آموزش رایگان معادلات دیفرانسیل

poster
پیش‌نمایش دوره

معادلات دیفرانسیل ازجمله درس‌هایی است که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و برخی از رشته‌های مهندسی کشاورزی وجود دارد و کاربردهای گسترده‌ای در تمامی این رشته‌ها و حتی برخی رشته‌های شاخه ... ادامه

مدرس دوره:
4.9 (125 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  113 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  14 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان معادلات دیفرانسیل

فصل اول: معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول
  جلسه 1 - بخش 1: تعریف معادله‌ی دیفرانسیل و مرتبه آن
مشاهده
"06:27  
  جلسه 1 - بخش 2: معادلات دیفرانسیل خطی و همگن
مشاهده
"08:26  
  جلسه 1 - بخش 3: درجه معادله‌ی دیفرانسیل
مشاهده
"05:50  
  جلسه 1 - بخش 4: جواب معادله دیفرانسیل
"07:26  
  جلسه 1 - بخش 5: جواب عمومی و جواب خصوصی
"08:37  
  جلسه 2 - بخش 1: خانواده منحنی‌ها
"06:51  
  جلسه 2 - بخش 2: مثال از خانواده منحنی‌ها
"08:05  
  جلسه 2 - بخش 3: یافتن معادله با دترمینان
"06:59  
  جلسه 2 - بخش 4: مثالی دیگر از خانواده منحنی
"10:50  
  جلسه 3 - بخش 1: حالات خاص در معادلات مرتبه اول
"08:15  
  جلسه 3 - بخش 2: تعریف معادلات جدایی‌پذیر
"07:54  
  جلسه 3 - بخش 3: معادلات جدایی‌پذیر (مثال 1)
"07:48  
  جلسه 3 - بخش 4: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۲)
"05:19  
  جلسه 3 - بخش 5: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۳)
"05:35  
  جلسه 3 - بخش 6: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۴)
"07:39  
  جلسه 3 - بخش 7: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۵)
"07:38  
  جلسه 4 - بخش 1: عامل انتگرال‌ساز (شکل ساده)
"06:31  
  جلسه 4 - بخش 2: عامل انتگرال‌ساز (شکل کلی)
"08:19  
  جلسه 4 - بخش 3: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۱)
"04:31  
  جلسه 4 - بخش 4: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۲)
"05:28  
  جلسه 4 - بخش 5: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۳) و معرفی معادلات برنولی
"06:56  
  جلسه 4 - بخش 6: معادله‌ی برنولی (مثال 1)
"07:04  
  جلسه 4 - بخش 7: معادله برنولی (مثال 2)
"12:23  
  جلسه 5 - بخش 1: تعریف معادلات کامل
"05:15  
  جلسه 5 - بخش 2: روش حل معادلات کامل
"06:58  
  جلسه 5 - بخش 3: معادلات کامل (مثال ۱)
"05:48  
  جلسه 5 - بخش 5: معادلات کامل (مثال ۳)
"07:02  
  جلسه 6 - بخش 1: معرفی فاکتور انتگرال
"05:10  
  جلسه 6 - بخش 2: روش پیداکردن فاکتور انتگرال
"06:32  
  جلسه 6 - بخش 3: روش حل معادلات با فاکتور انتگرال
"06:47  
  جلسه 6 - بخش 4: فاکتور انتگرال (مثال ۱)
"07:08  
  جلسه 6 - بخش 5: فاکتور انتگرال (مثال ۲)
"08:07  
  جلسه 7 - بخش 1: حل معادلات با کمک دیفرانسیل کامل
"11:40  
  جلسه 7 - بخش 2: معادلات ریکاتی
"13:22  
  جلسه 8 - بخش 1: معرفی معادلات همگن و آزمون همگنی
"09:16  
  جلسه 8 - بخش 2: روش حل معادلات همگن
"05:39  
  جلسه 8 - بخش 3: معادلات همگن (مثال ۱)
"06:14  
  جلسه 8 - بخش 4: معادلات همگن (مثال ۲)
"11:01  
  جلسه 8 - بخش 5: معادلات همگن (مثال ۳)
"10:34  
  جلسه 9 - بخش 1: تعریف پوش و روش یافتن آن
"05:13  
  جلسه 9 - بخش 2: پوش (مثال 1)
"07:05  
  جلسه 9 - بخش 3: پوش مثال ۲
"07:31  
  جلسه 9 - بخش 4: نقاط استثنایی به همراه مثال
"07:27  
  جلسه 10 - بخش 1: تعریف مسیرهای قائم و روش یافتن آن به همراه مثال
"08:22  
  جلسه 10 - بخش2: مسیرهای قائم (مثال ۱)
"04:56  
  جلسه 10 - بخش 3: مسیرهای قائم (مثال ۲)
"09:03  
  جلسه 11 - بخش 1: معادله کلرو
"05:52  
  جلسه 11 - بخش 2: مثال معادله کلرو
"05:55  
فصل دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم
  جلسه 12 - بخش 1: تعریف معادلات مرتبه دوم و حالت خاص اول
مشاهده
"06:38  
  جلسه 12 - بخش 2: روش حل حالت دوم معادلات مرتبه دوم به همراه مثال
مشاهده
"07:29  
  جلسه 12 - بخش 3: معادلات مرتبه دوم، حالت دوم (مثال ۲)
مشاهده
"11:33  
  جلسه 12 - بخش 4: روش حل حالت سوم معادلات مرتبه دوم به همراه مثال
"09:18  
  جلسه 12 - بخش 5: معادلات مرتبه دوم، حالت سوم (مثال ۲)
"06:26  
  جلسه 13 - بخش 1: تعاریف و قضایا
"08:17  
  جلسه 13 - بخش 2: تعاریف و قضایا
"07:04  
  جلسه 13 - بخش 3: تعاریف و قضایا
"10:53  
  جلسه 13 - بخش 4: تعاریف و قضایا
"05:13  
  جلسه 14 - بخش 1: روش کاهش مرتبه و معرفی روش
"11:47  
  جلسه 14 - بخش 2: روش کاهش مرتبه (مثال 1)
"06:06  
  جلسه 14 - بخش 3: روش کاهش مرتبه (مثال ۲)
"07:41  
  جلسه 14 - بخش 4: روش کاهش مرتبه (مثال ۳)
"05:47  
  جلسه 15 - بخش 1: معرفی معادلات همگن با ضرایب ثابت و ایده حل آن
"07:53  
  جلسه 15 - بخش 2: حالت اول معادلات همگن با ضرایب ثابت
"06:06  
  جلسه 15 - بخش 3: حالت دوم معادلات همگن با ضرایب ثابت
"06:34  
  جلسه 15 - بخش 4: حالت سوم معادلات همگن با ضرایب ثابت
"08:14  
  جلسه 15 - بخش 5: تکمیل معادلات همگن با ضرایب ثابت و حل چند مثال
"08:02  
  جلسه 16 - بخش 1: مقدمه و کلیات معادلات ناهمگن با ضرایب ثابت
"06:22  
  جلسه 16 - بخش 2: ایده روش ضرایب نامعین
"06:13  
  جلسه 16 - بخش 3: مثالی از روش ضرایب نامعین
"06:14  
  جلسه 16 - بخش 4: حالت اول روش ضرایب نامعین
"10:50  
  جلسه 16 - بخش 5: حالت دوم روش ضرایب نامعین
"08:23  
  جلسه 16 - بخش 6: حالت سوم روش ضرایب نامعین
"10:20  
  جلسه 16 - بخش 7 : حالت چهارم روش ضرایب نامعین
"07:56  
  جلسه 16 - بخش 8: حالت‌های پنجم، ششم و هفتم روش ضرایب نامعین
"11:36  
  جلسه 17 - بخش 1: معرفی روش تغییر پارامترها
"06:01  
  جلسه 17 - بخش 2: بیان روش تغییر پارامترها
"09:41  
  جلسه 17 - بخش 3: روش تغییر پارامترها (مثال ۱)
"05:49  
  جلسه 17 - بخش 4: روش تغییر پارامترها (مثال ۲)
"07:40  
  جلسه 17 - بخش 5: روش تغییر پارامترها (مثال ۳)
"07:05  
  جلسه 18 - بخش 1: تعریف عملگر D
"09:52  
  جلسه 18 - بخش 2: عملگر معکوس و قضیه‌ی اول
"06:28  
  جلسه 18 - بخش 3: عملگر D و قضایای دوم و سوم
"08:56  
  جلسه 19 - بخش 1: استفاده از حالت اول عملگر D
"08:33  
  جلسه 19 - بخش 2: استفاده از حالت اول عملگر D (مثال ۱)
"08:03  
  جلسه 19 - بخش 3: استفاده از روش دوم عملگر D
"06:22  
  جلسه 19- بخش 4: حالت دوم عملگر D به همراه مثال
"06:16  
  جلسه 20 - بخش 1: حالت سوم عملگر D (مثال ۱)
"07:01  
  جلسه 20 - بخش 2: حالت سوم استفاده از عملگر D (مثال ۲)
"06:25  
  جلسه 20 - بخش 3: حالت سوم عملگر D (مثال ۳)
"06:57  
  جلسه 20 - بخش 4: حالت چهارم عملگر D
"05:38  
  جلسه 20 - بخش 5: حالت چهارم عملگر D (مثال ۱)
"07:02  
  جلسه 20 - بخش 6: حالت چهارم عملگر D (مثال ۲)
"06:22  
  جلسه 21 - بخش 1: حالت پنجم عملگر D
"06:45  
  جلسه 21 - بخش 2: حالت ششم عملگر D
"08:30  
  جلسه 21 - بخش 3: حالت هفتم عملگر D
"05:33  
  جلسه 22: حالات دیگر عملگر D
"09:24  
  جلسه 23 - بخش 1: معرفی و شرح معادله‌ی اویلر
"10:06  
  جلسه 23 - بخش 2: مثال معادله اویلر
"05:47  
فصل سوم: حل معادلات دیفرانسیل به روش سری‌های توانی
  جلسه 24 - بخش 1: حل معادلات با سری توانی
مشاهده
"06:11  
  جلسه 24 - بخش 2: یادآوری سری‌های توانی
"09:03  
  جلسه 24 - بخش 3: یادآوری سری‌های توانی (قسمت2)
"06:10  
  جلسه 24 - بخش 4: یادآوری سری‌های توانی (قسمت3)
"06:46  
  جلسه 25: تعریف نقاط عادی و تکین
"06:15  
  جلسه 26: انواع نقاط تکین
"09:07  
  جلسه 27 - بخش 1: حل معادلات مرتبه اول با سری (مثال 1)
"08:56  
  جلسه 27 - بخش 2: حل معادلات مرتبه اول با سری (مثال 2)
"08:12  
  جلسه 28 - بخش 1: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 1)
"09:15  
  جلسه 28 - بخش 2: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 2)
"08:39  
  جلسه 28 - بخش 3: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 3)
"12:15  
  جلسه 28 - بخش 4: حل معادلات مرتبه دوم با سری (مثال 4)
"07:43  
  جلسه 29: شکل کلی جواب در مجاورت نقطه تکین
"05:08  
  جلسه 30: تعیین معادله مشخصه
"12:08  
  جلسه 31: قضیه فروبنیوس
"06:49  

درباره دوره

معادلات دیفرانسیل ازجمله درس‌هایی است که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و برخی از رشته‌های مهندسی کشاورزی وجود دارد و کاربردهای گسترده‌ای در تمامی این رشته‌ها و حتی برخی رشته‌های شاخه اقتصاد دارد. به همین دلیل یادگیری دقیق، عمیق و مفهومی معادلات‌دیفرانسیل اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این دوره آموزشی به آموزش معادلات دیفرانسیل پرداخته شده‌است، برای شروع این دوره، دانشجویان باید دانش قبلی در زمینه ریاضی عمومی یک، به‌ویژه مطالب مربوط به بخش‌ تکنیک‌های انتگرال‌گیری و سری‌های توانی داشته باشند. در دوره آموزشی معادلات دیفرانسیل، سعی شده است تا تمام سرفصل مصوب وزارت علوم برای شاخه‌های مهندسی پوشش داده شود. براساس این سرفصل، کار با مفاهیم و تعاریف اولیه موردنیاز آغاز خواهد شد.، سپس به معرفی و حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خواهیم پرداخت و انواع مختلف معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول را بررسی کرده و روش‌های حل برای آن‌ها ارائه خواهیم کرد. در ادامه به معرفی معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم می‌پردازیم. در بخش سوم به حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌های توانی در مجاورت نقاط عادی و تکین منظم می‌پردازیم.همچنین حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل نیز در این درس مورد بررسی قرار گرفته‌‌است. در انتهای درس به مفهموم تبدیل لاپلاس و استفاده از آن برای حل مسائل مقدار اولیه پرداخته شده‌است. در انتها نیز اشاره کوچکی به مفهوم پیچش، انتگرال‌های تلفیقی و معادلات انتگرال شده‌است.

***دوره درحال تکمیل‌شدن هست***

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علی مس‌فروش

دکتر علی مس فروش کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد در رشته معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی گرفته‌‌است.
ایشان از سال ١٣٧٧ به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار هستند. زمینه کاری مورد علاقه وی حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی معمولی و تصادفی است. کتاب خودآموز سریع LaTeX از انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود اثر ایشان است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
محمدرسول شفیعی 1403-01-24
عالیییی بود
1403-01-14
دوستان برای شروع بسیارعالی و سرگرم کننده هستش دم استاد گرم
متی عبد 1403-01-11
استاد و شیوه ی تدریس بسیار عالیست ،فقط ای کاش صدا نویز نداشت
هانی روشن 1403-01-09
خیلی با کیفیت
1403-01-07
خیلی عالی وگیراست 🫠😍حیف که از اول نمیدونستم باید با این دوره بخونم . خدا خیرتون بده
امیر احمدی 1402-12-28
آقای دکتر مس فروش خدا خیرتون بده که این فیلمها را قرار میدید . واقعا زحمت کشیدید. مفید بود
1402-12-27
سلام عرض خسته نباشید خدمت استاد عزیز و موسسه ی مکتب خونه دوره بسیار بی نظیری هستش توضیحات کاملا ساده و موثر
1402-12-13
خداییش عالیه جامع کلمل کوتاه قابل فهم و رایگان
1402-12-13
من واقعا لذت بردم از درس دادن شما. عالی بود خود من در دانشگاه فعالیت دارم کمتر کسی رو دیدم مثل شما تدریس کنند شماخودتوناز حل معادلات لذت میبرید و زیبا اموزش می دهید
1402-11-05
بسیار عالی بود توضیحات به همراه حل مثال بسیار خوب بود. لطفا تبدیل لاپلاس هم به دوره اضافه کنید
علیرضا فرهمند 1402-10-17
ادامه ی درس معادلات تکمیل شود...
پوریا سلطانی 1402-09-08
هنوز تکمیل نکردم دوره را. ولی تا اینجا خیلی خوب بود. ایکاش تبدیل لاپلاس رو هم تدریس میکردن
رحیم بهادری 1402-08-30
بسیار عالی
1402-08-23
بسیاردوره آموزشی مفیدمیباشد من نهایت تشکر از استاد بزرگوار وبرنامه مکتب خونه دارم.
1402-08-18
دوره کامل در کانال یوتیوب شخصی ایشان قرار داده شده لطفا شما هم موارد جدید را به دوره اضافه کنید
1
2
3
... 6

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  آکادمی دکتر مس‌فروش
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  113 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  14 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)