آموزش رایگان معادلات دیفرانسیل

poster
پیش‌نمایش دوره

معادلات دیفرانسیل ازجمله درس‌هایی است که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و برخی از رشته‌های مهندسی کشاورزی وجود دارد و کاربردهای گسترده‌ای در تمامی این رشته‌ها و حتی برخی رشته‌های شاخه ... ادامه

مدرس دوره:
4.8 (157 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان معادلات دیفرانسیل

فصل اول: معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول
  جلسه 1 - بخش 1: تعریف معادله‌ی دیفرانسیل و مرتبه آن
مشاهده
"06:27  
  جلسه 1 - بخش 2: معادلات دیفرانسیل خطی و همگن
مشاهده
"08:26  
  جلسه 1 - بخش 3: درجه معادله‌ی دیفرانسیل
مشاهده
"05:50  
  جلسه 1 - بخش 4: جواب معادله دیفرانسیل
مشاهده
"07:26  
  جلسه 1 - بخش 5: جواب عمومی و جواب خصوصی
مشاهده
"08:37  
  جلسه 2 - بخش 1: خانواده منحنی‌ها
مشاهده
"06:51  
  جلسه 2 - بخش 2: مثال از خانواده منحنی‌ها
مشاهده
"08:05  
  جلسه 2 - بخش 3: یافتن معادله با دترمینان
مشاهده
"06:59  
  جلسه 2 - بخش 4: مثالی دیگر از خانواده منحنی
مشاهده
"10:50  
  جلسه 3 - بخش 1: حالات خاص در معادلات مرتبه اول
مشاهده
"08:15  
  جلسه 3 - بخش 2: تعریف معادلات جدایی‌پذیر
مشاهده
"07:54  
  جلسه 3 - بخش 3: معادلات جدایی‌پذیر (مثال 1)
مشاهده
"07:48  
  جلسه 3 - بخش 4: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۲)
مشاهده
"05:19  
  جلسه 3 - بخش 5: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۳)
مشاهده
"05:35  
  جلسه 3 - بخش 6: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۴)
مشاهده
"07:39  
  جلسه 3 - بخش 7: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۵)
مشاهده
"07:38  
  جلسه 4 - بخش 1: عامل انتگرال‌ساز (شکل ساده)
مشاهده
"06:31  
  جلسه 4 - بخش 2: عامل انتگرال‌ساز (شکل کلی)
مشاهده
"08:19  
  جلسه 4 - بخش 3: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۱)
مشاهده
"04:31  
  جلسه 4 - بخش 4: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۲)
مشاهده
"05:28  
  جلسه 4 - بخش 5: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۳) و معرفی معادلات برنولی
مشاهده
"06:56  
  جلسه 4 - بخش 6: معادله‌ی برنولی (مثال 1)
مشاهده
"07:04  
  جلسه 4 - بخش 7: معادله برنولی (مثال 2)
مشاهده
"12:23  
  جلسه 5 - بخش 1: تعریف معادلات کامل
مشاهده
"05:15  
  جلسه 5 - بخش 2: روش حل معادلات کامل
مشاهده
"06:58  
  جلسه 5 - بخش 3: معادلات کامل (مثال ۱)
مشاهده
"05:48  
  جلسه 5 - بخش 5: معادلات کامل (مثال ۳)
مشاهده
"07:02  
  جلسه 6 - بخش 1: معرفی فاکتور انتگرال
مشاهده
"05:10  
  جلسه 6 - بخش 2: روش پیداکردن فاکتور انتگرال
مشاهده
"06:32  
  جلسه 6 - بخش 3: روش حل معادلات با فاکتور انتگرال
مشاهده
"06:47  
  جلسه 6 - بخش 4: فاکتور انتگرال (مثال ۱)
مشاهده
"07:08  
  جلسه 6 - بخش 5: فاکتور انتگرال (مثال ۲)
مشاهده
"08:07  
  جلسه 7 - بخش 1: حل معادلات با کمک دیفرانسیل کامل
مشاهده
"11:40  
  جلسه 7 - بخش 2: معادلات ریکاتی
مشاهده
"13:22  
  جلسه 8 - بخش 1: معرفی معادلات همگن و آزمون همگنی
مشاهده
"09:16  
  جلسه 8 - بخش 2: روش حل معادلات همگن
مشاهده
"05:39  
  جلسه 8 - بخش 3: معادلات همگن (مثال ۱)
مشاهده
"06:14  
  جلسه 8 - بخش 4: معادلات همگن (مثال ۲)
مشاهده
"11:01  
  جلسه 8 - بخش 5: معادلات همگن (مثال ۳)
مشاهده
"10:34  
  جلسه 9 - بخش 1: تعریف پوش و روش یافتن آن
مشاهده
"05:13  
  جلسه 9 - بخش 2: پوش (مثال 1)
مشاهده
"07:05  
  جلسه 9 - بخش 3: پوش مثال ۲
مشاهده
"07:31  
  جلسه 9 - بخش 4: نقاط استثنایی به همراه مثال
مشاهده
"07:27  
  جلسه 10 - بخش 1: تعریف مسیرهای قائم و روش یافتن آن به همراه مثال
مشاهده
"08:22  
  جلسه 10 - بخش2: مسیرهای قائم (مثال ۱)
مشاهده
"04:56  
  جلسه 10 - بخش 3: مسیرهای قائم (مثال ۲)
مشاهده
"09:03  
  جلسه 11 - بخش 1: معادله کلرو
مشاهده
"05:52  
  جلسه 11 - بخش 2: مثال معادله کلرو
مشاهده
"05:55  
فصل دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم
  جلسه 12 - بخش 1: تعریف معادلات مرتبه دوم و حالت خاص اول
مشاهده
"06:38  
  جلسه 12 - بخش 2: روش حل حالت دوم معادلات مرتبه دوم به همراه مثال
مشاهده
"07:29  
  جلسه 12 - بخش 3: معادلات مرتبه دوم، حالت دوم (مثال ۲)
مشاهده
"11:33  
  جلسه 12 - بخش 4: روش حل حالت سوم معادلات مرتبه دوم به همراه مثال
مشاهده
"09:18  
  جلسه 12 - بخش 5: معادلات مرتبه دوم، حالت سوم (مثال ۲)
مشاهده
"06:26  
  جلسه 13 - بخش 1: تعاریف و قضایا
مشاهده
"08:17  
  جلسه 13 - بخش 2: تعاریف و قضایا
مشاهده
"07:04  
  جلسه 13 - بخش 3: تعاریف و قضایا
مشاهده
"10:53  
  جلسه 13 - بخش 4: تعاریف و قضایا
مشاهده
"05:13  
  جلسه 14 - بخش 1: روش کاهش مرتبه و معرفی روش
مشاهده
"11:47  
  جلسه 14 - بخش 2: روش کاهش مرتبه (مثال 1)
مشاهده
"06:06  
  جلسه 14 - بخش 3: روش کاهش مرتبه (مثال ۲)
مشاهده
"07:41  
  جلسه 14 - بخش 4: روش کاهش مرتبه (مثال ۳)
مشاهده
"05:47  
  جلسه 15 - بخش 1: معرفی معادلات همگن با ضرایب ثابت و ایده حل آن
مشاهده
"07:53  
  جلسه 15 - بخش 2: حالت اول معادلات همگن با ضرایب ثابت
مشاهده
"06:06  
  جلسه 15 - بخش 3: حالت دوم معادلات همگن با ضرایب ثابت
مشاهده
"06:34  
  جلسه 15 - بخش 4: حالت سوم معادلات همگن با ضرایب ثابت
مشاهده
"08:14  
  جلسه 15 - بخش 5: تکمیل معادلات همگن با ضرایب ثابت و حل چند مثال
مشاهده
"08:02  
  جلسه 16 - بخش 1: مقدمه و کلیات معادلات ناهمگن با ضرایب ثابت
مشاهده
"06:22  
  جلسه 16 - بخش 2: ایده روش ضرایب نامعین
مشاهده
"06:13  
  جلسه 16 - بخش 3: مثالی از روش ضرایب نامعین
مشاهده
"06:14  
  جلسه 16 - بخش 4: حالت اول روش ضرایب نامعین
مشاهده
"10:50  
  جلسه 16 - بخش 5: حالت دوم روش ضرایب نامعین
مشاهده
"08:23  
  جلسه 16 - بخش 6: حالت سوم روش ضرایب نامعین
مشاهده
"10:20  
  جلسه 16 - بخش 7 : حالت چهارم روش ضرایب نامعین
مشاهده
"07:56  
  جلسه 16 - بخش 8: حالت‌های پنجم، ششم و هفتم روش ضرایب نامعین
مشاهده
"11:36  
  جلسه 17 - بخش 1: معرفی روش تغییر پارامترها
مشاهده
"06:01  
  جلسه 17 - بخش 2: بیان روش تغییر پارامترها
مشاهده
"09:41  
  جلسه 17 - بخش 3: روش تغییر پارامترها (مثال ۱)
مشاهده
"05:49  
  جلسه 17 - بخش 4: روش تغییر پارامترها (مثال ۲)
مشاهده
"07:40  
  جلسه 17 - بخش 5: روش تغییر پارامترها (مثال ۳)
مشاهده
"07:05  
  جلسه 18 - بخش 1: تعریف عملگر D
مشاهده
"09:52  
  جلسه 18 - بخش 2: عملگر معکوس و قضیه‌ی اول
مشاهده
"06:28  
  جلسه 18 - بخش 3: عملگر D و قضایای دوم و سوم
مشاهده
"08:56  
  جلسه 19 - بخش 1: استفاده از حالت اول عملگر D
مشاهده
"08:33  
  جلسه 19 - بخش 2: استفاده از حالت اول عملگر D (مثال ۱)
مشاهده
"08:03  
  جلسه 19 - بخش 3: استفاده از روش دوم عملگر D
مشاهده
"06:22  
  جلسه 19- بخش 4: حالت دوم عملگر D به همراه مثال
مشاهده
"06:16  
  جلسه 20 - بخش 1: حالت سوم عملگر D (مثال ۱)
مشاهده
"07:01  
  جلسه 20 - بخش 2: حالت سوم استفاده از عملگر D (مثال ۲)
مشاهده
"06:25  
  جلسه 20 - بخش 3: حالت سوم عملگر D (مثال ۳)
مشاهده
"06:57  
  جلسه 20 - بخش 4: حالت چهارم عملگر D
مشاهده
"05:38  
  جلسه 20 - بخش 5: حالت چهارم عملگر D (مثال ۱)
مشاهده
"07:02  
  جلسه 20 - بخش 6: حالت چهارم عملگر D (مثال ۲)
مشاهده
"06:22  
  جلسه 21 - بخش 1: حالت پنجم عملگر D
مشاهده
"06:45  
  جلسه 21 - بخش 2: حالت ششم عملگر D
مشاهده
"08:30  
  جلسه 21 - بخش 3: حالت هفتم عملگر D
مشاهده
"05:33  
  جلسه 22: حالات دیگر عملگر D
مشاهده
"09:24  
  جلسه 23 - بخش 1: معرفی و شرح معادله‌ی اویلر
مشاهده
"10:06  
  جلسه 23 - بخش 2: مثال معادله اویلر
مشاهده
"05:47  
فصل سوم: حل معادلات دیفرانسیل به روش سری‌های توانی
  جلسه 24 - بخش 1: حل معادلات با سری توانی
مشاهده
"06:11  
  جلسه 24 - بخش 2: یادآوری سری‌های توانی
مشاهده
"09:03  
  جلسه 24 - بخش 3: یادآوری سری‌های توانی (قسمت2)
مشاهده
"06:10  
  جلسه 24 - بخش 4: یادآوری سری‌های توانی (قسمت3)
مشاهده
"06:46  
  جلسه 25: تعریف نقاط عادی و تکین
مشاهده
"06:15  
  جلسه 26: انواع نقاط تکین
مشاهده
"09:07  
  جلسه 27 - بخش 1: حل معادلات مرتبه اول با سری (مثال 1)
مشاهده
"08:56  
  جلسه 27 - بخش 2: حل معادلات مرتبه اول با سری (مثال 2)
مشاهده
"08:12  
  جلسه 28 - بخش 1: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 1)
مشاهده
"09:15  
  جلسه 28 - بخش 2: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 2)
مشاهده
"08:39  
  جلسه 28 - بخش 3: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 3)
مشاهده
"12:15  
  جلسه 28 - بخش 4: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 4)
مشاهده
"07:43  
  جلسه 29: شکل کلی جواب در مجاورت نقطه تکین
مشاهده
"05:08  
  جلسه 30: تعیین معادله مشخصه
مشاهده
"12:08  
  جلسه 31: قضیه فروبنیوس
مشاهده
"06:49  

درباره دوره

معادلات دیفرانسیل ازجمله درس‌هایی است که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و برخی از رشته‌های مهندسی کشاورزی وجود دارد و کاربردهای گسترده‌ای در تمامی این رشته‌ها و حتی برخی رشته‌های شاخه اقتصاد دارد. به همین دلیل یادگیری دقیق، عمیق و مفهومی معادلات‌دیفرانسیل اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این دوره آموزشی به آموزش معادلات دیفرانسیل پرداخته شده‌است، برای شروع این دوره، دانشجویان باید دانش قبلی در زمینه ریاضی عمومی یک، به‌ویژه مطالب مربوط به بخش‌ تکنیک‌های انتگرال‌گیری و سری‌های توانی داشته باشند. در دوره آموزشی معادلات دیفرانسیل، سعی شده است تا تمام سرفصل مصوب وزارت علوم برای شاخه‌های مهندسی پوشش داده شود. براساس این سرفصل، کار با مفاهیم و تعاریف اولیه موردنیاز آغاز خواهد شد.، سپس به معرفی و حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خواهیم پرداخت و انواع مختلف معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول را بررسی کرده و روش‌های حل برای آن‌ها ارائه خواهیم کرد. در ادامه به معرفی معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم می‌پردازیم. در بخش سوم به حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌های توانی در مجاورت نقاط عادی و تکین منظم می‌پردازیم.همچنین حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل نیز در این درس مورد بررسی قرار گرفته‌‌است. در انتهای درس به مفهموم تبدیل لاپلاس و استفاده از آن برای حل مسائل مقدار اولیه پرداخته شده‌است. در انتها نیز اشاره کوچکی به مفهوم پیچش، انتگرال‌های تلفیقی و معادلات انتگرال شده‌است.

***دوره درحال تکمیل‌شدن هست***

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علی مس‌فروش

دکتر علی مس فروش کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد در رشته معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی گرفته‌‌است.
ایشان از سال ١٣٧٧ به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار هستند. زمینه کاری مورد علاقه وی حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی معمولی و تصادفی است. کتاب خودآموز سریع LaTeX از انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود اثر ایشان است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-03-16
عاللللیییی
امیر حسام گوکلنی 1403-02-24
جزوه استاد رو از کجا میتونم گیر بیارم
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ در صورت وجود و ارائه فایل مورد نیاز توسط استاد، در دوره بارگذاری شده است در غیر این صورت فایلی ارائه نشده است.
محمدرسول شفیعی 1403-01-24
عالیییی بود
1403-01-14
دوستان برای شروع بسیارعالی و سرگرم کننده هستش دم استاد گرم
متی عبد 1403-01-11
استاد و شیوه ی تدریس بسیار عالیست ،فقط ای کاش صدا نویز نداشت
هانی روشن 1403-01-09
خیلی با کیفیت
1403-01-07
خیلی عالی وگیراست 🫠😍حیف که از اول نمیدونستم باید با این دوره بخونم . خدا خیرتون بده
امیر احمدی 1402-12-28
آقای دکتر مس فروش خدا خیرتون بده که این فیلمها را قرار میدید . واقعا زحمت کشیدید. مفید بود
1402-12-27
سلام عرض خسته نباشید خدمت استاد عزیز و موسسه ی مکتب خونه دوره بسیار بی نظیری هستش توضیحات کاملا ساده و موثر
1402-12-13
خداییش عالیه جامع کلمل کوتاه قابل فهم و رایگان
1402-12-13
من واقعا لذت بردم از درس دادن شما. عالی بود خود من در دانشگاه فعالیت دارم کمتر کسی رو دیدم مثل شما تدریس کنند شماخودتوناز حل معادلات لذت میبرید و زیبا اموزش می دهید
1402-11-05
بسیار عالی بود توضیحات به همراه حل مثال بسیار خوب بود. لطفا تبدیل لاپلاس هم به دوره اضافه کنید
علیرضا فرهمند 1402-10-17
ادامه ی درس معادلات تکمیل شود...
پوریا سلطانی 1402-09-08
هنوز تکمیل نکردم دوره را. ولی تا اینجا خیلی خوب بود. ایکاش تبدیل لاپلاس رو هم تدریس میکردن
رحیم بهادری 1402-08-30
بسیار عالی
1
2
3
... 6

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.