آموزش گرامر آیلتس

poster
پیش‌نمایش دوره

گرامر آیلتس یکی از مؤلفه های اصلی در تمام بخش های این آزمون است و در هر چهار بخش لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و اسپیکینگ آیلتس نقش اساسی و مهمی ایفا می کند. هدف از این ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
3.3 (20 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

دانستن حداقل اطلاعات پایه و دستور زبان ابتدایی که پیش‌زمینه‌ی فراگیری نکات و آموزش‌های بعدی است یا به عبارتی برخورداری از سطح Elementary برای این دوره، کافی است.

سرفصل‌های دوره آموزش گرامر آیلتس

chapter- 1

در پایان این فصل، شما موارد زیر را فراخواهید گرفت

حال ساده

حال استمراری

گذشته ساده

used to

  آموزش حال ساده
مشاهده
"07:50  
  تکمیلی: آموزش حال ساده
مشاهده
"09:25  
  آموزش حال ساده در فیلم
"01:31  
  آموزش حال استمراری
"05:41  
  تکمیلی: آموزش حال استمراری
"07:44  
  آموزش حال استمراری در فیلم
"06:07  
  آموزش گذشته ساده
"07:08  
  تکمیلی: آموزش گذشته ساده
"08:29  
  آموزش گذشته ساده در فیلم
مشاهده
"06:23  
  آموزش Used to
مشاهده
"03:59  
  تکمیلی: آموزش used to
"09:30  
  آموزش افعال بی‌قاعده
"00:01  
  جزوه
"00:03  
  تمرین
 100%    
"14:08  
chapter- 2

در پایان این فصل شما موارد زیر را فراخواهید گرفت

حال کامل ساده

حال کامل استمراری

حال ساده و حال کامل ساده و حال کامل استمراری

will

to be going to

  آمورش حال کامل ساده
مشاهده
"10:14  
  تکمیلی: آموزش حال کامل ساده- تجربه
مشاهده
"11:10  
  تکمیلی: آموزش حال کامل ساده- کار‌های ناتمام
"08:22  
  تکمیلی: آموزش حال کامل ساده- کار‌های پایان یافته
"11:46  
  آموزش حال کامل ساده در فیلم- 1
"06:47  
  آموزش حال کامل ساده در فیلم- 2
"04:30  
  آموزش حال کامل استمراری
"02:43  
  تکمیلی: حال کامل استمراری
"10:07  
  حال ساده- حال کامل ساده- حال کامل استمراری
"10:26  
  حال کامل استمراری در فیلم- 1
"00:14  
  حال استمراری در فیلم- 2
"02:15  
  آموزش will
مشاهده
"08:05  
  آموزش will در فیلم
"08:00  
  آموزش tobe going to
"07:50  
  تکمیلی: آموزش زمان آینده
"15:42  
  آموزش Tobe going در فیلم
"10:08  
  آموزش زمان آینده در فیلم
"03:38  
  جزوه
"00:03  
  تمرین
"18:18  
  آزمون
 100%    
"99:08  
chapter- 3

در پایان این فصل شما موارد زیر را فراخواهید گرفت

گذشته استمراری

گذشته کامل

  گذشته استمراری
مشاهده
"05:31  
  گذشته استمراری در فیلم
"02:58  
  گذشته کامل
"06:26  
  گذشته کامل در فیلم
"02:10  
  گذشته کامل- گذشته استمراری
مشاهده
"10:42  
  تکمیلی: گرامر در مهارت- راه‌حل ترافیک
"07:06  
  جزوه
"00:03  
chapter- 4

در پایان این فصل شما نکات گرامری مربوط به افعال کمکی modals  را فراخواهید گرفت

  آموزش افعال کمکی 1: (Modals verb)
مشاهده
"11:02  
  آموزش افعال کمکی 2: (Modals verb)
"12:55  
  تکمیلی- آموزش افعال کمکی: (Modals verb)
"09:02  
  افعال Modals برای توصیه در فیلم
"02:34  
  افعالMust :Modals در فیلم
"03:19  
  جزوه
"00:03  
  تمرین افعال کمکی (Modals)- یک
"32:43  
  تمرین افعال کمکی (Modals)- دو
"34:23  
  تمرین
"47:51  
  آزمون افعال کمکی (Modals)
 100%    
"37:29  
chapter- 5

در پایان این فصل شما نکات گرامری مربوط به موارد زیر را فراخواهید گرفت

عبارت‌های ربطی

عبارت‌های قیدی

عبارت‌های اسمی

  آموزش عبارت‌های موصولی- 1
مشاهده
"09:29  
  آموزش عبارت‌های موصولی- 2
"07:14  
  آموزش عبارت‌های موصولی در فیلم
"01:56  
  آموزش عبارت‌های قیدی
"09:05  
  آموزش عبارت‌های قیدی- 2
"08:05  
  آموزش عبارت‌های قیدی- 3
"05:50  
  آموزش عبارت‌های اسمی
"08:23  
  آموزش Wh Clauses
مشاهده
"11:47  
  آموزش عبارات معین و غیر معین: (Identified and Non-Identified Clause)
"08:34  
  تکمیلی: آموزش گرامر در مهارت‌ها
"10:53  
  تکمیلی: آموزش گرامر در مهارت- why
"09:47  
  جزوه
"00:03  
  تمرین
 100%    
"10:21  
chapter- 6

در پایان این فصل شما نکات گرامری مربوط به موارد زیر را فراخواهید گرفت

جملات شرطی

عبارت‌های آرزویی

used to، to be used to، get used to

  آموزش جملات شرطی- 1
مشاهده
"08:42  
  آموزش جملات شرطی- 2
"13:01  
  تکمیلی: آموزش جملات شرطی نوع صفر و یک
مشاهده
"13:41  
  آموزش جملات شرطی نوع یک در فیلم
"02:50  
  تکمیلی: آموزش جملات شرطی نوع دوم
"05:21  
  آموزش جملات شرطی نوع دوم در فیلم
"02:02  
  تکمیلی: آموزش مقایسه
"06:05  
  تکمیلی: آموزش جملات شرطی نوع سوم
"08:14  
  آموزش جملات شرطی نوع سوم در فیلم
"04:13  
  تکمیلی: آموزش گرامر در مهارت‌ها
"15:12  
  آموزش Wish Clauses
مشاهده
"07:44  
  آموزش Used to, Tobe used to, get used to
"07:34  
  تکمیلی: آموزش Wish and Tobe Used to
"07:31  
  جزوه
"00:03  
  تمرین
 100%    
"05:13  
chapter- 7

در پایان این فصل شما نکات گرامری مربوط به مصدر و مصدر با to را فراخواهید گرفت

  آموزش مصدر و مصدر با to
مشاهده
"15:05  
  تکمیلی: آموزش مصدر و مصدر با to
مشاهده
"15:19  
  آموزش مصدر و مصدر با to در فیلم
"05:37  
  آموزش مصدر با to در فیلم
"02:23  
  جزوه
"00:03  
  تمرین
 100%    
"17:22  
chapter- 8

در این فصل شما نکات گرامری مربوط به موارد زیر را فراخواهید گرفت

صفات تفضیلی و عالی

و دیگر راه‌های مقایسه

  آموزش صفات تفضیلی و عالی- 1
مشاهده
"12:39  
  آموزش صفات تفضیلی و عالی- 2
"07:01  
  راه‌های دیگر مقایسه- 1
"08:44  
  راه‌های دیگر مقایسه- 2
"03:56  
  راه‌های دیگر مقایسه- 3
"13:32  
  راه‌های دیگر مقایسه- 4
"08:24  
  تکمیلی: آموزش صفات تفضیلی و عالی
"12:28  
  جزوه
"00:03  
  تمرین
 100%    
"06:22  
chapter- 9

در پایان این فصل شما موارد زیر را فراخواهید گرفت

جملات مجهول

وجه سببی

آینده کامل استمراری

  آموزش جملات مجهول
مشاهده
"17:09  
  تکمیلی: آموزش جملات مجهول
"10:43  
  آموزش جملات مجهول در فیلم
"06:28  
  آموزش وجه سببی
مشاهده
"06:25  
  جزوه
"00:03  
  تمرین
"06:13  
  آزمون جملات مجهول
 100%    
"38:32  
  آزمون
"20:00  
chapter- 10

در پایان این دوره شما نکات گرامری مربوط به موارد زیر را فراخواهید گرفت

آینده استمراری

آینده کاما استمراری

  آموزش آینده استمراری
مشاهده
"04:22  
  آموزش آینده استمراری در فیلم‌ها
"03:54  
  آموزش آینده کامل ساده
"04:01  
  آموزش آینده کامل استمراری
"04:05  
  تکمیلی: آموزش آینده کامل و آینده کامل استمراری
"04:45  
  آموزش جملات پیچیده- ترکیبی- پیچیده ترکیبی
مشاهده
"12:21  
  تمرین
"08:48  
  جزوه
"00:03  
chapter- 11

در پایان این دوره شما نکات گرامری مربوط به موارد زیر را فراخواهید گرفت

ساختار معکوس

جملات پیچیده، ترکیبی، پیچیده ترکیبی

  آموزش ساختار معکوس
مشاهده
"14:25  
  تکمیلی: آموش ساختار معکوس (not only)
مشاهده
"12:54  
  تکمیلی: آموزش ساختار معکوس (never)
"09:15  
  تکمیلی: آموزش ساختار معکوس (so)
"08:27  
  جزوه
"00:03  
  آزمون
 100%    
"33:00  
chapter- 12

در پایان این دوره شما نکات تکمیلی را فراخواهید گرفت و تمرین خواهید کرد

  تکمیلی: آموزش پیشنهاد (suggestion)
مشاهده
"09:30  
  آموزش اسامی قابل‌شمارش و غیر‌قابل‌شمارش
مشاهده
"09:14  
  تکمیلی: آموزش هجی کردن
"09:46  
  تکمیلی: آموزش اسم مصدر (Gerund)
"07:02  
  تکمیلی: آموزش گرامر در مهارت‌ها- حال ساده
"10:58  
  تکمیلی: آموزش گرامر در مهارت‌ها- حال ساده- کار‌های روزمره
"06:20  
  تکمیلی: آموزش گرامر در مهارت‌ها- کار‌های روزمره
"11:07  
  تکمیلی: آموزش گرامر در مهارت‌ها- حال ساده- کار‌های روزمره
"07:43  
  تکمیلی: آموزش قید‌های تکرار
"09:17  
  تکمیلی: آموزش Must
"07:06  
  تکمیلی: آموزش حال ساده- مراحل
"12:06  
  تمرین- 1
"55:10  
  تمرین- 2
"75:35  
  تمرین- 3
"47:14  
  تمرین- 4
"44:28  
  تمرین- 5
"45:00  
  تمرین- 6
"50:46  
  تمرین- 7
"09:08  
  جزوه
"00:03  
Quiz

شرکت کردن در این آزمون بسیار توصیه می‌شود زیرا نشان دهنده درک واقعی شما از این دوره است. 50 درصد از نمره ارزیابی شما را این آزمون تشکیل خواهد داد.

  آزمون پایانی
 100%    
"50:00  
project

این پروژه متشکل از دو نوع سوال است و دو گروه هدف این پروژه هستند. 

گروه اول شامل کسانی است که می‌خواهند به حد نمره 5.5 تا 6.5 برسند و گروه دوم هم مربوط به کسانی است که هدف آن‌ها دست‌یابی به نمره 6.5 یا بیشتر است. هیچ اجباری برای استفاده افراد گروه اول از فصل 8 و 9 نکات گرامری وجود ندراد. اما گروه دوم باید به طور دقیق از آن‌ها استفاده کنند.

  Final Project (الزامی)
 100%    
"60:00  

گواهینامه

آموزش گرامر آیلتس

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

گرامر آیلتس یکی از مؤلفه های اصلی در تمام بخش های این آزمون است و در هر چهار بخش لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و اسپیکینگ آیلتس نقش اساسی و مهمی ایفا می کند. هدف از این دوره، آشنا کردن زبان‌آموزان با چگونگی به­ کار بردن دستور زبان انگلیسی، در متون متفاوت و در نحوه‌ی مکالمه صحیح است. در این دوره، تلاش شده تا گرامر آیلتس، به صورت مفهومی آموزش داده شود تا زبان‌آموزان عزیز، به درک درستی از مفاهیم و کاربرد‌های ساختار زبانی برسند.

مباحث این دوره، به طور کلی، برای استفاده در هر چهار مهارت مورد نیاز در آموزش زبان آنگلیسی به ویژه در speaking و writing، بسیار مفید است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher آرمین احمدی

آقای آرمین احمدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی و دارای مدرک TESOL از مؤسسه International TESOL USA هستند.

از تجربه‌های تدریس ایشان، می‌توان به تدریس دوره‌های تخصصی آیلتس، تافل، سلپیپ، PTE، مکالمه، تولیمو، MSRT و FCE، در بیش از نیمی از معتبر‌ترین مؤسسات آموزشی تهران اشاره کرد. همچنین از افتخارات ایشان در امر آموزش، می‌­توان دریافت تندیس تقدیر در جشن آموزگار سال 1397 را نام برد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد
maktabkhooneh-teacher پرهام خدابخش مقدم

پرهام خدابخش مقدم، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران و دارنده مدرک dip TESOL از LTTC  (London Teacher Training College) هستند. ایشان تدریس دوره‌های زبان عمومی، IELTS ،FCE ،CAE را در شركت‌ها و مؤسسات مختلف مانند شکوه، ایران استرالیا، آفرینش و ... در کارنامه کاری خود دارند. از دیگر سوابق ایشان می‌توان به تدریس در دانشگاه علمی کاربردی و بخش زبان انجمن علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اشاره كرد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
میلاد کیان زاده 1400-10-20
دوره خوبی بود
الهام کریمی 1400-02-26
واقعا دست مریزاد آقای پرهام خدابخش! عالی تدریس می کنند.
کیان اسماعیلیان 1400-01-11
بی نظیر عالی هرچی بگم کم گفتم. دست هر دوی اساتید درد نکنه واقعا دوره کامل و جامعی بود ممنونم از مکتب خونه بابت همچین اساتیدی
هانیه عبداله زاده 1399-12-23
سلام، دوره جامع ای است برای کسانی که میخواهند گرامر رو یه مرور کلی داشته باشند.
مهیار ریاضتی 1400-01-14
تنها ایرادی که میشه به دوره گرفت quiz ها و آزمون ها هست اگر در قالب چند گزینه ای یا dropBox بود به مراتب بهتر بود
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از پیشنهاد شما بسیار سپاسگزاریم.
کامیار صحتی 1399-07-07
با تشکر برای تهییه این دوره مفید. عنوان هر درس قبلا به زبان انگلیسی نوشته شده بود و درک آن بسیار راحت تر بود. بعد از بروزرسانی به فارسی جستجو بین مباحث بسیار سخت شده.
سیده مریم صمدی 1399-04-13
با سلام تدریس اقای احمدی بسیار پر استرس فاقد اعتماد به نفس و نامفهوم است. لطفا این دوره های مهم را با یک استاد ارایه کنید
عقیل جعفری 1399-01-15
سلام من دیروز متوجه شدم که استاد جدیدی به دوره اضاف شدند،واقعا این دوره به این استاد دیگه نیاز داشت به دلیل انرژی بیشترشون و مثال های بیشتر
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhoneh.org
صدرا رضایی 1402-05-14
آقای احمدی بسیار نامفهوم صحبت میکنند.
مهسا تیموری 1401-09-27
مهسا آقای خدابخش خوب درس دادن مثل هاشون و نوع بیانشون باعث میشه بیشتر تو ذهن بمونه اما متاسفانه در بخش های پایانی به نکاتی اشاره شد که ایشون گفتند قبلا تو ویدئو های قبلی درس داده شده در صورتی که اصلا اینطوری نبود خیلی نکاتی که ایشون میگفتن درس داده نشده بود و آقای احمدی زحمت کشیدن منتهاااااا خیلی بیش از حد منو من میکردن که اصلا نمیشد چیزی یاد گرفت مبتونست دوره بهتر باشه
آیلا حسنعلیزاده 1399-11-21
اصلا راضی نیستم آموزش ها یه چیزی میگه ولی تمرین و آزمون ها کلا یه چیز دیگه است
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhooneh.org
نادر دشتی پور 1399-05-03
در توضیح دوره ذکر کنید که مطالب با درصد بالایی از کتاب Cambridge grammar for_ielts برداشت شده . مشکل اینجاست که بعضی نکات کتاب بیان نشده ولی تستی که مربوط به اون نکته هستش آورده شده و زبان آموز گیج و گنگ میمونه این وسط . از بیان اساتید راضی هستم .
پونه شيرواني 1400-12-03
با سلام متاسفانه از این دوره راضی نبودم میتونست خیلی بهتر باشه. فن بیان اقای احمدی خیلی خسته کننده و بدون تسلط و اقای خدابخش زیادی پر سرو صدا بود و اعصاب خورد کن بود.
زینب لیرکی 1400-10-27
متاسفانه اصلا اقای احمدی تسلط روی مباحث ندارن و با ان و من زیاد اعصاب آدم رو خورد میکنن.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

امروزه، زبان انگلیسی، به عنوان زبان بین‌المللی، شناخته شده‌ است و تقریباً تمام مقالات و منابع علمی، به این زبان منتشر می‌شوند. سطح توانایی‌های افراد در این زبان، معیاری از میزان قابلیت ارتباط برقرار کردن افراد با یک‌دیگر تلقی می‌شود و به همین دلیل، برای پذیرش در دانشگاه‌های برتر، داشتن یک نمره‌ی زبان خوب در آزمون‌های معتبر جهانی، بسیار ضروری است. همچنین، موفقیت در آزمون‌هایی مانند IELTS، نقطه‌ی قوت بسیار مهمی در رزومه، محسوب می‌گردد.

بدون تردید گرامر انگلیسی، بخش مهمی از دانش و مهارت زبانی هر فرد بشمار می­‌رود. بدون درک درست از مفاهیم دستور زبانی فرآیند برقراری ارتباط با دنیای پیرامون امکان‌­پذیر نخواهد بود. نظریه‌­های متفاوتی درمورد نیاز یا عدم نیاز به یادگیری گرامر وجود دارد ولی آنچه به روشنی در تمامی آن­ها مشترک است لزوم یادگیری کاربرد گرامر و نحوه به کار بردن آن است.

یکی از بزرگترین چالش­‌هایی که ممکن است هر شخصی در آزمون­‌های بزرگ نظیر آیلتس با آن­‌ها روبه رو شود نکات گرامری است که نقشی کلیدی در بالا بردن هر چهار مهارت زبانی دارد. اگر‌چه در آزمون آیلتس، بخش جداگانه‌ای با عنوان گرامر وجود ندارد، بعید است که بدون تسلط کافی در این بخش، پاسخگویی به سوالات ممکن باشد. واضح است که برای نوشتن یک متن خوب، باید قواعد ساختاری زبان را به بهترین شکل، رعایت کرد. از طرفی، دانستن واژگان و مفهوم کلی یک متن، بسیار وابسته به قواعد و گرامر است.

اهمیت گرامر در آزمون آیلتس

هر فردی که در آزمون آیلتس شرکت می‌کند انتظار بهترین نتیجه را دارد. برخی از افراد مایل به گرفتن نمره 6 هستند و برخی دیگر مایل به دریافت نمره 7 هستند. برخی از افراد حتی می‌خواهند 8 یا 9 را به دست آورند. هر قسمت از آزمون آیلتس الزامات مختلفی دارد اما گرامر آیلتس در همه آن‌ها به شما کمک خواهد کرد.

آزمون آیلتس چهار مهارت اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که در هرکدام از این مهارت‌ها، گرامر کمک ‌کننده خواهد بود.

 

ریدینگ آیلتس :

در این بخش شما می‌بایست توانایی درک متون و سؤالات آن را داشته باشید. درست است که متن سؤالات به طور معمول بسیار ساده هستند اما ممکن است از شما خواسته شود تا یک نظر و یا واقعیت را از متن مشخص کنید که با تغییرات گرامری نامحسوس همراه است. علاوه‌ برآن، شما باید بتوانید زمان‌های مختلف را از هم تمیز داده و معنی آن‌ها را درک کنید.

 

لیسنینگ آیلتس:

اهمیت گرامر در اینجا از سه قسمت دیگر آزمون کمتر است اما مطمئناً دانش گرامر به شما یاری می‌دهد تا درک بهتری از جملات خصوصاً در بخش سؤالات چهار‌گزینه‌ای و جای خالی داشته باشید زیرا تشخیص اینکه لغتی که می‌شنوید چه نقشی در جمله دارد بسیار مهم است. 

 

اسپیکینگ آیلتس:

در قسمت اسپیکینگ طبق چهار معیار به شما نمره داده می‌شود:

 • روانی و انسجام کلام
 •  دامنه واژگان
 •  استفاده درست از انواع ساختار‌های گرامری
 •  تلفظ

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید یکی از معیار‌های نمره دهی، استفاده درست از ساختار‌های گرامری متنوع است. تفاوت‌های مشخصی بین نمره‌های کسب شده به لحاظ میزان دانش گرامر وجود دارد؛ فردی که نمره 7 را به دست می‌آورد تا جایی که بتواند جملات متعدد و با ساختار‌های متنوع تولید کند، اجازه دارد اشتباهاتی را مرتکب شود.

از طرفی دیگر در نمره 5 اشتباهات، بسیار رایج‌تر هستند و تنها جملات با گرامر پایه، بدون اشتباه مورداستفاده قرار می‌گیرند.

 

رایتینگ آیلتس:

سرانجام، به سخت‌ترین قسمت آزمون آیلتس می‌رسیم! علت پیچیدگی و چالش‌انگیز بودن رایتینگ در نیاز آن به گسترده‌ترین دانش دستور زبان و گرامر است. رایتینگ شما بیش از اسپیکینگ، برای اشتباهات دستوری و گرامری موشکافی می‌شود! 

علاوه بر این، اکنون باید به فکر علائم نگارشی باشید؛ ویرگول‌ها، نقطه‌ها، ویرگول نقطه‌ها و غیره. در انگلیسی گفتاری یا همان اسپیکینگ به هیچ وجه از این موارد استفاده نمی‌شود. از طرف دیگر با گذراندن دوره آموزش گرامر آیلتس شما باید بتوانید جملات ساده، پیچیده و مرکب را تولید کنید و هرکدام از آن‌ها را به طور مساوی در متن خود به کار ببرید.

در این بخش بر اساس چهار معیار به رایتینگ شما نمره داده می‌شود:

 •  پاسخ‌گویی به تمام مواردی که در سؤال پرسیده شده است
 •  انسجام و پیوستگی کلام
 •  دامنه واژگان
 •  استفاده درست از انواع ساختار‌های گرامری

به یاد داشته باشید استفاده درست از انواع ساختار‌‌های گرامری شامل دو کیفیت مهم است: ساختار‌های گرامری درست و تنوع ساختار‌ها. به عبارت دیگر، شما نباید یک نوع جمله را بارهاوبارها تکرار کنید! و همچنین باید از اشتباهات گرامری خودداری نمایید تا بتوانید نمره خوبی در این بخش کسب کنید.

 

مباحث موردنیاز گرامر برای آزمون آیلتس

علی‌رغم اینکه در آزمون آیلتس هیچ بخشی به‌تنهایی برای سنجش دانش گرامر شما وجود ندارد، برای کسب نمره مطلوب در این آزمون نیاز دارید تا گرامر بخوانید. از میان قواعد و اصول گرامری، برخی از آن‌ها در آیلتس بسیار مهم هستند و شما باید به آن‌ها تسلط یابید.

زمان‌ها

در پارت اول اسپیکینگ شما می‌بایست به سؤالاتی در مورد خودتان پاسخ دهید. بایستی مطمئن شوید که فعل را با زمان درست و نوع صحیح آن (ساده و یا استمراری) باتوجه‌به آنچه که می‌خواهید بیان کنید، به کار ببرید. اگر قصد دارید راجع به موارد کلی که به‌صورت منظم و یا روزانه انجام می‌دهید صحبت کنید پس به زمان حال ساده نیاز دارید.

اگر بخواهید به موارد موقتی که در لحظه حال واقع می‌شوند اشاره کنید باید زمان حال استمراری را به کار ببرید. همچنین این اصل گرامری در انجام پارت اول رایتینگ برای توصیف روند‌های نشان داده شده در نمودارها و جداول به کار برده می‌شود. به‌احتمال خیلی زیاد در اینجا بایستی از زمان گذشته ساده برای گزارش روند و موقعیت‌هایی در گذشته بهره برد.

این بخش از گرامر آیلتس یعنی زمان‌ها به شما کمک می‌کند تا در تمامی چهار مهارت به‌ویژه در قسمت اسپیکینگ و رایتینگ، بهتر بتوانید سؤالات را درک کرده و منظور اصلی و یا دانش خود را انتقال دهید.

جملات مجهول

هر زمانی که بخواهید کلامتان رسمی‌تر و غیر‌شخصی‌تر باشد می‌توانید از ساختار جملات مجهول بهره ببرید. جملات مجهول در هر دو تسک رایتینگ به‌ویژه در گزارشاتی که به لحن رسمی‌تر نیاز دارند، مورداستفاده قرار می‌گیرند. اما به طور کلی یادگیری این بخش از گرامر به شما در درک شنیداری و خواندن و همچنین تسلط شما در تولید کلام رسمی کمک‌کننده است.

افعال کمکی

هنگامی‌که می‌خواهید تفاوت‌هایی را در میزان قطعیت یک امر بیان کنید افعال کمکی را به کار می‌برید. در آزمون آیلتس در بخش لیسنینگ و ریدینگ، اهمیت استفاده از افعال کمکی را به‌طورقطع  در می‌یابید و آگاهی از معنای ساختاری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا بتوانید سؤالات موجود در این بخش‌ها را درست پاسخ دهید.

در پارت سوم اسپیکینگ، برای گسترش بحث از خود به سایر جنبه‌هایی که ممکن است Examiner (آزمونگر) از شما بپرسد از افعال کمکی می‌بایست استفاده کنید. همچنین این افعال برای بیان احتمالات، زمانی که قصد دارید به‌صورت کلی به یک موضوع بپردازید و یا با دیدگاهی انتزاعی‌تر آن را توضیح دهید، به کار برده می‌شوند. 

صفات تفضیلی و عالی

برای توصیف افراد و یا چیز‌ها باید از صفات استفاده کنید زیرا کاربرد آن‌ها اثبات می‌کند که شما دامنه وسیعی از واژگان را در گفتار و نوشتار خود دارید بنابراین به‌احتمال بسیار زیاد شما نیاز پیدا خواهید کرد تا باتوجه‌به آنچه که می‌خواهید بیان کنید، چیزهایی را مورد مقایسه قرار داده و حتی یکی را به‌عنوان اولین و یا آخرین آیتم اولویت‌بندی خود بیان کنید که در این صورت باید صفات تفضیلی و یا عالی را به کار ببرید.

مباحثی که بیان شد تنها چند اصل اساسی در آموزش گرامر آیلتس است که برای این آزمون می‌بایست به آن‌ها احاطه پیدا کرد پس شما به مطالعه اصول کامل گرامری که برای کسب نمره خوب در این آزمون کمک‌کننده‌اند، نیاز دارید. به یاد داشته باشید که شما برای عرضه دانش زبان خود در هر موقعیتی همیشه به گرامر، احتیاج خواهید داشت.

 

کتاب‌های گرامر آیلتس

در اینجا ده کتاب برتر گرامر برای افزایش نمره آیلتس بیان می‌شود که این لیست شامل کتاب‌هایی از سطح ابتدایی تا پیشرفته در زبان انگلیسی است:

1.      Basic English Grammar (Azar English Grammar S.)

2.      Cambridge Grammar for IELTS Student’s Book with Answers and Audio CD (by Diane Hopkins (نویسنده))
3.      Oxford Practice Grammar Advanced, G.Yule (آکسفورد) [سطح پیشرفته]
4.      Oxford Practice Grammar with answers, J.Eastwood (آکسفورد)
5.      English Grammar in Use Book with Answers, R.Murphy (کمبریج) [تمامی سطوح]
6.      Test your prepositions
7.      Collins Grammar for IELTS [سطح پیشرفته]
8.      Achieve IELTS Grammar and Vocabulary
9.      Get IELTS Band 9 Grammar Secrets [سطح پیشرفته]
10.  Cobuild English Grammar [سطح پیشرفته]


روش‌های زیادی برای بهبود دانش گرامری شما وجود دارد که کتاب یکی از آن‌هاست. برای اینکه بتوانید کتاب مناسبی برای خودتان انتخاب کنید در ابتدا باید سطح زبان خود را بدانید. شما می‌بایست مشخص کنید که یک زبان‌آموز مبتدی، متوسط و یا پیشرفته در زبان انگلیسی هستید و براین ‌اساس کتاب گرامر آیلتس خریداری کنید.

گرامر آیلتس: اهمیت و منابع آموزشی

آزمون آیلتس یک آزمون استاندارد بین‌المللی برای سنجش مهارت‌های زبان انگلیسی است. این آزمون در دو فرم آکادمیک و جنرال برگزار می‌شود. در فرم آکادمیک، داوطلبان باید توانایی خود را در استفاده از زبان انگلیسی در محیط‌های آکادمیک نشان دهند. گرامر یکی از مهارت‌های اصلی مورد ارزیابی در آزمون آیلتس است. داوطلبان باید دانش کافی از مباحث گرامری زبان انگلیسی داشته باشند تا بتوانند به‌طور صحیح و روان به زبان انگلیسی صحبت کنند، بنویسند، گوش کنند و بخوانند.

اهمیت گرامر در آزمون آیلتس

مباحث گرامری در تمام بخش‌های آزمون آیلتس، از جمله ریدینگ، رایتینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ (listening and speaking)، اهمیت دارد. در بخش ریدینگ، داوطلبان باید بتوانند ساختار جمله‌ها و روابط بین کلمات را درک کنند تا بتوانند متن را به‌طور صحیح ترجمه کنند. در بخش رایتینگ، داوطلبان باید از گرامر صحیح برای ساخت جملات و عبارات استفاده کنند تا متنی روان و قابل فهم ارائه دهند. در بخش لیسنینگ، داوطلبان باید بتوانند ساختار جمله‌ها و روابط بین کلمات را درک کنند تا بتوانند منظور گوینده را به‌طور صحیح متوجه شوند. در بخش اسپیکینگ، داوطلبان باید از گرامر صحیح برای ساخت جملات و عبارات استفاده کنند تا بتوانند به‌طور روان و واضح صحبت کنند.

منابع آموزش گرامر انگلیسی آیلتس

برای آزمون آیلتس در بخش گرامر، داوطلبان می‌توانند از منابع مختلفی استفاده کنند. برخی از منابع آموزشی گرامر آیلتس عبارتند از:

 • کتاب‌های گرامر آیلتس: این کتاب‌ها به‌طور ویژه برای آزمون آیلتس نوشته شده‌اند و مباحث گرامری مورد ارزیابی در این آزمون را پوشش می‌دهند.
 • دوره‌های آموزشی گرامر آیلتس: این دوره‌ها توسط مدرسان باتجربه ارائه می‌شوند و به داوطلبان کمک می‌کنند تا گرامر آیلتس را به‌صورت کاربردی یاد بگیرند.
 • منابع آنلاین گرامر آیلتس: این منابع شامل مطالب آموزشی، تمرین‌ها و آزمون‌های آنلاین هستند که به داوطلبان کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را در گرامر آیلتس تقویت کنند.

کتاب‌ گرامر آیلتس

برخی از کتاب‌های گرامر آیلتس عبارتند از:

 • Grammar for IELTS نوشته‌ی David E. Gardner
 • Cambridge IELTS Grammar for Academic Module نوشته‌ی Rebecca Rowley
 • English Grammar in Use: Advanced نوشته‌ی Raymond Murphy

دوره‌های آموزش گرامر آیلتس

برخی از دوره‌های آموزشی گرامر آیلتس عبارتند از:

 • دوره‌های آموزشی گرامر آیلتس کالج‌های زبان
 • دوره‌های آموزشی گرامر آیلتس آنلاین
 • منابع آنلاین گرامر آیلتس

برخی از منابع آنلاین گرامر آیلتس عبارتند از:

 • سایت رسمی آزمون آیلتس
 • سایت‌های آموزشی زبان انگلیسی

آموزش گرامر برای آزمون آیلتس

گرامر یکی از مهارت‌های اصلی مورد ارزیابی در آزمون آیلتس است. داوطلبان باید دانش کافی از مباحث گرامری زبان انگلیسی داشته باشند تا بتوانند به‌طور صحیح و روان به زبان انگلیسی صحبت کنند، بنویسند، گوش کنند و بخوانند. برای یادگیری گرامر آیلتس، داوطلبان می‌توانند از منابع مختلفی استفاده کنند که دوره آموزش گرامر آیلتس مکتب خونه یکی از برترین انتخاب‌ها برای این هدف است.

 

صفحات پربازدید