extra: Was born
"01:22  
  Karaoke: Was born
"03:39  
  !Practice and Learn more
"09:09  
  Quiz 9
 100%    
"21:35  
Unit 10

By the end of this unit, you can easily talk about food and menu and use present perfect.

  Articles
مشاهده
"08:48  
  The menu of a restaurant
"10:57  
  Food orders
"10:04  
  Listening Practice
"05:42  
  Present Perfect
"14:41  
  Unusual Restaurants
"09:26  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"05:29  
  Practice 2
"05:23  
  Practice 3
"11:43  
  FC 10
"06:06  
  FC Video Practice
"06:52  
  Extra: Present Perfect
"04:28  
  Karaoke: Present Perfect
"06:08  
  Extra: At the restaurant, Articles
"05:41  
  Karaoke: At the restaurant, articles
"06:17  
  !Practice and Learn more
"13:55  
  Quiz 10
 100%    
"21:58  
Unit 11

By the end of this unit, you can easily talk about types of music and movies and use determiners, either, neither, so and too.

  Showing agreement 1
مشاهده
"10:34  
  Showing agreement 2
"12:03  
  Asking for suggestions
"06:34  
  What do they decide to do?
"07:17  
  Types of music
"10:47  
  Determiners
"09:44  
  Superstars
"06:33  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"03:24  
  Practice 2
"08:09  
  FC 11
"04:42  
  FC Video Practice
"07:43  
  !Practice and Learn more
"10:29  
  Quiz 11
 100%    
"19:05  
Unit 12

By the end of this unit, you can easily talk about personal goals and milestones and use infinitive of purpose and modals.

  Personal goals
مشاهده
"11:20  
  Good and bad news
"06:41  
  Sharing news
"08:21  
  Listening Practice
"10:32  
  Milestone
"06:27  
  Will vs. May and Might
"11:13  
  Dreams and aspirations
"13:23  
  Handout
"00:03  
  Practice 1
"01:50  
  Practice 2
"03:02  
  Practice 3
"08:07  
  FC 12
"05:03  
  FC Video Practice
"09:52  
  !Practice and Learn more
"05:39  
  Quiz 12
 100%    
"18:30  
Final Exam

By the end of this section, you can easily evaluate yourself.

  Quiz 1
 8.3%    
"02:13  
  Quiz 2
 91.7%    
"54:10  
Final Project

This project aims to evaluate your improvement in vocabulary, grammar, writing and speaking in bargain.

  Speaking and Writing 2 (الزامی)
 100%    
"240:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

آموزش زبان انگلیسی سطح Elementary به شما کمک خواهد کرد تا قدمی رو به جلو در پیشرفت و یادگیری زبان انگلیسی بردارید. این درحالی است که امروزه، بیش از 50 درصد جمعیت جهان، می‌توانند به دو یا چند زبان مختلف صحبت کنند و بیش از 1.5 میلیارد نفر، در حال یادگیری زبان دوم هستند.

زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی شناخته می‌شود و تعداد کتاب‌هایی که به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند، بیش از هر زبان دیگری است. تدریس در بسیاری از مدارس و دانشگاه‌های کشورهای مختلف، به زبان انگلیسی انجام می‌شود و برای دسترسی به بسیاری از منابع آموزشی لازم است که زبان انگلیسی را یادبگیرید.

علاوه‌بر مقاصد آموزشی، زبان انگلیسی مناسب‌ترین گزینه برای پیشبرد اهداف تجاری شما نیز هست. برای ایجاد مناسبات تجاری و اقتصادی با هر کشور خارجی تسلط بر زبان انگلیسی ضروری است.

 

همه‌ی این‌ها، دلایل مهمی هستند برای این که با گذراندن دوره‌های آموزش زبان انگلیسی، مهارت‌های شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن را در خود تقویت کنید.

دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی سطح Elementary که ممکن است با عنوان آموزش زبان انگلیسی مبتدی نیز بشناسید، مطابق با سطح A2 در چارچوب CEFR می‌باشد. در گفتار روزمره، این سطح ممکن است به عنوان "پایه‌ای" توصیف شود. به طور مثال "I speak basic English". به طور کل سطح A پایه و اساس زبان‌انگلیسی است. زبان‌آموزان اصول اولیه زبان انگلیسی را فرا گرفته‌اند و می‌توانند درباره‌ی نیازهای ساده و اساسی خود با یکدیگر صحبت کنند. 

 

بر این باوریم که در روند آموزش زبان انگلیسی مبتدی، مهم نیست از چه نقطه‌ای و با چه کتابی شروع می‌کنید. با این حال، در دوره‌ی آنلاین آموزش زبان انگلیسی (Elementary) ، برای سرعت بخشیدن و نظم دادن به پروسه‌ی یادگیری زبان‌آموزان، کتاب دومFour Corners ، انتخاب شده است. این دوره، سطح بعدی دوره‌ی Beginner و معادل Elementary-pre-intermediate، می‌باشد.

 

همه‌ی ما تجربه‌ی کلاس‌های پرجمعیت آموزشگاه‌ها را داریم، کلاس‌هایی که یا در آن‌ها فرصت کافی برای تمرین زبان نداریم و یا به دلیل ویژگی‌های شخصیتی مثل خجالتی بودن، نمی‌توانیم بهره‌ی کافی ببریم. روند بی‌نظم یادگیری، به دلیل مشغله‌ی کاری و لزوم حضور در کلاس در ساعت‌های مشخص، مسیرهای پرترافیک، در معرض اشتباهات دیگر زبان‌آموزان قرار گرفتن، حضور در کلاس‌های بالاتر یا پایین‌تر از سطح تعیین‌شده و هزینه‌های بالای کلاس‌های خصوصی، همه و همه مشکلاتی هستند که موجب شده برای سال‌های طولانی در کلاس‌ها و آموزشگاه‌های متفاوت، یادگیری زبان را شروع کنیم، اما هیچ‌گاه، آن را به سرانجام نرسانیم.

 

در دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی (Elementary) مکتب‌خونه، تمامی شرایط مهیا شده تا یادگیری زبان انگلیسی، یک‌بار برای همیشه، با کیفیت و سرعت انجام شود.

در این دوره، شما تنها به تماشای فیلم‌های آموزشی نمی‌پردازید. دسترسی به مطالب آموزشی متنوع و جذاب، از تمرین و آموزش تا فیلم و موزیک، از ویژگی‌های مهم این دوره‌ی آموزشی محسوب می‌شود. همچنین، زبان‌آموزان می‌توانند در تالار گفتگو، با یکدیگر در ارتباط باشند و اشکالات خود را از استاد راهنما بپرسند.

 

پس از گذراندن دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی مبتدی شما می‌توانید جملات و اصطلاحات متداول و پایه ای مثل اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید و . . . بفهمید. می‌توانید در کار‌های ساده و روتین که با آن‌ها آشنایی دارید به صحبت بپردازید و با عبارات ساده به توصیف خود و اطراف بپردازید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher الهام میرمحمدی

خانم الهام میرمحمدی، فارغ‌التحصیل دانشگاه الزهرا، از سال 1386 شروع به تدریس زبان انگلیسی کردند و آموزش دوره‌های عمومی زبان انگلیسی را در شرکت‌ها و آموزشگاه‌هایی چون سفیر، ایران استرالیا و... در کارنامه کاری خود دارند.

ایشان در حال حاضر، به عنوان دبیر سرویس بین‌الملل وب‌سایت خبری تجارت‌نیوز، فعالیت می‌کنند. از دیگر سوابق کاری ایشان، می‌توان به ترجمه‌ی کتاب و مقاله اشاره کرد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
مریم نظری 1403-02-07
دوره خوبیه.تیچر کاملا مسلط هستن و ساده و روون تدریس می کنن.جواب سوالات رو هم میدن تا جایی که دیدم.دوره خیلی خوبی هست به نظرم
حمید جعفری 1403-02-06
دوره خیلی خوبیه دوستان، کمکتون میکنه. پیشنهاد من اینه کنارش oxford word skills رو هم داشته باشید و حل کنید.
محمد علی پناه 1402-10-24
خیلی عالی است
اکبر عليپور 1402-10-12
سلام عالی بود، فیلم های همراهش، فایلهای صوتی و تمرینانتشو دوست داشتم
فاطمه عبدالحسینی 1401-03-30
سلام، دوره بسیار عالی است، ممنون از استاد دوره و تیم پاسخدهی
حسین آذرپیرا 1401-02-17
اصولا به کلاس زبان اعتقادی نداشتم ولی این دوره مکتب خونه با این تدریس محشر واقعا حرفی برای گفتن نذاشت ممنون از استاد عزیز و نحوه تدریس عالی شون
وحید سهرابی 1401-01-24
ممنون از استاد میرمحمدی و تیم خوب مکتب خونه، نحوه تدریس ایشون خیلی خوب بود و من کاملا راضی بودم
نگار تابش 1400-11-20
سلام و ممنون ازتون بابت این دوره فوق العاده من به صورت خودآموز چندین ساله با موسیقی و فیلم های مختلف سعی میکنم که روند یادگیری زبانم رو سریعتر کنم و همچنین اشکالاتم رو برطرف کنم و با شرکت در این دوره به طور کامل اشکالات ریزی که در مبانی پایه زبان داشتم برطرف شد و خیلی بهم کمک کرد از خانم میرمحمدی هم بایت تدریس عالیشون تشکر میکنم
زهرا فتحی لنبر 1400-04-23
دوره بسیار خوبی بود،مدت زیادی بود که خودآموز انگلیسی یاد می‌گرفتم ولی حالا که این دوره رو گذروندم متوجه شدم که وجود یک استاد چقدر روند یادگیری رو سرعت میبخشه،ممنونم از استاد میرمحمدی با تدریس فوق العاده ای که دارن،تصمیم دارم دوره اینترمدیت هم بگذرونم.
فاطمه کرامتفر 1400-04-17
سلام و خسته نباشید خیلی ویژه به استاد عزیز واقعن عالیه دوره دوهفتس گرفتم وارد دوره شدم اما همش دیدن دوره هارو به تعویق مینداختم مخصوصا چون فارسی خیلی خیلی خیلی کم صحبت میکنند اما الان دوروزه دارم میخونم تمرینا رو حل میکنم مثالایی برا درس حل میکنمو تمرینارو بع عنوان کوییز از خودم میگیرم و از اینکه همش انگلیسی صحبت میکنید خیلی خوشحالم چون با تلفظا آشنا میشم واقعن بی نظیرین🌼♥🦋
علی تقی‌پور فرد 1400-01-07
من واقعیتش تنها دوره ای هستش که برام مدرکش ارزشی نداره با تخفیف بالا بود که این آموزش خریدم چیزی که مشخصه استاد بزرگوار بسیار زحمت کشیدن و سعی کردن خیلی خوب و کامل آموزش بدهند هر چند متاسفانه شاگرد خوبی این دفعه گیرشون نیفتاده ولی واقعا دوره ای هستش که ارزش خرید داره و پیشنهاد می دهم حتی برای داشتن مطالب هم که شده در تخفیفات این آموزش رو خریداری کنید ماهی یک فصل رو هم که بفهمید کلی تو زبان جلو می افتید
سعید رضا افرنچه 1399-12-21
با سلام همونطور که میدونید مبنای این دوره کتاب دوم از مجموعه Four Corners است. اما در این دوره شما تقریبا دوبرابر جلد دوم این مجموعه لغت یاد میگیرید. گرامر هر بخش با مثال های کافی کاملا تشریح شده اند. بخش ریدینگ هر درس بررسی و definition لغت های دشوار ارایه شده است. استاد دوره زحمت کشیدن علاوه بر تمرین های منتخب کتاب درسی، تمرین هایی اضافی نیز قرار داده اند. به بخش listening هر درس در غالب تمرین پرداخته شده است. از همه مهم تر، هر سوالی درسی که ذهنتون رو درگیر میکنه رو میتونید در تالار گفتگو مطرح کنید، مطمئن باشید پاسخ سوالتون رو زودتر از اونچیزی که فکرش رو کنید، دریافت میکنید. شاید کمتر دوره ای رو بشه پیدا کرد که استاد دوره اینقدر وقت و انرژی گذاشته باشه و در مورد زبان آموزانش احساس مسئولیت کنه. واقعا از استاد میرمحمدی سپاسگزارم که این دوره عالی رو تدارک دیدند.
محمدرضا سلیمی 1399-09-30
تدریس بسیار روان هست و مثال های مناسبی برای درک بهتر ارائه میشه
آزاده نوش زاده برزگری 1399-09-18
دوره بسیار خوبی بود. ممنون از زحمات شما
یونس زرگوشی 1399-09-11
عالی بود عالی ممنون از دوره خوبتون
1
2
3

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آنچه در آموزش زبان انگلیسی سطح Elementary  به شما آموزش داده می‌شود:


1- در فصل اول مکالمه در موضوع ورزش و علایق شخصی آموزش داده می‌شود.

2- در فصل دوم به مکالمه در مورد شخصیت و ظاهر افراد می‌پردازید و ترتیب درست صفات را می‌شناسید.

3- در فصل سوم مکالمات مربوط به آب و هوا، فعالیت‌های درون خانه به شما آموزش داده می‌شود. همچنین با قیدهای Intensive و صفات شمارشی (quantifiers) آشنا خواهید شد. 

4- در فصل چهارم به مکالمه در مورد مبلمان و کارهای خانگی می‌پردازید و با افعال مرکب آشنا می‌شوید.

5- در فصل پنجم با اعضای بدن آشنا می‌شوید و به مکالمه در مورد مشکلات سلامتی می‌پردازید. با جمله‌های امری و سؤالاتی که با How آغاز می‌شوند، آشنا می‌شوید.

6- در فصل ششم مکالمه در مورد انواع برنامه‌های نمایشی آشنا می‌شوید. زمان حال استمراری را به کار می‌برید و با افعال Gerund و Infinitive آشنا می‌شوید.

7- در فصل هفتم مکالمه در مورد لباس‌ها آموزش داده می‌شود و با صفات مقایسه‌ای آشنا می‌شوید.

8- در فصل هشتم شهرها و جاذبه‌های گردشگری آموزش داده می‌شود و با صفات عالی آشنا می‌شوید.

9- در فصل نهم در مورد شغل‌ها و صفات شخصیتی به شما آموزش داده می‌شود و به استفاده از زمان گذشته ساده می‌پردازید.

10- در فصل دهم در مورد غذاها و منوهای غذایی به شما آموزش داده می‌شود و با زمان حال کامل آشنا می‌شوید.

11- در فصل یازدهم موضوعات مربوط به موسیقی و سینما به شما آموزش داده می‌شود و با وابسته‌های پیشرو (determiners) آشنا می‌شوید.

12- در فصل دوازدهم به مکالمات در مورد اهداف شخصی می‌پردازید و بیشتر در مورد افعال Modal و Infinitive می‌خوانید.

 

آموزش زبان انگلیسی مبتدی برای گشت و گذار در کشورهای خارجی و معاشرت با انگلیسی‌زبانان کافی است. همچنین امکان ارتباط با همکاران انگلیسی‌زبان را فراهم می کند اما صحبت‌های کاری محدود به مباحث آشنایی است که در این سطح می‌آموزید.


دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی سطح Elementary  برای چه کسانی مناسب است؟


- زبان‌آموزان مبتدی که به طور مستقل به مطالعه انگلیسی پرداخته‌اند. (لازم نیست زیاد باشد.)

- کسانی که آشنایی کلی با زبان انگلیسی دارند، به طور مختصر در کلاس‌های زبان شرکت کرده‌اند یا مطالعه مستقل داشته‌اند.

- زبان‌آموزانی که دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی مقدماتی را گذرانده‌اند.

 

در پایان دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی سطح Elementary چه توانایی‌هایی خواهید داشت؟


- به راحتی می‌توانید در زمان‌های حال استمراری، زمان حال کامل و گذشته ساده به مکالمه بپردازید.

- با اعتماد به نفس بیشتری به مهارت‌های انگلیسی مثل اسپیکینگ و رایتینگ خواهید پرداخت.

- شما ساختارهای انگلیسی و کاربرد دستوری آنها را در متن و نمونه های مختلف یاد خواهید گرفت.

- شما قادر خواهید بود به زبان انگلیسی جملاتی بسازید و به راحتی با انگلیسی زبان‌ها ارتباط برقرار کنید.

- می‌توانید جملات و اصطلاحات متداول مربوط به موضوعاتی که آشنایی دارید را بفهمید (به عنوان مثال اطلاعات اولیه شخصی و خانوادگی، خرید، جغرافیای محلی، اشتغال).

- می توانید در کارهایی ساده و روتین که مستلزم تبادل مستقیم اطلاعات در مورد مسائل آشنا و روتین است، ارتباط برقرار کنید.

- می توانید به صورت ساده جنبه‌هایی از پیشینه خود، محیط اطراف و نیاز های خود را شرح دهید.

- می‌توانید عملکرد همکاران را در محیط کار ارزیابی کنید.

- می‌توانید وقایع مربوط به گذشته خود از جمله فعالیت های آخر هفته و داستان های جالب را شرح دهید.- می‌توانید از گذشته خود بگویید و جزئیات مربوط به نقاط عطف زندگی خود را بیان کنید.

- می‌توانید در مورد تعطیلات صحبت کنید و از برنامه‌های خود برای تعطیلی‌های آینده بگویید.

- می‌توانید در مورد طبیعت صحبت کنید و در مورد حیات وحش و دیدنی‌های منطقه زندگیتان بگویید.

- می‌توانید در مورد فیلم‌های مورد علاقه‌تان بحث کنید.

- می‌توانید در مورد لباس‌ها و نوع لباس‌هایی که دوست دارید بپوشید، صحبت کنید.

- می‌توانید حادثه و یا مجروحیتی را شرح دهید و از پزشک کمک بخواهید.

صفحات پربازدید
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  38 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو - 23 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  14 هفته
  
امتیاز شما:  0 %
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام