آموزش زبان انگلیسی (Intermediate)

poster
پیش‌نمایش دوره

با پیشرفت تکنولوژی و ظهور شبکه‌های اجتماعی برقراری ارتباط با مردم دیگر کشورهای جهان بیش از پیش ساده شده؛ اما شروع این ارتباط، مهارتی را می‌طلبد که همان دانستن زبان بین‌المللی، یعنی انگلیسی است. به ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.5 (51 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

پیش‌نیاز این دوره، General English: Elementary است، در واقع آشنایی با سطح مقدماتی زبان برای شروع این دوره الزامی است.

برای اطلاع از سطح خود در زبان انگلیسی و انتخاب دوره‌های مناسب سطحتان می‌توانید در آزمون تعیین سطح شرکت کنید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان انگلیسی (Intermediate)

Unit 1

By the end of this unit, you can easily talk about school subjects, feelings and emotions and use zero conditional.

  School Subjects
مشاهده
"09:30  
  Simple Present vs. Present Continuous
"11:02  
  راهنمای نحوه حل کردن تمرینات
"01:12  
  Practice 1
"10:33  
  Prohibition and Obligation
"08:50  
  Feelings and Emotions
"10:40  
  Zero Conditional Sentences
"10:35  
  Sample for conversation
"01:06  
  Practice 2
"03:17  
  Practice 3
"10:56  
  Handout
"00:03  
  FC 1
مشاهده
"04:14  
  FC Video Practice
"10:54  
  Reading Practice
"05:04  
  Listening Practice 1
"06:28  
  Listening Practice 2
"05:36  
  Practice and learn more!
"18:33  
  Quiz 1
 100%    
"23:45  
Unit 2

By the end of this unit, you can easily describe reactions and use participle adjectives and sentence adverbs.

  Simple Past vs. Past Continuous
مشاهده
"13:31  
  Sample for conversation
"00:38  
  Reading Practice 1
"03:16  
  Practice 1
"07:56  
  Sharing news
مشاهده
"05:24  
  Verbs to describe reactions
"05:19  
  Participle adjectives
"11:48  
  Reading Practice 2
"02:25  
  Sample for sharing your stories
"00:50  
  Practice 2
"05:29  
  Practice 3
"13:33  
  Handout
"00:03  
  FC 2
"03:41  
  FC Video Practice
"13:08  
  Extra: Past Continuous
"04:08  
  Karaoke: Past Continuous
"05:54  
  Listening Practice 1
"04:20  
  Listening Practice 2
"03:11  
  Practice and Learn more!
"18:25  
  Quiz 2
 100%    
"24:08  
Unit 3

By the end of this unit, you can easily talk about fashion and clothing styles and use relative clauses and used+to.

  Used to
مشاهده
"15:38  
  Practice 1
"02:53  
  Listening Practice 1
"04:33  
  Shopping questions
"07:07  
  Sample for Conversation
"00:32  
  Listening Practice 2
"04:28  
  Reading Practice
"05:14  
  Clothing Style
مشاهده
"06:18  
  Relative Pronouns 1
"11:53  
  Relative Pronouns 2
"11:22  
  Listening Practice 3
"05:38  
  Practice 2
"04:20  
  Practice 3
"15:00  
  Handout
"00:03  
  FC 3
"04:18  
  FC Video Practice
"18:05  
  Extra: Used to
"05:30  
  Practice and Learn more!
"16:01  
  Quiz 3
 100%    
"21:30  
Unit 4

By the end of this unit, you can easily talk about your experiences and fun activities and use present perfect.

  Present Perfect
مشاهده
"14:01  
  Sample for Conversation
"00:37  
  Practice 1
"08:52  
  Life Expressions
"06:06  
  Listening Practice 1
"05:41  
  The life of an astronaut
"08:29  
  Practice 2
"10:28  
  Other usages of present perfect
"09:15  
  Conversation
"07:43  
  Listening Practice 2
"05:23  
  Reading Practice
"06:18  
  Practice 3
"10:23  
  Handout
"00:03  
  FC F
"04:47  
  FC Video Practice
"08:46  
  Extra: Present Perfect
مشاهده
"04:17  
  Karaoke: Present Perfect
"05:58  
  Extra: Tag questions
"03:37  
  Karaoke: Tag questions
"06:56  
  Practice and Learn more!
"26:17  
  Quiz 4
 100%    
"26:40  
Unit 5

By the end of this unit, you can easily talk about geographical features and use as …. as and superlatives.

  as .. as
مشاهده
"10:31  
  as ... as, Expressing disbelief
"11:00  
  Sample for Conversation 1
"00:34  
  Listening Practice 1
"05:23  
  Practice 1
"02:56  
  Geographical features
مشاهده
"09:43  
  Listening Practice 2
"07:45  
  Practice 2
"03:31  
  Welcome to Bali
"06:06  
  Sample for Conversation 2
"00:46  
  Reading Practice
"07:05  
  Listening Practice 3
"03:10  
  Practice 3
"10:22  
  Handout
"00:03  
  FC 5
"05:04  
  FC Video Practice
"10:43  
  Extra: as ... as
"05:50  
  Extra: Comparative adj
"04:36  
  Extra: Superlative adj
"04:47  
  Karaoke: Superlative adj
"05:19  
  Practice and Learn more!
"17:45  
  Quiz 5
 100%    
"22:20  
Unit 6

By the end of this unit, you can easily talk about commitments, ask for favors and make requests, promises and offers using will.

  Asking a favor 1
مشاهده
"05:17  
  Asking a favor 2
"09:59  
  Sample for Conversation: asking for some favors
"00:36  
  Practice 1
"03:29  
  Reading Practice
"03:40  
  Commitment
مشاهده
"08:48  
  Practice 2
"04:14  
  Phone messages
"04:27  
  Sample for Conversation: Phone messages
"00:41  
  Practice 3
"08:09  
  Listening Practice 1
"05:36  
  Listening Practice 2
"08:45  
  Handout
"00:03  
  FC 6
"05:33  
  FC Video Practice
"14:51  
  Extra: Taking a message
"07:08  
  Practice and Learn more!
"23:09  
  Quiz 6
 100%    
"21:55  
Midterm Exam

By the end of this section, you can easily evaluate yourself.

  Quiz 1
 8.3%    
"02:00  
  Quiz 2
 91.7%    
"45:55  
Midterm Project

This project aims to evaluate your improvement in vocabulary, grammar, writing and speaking in bargain.

  Speaking and Writing (Midterm) (الزامی)
 100%    
"240:00  
Unit 7

By the end of this unit, you can easily talk about Personality traits and use adverb modifying adjectives and verbs.

  Revision: interest, appearance and personality
مشاهده
"08:39  
  Personality traits
"08:45  
  Adjectives vs. Adverbs
"13:16  
  Present Perfect Simple 1
"07:36  
  Present Perfect Simple 2
"12:04  
  Reading
مشاهده
"09:25  
  Conversation: Giving an opinion
"10:31  
  Practice 1
"03:50  
  Practice 2
"04:22  
  Reading Practice
"03:01  
  Handout
"00:03  
  FC 7
"04:23  
  FC Video Practice
"12:25  
  Listening Practice
"04:50  
  Practice and Learn more!
"22:17  
  Quiz 7
 100%    
"23:37  
Unit 8

By the end of this unit, you can easily talk about environment and use quantifiers and first conditional.

  Revision: Comparative and Superlative adj
مشاهده
"10:18  
  Quantifiers
"07:05  
  First Conditional Sentences
مشاهده
"12:11  
  Public Transportation
"09:15  
  Reading: the environment
"09:54  
  Practice 1
"04:32  
  Practice 2
"02:53  
  Reading Practice
"04:48  
  Handout
"00:03  
  FC 8
"04:10  
  FC Video Practice
"11:20  
  Listening Practice
"06:01  
  Practice and Learn more!
"14:59  
  Quiz 8
 100%    
"21:35  
Unit 9

By the end of this unit, you can easily talk about Relationship and use It's ... expression and Modals for Speculating.

  Giving advice
مشاهده
"06:13  
  Inseparable Phrasal Verbs
مشاهده
"09:12  
  Modals for Speculating
"12:11  
  Obligation
"10:33  
  Reading
"11:28  
  Practice 1
"03:21  
  Practice 2
"03:26  
  Reading Practice
"02:30  
  Handout
"00:03  
  FC9
"03:22  
  FC Video Practice
"08:46  
  Extra: Modal verbs
"05:07  
  Listening Practice
"06:15  
  Practice and Learn more!
"21:09  
  Quiz 9
 100%    
"22:30  
Unit 10

By the end of this unit, you can easily talk about qualities for success and use Reflexive pronoun and second conditional.

  Reflexive Pronoun
مشاهده
"11:14  
  Give somebody advice
"05:06  
  Second Conditional Sentences 1
مشاهده
"09:14  
  Second Conditional Sentences 2
"08:21  
  Conversation: I'm kind of broke
"05:12  
  Practice 1
"05:07  
  Practice 2
"09:58  
  Reading Practice
"05:02  
  Handout
"00:03  
  FC 10
"04:14  
  FC Video Practice
"10:57  
  Extra: Conditional Sentences
"06:29  
  Listening Practice
"03:00  
  Practice and Learn more!
"33:23  
  Quiz 10
 100%    
"24:43  
Unit 11

By the end of this unit, you can easily talk about Music and use Past passive.

  Compound adjective
مشاهده
"07:46  
  Passive and Present Perfect Simple
"14:12  
  Giving Structure
"07:59  
  Practice 1
"03:20  
  Practice 2
"02:50  
  Reading Practice
"01:57  
  Handout
"00:03  
  FC 11
"05:49  
  FC Video Practice
"13:17  
  Extra: Past Passive
مشاهده
"04:32  
  Karaoke: Past Passive
"04:59  
  Extra: Present Perfect
"05:36  
  Karaoke: Present Perfect
"05:13  
  Listening Practice
"03:57  
  Practice and Learn more!
"15:15  
  Quiz 11
 100%    
"20:52  
Unit 12

By the end of this unit, you can easily talk about Vacation activities and extreme sports and use Gerund and modals for necessity and recommendations.

  Vacation and Gerund
مشاهده
"07:42  
  Different types of verbs
"13:14  
  Preferences and reminders
"08:03  
  Modals for Necessity and Recommendation 1
"07:18  
  Modals for Necessity and Recommendation 2
"08:06  
  Practice 1
"05:13  
  Practice 2
"04:35  
  Handout
"00:03  
  Reading Practice
"05:41  
  FC 12
"04:29  
  FC Video Practice
"11:13  
  Extra: Gerund and Infinitive
"06:18  
  Karaoke: Gerund and Infinitive
مشاهده
"07:06  
  Listening Practice
"06:48  
  Practice and Learn more!
"18:03  
  Quiz 12
 100%    
"21:27  
Final Exam

By the end of this section, you can easily evaluate yourself. 

  Quiz 1
 12.5%    
"04:00  
  Quiz 2
 87.5%    
"57:26  
Final Project

This project aims to evaluate your improvement in vocabulary, grammar, writing and speaking in bargain. 

  Speaking and Writing (Final) (الزامی)
 100%    
"240:00  

گواهینامه

آموزش زبان انگلیسی (Intermediate)

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

با پیشرفت تکنولوژی و ظهور شبکه‌های اجتماعی برقراری ارتباط با مردم دیگر کشورهای جهان بیش از پیش ساده شده؛ اما شروع این ارتباط، مهارتی را می‌طلبد که همان دانستن زبان بین‌المللی، یعنی انگلیسی است. به عبارت دیگر، انگلیسی به زبانی مشترک تبدیل شده که مردم دنیا با زبان‌های مختلف را به هم نزدیک می‌کند. به این ترتیب، اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در قرن 21 بر کسی پوشیده نیست. آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط (Intermediate) را برقراری این ارتباط را برای شما آسان کرده است.

انگلیسی زبان اصلی تجارت در سراسر دنیاست. اگر علاوه بر زبان مادری، بتوانید به زبان انگلیسی نیز صحبت کنید، فرصت‌های شغلی بهتری در انتظارتان خواهد بود. تعداد کتاب‌هایی که به زبان انگیسی نوشته شده‌اند، بیش از هر زبان دیگری است و تدریس در بسیاری از مدارس و دانشگاه‌های کشورهای مختلف به زبان انگلیسی انجام می‌شود. همچنین برای سفرهای خارجی،مهاجرت، دسترسی به منابع علمی، اخبار معتبر و تماشای فیلم به زبان انگلیسی نیاز دارید.

در مجموعه دوره‌های عمومی یا همان آموزش های زبان انگلیسی عمومی، که شامل چهار دوره متفاوت است، شرایطی برای زبان‌آموز فراهم شده تا پیشرفت در تمامی جنبه‌های زبان انگلیسی، از دستور زبان و واژگان گرفته تا مهارت‌های شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن حاصل شود.

در دوره آموزش آنلاین زبان انگلیسی – بخش سوم از مجموعه دوره‌های آموزش زبان انگلیسی عمومی با عنوان آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط   - کتاب سوم Four Corners در نظر گرفته شده؛ که معادل سطح متوسط است. زبان‌آموزان می‌توانند پس از گذراندن سطح (Elementary (pre-Intermediate یادگیری محتوای آموزشی این دوره آغاز کنند.

مقرون‌ به‌ صرفه بودن، انعطاف‌پذیری به لحاظ زمان، کنسل نشدن کلاس‌ها به دلایل مختلف، و برنامه‌ریزی ساده‌تر همه و همه دلایلی هستند که باعث می‌شوند، کلاس‌های آنلاین‌ مزایایی داشته باشند که کلاس‌های فیزیکی ندارند  .

در دوره‌ آنلاین آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط تمامی شرایط مهیا شده تا یادگیری زبان انگلیسی با کیفیت و سرعت هرچه تمام‌تر انجام شود. همچنین، دسترسی مجدد به ویدئوها مزیت دیگری است که نباید آن را نادیده گرفت.

در این دوره زبان‌آموز تنها به تماشای یک فیلم آموزشی نمی‌پردازد، بلکه با مشاهده‌ی ویدیوها و موزیک‌های جذاب و انجام تمرینات مربوط به آن‌ها در تمام مهارت‌ها به تمرین خواهد پرداخت.

از سوی دیگر، شرایط به‌گونه‌ای مهیا شده تا زبان‌آموزان بتوانند در تالار گفتگو با یکدیگر در ارتباط باشند و اشکالات خود در مورد دوره آموزش زبان انگلیسی سطح Intermediate را از استاد راهنما بپرسند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher الهام میرمحمدی

خانم الهام میرمحمدی، فارغ‌التحصیل دانشگاه الزهرا، از سال 1386 شروع به تدریس زبان انگلیسی کردند و آموزش دوره‌های عمومی زبان انگلیسی را در شرکت‌ها و آموزشگاه‌هایی چون سفیر، ایران استرالیا و... در کارنامه کاری خود دارند.

ایشان در حال حاضر، به عنوان دبیر سرویس بین‌الملل وب‌سایت خبری تجارت‌نیوز، فعالیت می‌کنند. از دیگر سوابق کاری ایشان، می‌توان به ترجمه‌ی کتاب و مقاله اشاره کرد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد
maktabkhooneh-teacher پرهام خدابخش مقدم

پرهام خدابخش مقدم، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران و دارنده مدرک dip TESOL از LTTC  (London Teacher Training College) هستند. ایشان تدریس دوره‌های زبان عمومی، IELTS ،FCE ،CAE را در شركت‌ها و مؤسسات مختلف مانند شکوه، ایران استرالیا، آفرینش و ... در کارنامه کاری خود دارند. از دیگر سوابق ایشان می‌توان به تدریس در دانشگاه علمی کاربردی و بخش زبان انجمن علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اشاره كرد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
الهام برغمدی 1403-04-17
مدرس بسیار عالی است
سارا دهقانان 1403-03-08
بسیار عالی و مفید هستش ولی مهارت speaking دوره با توجه به آفلاین بودن آن ضعیف است چون در کلاس حضوری بحث و صحبت با دیگران و شنیدن نظر آنها به مهارت گفتاری و شنیداری کمک میکند.
مهرناز رفعت طالبی 1403-03-04
خیلیخوب و عالی مثل دوره elementaryکه راضی بودم از اینم راضی ام؛ پیشنهادی که میخواستم بدم در خصوص گرامره که فکر میکنم من و امثال من نیاز به توضیحات بیشتر و تمرین بیشتری داریم.
فاطمه رستمی نژاد 1403-02-22
سلام، چطور میتونیم تمرین ها رو ثبت کنیم؟
مکتب‌خونه
سلام دوست عزیز در صفحه ی مربوط به تمرین و پروژه ها گزینه آپلود فایل وجود دارد و برای ثبت کوئیزها نیز، پس از انتخاب گزینه های مدنظر خود، ابتدا گزینه ذخیره کردن پاسخ ها و سپس ارسال نهایی را بزنید و پس از آن نمره شما در بالای همان صفحه قابل مشاهده است.
محمدامین زاهدی 1403-02-13
خیلی دوره خوب و پر کاربردی هست. هردو استاد کاملا مسلط و حرفه ای تدریس میکنند مخصوصا جناب آقای خدابخش که بسیار با لحجه خوبی تدریس میکنند و تدریسشان لذت بخش میشود. من خیلی از این دوره راضیم و خیلی به من کمک کرد.
سارینا عطائی 1402-08-19
چطوری باید تمرین هامونو ثبت کنیم؟ من حل میکنم ولی هیچ گزینه ای برای ارسال نیست
مکتب‌خونه
همراه عزیز پس از پاسخ به تمرین ها، در پایین صفحه مربوط به تمرین ابتدا گزینه ذخیره کردن پاسخ ها و سپس گزینه ارسال نهایی را بزنید.
نرگس اجلی 1401-08-24
سلام ممنونم از تیم خوب و قوی مکتب خونه خدا قوت من این دوره رو شرکت کردم خیلی خیلی دوره عالی بود واقعا خیلی راضی بودم خیلی نکات خوبی گفته شده و حتی از کلاس خصوصی بهتره و قطعا ارزش خرید رو داشت فقط یک نقطه ضعف داره بنظرم اونم اینکه اگر فایل های جزوه به صورت خود قالب پاورپوینت بود خیلی بهتر بود میشد پشت زمینه ش رو که مشکیه رو درست ش کرد و سفید کرد در واقع اگر پشت زمینه ی جزوه روشن بود خیلی بهتر بود الان جزوه موقع پرینت چشم رو اذیت می‌کنه و بهتر بود روشن تر بود یا ساده و سفید بود ولی محتوی ی دوره عالی و کامل بود باتشکر
فاطمه هادی پور 1400-12-21
بسیار دوره خوبی به دلیل تمرین‌ها و همچنین پروژه ها و امتحان های پایان هر درس، مطالب خیلی خوب فهم می‌شد.
معصومه ضیائی 1400-12-13
بسیاااااار عالی و کاربردی. ممنون از اساتید عزیزم
امین فروغی فر 1400-09-08
بسیار عالی
زهرا علی نوری 1400-04-09
سلام. دوره خوبی بود واقعا. ممنونم از هر دو استاد خوب این دوره، خانم میرمحمدی و آقای خدابخش مقدم عزیز که زحمت کشیدند و عالی بودند.
مهران شاه میرزایی جشوه قانی 1399-12-10
دوره خوبی برای شروع هست و قیمتشم با توجه به محتوا مناسب و به صرفه هست
زهرا کریمی پور 1399-08-22
دوره خیلی خوبی بود هم از لحاظ چینش درس ها،استادها،پاسخگویی به اشکالات و گفتن ایرادا. خيلي ممنون از تلاش شما🌹🌹
مریم نصیری 1403-04-21
خوب باتوجه به شیوه تصحیح تمرین ها گاها اذیت کن هستش
مهدی دهقان منشادی 1403-04-19
دوره خیلی مفید و خوبیه .مخصوصا برای دوستان شاغل که تصمیم دارند از اوقات مرده خود نهایت بهره را ببرند. با تشکر
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آنچه در  دوره آموزش زبان انگلیسی سطح Intermediate  به شما آموزش داده می‌شود:

1- در فصل اول موضوعات مربوط به مقاطع و رشته‌های تحصیلی، قوانین و منعیات، احساسات و عواطف آموزش داده می‌شود. همچنین با گرامر‌های مربوط به زمان‌های حال ساده، حال استمراری، If و جملات شرطی و Participle adjectives آشنا می‌شوید.

2- در فصل دوم موضوعات مربوط به حالات و واکنش‌ها، صحبت در مورد اخبار و نحوه‌ی شروع و خاتمه‌ی مکالمه در این مورد به شما آموزش داده می‌شود. همچنین با زمان‌های گذشته ساده و استمراری و گرامر Participle adjectives نیز آشنا خواهید شد.

3- در فصل سوم موضوعات خرید و اصطلاحات مربوط به استایل‌ها و نحوه‌ی لباس پوشیدن آموزش داده می‌شود. همچنین با گرامر ضمایر موصولی و کاربرد Used to آشنا می‌شوید.

4- در فصل چهارم مکالمه درمورد اتفاقات و فعالیت‌های روزمره و سؤالات   Have you ever . . . آموزش داده می‌شود. همچنین با زمان حال کامل و استفاده‌ی آن در شرایط مختلف آشنا می‌شوید.

5- در فصل پنجم موضوعات جغرافیایی آموزش داده می‌شود. همچنین با کاربرد as…as در بیان تشابهات و تفاوت‌ها، صفات superlative و صفات مقایسه‌ای آشنا می‌شوید.

6- در فصل ششم نحوه‌ی درخواست مؤدبانه و پیغام گذاشتن از طریق تماس تلفنی و تعهدات شخصی آموزش داده می‌شود. همچنین با نحوه‌ی بیان فعالیت‌های آینده از طریق زمان‌های حال آشنا می‌شوید.

7- در این فصل موضوعات مربوط به ظاهر،شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی آموزش داده می‌شود. همچنین با زمان گذشته کامل، قید صفات و قید افعال نیز آشنا می‌شوید.

8- در فصل هشتم موضوعات مربوط به محیط زیست و حمل و نقل عمومی آموزش داده می‌شود. همچنین با صفات شمارشی و جملات شرطی نوع اول آشنا می‌شوید.

9- در فصل نهم اصطلاحات مربوط به روابط اجتماعی آموزش داده می‌شود. همچنین با افعال جدا نشدنی (Inseparable Phrasal Verbs) و افعال مودال (Modal verbs) آشنا می‌شوید.

10- در فصل دهم موضوعات مربوط به موفقیت، به شما آموزش داده می‌شود. همچنین با ضمایر انعکاسی (Reflexive pronoun) و جملات شرطی نوع دوم آشنا می‌شوید.

11- در این فصل موضوعات مربوط به موسیقی آموزش داده می‌شود. همچنین با صفات مرکب و ساختار مجهول زمان حال کامل آشنا می‌شوید.

12- در فصل یازدهم موضوعات مربوط به تعطیلات و ورزش‌های مخاطره‌آمیز (extreme sports) آموزش داده می‌شود. همچنین با افعال Gerund و افعال Modal برای بیان ضرورت‌ها و توصیه‌ها آشنا می‌شوید.

 

در پایان دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط چه توانایی‌هایی خواهید داشت؟

پس از دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی (Intermediate) شما می‌توانید نکات اصلی موضوعاتی آشنا که مرتبا در کار، مدرسه و یا اوقات فراغتتان با آن‌ها برخورد دارید، متوجه شوید. می‌توانید با موقعیت‌هایی که ممکن است در سفرهای خارجی برایتان پیش‌می‌آید کنار بیایید. در زمینه‌هایی که به آن‌ها علاقه‌مندید و یا آشنایی دارید می‌توانید متن ساده‌ای بنویسید. می‌توانید تجارب، حوادث، رویا‌ها، امیدها و آرزوهای خود را توضیح دهید و دلایل و نظر خودتان را به طور مختصر شرح دهید.

در سطح Intermediate قادر به درک و ارتباط در موضوعات آکادمیک و با واژگان دانشگاهی پیچیده‌تر و گرامرهای متنوع هستید. با گذراندن این دوره دانش گرامری شما افزایش خواهد یافت و با تفاوت‌ها و استفاده‌های افعال در زمان‌های مختلف آشنا خواهید شد. همچنین با اشتباهات حداقلی، هنگام مکالمه به درستی از گرامر استفاده می‌کنید.

 

ویژگی‌های دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی سطح Intermediate :

  • ریدینگ انگلیسی را با مقالات و درک‌مطلب های انگلیسی تمرین می‌کنید.
  •  بهبود لیسنینگ خود با گوش دادن به فایل‌های صوتی و انجام تمرینات مربوط به آن.
  • در مباحث مختلفی در زمینه‌های ورزش، سفر، فیلم، موسیقی و ... به مکالمه خواهید پرداخت.
  • در هر فصل بخش‌هایی به عنوان Practice گنجانده شده که در همه مهارت‌ها به تمرین خواهید پرداخت.
  • شما می‌توانید میزان پیشرفت و تسلط خود را با شرکت در Quizهایی که در هر فصل قرار داده شده بسنجید.

 

دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی سطح Intermediate برای چه کسانی مناسب است؟

  •  زبا‌ن‌آموزانی که سطح مقدماتی و سطح elementary زبان‌انگلیسی را پشت‌سر گذاشته‌اند و به دنبال یادگیری و تسلط بر سطح متوسط هستند.
  • زبان‌آموزانی که قصد شرکت در آزمون PET را دارند.
  • زبان‌آموزانی که قصد تقویت Speaking خود را دارند.
صفحات پربازدید