آموزش رایتینگ آیلتس تسک دوم (IELTS Writing Task 2)

poster
پیش‌نمایش دوره

رایتینگ آیلتس تسک 2 (IELTS Writing Task 2) یکی از پرچالش‌ترین بخش‌ها برای داوطلبان آزمون آیلتس (IELTS) در سال‌های اخیر بوده‌است. اینکه چرا رایتینگ آیلتس تبدیل به یک دغدغه‌ی بزرگ برای داوطلبان شده ریشه در ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.4 (21 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش رایتینگ آیلتس تسک دوم (IELTS Writing Task 2)

Preliminaries

  آشنایی با اصول مقدماتی رایتینگ تسک ۲ و نحوه‌ی پردازش ایده

  آشنایی با مولفه‌های ارزیابی در رایتینگ (Band Descriptors)
مشاهده
"16:21  
  بایدها و نبایدها در رایتینگ- بخش اول Dos and Don'ts ( Part 1)
مشاهده
"13:56  
  باید ها و نبایدها در رایتینگ - بخش دوم (Dos and Don'ts - Part 2)
"14:17  
  ضمایر و حروف تعریف (Pronouns and Articles)
"13:38  
  استفاده صحیح از واژگان (Proper Use of Vocabulary)
"14:11  
  تنوع زبانی- بخش اول (Language Variation - Part 1)
"14:35  
  تنوع زبانی - بخش دوم (Language Variation - Part 2)
"15:15  
  تنوع زبانی - بخش سوم (Language Variation - Part 3)
"19:19  
  ایده‌پردازی (Idea Generation)
"12:49  
  تفکر ابعادی - بخش اول (Dimensional Thinking - Part 1)
"11:21  
  تفکر ابعادی - بخش دوم (Dimensional Thinking - Part 2)
"04:49  
  زنجیره‌های منطقی (Logical Chains/Multiple Why)
"24:52  
  منابع لغت و گرامر
"00:12  
  تمرین روزانه
"00:50  
Advantage & Disadvantage Essays

آشنایی با ساختار این ژانر از essay همراه با نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک نمونه رایتینگ در این حوزه

  انواع سوالات Advantage & Disadvantage: (Different types of advantage & disadvantage questions)
مشاهده
"16:32  
  ساختار Advantage & Disadvantage - بخش اول (Advantage & Disadvantage Essay Structure - Part 1)
مشاهده
"07:48  
  ساختار Advantage & Disadvantage - بخش دوم (Advantage & Disadvantage Essay Structure - Part 2)
"12:36  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش اول (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 1)
"15:17  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش دوم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 2)
"07:14  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش سوم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 3)
"14:21  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش چهارم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 4)
"12:04  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش پنجم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 5)
"15:59  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش ششم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 6)
"07:59  
  طوفان فکری Advantage & Disadvantage - بخش هفتم
"15:35  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش هشتم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 8)
"13:22  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش نهم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 9)
"12:24  
  طوفان فکری در مورد سوالات Advantage & Disadvantage - بخش دهم (Advantage & Disadvantage Brainstorming - Part 10)
"10:15  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش اول (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 1)
"15:15  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش دوم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 2)
"14:57  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش سوم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 3)
"18:12  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش چهارم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 4)
"11:31  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش پنجم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 5)
"09:56  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش ششم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 6)
"11:51  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش هفتم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 7)
"12:11  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش هشتم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 8)
"11:27  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش نهم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part 9)
"13:08  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Advantage/Disadvantage Essay - بخش دهم (Advantage & Disadvantage Essay- writing - Part ۱۰)
"14:23  
  Practice
"37:13  
  Advantage & Disadvantage Essays Project (الزامی)
 100%    
"00:00  
  تمرین روزانه
"00:50  
Opinion Essay

آشنایی با ساختار این ژانر از essay همراه با نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک نمونه رایتینگ در این حوزه

  معرفی ساختار Opinion Essay - بخش اول (Opinion Essay Structure) - part 1
مشاهده
"06:46  
  معرفی ساختار Opinion Essay - بخش دوم (Opinion Essay Structure) - part 2
مشاهده
"13:16  
  طوفان فکری در مورد سوالات Opinion - بخش اول (Opinion Essay Brainstorming) - Part 1
"05:45  
  طوفان فکری در مورد سوالات Opinion - بخش دوم (Opinion Essay Brainstorming) - Part 2
"15:35  
  طوفان فکری در مورد سوالات Opinion - بخش سوم (Opinion Essay Brainstorming) - Part 3
"12:55  
  طوفان فکری در مورد سوالات Opinion - بخش چهارم (Opinion Essay Brainstorming) - Part 4
"12:25  
  7طوفان فکری در مورد سوالات Opinion - بخش پنجم (Opinion Essay Brainstorming) - Part 5
"15:08  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Opinion Essay - بخش اول (Opinion Essay-writing - Part 1)
"12:34  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Opinion Essay - بخش دوم (Opinion Essay-writing - Part 2)
"10:26  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Opinion Essay - بخش سوم (Opinion Essay-writing - Part 3)
"10:58  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Opinion Essay - بخش چهارم (Opinion Essay-writing - Part 4)
"09:24  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Opinion Essay - بخش پنجم (Opinion Essay-writing - Part 5)
"18:30  
  Practice
"25:34  
  Opinion Essay (الزامی)
 100%    
"00:00  
  تمرین روزانه
"00:50  
Discuss both views Essay

آشنایی با ساختار این ژانر از essay همراه با نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک نمونه رایتینگ در این حوزه

  معرفی ساختار Discuss both views (Discuss both views Essay Structure)
مشاهده
"14:51  
  طوفان فکری در مورد سوالات Discuss both views - بخش اول (Discuss both views Brainstorming) - Part 1
مشاهده
"12:32  
  طوفان فکری در مورد سوالات Discuss both views - بخش دوم (Discuss both views Brainstorming) - Part 2
"23:26  
  طوفان فکری در مورد سوالات Discuss both views - بخش سوم (Discuss both views Brainstorming) - Part 3
"15:18  
  طوفان فکری در مورد سوالات Discuss both views - بخش چهارم (Discuss both views Brainstorming) - Part 4
"21:58  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Discuss both views Essay - بخش اول (Discuss both views Essay-writing - Part 1)
"13:14  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Discuss both views Essay - بخش دوم (Discuss both views Essay-writing - Part 2)
"16:22  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Discuss both views Essay - بخش سوم (Discuss both views Essay-writing - Part 3)
"15:05  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Discuss both views Essay - بخش چهارم (Discuss both views Essay-writing - Part 4)
"29:58  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Discuss both views Essay - بخش پنجم (Discuss both views Essay-writing - Part 5)
"09:51  
  Practice
"32:43  
  Discuss both views Essay Project (الزامی)
 100%    
"00:00  
  تمرین روزانه
"00:50  
Problem/Solution Essay

آشنایی با ساختار این ژانر از essay همراه با نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک نمونه رایتینگ در این حوزه

  معرفی ساختار Problem/Solution (Problem & Solution Essay Structure)
"17:55  
  طوفان فکری در مورد سوالات Problem & Solution - بخش اول (Problem & Solution Brainstorming) - Part 1
"24:23  
  طوفان فکری در مورد سوالات Problem & Solution - بخش دوم (Problem & Solution Brainstorming) - Part 2
"34:11  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Problem/Solution Essay - بخش اول (Problem & Solution Essay-writing - Part 1)
"10:54  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Problem/Solution Essay - بخش دوم (Problem & Solution Essay-writing - Part 2)
"22:37  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Problem/Solution Essay - بخش سوم (Problem & Solution Essay-writing - Part 3)
"27:06  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Problem/Solution Essay - بخش چهارم (Problem & Solution Essay-writing - Part 4)
"16:55  
  Practice
"30:04  
  Problems/Solutions Essay Project (الزامی)
 100%    
"00:00  
  تمرین روزانه
"00:50  
Double Action/Two-part Questions

آشنایی با ساختار این ژانر از essay همراه با نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک نمونه رایتینگ در این حوزه

  معرفی ساختار Double Action (Double Action Essays Structure)
مشاهده
"08:48  
  طوفان فکری در مورد سوالات Double Action - بخش اول (Double Action Brainstorming) - Part 1
مشاهده
"20:49  
  طوفان فکری در مورد سوالات Double Action - بخش دوم (Double Action Brainstorming) - Part 2
"15:37  
  طوفان فکری در مورد سوالات Double Action - بخش سوم (Double Action Brainstorming) - Part 3
"15:48  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Double Action Essay - بخش اول (Double Action Essay-writing - Part 1)
"07:30  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Double Action Essay - بخش دوم (Double Action Essay-writing - Part 2)
"30:23  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Double Action Essay - بخش سوم (Double Action Essay-writing - Part 3)
"22:33  
  نوشتن مرحله به مرحله‌ی یک Double Action Essay - بخش چهارم (Double Action Essay-writing - Part 4)
"13:34  
  معرفی تکنیک مدیریت زمان در رایتینگ تسک ۲ (Time Management Technique)
"15:41  
  Double Action/Two-part Questions Project (الزامی)
 100%    
"00:00  
  Time Management Assignment
"00:08  
  تمرین روزانه
"00:50  
  Prctice
"28:19  

گواهینامه

آموزش رایتینگ آیلتس تسک دوم (IELTS Writing Task 2)

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

رایتینگ آیلتس تسک 2 (IELTS Writing Task 2)  یکی از پرچالش‌ترین بخش‌ها برای داوطلبان آزمون آیلتس (IELTS) در سال‌های اخیر بوده‌است. اینکه چرا رایتینگ آیلتس تبدیل به یک دغدغه‌ی بزرگ برای داوطلبان شده ریشه در عدم رعایت استانداردهایی دارد که در Band Descriptors به آن‌ها اشاره شده، اما بعضا شخص متقاضی تصور و یا تعبیر درستی از آن‌ها ندارد و در نهایت باعث می‌شود اشراف کاملی به انتظارات مصحح Native نداشته باشد.

 

ویژگی‌های دوره آموزش رایتینگ آیلتس مکتب خونه

عمدتا دغدغه و چالش اصلی متقاضیان عمدتاً مربوط به تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌های تصویر است که در نهایت منجر به کسر نمره‌شان می‌شود. همچنین ایجاد ارتباط و انسجام درونی بین اجزای گزارش به شکلی که بتواند به روان بودن گزارش و درک بهتر آن توسط ممتحن کمک کند، از دیگر مشکلات متقاضیان در این بخش به شمار می‌رود.

این دوره تمرکز ویژه‌ای روی نقاط ضعف مطرح شده دارد و تلاش بر این است تا با آموزش تکنیک‌های تحلیل و مقایسه داده‌ها و نحوهٔ نوشتن آن‌ها و البته در کنار آن آشناسازی متقاضیان با ساختارهای گرامری مرتبط و واژگان کاربردی، آن‌ها را به سمت نمرهٔ بالای ۷ سوق دهد.

این دوره تمرکز ویژه ای روی ۲ نقطه ضعف مطرح شده دارد و تلاش بر این است تا نوع تفکر متقاضیان محترم را با آنچه که در ذهن مصحح Native می‌گذرد منطبق سازد و آن‌ها را به سمت نمره‌ی بالای ۷ سوق دهد. اگرچه شایان ذکر است که پیش از همه‌ی این موارد، رمز موفقیت شخص در مطالعه‌ی بیشتر است. بدین معنی که قبل از اینکه نویسنده (Writer) خوبی باشیم می‌بایست ابتدا خواننده (Reader) خوبی باشیم و روزانه ۲ الی ۳ مقاله‌ی کوتاه را مطالعه و ایده‌های مناسب آن‌ها را ثبت کنیم، لغات و ساختارهای مفید آن‌ها را یاد بگیریم و سعی کنیم که از آن‌ها به صورت تمرین شده استفاده کنیم و موتور ایده‌پردازی خود را همواره روشن نگه داریم.

 

در پایان دوره‌ رایتینگ آیلتس تسک دوم (IELTS Writing Task 2) چه توانایی‌هایی خواهید داشت؟

 • یاد می‌گیرید که چطور با هر عنوان و سؤالی در  رایتینگ آیلتس تسک 2 برخورد کنید.
 • یاد می‌گیرید که مقدمه‌ها و نتیجه‌گیری‌های مقاله خود را بهتر و سریع‌تر بنویسید.
 • یاد می‌گیرید که بدنه‌ی مقاله‌ی خود را با ایده‌ها و استدلال‌های پیشرفته بنویسید.
 • یاد می‌گیرید که منسجم بنویسید و جملات و پاراگراف‌ها رابطه‌ی منطقی با هم داشته باشند.
 • یاد می‌گیرید که ایده‌های خود را با مثال‌ها، نکات و داده‌های آماری پشتیبانی کنید.
 • یاد می‌گیرید که از مجموعه‌ی گسترده ای از واژگان (چه کلمات متداول و چه آکادمیک) استفاده کنید.
 • یاد می‌گیرید که از ساختارهای گرامری درستی استفاده کنید تا از نظر گرامری نمره‌ی بهتری کسب کنید.
 • یاد می‌گیرید که با توجه به عنوان سؤال مقاله خود را بخش‌بندی کنید.
 • یاد می‌گیرید که در هر پاراگراف چند جمله بنویسید تا مقاله‌تان بیشتر یا کمتر از حد معمول نباشد.
 • یاد می‌گیرید که از هم‌آیندها (collocations) و عبارات مرتبط با هر موضوع استفاده کنید.
 • قالب‌ها و الگوهای صحیح برای نوشتن جمله‌های اعتراضی در مقاله‌ها را می‌آموزید.
 • اطلاعات دقیقی از همه انواع سؤالات رایتینگ آیلتس تسک 2 پیدا خواهید کرد.
 • مدیریت زمان یاد می‌گیرید و می‌آموزید که چگونه از زمان محدود خود بهترین استفاده را ببرید و وقت کافی برای ایده پردازی، نوشتن و ویرایش داشته باشید.
 • با مؤلفه‌های ارزیابی رایتینگ آیلتس آشنا خواهید شد.
 • با ساختار دقیق نوشته‌هایی که نمره 7 به بالا می‌گیرند، آشنا خواهید شد.
 • اطمینان بیشتری نسبت به توانایی‌های خود در نوشتن پیدا می‌کنید و با اعتماد به نفس بیشتری به نوشتن در آزمون‌های بخش رایتینگ و یا مقاله‌ها و یادداشت‌های مربوط به دانشگاه می‌پردازید.

 

دوره‌ رایتینگ آیلتس تسک دوم (IELTS Writing Task 2) برای چه کسانی مناسب است؟

 • زبان‌آموزانی که می‌خواهند نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس تسک 2 را به طور دقیق و کامل یاد بگیرند.
 • با وجود اینکه این دوره برای نمره‌ی 7 و یا بالاتر طراحی شده است، برای افرادی که قصد گرفتن نمره‌ی6 یا 6.5 نیز هستند مفید خواهد بود.
 • زبان‌آموزانی که در مهارت رایتینگ مشکل دارند.
 • کسانی که نیاز به نوشتن مقاله انگلیسی برای دانشگاه و یا محل کار خود دارند.
 • کسانی که در نوشتن مقاله‌های منسجم در رایتینگ تسک 2 با مشکل مواجه اند.
 • کسانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور را دارند.
 • این دوره بویژه برای زبان‌آموزانی مناسب خواهد بود که در سطح متوسط و یا پیشرفته زبان انگلیسی هستند.
 • این دوره برای متقاضیان آیلتس در هر دو نوع جنرال و آکادمیک مناسب است.

اما در هر صورت شما می‌توانید تسک رایتینگ خود را در صفحه تصحیح رایتینگ آیلتس آپلود کنید، سپس تیمی از معلمان با تجربه آیلتس نوشته شما را بررسی می‌کنند و اشتباهات شما را گوشزد می‌کنند، همچنین نمره‌ای مشابه نمره‌ی واقعی آزمون آیلتس در اختیار شما قرار می‌گیرد تا شناختی نسبی از میزان تسلطتان به رایتینگ بدست آورید. 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher محسن خاکی

محسن خاکی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و مدرس حرفه‌ای دوره‌های آیلتس و کارگاه‌های تخصصی each skill شامل Speaking, Writing, Listening, Reading در بالاترین سطح است.
ایشان بیش از ۱۹ سال سابقه‌ی تدریس حرفه‌ای را در سطوح آزمون‌های بین‌المللی شامل IELTS ,TOEFL,GRE و دوره‌های Business English در موسسات، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در کارنامه‌ی خود دارد.

بخشی از فعالیت‌های ایشان در طول این ۱۹ سال:
موسسه شکوه (مدرس دوره ی IELTS,TOEFL,GRE)

موسسه آموزش عالی آزاد هرمزان (مدیر آموزش و مدرس دوره‌های IELTS , TOEFL)

موسسه ایران کانادا (مدیر آموزش و مدرس دوره‌های IELTS , TOEFL)

IELTS Coach و مدرس Workshopهای تخصصی در هر چهار skill

و نیز سوابق همکاری با:

شرکت همراه اول (تدریس IELTS و Business English) در سطح مدیرعامل و هیأت مدیره

دانشگاه علوم پزشکی تهران (تدریس IELTS) در سطح اساتید هیأت علمی دانشگاه

سازمان بیمه خدمات درمانی (تدریس Business English) در سطح مدیرعامل و هیأت مدیره

شرکت بورس تهران (تدریس Business English) در سطح کارشناسان ارشد

و برگزاری دوره‌های آموزشی برای:

شرکت نفت فلات قاره ایران (در سطح دفترمدیرعامل)
مجتمع گازی پارس جنوبی (عسلویه)

مرکز آموزش مدیریت دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی- معاونت ریاست جمهوری)

شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی نفت ایران
مرکز مطالعات انرژی وزارت نفت
و...

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
زینب مرادپور 1402-12-20
باسلام. اینجانب که واقعا از این دوره نهایت استفاده را بردم. در اینجا کمال تشکر را از همه بزرگوارانی که امکان شرکت اینجانب در این دوره را فراهم نمودند ابراز می نمایم و یک تشکر ویژه هم از برادر عزیزم، استاد گرانقدر کشوری، جناب آقای محسن خاکی دارم. همچنین از همه پرسنل محترم سایت مکتبخانه تشکر می نمایم. با آرزوی توفیق الهی برای همه شما عزیزان
زهرا جمالی 1402-07-09
وای عالیه منو از گمراهی و سردرگمی بسیار زیاد که1 ساله درگیرشم نجات دادین خدا خیر و برکت بده به زندگیتون خیلی راضی ام از خرید این دوره
رعنا روحی زهرایی 1400-08-24
من این دوره رو درست دو هفته قبل امتحانم دیدم و نمره من از ۶ رسید به ۷... من حتی وقت تمرینم نداشتم فقط همون نکاتی رو که استاد خودشون تاکید میکردن توی CC و مرجع دادن و استفاده کمتر از cohesive deviceها و البته پلن ریزی اول رایتینگ و بسط دادن پاراگراف که تو ذهنم بود رو پیاده کردم سر امتحان. از آقای خاکی خیلی تشکر میکنم به خاطر این دوره.
رضا خرم آبادی 1400-01-25
سلام خسته نباشید میگم خدمت استاد عزیز. یه نکته به چشمم خورد که لازم دونستم بگم. توی قسمت advantages که توی مقدمه استاد بهش اشاره کردن، صفت frantic برای کلمه pace یک بار منفی ایجاد میکنه و معنی سراسیمه رو میده و باید از fast یا rapid استفاده بشه. احتمالا استاد به این موضوع توجه نکردن. تا این قسمت که من این بسته رو مطالعه کردم بسیار عالی بوده و حیفه با این مشکلات کوچیک زیر سوال بره.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از پیشنهاد شما بسیار سپاسگزاریم. لطفا پیشنهادات خود را به ایمیل پشتیبانی ارسال کنید تا به واحد مربوطه ارجاع گردد. info@maktabkhooneh.org
الهه فتح اللهی 1399-12-21
با سلام تفکر ابعادی قسمت دوم فقط ۴ دقیقه است و به نظر ناقص میاد چرا؟
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ لطفا سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی info@maktabkhooneh.org مطرح نمایید.
هلیا امامی آل آقا 1399-09-04
سلام، ممنون از دوره خوب و کاملتون، خیلی عالی بود. همچنین لازم می دونم از روند تصحیح هم تشکر کنم، توضیحات مصحح ها بسیار مفید و دقیق بود.
جواد نوروزی 1399-07-30
با سلام از جناب استاد خاكي عزيز از بابت اين دوره بسيار عالي ممنونم. دوتا سوال داشتم: 1-آيا امكانش هست رفرنسي از سمپلهايي رايتينگ تسك 2 كه به صورت موضوعي دسته بندي شده است، معرفي نماييد. 2-منطور از warm-up هايي كه استاد گفتن آيا همان cloze test هاي آخر هر بخشه؟ با تشكر.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ لطفا سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی info@maktabkhooneh.org مطرح نمایید.
محمد حسین خسروی 1401-10-11
دوره خوب و جامعیه و به نظرم میتونه دید خوبی نسبت به نحوه موشتن رایتینگ تسک ۲ به زبان آموزان بده. تنها ایرادش به نظرم تو opinion essay هست که توی سمپلی که آقای خاکی مینویسن پاراگرافی رو به نظر کقابل تختصاص نمیدون و خوبن می‌تونه از نمره TR کم کنه
مهکام مددی 1401-10-12
من اول دوره speaking و writing 1 این مدرس رو تهیه کرده بودم و چون بسیار مفید بود، این دوره ی writing 2 را هم خریداری کردم. بر عکس دوره های قبلی که از اسلاید برای آموزش دادن استفاده می شد در این دوره به غیر از بخش اول، بقیه را در حالتی که دوربین روی یک کاغذ هست و مدرس در حال نوشتن هست، ضبط شده که بسیار وقت گیر و حوصله سر بر هست. و اگر عجله دارید که این skill رو سریع یاد بگیرید پیشنهاد نمی کنم. واقعا از این استاد که مطالب ارزنده ای برای آموزش ارائه می دن تهیه همچین دوره ای دور از انتظارم بود. اگر برای بخش های بعدی اسلاید داشتن زمان آموزش نصف می شد و بازده ای بالاتری هم داشت.
رضا افتخاری 1400-06-11
در کل دوره بدی نیست. از خوبیهاش میشه گفت گرامر ها و وکب های خوبی که مدرس استفاده میکنه. از معایبش هم میشه به استفاده نابجا از عبارات غیر رسمی که معنی درستی ندارند اشاره کرد و همچنین اینکه برخی از رایتینگ هایی که مدرس مینویسه بیش از 550 کلمه هست که خوب نشون میده ایشون هنوز به درک صحیحی از چالش زمان که همانا چالش اصلی رایتینگ هست نرسیده چرا که هرکسی در زمان طولانی میتونه یک رایتینگ عالی و بی نقص بنویسه و البته این نشون میده روشی که برای توضیح ایده ها بکار میبرند در شرایط واقعی به علت محدودیت زمانی قابل اجرا نیست . ولی در کل دوره خوبی هستش و ممنونم از مکتب خونه
فریبا حیدری فرانی 1399-10-25
با سلام و وقت به خیر این دوره رایتینگ بسیار عالی بود و توضیحات بسیار واضح و روان بودند توسط استاد خاکی ولی چند انتقاد هم دارم که در ادامه میگم. ۱. تصحیح رایتینگ ها توسط خود استاد خاکی انجام نمیشه و تیم ایشون انجام میدن در صورتی که در توضیحات دوره همچین موردی ذکر نشده بهتره اطلاعات کامل به زبان آموزان داده بشه در این مورد.(نا گفته نماند که تصحیح رایتینگ ها بسیار عالی بودند) ۲.با توجه به اینکه تصحیح ها توجه تیم ایشون انجام میشه انتظار میره یک معرفی از تیم ایشون سابقه این اساتید و رزومه شون هم در دوره بیاد که زبان آموز بدونه از چه کسانی و با چه سطحی داره فیدبک میگیره. و بهتره تیم ایشون از قبل واقف باشند استاد تو این دوره چه چیزهایی رو تدریس کردن چون بنده چیزی که استاد گفته بودن رو عیننا نوشته بودم ولی تیم ایشون ایراد گرفتن برای مثال استاد خودشون در رایتینگ کلمه know-how رو به کار برده بودن ولی کسی که به من فیدیک دادن از این کلمه ایراد گرفتن و گفتن محاوره هست. ۳.بزرگ ترین و برجسته ترین نقص این دوره ها این بودن که متاسفانه جزوه ای در اختیار زبان اموز قرار نداده بودن. داوطلبین آزمون ایلتس معمولا وقت کمی دارند و زمان زیادی از من گرفت تا از تدریس دوره و نمونه رایتینگ هایی که استاد مینوشتن جزوه تهیه کنم که به راحتی میتونست بصورت ضمیمه و پی دی اف در اختیار ما قرار بدن استاد وای متاسفانه این کار انجام نشده بود. در آخر به دوستان توصیه میکنم قبل از گذروندن این دوره رایتینگ دوره اسپیکینگ رو تهیه کنن چون گرامرهای بسیار خوبی رو استاد در اون دوره آموزش میدن که خیلی نمره رایتینگ در معیار گرامر رو بالا میاره. یک انتقاد هم به تیم مکتبخونه دارم که بصورت ناگهانی قیمت تمدید دوره رو بالا بردن امیدوارم منصفانه تر عمل بشه. ممنون از شما
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.
رضا رستمی 1400-12-08
دم تیم پشتیبانی مکتب خونه گرم فوق العاده سریع جواب میدن پیگیری میکنند واقعا مرسی

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آیا در بخش رایتینگ آزمون آیلتس ضعیف هستید؟ از مواجه شدن با نمودارها، نقشه‌ها، گراف‌ها و ... در آزمون آیلتس آکادمیک واهمه دارید؟ در فهم ایدهٔ اصلی متون مشکل دارید و نمی‌دانید چه اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند تا در مورد آن‌ها بنویسید؟ در پاسخ دهی به این بخش زمان کم می‌آورید؟ احساس می‌کنید برای توصیف داده‌ها توانایی کافی ندارید؟ همه این مشکلات و نگرانی‌ها به لطف شرکت در دوره موسسه مکتب خونه قابل حل هستند.

بنابراین ممکن شما نیز مانند صدها داوطلب دیگر قصد شرکت در این آزمون بزرگ را داشته باشید و بخواهید اطلاعات کافی قبل از شرکت در آن را بدست بیاورید. یکی از بخش‌های مهم آزمون آیلتس، بخش نوشتن یا رایتینگ است. در مکتب خونه برای شما یک دوره آموزش رایتینگ آیلتس را در نظر گرفته‌ایم که می‌تواند برایتان بسیار کاربردی باشد و نمره شما را در این بخش افزایش چشمگیری دهد. پس برای کسب موفقیت هر چه بیشتر، در ادامه همراه ما باشید.

 

ساختار بخش رایتینگ آزمون آیلتس

قبل از هر چیز خوب است که ساختار بخش نوشتن را بشناسید. بخش نوشتن آیلتس شامل 2 وظیفه است که در نوع آکادمیک نیاز به توصیف یک نمودار و نوشتن استدلال خود بر اساس آن است. در آیلتس جنرال یا عمومی هم وظایف نوشتن به این صورت است که باید یک نامه و یک مقاله کوتاه بنویسید. مدت زمانی که برای این بخش از آزمون آیلتس در نظر گرفته شده، 60 دقیقه است و باید وظایف نوشتاری را در این بازه زمانی به پایان برسانید.

 

توضیح رایتینگ آیلتس جنرال

آزمون آیلتس همانطور که گفتیم در بخش نوشتن شامل دو وظیفه است که وظایف به شرح زیر هستند:

- وظیفه 1: داوطلب باید حداقل 150 کلمه بنویسید.

- وظیفه 2: داوطلب باید حداقل 250 کلمه بنویسید.

 

از آنجایی که تعداد کلمات در وظیفه 1 کمتر است، باید 20 دقیقه برای تکمیل کار 1 و 40 دقیقه برای تکمیل کار 2 وقت صرف کنید. البته نوع نوشتن، بسته به اینکه در آزمون آکادمیک شرکت کرده باشید یا جنرال، متفاوت است.

در این بخش شما از نظر چگونگی نوشتن مقالات انگلیسی ارزیابی می‌شوید و نمره شما در این آزمون میانگین برای هر تمرین نوشتاری، از 9 خواهد بود.

 

توضیح رایتینگ آیلتس آکادمیک

در بخش نوشتن آیلتس آکادمیک هم دو وظیفه وجود دارد که عبارتند از:

وظیفه 1: یک یا دو نمودار به شما ارائه می‌شود و از شما خواسته می‌شود اطلاعات ارائه شده در آن‌ها را با استفاده از زبان رسمی خلاصه کنید. شما باید اصلی‌ترین و مهمترین ویژگی‌های نمودار را انتخاب کرده و آن‌ها را با جزئیات مناسب شرح دهید. امکان دارد از شما مقایسهٔ برخی ویژگی‌ها را نیز بخواهند. شما باید اطلاعات واقعی موجود در نمودار را گزارش دهید و نیازی به تفسیر داده‌ها، حدس و گمان یا توضیح دلایل احتمالی روند داده‌ها نیست.

ممتحن نوشته شما را بر اساس 4 فاکتور می‌سنجد که این موارد شامل انسجام نوشته، غنای لغوی، استفاده از قواعد گرامری و دستوری و دقت در متن می‌باشد. بر اساس همین فاکتورها نیز نمره دهی این بخش صورت می‌گیرد.

وظیفه 2: نوشتن یک متن با توجه به موضوع داده شده.

برای هر دو وظیفه بخش نوشتن، تعداد کلمات یک عامل مهم است و اگر متن شما خیلی کوتاه باشد، نمره کمی خواهید گرفت.

 

تفاوت رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال

در بخش رایتینگ آیلتس آکادمیک، در وظیفه 1 از داوطلب تحلیل یک یا چند نمودار و نوشتن بر اساس آن‌ها خواسته می‌شود. اما در بخش نوشتاری آزمون آیلتس جنرال برای وظیفه 1، نوشتن متن کوتاه 150 کلمه‌ای با توجه به یک موضوع خواسته می‌شود. وظیفه 2 برای آزمون‌های آکادمیک و جنرال یکسان است. اما معمولاً وظیفه 2 در آزمون آکادمیک، موضوع دشوارتری دارد. مدت زمان بخش نوشتن برای هر دو نوع آزمون آیلتس یعنی آکادمیک و جنرال یکسان بوده و معادل 60 دقیقه است.

به طور کل آیلتس به دو صورت آکادمیک و عمومی برگزار می‌شود که هر یک کاربردهای خاص خودشان را دارند و برای اهداف نسبتاً متفاوتی ایجاد شده‌اند. آیلتس آکادمیک بیشتر برای آن دسته از افرادیست که به دنبال تحصیلات در سطوح بالا هستند و شامل مفاهیم تخصصی‌تری است. اما آیلتس عمومی برای همه افراد کاربردی است و معمولاً برای اهدافی همچون مهاجرت و کار در سایر کشورهاست.

انواع سؤالات رایتینگ آیلتس

معمولاً بخش رایتینگ آیلتس (IELTS Writing) در وظیفه اول و دوم (Task 1 and 2) دارای سوالاتی است که به گونه‌های متفاوتی طراحی شده‌اند. برای بخش دوم که باید یک متن را با ساختار زیر بنویسید:

1. شروع متن

2. بدنه اصلی متن شامل دو پارآگراف

3. نتیجه گیری

 

حال بیایید انواع سؤالات رایتینگ آیلتس را بررسی کنیم که عبارتند از:

 • سؤالات نظری (موافق یا مخالف بودن)
 • سؤالات مربوط به بیان مزایا و معایب
 • سؤالات مربوط به بیان مشکل و راه حل
 • سؤالات مربوط به بحث درباره یک دیدگاه

 

معیارهای سنجش نمره آیلتس

تجربیات متعدد و چندین ساله در این حوزه نشان می‌دهد که در بخش نوشتاری آیلتس، شما بر اساس معیارهای زیر سنجیده می‌شوید:

1- Task Response (TR):

مطابقت متن با دستورالعمل هاسنجیده می‌شود. ممکن است از شما یک متن توصیفی بخواهند، یا نامه‌ای با فرمت مناسب، شاید هم از شما بخواهند دیدگاه خود را در رابطه با موضوعی بنویسید.
 

2- Cohesion and Coherence (C.C):

انسجام نوشته بررسی می‌شود. شما باید پیوند دادن کلمات را به خوبی انجام دهید و متنی روان و منطقی بنویسید.
 

3- Lexical Resource (LR):

دانش لغوی شما سنجیده می‌شود.
 

4- Grammar (GRA):

دستور زبان و نحوه استفاده درست از آن سنجیده می‌شود.

 

مولفه‌های شماره ۳،۴ به طور غریزی بیشتر مورد توجه متقاضی قرار می‌گیرند و شخص در تلاش است نمایشی بسیار چشمگیر از ساختارهای گرامری و واژگان Less Common ارائه دهد؛ این درحالیست که شخص با وجود علم به تعریف TR و C.C، درک کاملی از نحوه‌ی پیاده‌سازی آن‌ها در رایتینگ ندارد و نتیجه این خواهد شد که رایتینگ‌ها تبدیل به ویترینی از LR و GRA می‌شوند، درحالی‌که نمره‌ای که مصحح به متقاضی داده بیشتر از ۶ یا ۶.۵ نبوده‌است.

 

لذا به جرات می‌توان گفت ۲ نقطه ضعف اساسی شرکت‌کنندگان در آزمون آیلتس در بخش رایتینگ تسک ۲ عبارتند از:

۱- ضعف در نحوه‌ی ایده‌سازی و پردازش آن و چگونگی بسط و توسعه ایده‌ها به صورت منطقی بر اساس استانداردهای مصحح Native

۲- ضعف در ایجاد ارتباط و انسجام درونی، و نه مکانیکی، در سراسر متن (C.C)


با پوشش‌دهی این دو عامل TR و C.C شما می‌توانید رایتینگ خود را به استانداردهایی که مورد نظر مصحح است نزدیک کنید؛ این به معنی نادیده گرفتن نقش LR و GRA نیست، بلکه موید این مطلب است که این دو عامل زمانی می‌توانند به رایتینگ شما کمک کنند که شما توانسته باشید TR و C.C را به خوبی در متن اجرا کنید.

 

نحوه نمره‌دهی رایتینگ آیلتس

به شما برای مهارت نوشتن یک نمره یا باند داده می‌شود و حداکثر باندی که می‌توانید کسب کنید 9 است. همه معیارهای سنجش بخش رایتینگ آیلتس به یک اندازه مهم هستند و در نهایت نمره نهایی شما از این مهارت را مشخص می‌کنند. به طور کلی با توجه به موفقیت شما در پاسخ دهی به سؤالات Task 1 و Task 2، پیوستگی و انسجام نوشته، منابع لغوی و دامنه و دقت گرامری، نمره این بخش را می‌گیرید.

نحوه آمادگی برای رایتینگ آیلتس

 • شما برای آمادگی بخش رایتینگ آیلتس می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید.
 • یادگیری روزانه چندین واژه کاربردی و تقویت دستور زبان
 • مطالعه کتاب‌های آموزشی برای تقویت رایتینگ آیلتس
 • کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای در نوشتن به زبان انگلیسی یا معلم خصوصی
 • نوشتن روزانه چند مقاله و پرداختن به انواع موضوعات نوشتاری
 • استفاده از پلت فرم‌ها، اپلیکیشن ها و منابع آموزشی آنلاین
 • شرکت در آزمون‌های آزمایشی آیلتس
 • شرکت در دوره آیلتس مؤسسات معتبری همچون مکتب خونه
صفحات پربازدید